Arhiva: Social

Prima călătorie

Par­că cu de-a sila și, totuși, nesi­lit de nime­ni, a ajuns tata în Spa­nia. El, care era dor­nic să vadă locu­ri­le ace­lea „ca-n poves­te”, tot­o­da­tă nu putea fi dez­li­pit de…

Cu drepturi doar pe hârtie

Petru Stal­be, vete­ran de răz­boi: „Am venit azi-dimineaţă cu un coleg de-al meu de la Coş­ni­ţa, Ana­tol Dicu­sa­ri. L-am între­bat de ce nu pre­zin­tă legi­ti­ma­ţia de vete­ran în trans­port şi…

Modele comunitare:”Soluții estoniene pentru comunitățile moldovene

Infras­truc­tu­ra înve­chi­tă, șoma­jul, lip­sa ilu­mi­na­tu­lui stra­dal sau insu­fi­cien­ța apei pota­bi­le – sunt doar câte­va din­tre pro­ble­me­le cu care se con­frun­tă comu­ni­tă­ți­le din medi­ul rural. Din feri­ci­re, în UE, aces­tea au o solu­ție – par­te­ne­ri­a­tul…

De trei ori mai mare decât în UE

Aceas­ta este suma dona­ţi­ei pe care, în Repu­bli­ca Mol­do­va, o poa­te pri­mi un par­tid poli­tic Legi­sla­ția elec­to­ra­lă a Repu­bli­cii Mol­do­va pre­ve­de că, timp de un an, par­ti­de­le poli­ti­ce pot pri­mi…