Arhiva: Social

Telefonul pierdut

Soa­cra mea, Eli­za­be­th, sau pur şi sim­plu nana (cuvân­tul englez pen­tru buni­că), are 85 de ani. Într-o zi, ne-a amu­zat spu­nând că nu ara­tă rău la 78. Noi n-o mai…

Practici şi valori europene pentru Republica Moldova

În acest an, Gră­di­na Publi­că „Şte­fan cel Mare” găz­du­ieş­te a 7-a edi­ţie a Oră­şe­lu­lui Euro­pean. Pe 13 mai, a avut loc inau­gu­ra­rea eve­ni­men­tu­lui, orga­ni­zat de către Dele­ga­ţia Uniu­nii Euro­pe­ne în…

Priscila

Pe Pris­ci­la am cunoscut-o, prac­tic, ime­di­at după ce am ajuns în Spa­nia. Emi­gra­se ceva mai devre­me din Chi­le. S-a adap­tat uşor, deo­a­re­ce vor­bea o spa­ni­o­lă colo­ra­tă şi mai evo­lu­a­tă decât…

Parcările canadiene vs parcările din Chișinău

În ţări­le dezvol­ta­te, par­că­ri­le sunt foar­te efi­cien­te, con­tri­bu­ind la buge­tul local şi la ordi­nea publi­că. În ora­şe­le can­a­die­ne, par­că­ri­le sunt bine puse la punct. Cal­ga­ry, un oraş cu potenţi­al de…