Arhiva: Justiţie

Judecătorii „campioni” la proceduri disciplinare

Jude­că­to­rul care a figu­rat în cele mai mul­te pro­ce­du­ri dis­ci­pli­na­re în anul 2016 acti­vea­ză la Jude­că­to­ria Chi­și­nău, cu sedi­ul în sect. Râș­ca­ni al capi­ta­lei, și exer­ci­tă atri­bu­ți­i­le de jude­că­tor de…

Bilanțul justiției, între laude și critici dure

Cali­ta­tea actu­lui de jus­ti­ție s-a îmbu­nă­tă­țit. Aceas­ta este una din con­clu­zi­i­le expu­se de capii jus­ti­ți­ei din R. Mol­do­va în cadrul Adu­nă­rii Gene­ra­le a Jude­că­to­ri­lor, care a avut loc la sfâr­și­tul…

333 de condamnaţi au ieşit din puşcării

Pes­te o mie de con­dam­na­ţi au bene­fi­ci­at, până la mij­loc de febru­a­rie, de Legea pri­vind amnis­tia în legă­tu­ră cu ani­ver­sa­rea a 25-a de la pro­cla­ma­rea Inde­pen­denţei R. Mol­do­va, 333 din­tre…

(doc) Judecătorii care au decis soarta lui Filat

Un com­plet de jude­că­to­ri de la Cur­tea Supre­mă de Jus­ti­ție, for­mat din Vla­di­mir Timofti, Nadej­da Toma și Con­stan­tin Aler­guș, au res­pins ca inad­mi­si­bi­le recur­su­ri­le depu­se de păr­ți­le din dosa­rul fos­tu­lui…