Viaţa redacţiei

Luni, 26 ianuarie

Ghe­or­ghe Pos­to­la­chi din Albi­neţul Vechi, Făleş­ti, 74 de ani, a tele­fo­nat la reda­cţie să îşi expri­me nemulţu­mi­rea faţă de per­soa­ne­le care fac par­te din sis­te­mul de jus­ti­ţie din raio­nul său: „Aţi publi­cat în numă­rul tre­cut lis­ta tutu­ror jude­că­to­ri­lor demi­şi. Am citit toa­tă lis­ta şi nici­u­nul nu era de la Făleş­ti. De ce îi oco­li­ţi pe jude­că­to­rii şi pro­cu­ro­rii din Făleş­ti? Ei tot sunt coru­pţi, unii din ei tot tre­bu­ie demi­şi şi să scri­eţi în gaze­tă că au fost demi­şi… „şi să vă ocu­pa­ţi de cazul meu.”

Marţi, 27 ianuarie

La ZdG a venit o scri­soa­re din par­tea unui stu­dent al Uni­ver­si­tă­ţii de Stat din Mol­do­va. Potri­vit auto­ru­lui, unul din­tre cămi­ne­le stu­denţeş­ti ale USM a deve­nit o afa­ce­re pri­va­tă a inten­den­tu­lui, care îl ges­tio­nea­ză. „Inten­den­tul ofe­ră locu­ri în cămin per­soa­ne­lor stră­i­ne, con­tra sumei de 200-250 de euro pen­tru jumă­ta­te de an. Între timp, le spu­ne stu­denţi­lor, care au nevo­ie de came­ră, că nu mai e niciun loc liber în cămin”, scrie expe­di­to­rul.
„Cămi­nul este întreţi­nut şi finanţat din banii publi­ci, iar aco­lo locu­iesc alte per­soa­ne, care aduc pro­fi­tu­ri per­so­na­le inten­den­tu­lui”, ada­u­gă el. Tot­o­da­tă, stu­den­tul susţi­ne că per­soa­ne­le necu­nos­cu­te, care locu­iesc în cele mai bune came­re din cămin, sunt câteo­da­tă agre­si­ve, gălă­gi­oa­se, pro­ble­ma­ti­ce. „În tim­pul nopţii, o mare par­te din loca­ta­rii cămi­nu­lui aduc bău­tu­ri alco­o­li­ce, nefi­ind veri­fi­ca­ţi la rece­pţie, deo­a­re­ce inten­den­tul locu­ieş­te în casa sa pri­va­tă, depar­te de tre­bu­ri­le cămi­nu­lui. Tine­rii umblă în sta­re de ebri­e­ta­te pe cori­doa­re, intimidându-i pe cei­la­lţi stu­denţi”, scrie stu­den­tul.
Potri­vit lui, aces­te prac­ti­ci durea­ză deja de doi ani, din momen­tul în care „inten­den­tul a ple­cat din cămin şi locu­ieş­te la pro­pria vilă”, aces­ta venind doar de trei ori pe săp­tămâ­nă şi doar pen­tru câte­va ore. 

Joi, 22 ianuarie

Ion Baur­cea­nu de la Cahul a tele­fo­nat cu o soli­ci­ta­re: „Vă rugăm să publi­ca­ţi o inves­ti­ga­ţie des­pre mili­ar­da­rul Voro­nin, el a furat mili­ar­de, dar nu am văzut încă un arti­col bun în pre­să des­pre asta”.

Luni, 19 ianuarie

Ne-au tele­fo­nat de la Stră­şe­ni, să ne între­be dacă s-a înche­iat dosa­rul inten­tat împo­tri­va ZdG la cere­rea fos­tu­lui direc­tor al oco­lu­lui sil­vic, Euge­niu Naza­ria. Erau din­tre foş­tii săi subal­ter­ni, care ne-au spus că, deşi a fost dis­po­ni­bi­li­zat, Naza­ria con­ti­nuă să exer­ci­te dife­ri­te pre­siu­ni asu­pra pădu­ra­ri­lor de la Stră­şe­ni. Cei care ne-au con­tac­tat voiau să ştie dacă e ade­vă­rat că, pe nume­le lui Naza­ria, CNA a des­chis un dosar penal. Vom reve­ni la acest subiect.
Tot luni ne-a tele­fo­nat o citi­toa­re, Auro­ra, pro­fe­soa­ră, nemulţu­mi­tă de situ­a­ţia poli­ti­că din R. Mol­do­va. Feme­ia spu­ne că nu îi înţe­le­ge pe poli­ti­cie­nii care au ajuns în par­la­ment şi care se com­por­tă ca niş­te copii, atun­ci când vine vor­ba de par­ta­ja­rea fun­cţi­i­lor în stat. „Eu pe tim­pul lui Mura­vs­chi (ex-premier, n.r.) ţin min­te că atun­ci când apă­reau pro­ble­me cu par­ta­ja­rea, el pro­pu­nea să se facă o tra­ge­re la sorţi. Aşa ar tre­bui să se împar­tă şi acum fun­cţi­i­le, dacă ei tot nu se pot înţe­le­ge”, pro­pu­ne pro­fe­soa­ra.

Vineri, 16 ianuarie

La reda­cţie a tele­fo­nat citi­toa­rea Valen­ti­na Tode­rean, de 83 de ani, din satul Tru­şe­ni, raio­nul Stră­şe­ni. Mai întâi ea a ţinut să-i mulţu­meas­că lui Dorin Chir­toa­că şi medi­cu­lui ORL Tama­ra Molo­ga, pen­tru aju­to­rul acor­dat per­soa­ne­lor cu pro­ble­me de auz. „Ne-au dăru­it apa­ra­te audi­ti­ve. Scum­pe. Mie nu mi-ar fi ajuns nici­când bani pen­tru un ast­fel de apa­rat. Le mulţu­mesc din suflet”, ne-a spus ea, după care a con­ti­nu­at cu alt subiect. „Nu şti­ţi din ce cau­ză pen­sio­na­rii nu mai pri­mesc cei 70 de lei pen­tru trans­port şi cei 80 de lei – ada­os la pen­sie? În ianu­a­rie nu am mai pri­mit”, ni s-a plâns feme­ia. Cel de-al tre­i­lea subiect era tot des­pre bătrâ­ni. „Am întâl­nit, la Chi­şi­nău, aproa­pe de stra­da Ion Cre­an­gă, o bătrâ­nă de la noi din sat. Se spri­ji­nea în niş­te hara­gi. Nu-mi amin­tesc cum o chea­mă, dar ştiu că e de vâr­sta mea, are tot vreo 83 de ani. M-a între­bat unde e biro­ul de paşa­poar­te, că vrea să-şi facă paşa­port nou. Mă uitam la ea şi nu-mi amin­team ca pre­o­tul din sat să fi anu­nţat că nu mai face slu­j­be de înmor­mân­ta­re, dacă nu ai paşa­port nou”, ne-a vor­bit Valen­ti­na Tode­ran, abo­na­tă ZdG.

 

Miercuri, 17 decembrie

A tele­fo­nat un citi­tor supă­rat, povestindu-ne că vrea să publi­ce în ZdG o scri­soa­re, sem­na­tă de mai mul­te per­soa­ne care s-au odih­nit la un sana­to­riu din R. Mol­do­va şi au îngheţat aco­lo, venind aca­să mai bol­na­ve decât au ple­cat. Vom reve­ni la acest subiect.

Marţi, 16 decembrie

Citi­to­rii ne comu­ni­că des­pre tot mai mul­te liti­gii din­tre veci­ni. Unul con­stru­ieş­te ceva şi îi întu­ne­că gea­mu­ri­le, altul dărâ­mă gar­dul şi „fură” o fâşie din teren, altul închi­de dru­mul spre sin­gu­ra fân­tâ­nă din maha­la… Am spus că nu vom oglin­di ast­fel de subiec­te, încer­când să-i deter­mi­năm pe oame­ni să se împa­ce sin­gu­ri.

Luni, 15 decembrie

Ne-au tele­fo­nat la reda­cţie din par­tea loca­ta­ri­lor blo­cu­ri­lor de pe stra­da N.Costin 63/1, 63/2, 63/3. Ei ni s-au plâns că nu au o gră­di­ni­ţă, unde şi-ar duce copi­ii, şi că auto­ri­tă­ţi­le au nevo­ie de oame­ni doar în cam­pa­ni­i­le elec­to­ra­le.

Vineri, 12 decembrie

Tele­foa­ne­le celor nemulţu­mi­ţi au con­ti­nu­at. Per­soa­ne revol­ta­te de felul în care au fost tra­ta­te la ofi­ci­i­le poş­ta­le din repu­bli­că. Încer­căm să expli­căm situ­a­ţia, dar nu prea reu­şim, deo­a­re­ce mai mul­te lucru­ri nu mai pot fi corec­ta­te.

Joi, 11 decembrie

Zeci de citi­to­ri ne-au tele­fo­nat, nemulţu­mi­ţi, că cele 15% redu­ce­ri, pro­mi­se de ZdG la abo­na­re cu pri­le­jul Zilei Abo­na­tu­lui, au ajuns să fie mult mai mici. Am încer­cat să facem legă­tu­ra cu Poş­ta Mol­do­vei, unde anu­nţa­sem ofi­ci­al redu­ce­ri­le. Tele­foa­ne­le celor res­pon­sa­bi­li nu au răs­puns pe par­cur­sul zilei, lăsându-ne să cre­dem că toţi ar fi ocu­pa­ţi cu acest eve­ni­ment. Până la urmă, Poş­ta Mol­do­vei ne-a expli­cat că cele 15% redu­ce­ri au fost efec­tu­a­te din preţul ZdG, nu şi din cel al poş­tei. Deci, fără a fi infor­ma­tă reda­cţia, poş­ta a decis să ofe­re 15% redu­ce­ri din cos­tul reda­cţi­ei, motiv din care, per ansam­blu, citi­to­rii nu au putut bene­fi­cia de ofer­ta făcu­tă de ZdG. Ne cerem scu­ze pen­tru aceas­tă incon­ve­nienţă şi le pro­mi­tem celor care vin la reda­cţie, pen­tru a-şi per­fec­ta abo­na­men­te, să bene­fi­cie­ze de redu­ce­rea pro­mi­să de ZdG de Ziua Abo­na­tu­lui.

Marţi, 9 decembrie

A tele­fo­nat o anga­ja­tă a unei între­prin­de­ri de stat, care a recla­mat fap­tul că i se încal­că drep­tu­ri­le de mun­că, fiindu-i achi­tat sala­ri­ul parţi­al şi în plic. Anga­ja­ta s-a plâns nu doar pe admi­nis­tra­ţia insti­tu­ţi­ei, ci şi pe orga­ni­za­ţia sin­di­ca­lă, care nu a inter­ve­nit prompt la plân­ge­rea ei, ci dim­po­tri­vă, anga­ja­ta a avut sen­za­ţia că sin­di­ca­te­le ar încer­ca să muşa­ma­li­ze­ze cazul ei. Ea spu­ne că nu e sin­gu­rul caz la între­prin­de­re şi că alţi anga­ja­ţi se con­frun­tă cu ace­ea­şi situ­a­ţie. În cazul în care cele rela­ta­te se vor con­fir­ma, ZdG va reve­ni cu un arti­col la aceas­tă temă.

Luni, 8 decembrie

Un grup de pen­sio­na­ri care au de pri­mit pen­sii din Fon­dul ASITO s-a adre­sat la reda­cţie cu soli­ci­ta­rea ca repor­te­rul ZdG să îi însoţeas­că în instanţa judi­ci­a­ră, deo­a­re­ce ei se jude­că de mai mulţi ani cu acest fond pri­vat de pen­sii şi nu reu­şesc să îşi găseas­că drep­ta­tea în instanţă. Remar­căm fap­tul că ZdG a scris ante­ri­or câte­va arti­co­le cu pri­vi­re la pro­ble­ma pen­sio­na­ri­lor ASITO, şi vom încer­ca să reve­nim la temă dacă vom fi dis­po­ni­bi­li. Totu­şi, reda­cţia expli­că încă o dată tutu­ror citi­to­ri­lor săi, care au soli­ci­tat de nenu­mă­ra­te ori ca repor­te­rul ZdG să îi repre­zin­te sau să îi însoţeas­că în instanţă, că acest grup de pre­să nu acor­dă ase­me­nea ser­vi­cii şi nu îşi poa­te asu­ma obli­ga­ţia să solu­ţio­ne­ze cazu­ri­le cetă­ţe­ni­lor în instanţă alt­fel decât prin scri­e­rea unor arti­co­le echi­li­bra­te şi de inte­res public.

Vineri, 5 decembrie

Unul din­tre citi­to­rii ZdG, pe nume Vasi­le, s-a plâns la reda­cţie pe com­por­ta­men­tul abu­ziv al exe­c­u­to­ri­lor judi­ci­a­ri, care îţi iau ono­ra­rii foar­te mari, dar nu exe­cu­tă în ter­me­ni adec­va­ţi hotă­râri­le judi­ci­a­re. ”Ei nu acţio­nea­ză ca exe­c­u­to­rii care să aju­te cetă­ţea­nul, după cola­bo­ra­rea cu ei te simţi ca după un atac rai­der”. Vom încer­ca să ofe­rim citi­to­ri­lor mai mul­tă infor­ma­ţie cu pri­vi­re la obli­ga­ţi­i­le şi res­pon­sa­bi­li­tă­ţi­le exe­c­u­to­ri­lor jude­că­to­reş­ti.

Joi, 4 decembrie

A tre­cut pe la reda­cţie repre­zen­tan­tul unei fir­me, care a rela­tat – sche­me corup­ti­bi­le la admi­nis­tra­rea unor dona­ţii finan­ci­a­re ale insti­tu­ţi­i­lor stră­i­ne pen­tru orga­ni­za­ţii guver­na­men­ta­le din R.Moldova. Repor­te­rul ZdG s-a apu­cat să inves­ti­ghe­ze aceas­tă temă. Urmă­ri­ţi arti­co­lul în unul din­tre nume­re­le vii­toa­re.

 

2 decembrie

La reda­cţie a venit Ghe­or­ghe Spâ­nu din Lozo­va, r. Stră­şe­ni. El a decla­rat că este în cău­ta­rea unei jus­ti­ţii corec­te. Băr­ba­tul ne-a spus că se va adre­sa şi la CtE­DO, unde va cere să fie des­pă­gu­bit pen­tru pre­ju­di­ci­ul enorm care i-a fost adus de către stat. Ghe­or­ghe Spâ­nu con­si­de­ră că ZdG poa­te să-l aju­te în acest caz.

28 noiembrie

Gali­na din Chi­şi­nău este o citi­toa­re fide­lă a ZdG timp de şap­te ani. Ea ne-a spus că anu­mi­te redu­ce­ri pen­tru pen­sio­na­ri ar fi bine­ve­ni­te. Potri­vit spu­se­lor ei, Poş­ta Mol­do­vei nu orga­ni­ze­ză bine pro­ce­sul de abo­na­re.

25 noiembrie

A sunat Vero­ni­ca din Hân­ceş­ti, care a spus că tot ce se ara­tă la tele­vi­zor este „o ade­vă­ra­tă mize­rie”. Feme­ia a decla­rat că Vla­di­mir Putin este un om bun, pen­tru că a anu­lat depor­tă­ri­le pen­tru mol­do­ve­ni, dar Euro­pa nu le-ar fi anu­lat. Vero­ni­ca zice că a fost depor­ta­tă cân­d­va din Ita­lia pen­tru încăl­ca­rea regi­mu­lui de şede­re, iar acum nu mai poa­te reve­ni, deşi nici măcar nu a încer­cat să ple­ce vreo­da­tă în aceas­tă ţară.

20 noiembrie

La reda­cţia ZdG a venit Vale­riu Cio­ba­nu pen­tru a da repli­că lui Dorin Chir­toa­că, care a decla­rat, în cadrul unei con­fe­rinţe de pre­să, că el are un apar­ta­ment cu mai mul­te came­re şi nu e vete­ran. „Sunt vete­ran şi vă pot demon­stra”, a spus Vale­riu Cio­ba­nu şi a adus cu el legi­ti­ma­ţia care con­fir­mă acest lucru. Potri­vit lui Cio­ba­nu, el a venit să pro­tes­te­ze la Pri­mă­rie nu pen­tru pri­va­ti­za­rea locu­inţe­lor, care nu-l inte­re­sea­ză, ci pen­tru ca Dorin Chir­toa­că să per­mi­tă în sfârşit să fie des­chis un muzeu, hotel şi can­ti­nă pen­tru vete­ra­ni şi să fie fini­sa­tă bise­ri­ca unde ar putea să se roa­ge pen­tru cei care au murit în răz­bo­i­ul de pe Nis­tru (doar pen­tru româ­ni, a sub­li­ni­at el). „Eu am fost pen­tru muzeu, bise­ri­că, dar nu pen­tru pri­va­ti­ză­ri, deo­a­re­ce eu am casa mea, în timp ce cei­la­lţi pro­tes­ta­ta­ri cereau pri­va­ti­za­rea locu­inţe­lor. Eu nu aveam nicio trea­bă cu ei, doar îi aju­tam să-şi pre­zin­te pozi­ţia şi dorinţa”, a expli­cat băr­ba­tul. De ase­me­nea, el a adus 87 de scri­so­ri, în care oame­nii scriu că au lup­tat în răz­bo­i­ul de pe Nis­tru împre­u­nă cu Vale­riu Cio­ba­nu.

 

Miercuri, 19 noiembrie

Ne-a tele­fo­nat de la Ialo­ve­ni un citi­tor supă­rat că cei doi fecio­ri ai săi, ambii cu stu­dii juri­di­ce, nu se pot anga­ja în câm­pul mun­cii. „Am chel­tu­it sume mari de bani, ca să le dau car­te, dar acum ei nu se pot anga­ja, pen­tru că pes­te tot li se cere expe­rienţă de mun­că. De unde să ia ei expe­rienţă, dacă sunt absol­venţi? De ce insti­tu­ţi­i­le de la noi nu accep­tă la mun­că tine­ri fără expe­rienţă prac­ti­că? Unde să se ducă fecio­rii mei? Pes­te tot se vor­beş­te că sunt foar­te mul­te locu­ri vacan­te, inclu­siv prin minis­te­re, dar nime­ni nu vrea să-i ia pe tine­ri. E un cerc vicios”, con­si­de­ră, pe bună drep­ta­te, citi­to­rul.

Marţi, 18 noiembrie

A tre­cut pe la reda­cţie un cetă­ţean supă­rat pe nere­gu­li­le de la „Mol­d­sil­va”. El susţi­ne că admi­nis­tra­ţia aces­tei insti­tu­ţii este corup­tă şi nu are nimic în comun cu pro­te­cţia fon­du­lui fores­ti­er al R. Mol­do­va.

Luni, 17 noiembrie

Ne scrie cine­va des­pre un pre­tins poli­ti­ci­an, par­ti­ci­pant la actu­a­lul scru­tin pre­zi­denţi­al. A ata­şat la mesaj o car­te de vizi­tă a aces­tu­ia, din care ar reieşi că, în urmă cu câţi­va ani, aces­ta ar fi fost con­si­li­er al preşe­din­te­lui Comi­te­tu­lui Olim­pic al Fede­ra­ţi­ei Ruse. În mesaj, însă, se spu­ne că pre­tin­sul poli­ti­ci­an nu avea nimic în comun cu res­pec­ti­vul comi­tet. El şi-a „pro­dus” car­tea de vizi­tă ca să con­vingă lumea că are rela­ţii şi pute­re de influ­enţă în Fede­ra­ţia Rusă. „Cine îl cre­de?” – se întrea­bă auto­rul mesa­ju­lui tri­mis la ZdG.

Vineri, 14 noiembrie

Ne-a tele­fo­nat la reda­cţie un citi­tor, supă­rat că ofi­ci­i­le poş­ta­le nu accep­tă să per­fec­te­ze abo­na­men­te pen­tru Zia­rul de Gar­dă, anul 2015. „Ce, încă nu a înce­put abo­na­rea? Unii spun că nu va apă­rea zia­rul, alţii spun că zia­rul va fi doar în vân­za­re. Noi de unde să ştim ade­vă­rul?” – ne-a între­bat Ion Chi­la­ru, din Tele­neş­ti. De alt­fel, nu e sin­gu­rul mesaj la acest subiect. Şi din alte loca­li­tă­ţi sun­tem infor­ma­ţi că abo­na­rea 2015 încă nu a înce­put.

Joi, 13 noiembrie

A tele­fo­nat la reda­cţie o citi­toa­re pen­sio­na­ră, extrem de supă­ra­tă pe fap­tul că a pri­mit, pen­tru octom­brie, o fac­tu­ră mai mare cu 186 de lei pen­tru con­su­mul de apă. „Locu­iesc sin­gu­ră, nici­o­da­tă nu am plătit atâţia bani. Acum mi-a venit cu 186 de lei mai mult. Eu nu ştiu la ce se gân­desc auto­ri­tă­ţi­le. Veni­ţi şi vedeţi cum tră­iesc. Vor­bi­ţi şi cu alţi bătrâ­ni din Chi­şi­nău, care dau ulti­mul bănuţ, ca să nu acu­mu­le­ze dato­rii la ser­vi­cii, dar se aleg, ori­cum, cu facturi„grase”, pe sea­ma căro­ra se îmbo­gă­ţesc alţii”, ne-a spus citi­toa­rea.

 

Luni, 27 octombrie

O citi­toa­re din Ocni­ţa, Auro­ra U., a sunat la reda­cţie să ne spu­nă că ea citeş­te zia­rul de două ori: o dată când îl cum­pă­ră şi a doua oară – în ziua ime­di­at urmă­toa­re. Nu are bani să se abo­ne­ze, dar săp­tămâ­nal reu­şeş­te să-l pro­cu­re. Spu­ne că se roa­gă pen­tru paza reda­cţi­ei şi ca „cei din Par­la­ment, care se cear­tă şi se ara­tă cu dege­tul, numindu-se hoţi, ace­ia nu ar tre­bui sa aibă găr­zi de corp, în schimb, echi­pa ZdG să le aibă. ZdG este un medi­ca­ment”.

Auro­ra ne-a mai spus că repre­zen­tanţi de la par­ti­de umblă prin sat şi împart pro­du­se ali­men­ta­re şi bani la oame­ni, iar lumea săra­că se vin­de pe câte­va pache­te de cru­pe sau de fidea. Feme­ia ne-a spus că, pe tim­pu­ri­le sovi­e­ti­ce, a fost depu­ta­tă. Ea recu­noa­ş­te că şi atun­ci exis­tau dife­ri­te avan­ta­je şi dez­a­van­ta­je pen­tru oame­ni.

Auro­ra ne-a mai poves­tit că o fos­tă ele­vă de-a sa lucrea­ză la Ban­ca Mondi­a­lă şi că, într-o zi, fiind în dele­ga­ţie, aceas­ta a prins o con­vor­bi­re pri­va­tă între A. Luka­şen­ko şi un depu­tat. Luka­şen­ko l-ar fi ame­ninţat pe depu­tat: „Să nu dea Dum­ne­zeu să mă duc într-un sat… ori­ca­re de la noi… şi să găsesc o fami­lie cu vreo 4-5 copii să nu aibă pe lân­gă casă o vacă sau un pur­cel… un aju­tor de la stat, să mă ţii min­te că nu vei şti pe care geam vei dori să zbo­ri!”

Marţi, 21 octombrie

Ne-a vizi­tat Ghe­or­ghe Spâ­nu, un citi­tor al ZdG, pro­pri­e­ta­rul a 5 ha de teren agri­col, în care a inves­tit mult, în spe­cial în cana­le­le de iri­ga­re. În 2004, Con­si­li­ul raio­nal Nis­po­re­ni, nea­vând acor­dul aces­tu­ia, a con­stru­it o con­duc­tă de gaze, care tre­ce şi pes­te lotul lui Spâ­nu. Atun­ci, o fâşie de teren a fost dis­tru­să, toa­te inves­ti­ţi­i­le pro­pri­e­ta­ru­lui fiind com­pro­mi­se. Mai mult, Spâ­nu s-a ales şi cu inter­di­cţia de a mai con­strui, deşi el este pro­pri­e­ta­rul tere­nu­lui. În 2008, 2009 şi 2010, pier­de­ri­le au fost esti­ma­te la 500 mii de lei. În 2009, a ini­ţi­at un pro­ces de jude­ca­tă. În ace­la­şi an, a depus o cere­re la CtE­DO, fiind repre­zen­tat de un avo­cat care, potri­vit peti­ţio­na­ru­lui, a ascuns răs­pun­sul venit de la CtE­DO pen­tru el. Avo­ca­tul, după ce a luat bani de la cli­en­tul său, a dis­pă­rut. Cei doi s-au întâl­nit în 2013, iar la soli­ci­ta­rea lui Spâ­nu de a-i res­ti­tui banii pen­tru care avo­ca­tul nu a făcut nimic, ulti­mul a fost de acord să-i retur­ne­ze doar o par­te. Acum trei luni, Spâ­nu s-a depla­sat pe con­tul său la CtE­DO, însoţit de un şofer şi un tra­du­că­tor. Aco­lo i s-a spus că dosa­rul a fost deja exa­mi­nat. Suma tota­lă a chel­tu­ie­li­lor şi pagu­be­lor supor­ta­te până acum de Ghe­or­ghe Spâ­nu, potri­vit aces­tu­ia, e de 60000 euro.

Miercuri, 15 octombrie

A venit la reda­cţie o citi­toa­re cu o peti­ţie sem­na­tă de 50 de per­soa­ne, toa­te nemulţu­mi­te de con­di­ţi­i­le în care au fost tra­ta­te la pen­sio­na­tul „Vic­to­ria”, de la Ser­ghe­e­v­ca, des­ti­nat pen­sio­na­ri­lor şi inva­li­zi­lor din R. Mol­do­va. Sem­na­ta­rii scri­so­rii susţin că au locu­it în firg, în lip­sa apei cal­de, iar din cau­za repa­ra­ţi­i­lor de aco­lo au fost nevo­iţi să inha­le­ze miros de vop­sea, lac şi alte chi­mi­ca­le.

Marţi, 14 octombrie

Facem un mic bilanţ al pri­me­lor zile ale săp­tămâ­nii. La reda­cţie am pri­mit mai mul­te soli­ci­tă­ri de a publi­ca cita­ţii în jude­ca­tă pri­vind par­ti­ci­pa­rea la pro­ce­se judi­ci­a­re de divorţ şi de par­ta­ja­re a ave­rii. A fost o săp­tămâ­nă „record” în acest sens. Oame­nii uită că, după des­pă­rţi­ri şi par­ta­jă­ri, urmea­ză cure înde­lun­ga­te de depre­sie.

Luni, 13 octombrie

O citi­toa­re (nume­le îl avem la reda­cţie) ne-a scris, solicitându-ne să inves­ti­găm cazul trans­mi­te­rii rutei de auto­buz nr. 23 de la IM Par­cul urban de auto­bu­ze la o per­soa­nă fizi­că, con­si­li­er muni­ci­pal libe­ral. Potri­vit citi­toa­rei ZdG, Par­cul urban de auto­bu­ze ar urma să fie fali­men­tat intenţio­nat, trans­por­tul urban ajun­gând ast­fel în pose­sia unor fir­me pri­va­te. „De alt­fel, ruta 23 era cea mai pro­fi­ta­bi­lă în parc. Din ea se întreţi­nea întreg par­cul, acum, însă, nu vor mai exis­ta sala­rii. Mă întreb: de ce auto­bu­ze­le nu sunt date în chi­rie par­cu­lui, aco­lo unde şofe­rii sunt veri­fi­ca­ţi, au sta­giu de mun­că, nu-şi per­mit să insul­te pasa­ge­rii, este o regu­lă oare­ca­re… Apro­po, de unde are un con­si­li­er muni­ci­pal bani ca să cum­pe­re 20 de auto­bu­ze?” – se tot între­ba citi­toa­rea.

Vineri, 10 octombrie

La reda­cţie a tele­fo­nat unul din­tre abo­na­ţii ZdG, prezentându-se Puş­ca­şu. Nu era prea vor­bă­reţ, dar ne-a aver­ti­zat că, dacă în actu­a­la cam­pa­nie elec­to­ra­lă nu vom publi­ca dez­vă­lu­i­ri des­pre can­di­da­ţii coru­pţi din lis­te­le elec­to­ra­le (din toa­te par­ti­de­le) el nu se va mai abo­na la ZdG. Un aver­tis­ment seri­os, de care vom ţine cont nea­pă­rat.

 

Miercuri, 8 octombrie

La ZdG, a sunat Lidia din Chi­si­nau, mamă a trei copii. Aceas­ta a fost con­ce­di­ată, în timp ce se afla în con­ce­diu medi­cal. Ca urma­re, a fost lip­si­tă de asi­gu­ra­re medi­ca­lă. Nici pen­tru con­ce­di­ul de mater­ni­ta­te nu a fost remu­ne­ra­tă, deşi a lucrat prac­tic până în ulti­ma zi. Feme­ia s-a adre­sat în instanţa de jude­ca­tă, dar a pier­dut. Nea­vând încre­de­re în jus­ti­ţie, Lidia s-a adre­sat după aju­tor la preşe­din­te, la CSM şi la Inspec­to­ra­tul Mun­cii. Din diver­se moti­ve, însă, a fost refu­za­tă. Aceas­ta nu mai ştie la cine să ape­le­ze.

Nico­lae Andre­u­ţă de la Nis­po­re­ni a sunat să ne invi­te în loca­li­ta­tea sa, unde să fil­măm casa pre­o­tu­lui. Băr­ba­tul este indig­nat că pre­o­tul „şi-a con­stru­it un cas­tel” în ime­di­a­ta apro­pi­e­re a Casei de Cul­tu­ră din sat. Mai mult, aces­ta susţi­ne că şi pri­ma­rul din loca­li­ta­te ar fi impli­cat. Potri­vit lui Nico­lae Andre­u­ţă, con­stru­cţia se esti­mea­ză la 32 mln. de lei, bani, care au „o ori­gi­ne dubi­oa­să”, afir­mă aces­ta.

Marţi, 7 octombrie

A tele­fo­nat Euge­nia Popa să ne cea­ră aju­tor: „Eu fac apel la voi, cei care pur­ta­ţi gri­ja faţă de cetă­ţe­ni şi vă rog să ne aju­ta­ţi”. Feme­ia se află în con­flict cu o per­soa­nă de afa­ce­ri, care con­stru­ieş­te un res­ta­u­rant. Con­form acte­lor emi­se, „supra­fa­ţa auto­ri­za­tă pen­tru con­stru­cţie este de 0,08 ha, pe când spa­ţi­ul pe care se întin­de aceas­tă con­stru­cţie depă­şeş­te cu mult aceas­tă supra­fa­ţă”, susţi­ne Euge­nia Pogor. Ulte­ri­or, feme­ia a fost la reda­cţie să adu­că pro­be­le de încăl­ca­re a drep­tu­ri­lor locu­i­to­ri­lor din zonă.

Luni, 6 octombrie

Emi­lia Gher­man, Glo­de­ni, 71 ani, fost rea­li­za­tor la pia­ţă, ni s-a plâns că, recent, doi tine­ri au intrat în casa sa şi i-au furat din mar­fă, pier­de­ri­le însu­mând cir­ca 18.000 de lei. Unul din pre­su­pu­şii hoţi a fost per­che­zi­ţio­nat la domi­ci­liu, unde au fost găsi­te hai­ne­le fura­te. Celă­lalt băi­at, după spu­se­le feme­ii, „poar­tă mân­dru hai­ne­le prin sat şi nici nu-i pasă de nimic” şi asta pen­tru că ar avea un unchi în pro­cu­ra­tu­ra din loca­li­ta­te.

Miercuri, 1 octombrie

Cur­tea Supre­mă de Jus­ti­ţie (CSJ) a exa­mi­nat dosa­rul com­ba­tan­tu­lui Tudor Pân­za­ru, din Cău­şe­ni, care de mai mulţi ani pro­tes­tea­ză în cen­trul Chi­şi­nă­u­lui. După pro­ces, Tudor Pân­za­ru a tre­cut pe la reda­cţie, vădit nemulţu­mit de deci­zia CSL. Vom reve­ni la acest subiect.

Luni, 29 septembrie

Ne-a vizi­tat la reda­cţie o doam­nă din Chi­şi­nău, fos­tă pro­fe­soa­ră, care spu­ne că a fost jefu­i­tă de fos­tul său chi­ri­aş care, după două zile de închi­ri­e­re, a furat 13 ine­le, 5 pere­chi de cer­cei, 7 pan­dan­ti­ve – toa­te din aur. Tot­o­da­tă, aces­ta ar fi luat din gean­ta sa 18 mii de lei. S-a adre­sat la poli­ţie, la pro­cu­ra­tu­ră, a fost iden­ti­fi­cat şi reţi­nut sus­pec­tul, dar, spu­ne feme­ia, cel puţin ampren­te­le digi­ta­le nu i-au fost lua­te, aces­ta fiind eli­be­rat. Ea este nemulţu­mi­tă de acti­vi­ta­tea anche­ta­to­ri­lor şi a pro­cu­ro­ri­lor.

Vineri, 26 septembrie

Am pri­mit o scri­soa­re lun­gă, în lim­ba rusă, ano­ni­mă, des­pre situ­a­ţia din trans­por­tul urban din Chi­şi­nău. Cât ade­văr şi cât nea­de­văr e aco­lo? De mai mul­te ori ape­lăm la citi­to­rii noş­tri să nu ne mai expe­die­ze scri­so­ri ano­ni­me, iar atun­ci când ne scriu, să ne lase în mesa­je tele­foa­ne­le şi adre­se­le lor de con­tact. Din păca­te, dese­o­ri nu sun­tem auzi­ţi.

Joi, 25 septembrie

Pri­mim o scri­soa­re de la Rai­sa Corob­cean, din Ghi­di­ghi­ci. „Sunt pen­sio­na­ră şi inva­li­dă de gra­dul doi. În 2012, am ple­cat în Cipru, unde fiică-mea năs­cu­se tri­pleţi”, poves­teş­te feme­ia, sub­li­ni­ind că a stat aco­lo 10 luni. După ce a reve­nit, i s-a îmbol­nă­vit soţul, iar la 29.07.13 a dece­dat. Citi­toa­rea ZdG poves­teş­te că, pe când era în Cipru, suro­ri­le soţu­lui ar fi obţi­nut, nu se ştie cum, cer­ti­fi­ca­tul de divorţ din­tre ea şi soţul său. Pe 28.02.14, instanţa de jude­ca­tă a anu­lat divorţul fic­tiv, dar suro­ri­le soţu­lui dece­dat au anunţat-o că deja deţin tes­ta­men­tul sem­nat de răpo­sat. Cum­na­te­le Rai­sei Corob­cean cer de la ea bani, ca să o lase în casă. Feme­ia a ape­lat iară­şi în instanţa de jude­ca­tă, deo­a­re­ce con­si­de­ră că, pe când era în spi­tal, în sta­re gra­vă, soţul său ar fi fost forţat de suro­ri­le sale să sem­ne­ze tes­ta­men­tul şi să le dea casa. Pro­ce­sul de jude­ca­tă va înce­pe pe 30 octom­brie.

 

Vineri, 19 septembrie

A venit la reda­cţie Miha­il Iovu, de 86 de ani, unul din­tre fon­da­to­rii Fron­tu­lui Popu­lar din Mol­do­va, ca să ne poves­teas­că des­pre fap­tul că medi­cii de la un ser­vi­ciu pri­vat de urgenţă i-au omorât soţia. La 9 apri­lie, feme­ia făcu­se o cri­ză de ste­no­car­die. Au che­mat sal­va­rea, iar medi­cul, în loc să o imo­bi­li­ze­ze, asa cum tre­bu­ie să se pro­ce­de­ze în ase­me­nea cazu­ri, a pus-o să facă miş­că­ri (au dus-o pe jos, de la et. 3, susţi­nu­tă de ume­ri), până la maşi­nă şi i-au admi­nis­trat, con­trar celor pe care le decla­ră în acte­le eli­be­ra­te ulte­ri­or, două medi­ca­men­te con­train­di­ca­te în situ­a­ţia în care se afla bătrâ­na. În maşi­nă a fost aşe­za­tă într-un foto­liu (nu cul­ca­tă), fără a fi asis­ta­tă de vre­un medic. Dru­mul ane­vo­ios i-a înră­u­tă­ţit sta­rea, iar soţia a dece­dat la scurt timp după ce a ajuns la spi­tal, fiind pur­ta­tă şi aco­lo pe jos. Soţul aces­te­ia este dis­pe­rat, stă toa­tă ziua în cimi­tir. Zile­le tre­cu­te, s-a întâl­nit în cimi­tir cu cine­va din echi­pa care i-a omorât soţia, de la care a aflat că medi­cul care a făcut inje­cţi­i­le s-ar afla în Tur­cia şi că nu mai lucrea­ză la spi­tal. Dom­nul cre­de că a demi­sio­nat de fri­că sau se ascun­de, pen­tru că ştie că ar putea fi tras la răs­pun­de­re în faţa legii.

Joi, 18 septembrie

Tama­ra Var­tic, din Câr­nă­ţe­ni, Cău­şe­ni, abo­na­tă de mulţi ani la ZdG, s-a plâns la reda­cţie în legă­tu­ră cu pro­ble­me­le eco­lo­gi­ce din loca­li­ta­tea sa. Ea susţi­ne că pri­ma­rul este foar­te bru­tal, în con­di­ţi­i­le în care, în pre­zent, în sat sunt efec­tu­a­te lucră­ri de apro­vi­zio­na­re a gos­po­dă­ri­i­lor cu apă. Tama­ra Var­tic a fost la pri­mar ca să-l roa­ge să-i facă o vizi­tă aca­să şi să deci­dă împre­u­nă la care din fân­tâ­ni să fie conec­ta­tă gos­po­dă­ria sa, deo­a­re­ce în ogra­dă are două fân­tâ­ni. Doam­na spu­ne că, după ce a brutalizat-o într-un mod foar­te urât, pri­ma­rul nu a mai venit, iar pen­tru că lucră­ri­le de conec­ta­re se apro­piau şi de gos­po­dă­ria sa. Tama­ra Var­tic s-a apu­cat să inves­teas­că în una din fân­tâ­ni, să sape şi să o pre­gă­teas­că pen­tru alte lucră­ri. Echi­pa teh­ni­că, însă, nu a vrut să o conec­te­ze, spunându-i că nu este ampla­sa­tă la locul potri­vit. Doam­na este supă­ra­tă pen­tru că a inves­tit bani în zadar şi pen­tru că ori­ce între­ba­re ar avea la pri­mar, aces­ta o bru­ta­li­zea­ză, fără a o aju­ta.

 

Luni, 15 septembrie

Un citi­tor a tele­fo­nat de mai mul­te ori la reda­cţie, sesizându-ne des­pre fap­tul că un grup de şofe­ri orga­ni­zea­ză, sea­ră de sea­ră, timp de mai bine de jumă­ta­te de an, raliu­ri ile­ga­le în pre­a­j­ma sta­ţi­ei ter­mi­nus a tro­lei­bu­zu­lui 24, deran­jând loca­ta­rii case­lor din veci­nă­ta­te. Potri­vit citi­to­ru­lui ZdG, oame­nii se tem pen­tru sigu­ranţa lor şi nu mai supor­tă gălă­gia insu­por­ta­bi­lă din toi­ul nopţii. „Poli­ţia nu rea­cţio­nea­ză în niciun fel la plân­ge­ri­le noas­tre. Vin, stau puţin şi plea­că de par­că nu s-ar fi întâm­plat nimic”, expli­că aces­ta. Loca­ta­rii susţin că orga­ni­za­ţia res­pon­sa­bi­lă de aces­te încăl­că­ri este DRIVE 2, ale cărei afi­şe sunt lipi­te pe pilo­nii din jur. „Sune­tul moto­ru­lui este auzit chiar şi după mie­zul nopţii”, spun loca­ta­rii. Ei au tri­mis o plân­ge­re la Inspec­to­ra­tul Gene­ral de Poli­ţie (IGP) prin care cer ca aceas­tă pro­ble­mă să fie solu­ţio­na­tă. Mari­a­na Beţi­vu, res­pon­sa­bi­lă pen­tru rela­ţi­i­le cu pre­sa la IGP, a pre­ci­zat că scri­soa­rea a fost pri­mi­tă şi ana­li­za­tă, iar răs­pun­sul a fost deja trans­mis. „Pe nume­le per­soa­ne­lor care vor fi găsi­te vino­va­te şi care au încăl­cat legea vor fi inten­ta­te procese-verbale”, a con­chis pur­tă­to­rul de cuvânt al IGP.

Vineri, 12 septembrie

Am pri­mit un mesaj la reda­cţie, dedi­cat com­ba­te­rii coru­pţi­ei din sis­te­mul edu­ca­ţio­nal. „Tot aflam din pre­să, de la radio sau TV că se depun efor­tu­ri pen­tru a com­ba­te colec­ta­rea ile­ga­lă de fon­du­ri prin gră­di­ni­ţe, şco­li sau licee. Cre­deam că din ast­fel de bani se fac repa­ra­ţii în sco­li, se pro­cu­ră inven­tar etc. Ziceam: nu e ok, dar poa­te fi mai rău, atâ­ta timp cât finanţa­rea buge­ta­ră e pre­ca­ră. Abia când am ajuns şi eu să con­tri­bui, am înţe­les că atri­bu­tul „bene­vol” nu are nimic în comun cu rea­li­ta­tea. Vrei nu vrei, eşti obli­gat să con­tri­bui la fon­dul şco­lii. Mai mult, din banii colec­ta­ţi pen­tru tre­bu­ri­le şco­lii, se achi­tă o par­te sub­stanţi­a­lă învă­ţă­to­ri­lor şi nu alea­to­riu. Suma pen­tru fie­ca­re învă­ţă­tor depin­de de ran­gul său: cu cât mai îna­l­tă e cate­go­ria, cu atât mai mult cere să i se dea. Dacă nu i se dă suma ceru­tă, le spu­ne ver­de în ochi părinţi­lor că nu-i sufi­cient. Se întâm­plă că învă­ţă­to­rul nu mai vrea să lucre­ze cu cla­sa care nu i-a dat suma ceru­tă.
Sti­ma­ţi guver­nanţi de toa­te ran­gu­ri­le, lua­ţi, vă rugăm, măsu­ri, pen­tru că noi, părinţii, nu mai rezis­tăm.”

Miercuri, 10 septembrie

Ne-a con­tac­tat o fami­lie care a „bene­fi­ci­at” de ser­vi­ci­i­le com­pa­niei turis­ti­ce „Par­ma­to” şi se află într-o mare dile­mă acum, deo­a­re­ce nu-şi poa­te res­ti­tui banii alo­ca­ţi pen­tru „un cer­ti­fi­cat”. Cei care ne-au tele­fo­nat la reda­cţie, în urma publi­că­rii arti­co­lu­lui „Afa­ce­rea „Par­ma­to” în mâi­ni­le poli­ţi­ei”, ne-au mai spus că pro­ble­ma a şi fost „solu­ţio­na­tă”, iar cazul – muşa­ma­li­zat.

Marţi, 9 septembrie

Indig­nat, ne-a con­tac­tat la reda­cţie Dumi­tru Roş­ca, din Călă­ra­şi. Ală­tu­ri de alţi 300 de loca­ta­ri din satul Hiro­va, el este supă­rat din cau­za sus­pen­dă­rii trans­por­tu­lui de pasa­ge­ri care făcea legă­tu­ra Călăraşi-Hirova. „Zil­nic, oame­nii din sat mă întrea­bă când va fi res­ta­bi­li­tă ruta, pen­tru că anu­me ea făcea legă­tu­ra săte­ni­lor cu Cen­trul de Sănă­ta­te din Călă­ra­şi. Eu nu ştiu ce să le spun, pen­tru că liti­gi­ul se află în jude­ca­tă”, ne-a expli­cat Dumi­tru Roş­ca, indig­nat că pos­tu­ri­le TV din R. Mol­do­va refu­ză să ajun­gă în sat pen­tru a oglin­di situ­a­ţia.

Luni, 8 septembrie

Ne-a tele­fo­nat Zinai­da Armă­sa­ri, din satul Cio­reş­ti, Nis­po­re­ni. Ea s-a ară­tat indig­na­tă de coru­pţia unor feţe bise­ri­ceş­ti, care fac afa­ce­ri până şi cu „icoa­ne care plâng”. Pe de altă par­te, Zinai­da Armă­sa­ri ne-a poves­tit impre­sio­na­tă des­pre unii vor­bi­tori de la mitin­gul din 7 sep­tem­brie, desfă­şu­rat în PMAN.

Vineri, 5 septembrie

Eli­za­ve­ta Istra­ti, inva­li­dă de gra­dul 2 dintr-un sat din raio­nul Orhei, a venit la reda­cţie cu un caz com­pli­cat, în urma căru­ia, potri­vit aces­te­ia, fami­lia sa a fost pre­ju­di­ci­a­tă grav. Feme­ia ne-a poves­tit că a deve­nit vic­ti­mă a unui „atac rai­der” din par­tea unui pre­su­pus om de afa­ce­ri, care a acţio­nat ast­fel încât fami­lia sa a fost depo­se­da­tă de bunu­ri. Vom reve­ni la acest caz.

Joi, 4 septembrie

În mai mul­te chi­oş­cu­ri din Chi­şi­nău zia­rul nu a fost dus la vân­za­re. Citi­to­ri de la Buiu­ca­ni, Râş­ca­ni şi Cio­ca­na ne-au tele­fo­nat la reda­cţie, alar­ma­ţi că zia­rul nu ar fi apă­rut. Vă soli­ci­tăm şi în con­ti­nu­a­re să ne anu­nţa­ţi atun­ci când ZdG lip­seş­te din chi­oş­cu­ri.

 

Miercuri, 3 septembrie

A tele­fo­nat citi­to­rul ZdG Ion Vul­pe, din Sân­ge­rei. El ne-a rugat să adre­săm o între­ba­re sim­plă guver­nanţi­lor. „Cum vor putea achi­zi­ţio­na căr­bu­ni pen­sio­na­rii, în situ­a­ţia în care cos­tul unei tone s-a majo­rat de la 2700 la 3700 de lei?” – este între­ba­rea citi­to­ru­lui ZdG. Ion Vul­pe era îngri­jo­rat, pe bună drep­ta­te, de con­di­ţi­i­le în care vor putea ier­na per­soa­ne­le cu veni­tu­ri mici din R. Mol­do­va.
Alt citi­tor, din Peli­nia, Dro­chia, ne-a rugat să găsim pen­tru el con­tac­te­le SA„Moldtelecom”. Omul are mai mul­te între­bă­ri la con­du­ce­rea aces­te­ia, dar nici la biro­ul de infor­ma­ţie, nici pe site-ul www.moldtelecom.md nu găseş­te nume­re­le de con­tact. „Asta se chea­mă trans­pa­renţă?” – se între­ba şi ne între­ba citi­to­rul, sub­li­ni­ind că şi Legi­sla­ti­vul este o insti­tu­ţie închi­să, deo­a­re­ce pe www.parlament.md lip­sesc nume­re­le de tele­fon ale depu­ta­ţi­lor şi ale con­si­li­e­ri­lor aces­to­ra.

Marţi, 2 septembrie

Ne-a tele­fo­nat Vera, de la Bota­ni­ca. Supă­ra­tă pe mul­te lucru­ri: pe scum­pi­ri, pe con­di­ţii de via­ţă, pe sără­cie. Ea cre­de că cetă­ţe­nii ar tre­bui să fie mai atenţi la pro­mi­siu­ni­le poli­ti­cie­ni­lor, în spe­cial în cam­pa­ni­i­le elec­to­ra­le.

Luni, 1 septembrie

Am pri­mit un mesaj în care Mai­ca Epis­ti­mia, sta­reţa Mănăs­ti­rii „Sfîn­tul Ghe­or­ghe” din Suru­ce­ni, îşi expu­ne pozi­ţia faţă de loca­ţia sta­ţi­ei de epu­ra­re pro­iec­ta­tă în pro­xi­ma veci­nă­ta­te a loca­şu­lui. Sta­reţa se ara­tă nedu­me­ri­tă de fap­tul că auto­ri­ta­tea monas­ti­că nu a fost con­sul­ta­tă în pro­ble­ma res­pec­ti­vă. „Având în vede­re pro­ver­bi­a­la lip­să de res­pon­sa­bi­li­ta­te a fun­cţio­na­ri­lor noş­tri publi­ci şi cali­fi­ca­rea joa­să a spe­cia­li­ş­ti­lor, sta­ţia de epu­ra­re, ori­cât de per­for­man­tă s-ar spu­ne că ar fi, fiind situ­a­tă doar la câte­va sute de metri de mănăs­ti­re, pre­zin­tă ris­cu­ri mari de polu­a­re şi va fi o ame­ninţa­re per­ma­nen­tă la adre­sa loca­şu­luli sfânt, care e şi un obiec­tiv turis­tic”, susţi­ne mai­ca sta­reţă.

Duminică, 31 august

Ne-a tele­fo­nat Ion Arhi­re, din Chi­şi­nău, încer­când să ne facă atenţi la nuanţe­le Săr­bă­to­rii Naţio­na­le „Lim­ba Noas­tră cea Româ­nă”. „De ce poli­ti­cie­nii pro-europeni au pre­fe­rat să mear­gă sepa­rat la Şte­fan cel Mare şi pe Ale­ea Cla­si­ci­lor?” – ne între­ba Ion Arhi­re, pre­su­pu­nând că ar fi pen­tru că s-ar vrea mai vizi­bi­li la tele­vi­zor.

 

Miercuri, 20 august

Au venit doi oame­ni de la Stră­şe­ni. Ne-au rugat să inves­ti­găm un caz care s-a întâm­plat într-un sat din acest raion. Acum câte­va săp­tămâ­ni, a dece­dat o bătrâ­nă şi a fost înmor­mân­ta­tă în lip­sa unui cer­ti­fi­cat, obli­ga­to­riu, de con­sta­ta­re a dece­su­lui. Ei pre­su­pun că moar­tea e sus­pec­tă, dar toţi refu­ză să se ocu­pe de acest caz.

Marţi, 19 august

A venit la reda­cţie o feme­ie ori­gi­na­ră din Ocni­ţa. Fii­ca ei, care a fost căsă­to­ri­tă cu un cetă­ţean mol­do­vean, de la care a năs­cut 2 copii, se sta­bi­li­se de câţi­va ani în Ita­lia, unde, după spu­se­le soţu­lui, ar fi sufe­rit un acci­dent de mun­că şi a murit. Cada­vrul ei a fost reîn­tors în R. Mol­do­va, fiind înhu­mat la Călă­ra­şi (locul de baş­ti­nă al soţu­lui). Mama fetei, însă, are dubii pri­vind cau­za dece­su­lui.
Feme­ia susţi­ne că, după moar­tea fii­cei sale, gine­re­le, deşi îi pro­mi­se­se că o va aju­ta şi o va lăsa să-şi vadă nepoţii geme­ni, acum s-a schim­bat şi nu vrea să ştie nimic de ea. Totu­şi, buni­ca a reu­şit să obţi­nă per­mi­siu­nea Tri­bu­na­lu­lui pen­tru Mino­ri din Veneţia să se poa­tă întâl­ni cu nepoţii. Pen­tru că nu avea la cine să stea în Ita­lia, doam­na s-a întors în ţară. Ca uni­că ali­na­re, i-a cerut gine­re­lui sa o lase să adu­că tru­pul fii­cei sale în Ocni­ţa, pen­tru a putea să o vizi­te­ze mai des la mor­mânt. Acest fapt a fost încu­vi­inţat de Mitro­po­lie, însă auto­ri­tă­ţi­le de la Călă­ra­şi refu­ză să-i dea per­mi­sul aces­tei mame să-şi deshu­meze fata, la fel cum şi gine­re­le este con­tra, deşi el şi-ar fi refă­cut deja via­ţa cu o altă feme­ie, în Ita­lia.

Luni, 18 august

Am pri­mit un mesaj de la un citi­tor. Este inti­tu­lat „Vână­toa­rea de magis­tra­ţi”. De fapt, e o sin­te­ză a cazu­ri­lor de coru­pţie din jus­ti­ţie, care au fost oglin­di­te în mass-media de la noi. Pare că acest citi­tor nu ne comu­ni­că nimic nou, ori­cum, însă, res­pec­tăm efor­tul său de a se inte­re­sa des­pre cazu­ri­le de coru­pţie din jus­ti­ţie.

 

Miercuri, 16 iulie

A tele­fo­nat la reda­cţie pen­sio­na­ra Adri­a­na Cer­ne­a­v­ca. Ea ne-a soli­ci­tat aju­to­rul. Feme­ia îşi doreş­te ca un repor­ter de la ZdG să mear­gă aca­să la ea şi să-i fil­meze apar­ta­men­tul. Cu ceva timp în urmă s-a adre­sat la un avo­cat pen­tru ser­vi­cii de con­si­li­e­re juri­di­că pri­vind pro­pri­e­ta­tea apar­ta­men­tu­lui. Ea spu­ne că avo­ca­tul, împre­u­nă cu cine­va din pro­cu­ra­tu­ră, i-a schim­bat con­trac­tul de pro­pri­e­ta­te şi a înşelat-o, iar acum ea are dato­rii de 97000 de lei şi ris­că să i se ia apar­ta­men­tul.

O altă citi­toa­re a ZdG a tele­fo­nat pen­tru a-i „mulţu­mi” dnei Valen­ti­na Buli­ga, minis­tra Mun­cii, Pro­te­cţi­ei Soci­a­le şi Fami­li­ei, pen­tru „min­ciu­ni­le pe care le-a spus cu neru­şi­na­re în emi­siu­ne la dl Fru­mu­sa­chi”. Feme­ia este indig­na­tă că minis­tra îşi per­mi­te să aibă o ati­tu­di­ne nedreap­tă faţă de pen­sio­na­ri.

Marţi, 15 iulie

Var­va­ra Zin­gan, veş­ni­ca pro­tes­ta­ta­ră din faţa Pro­cu­ra­tu­rii Gene­ra­le, a adus la reda­cţie un cer­ti­fi­cat de la medic, care con­fir­mă că este sănă­toa­să şi că nu are pro­ble­me psi­hi­ce, aşa cum ar încear­ca să demon­stre­ze auto­ri­tă­ţi­le sta­tu­lui. Aceas­ta ne-a rugat să facem public acel cer­ti­fi­cat, pen­tru „a-i spe­ria pe cei care vor să mă închi­dă pe nedrept”.

Luni, 14 iulie

Am fost con­tac­ta­ţi de către Liu­ba Ciun­tu din Soro­ca. Recent reîn­toar­să din Ita­lia, aceas­ta ne-a rea­min­tit de un arti­col mai vechi apă­rut în ZdG, care viza o fir­mă ce a înşe­lat mai mulţi oame­ni care au plătit pen­tru ca aceas­ta să le con­stru­ias­că apar­ta­men­te. Feme­ia spu­ne că încă din 2005, oame­nii umblă pe dru­mu­ri, iar jude­că­to­rii tot amâ­nă şedinţe­le.

Vineri, 11 iulie

Ne-a tele­fo­nat un băr­bat care a lău­dat anga­ja­ţii poli­ţi­ei. Aces­ta ne-a spus că a avut de fur­că cu aceş­tia şi în tre­cut, atun­ci când minis­te­rul era con­dus de Ghe­or­ghe Papuc. „Atun­ci, poli­ţi­ş­tii se com­por­tau gro­so­lan, nu te aju­tau şi cău­tau doar să te înjo­seas­că. Acum, am văzut că exis­tă şi poli­ţi­ş­ti culţi, care citesc cărţi şi care sunt la curent cu toa­te nou­tă­ţi­le juri­di­ce. Lucru­ri­le se schim­bă, chiar dacă nu aşa cum ne-am dori de repe­de”, a remar­cat citi­to­rul ZdG

 

4 iulie

La reda­cţie au tele­fo­nat per­soa­ne depor­ta­te şi au soli­ci­tat ca ZdG să scrie că ele nu şi-au mai redo­bân­dit ave­ri­le şi pro­pri­e­tă­ţi­le, lua­te forţat de către sovi­e­ti­ci.

5 iulie

Ion Popes­cu se întrea­bă într-un comen­ta­riu pe pagi­na web www.ydg.md de ce comi­sa­rii de la OSCE nu vor­besc şi des­pre situ­a­ţia şco­li­lor româ­neş­ti din Buco­vi­na de Nord şi Basa­ra­bia de Sud. El spu­ne că ace­le şco­li sunt de zeci de ori mai mul­te la număr decât cele câte­va afla­te în regiu­nea trans­nis­trea­nă.

7 iulie

A sunat Vera Esa­nu, pro­tes­ta­ta­ră în apro­pi­e­rea Pieţei Cen­tra­le. Aceas­ta ne-a anu­nţat că pe stra­da Bul­ga­ră colţ cu M.Varlaam se comer­ci­a­li­zea­ză mar­fă de con­sum ali­men­tar fără licenţă. Feme­ia spu­ne că nici con­di­ţi­i­le în care se ţine mar­fa nu cores­pund nor­me­lor sani­ta­re. Ea este indig­na­tă că dire­cţia pen­tru sănă­ta­te publi­că şi Comi­sia pen­tru Pro­te­cţia Con­su­ma­to­ru­lui nu s-au auto­se­si­zat, deşi situ­a­ţia per­sis­tă de foar­te mulţi ani. Este indig­na­tă că nici mass- media nu a luat pozi­ţie cu pri­vi­re la situ­a­ţie.

8 iulie

Repor­te­rii ZdG s-au depla­sat la Călă­ra­şi, unde urmau să fil­meze o isto­rie pen­tru pro­gra­mul TV Repor­ter de Gar­dă. Ulte­ri­or, ei au ajuns în sec­to­rul ora­şu­lui unde, de zeci de ani, nu mai ajun­ge apa la robi­ne­te. Aici au găsit oame­ni indig­na­ţi de situ­a­ţie, care sunt nevo­iţi să care zil­nic apă cu găleţi­le de la o dis­tanţă de cel puţin un kilo­me­tru. Dru­mul de acces spre uni­ca fân­tâ­nă este ane­vo­ios. Pri­ma­rul ne-a spus că a depus un pro­iect la minis­te­rul Mediu­lui, de unde a pri­mit con­tri­bu­ţie de doar un mili­on de lei, ceea ce ar fi insu­fi­cient pen­tru solu­ţio­na­rea pro­ble­mei.

9 iulie

La reda­cţie a venit Vic­tor Jal­ba din Soro­ca. Aces­ta a făcut refe­ri­re la un arti­col apă­rut în ziar, în febru­a­rie curent, des­pre scan­da­lul pen­si­i­lor „ASITO”. Băr­ba­tul ne-a spus că şi el este unul din­tre cei pes­te 2400 de pen­sio­na­ri care, până în august 2013, pri­meau pen­sie supli­men­ta­ră în teme­iul con­trac­te­lor sem­na­te cu „ASITO” în 1994-2005. Aces­ta a între­bat dacă subiec­tul va fi con­ti­nu­at, întru­cât pro­ce­se­le de jude­ca­tă par a fi intenţio­nat tără­gă­na­te.

 

Luni, 30 iunie

Ne-a sunat un băr­bat din Orhei să ne între­be des­pre cazul vic­ti­me­lor de la Inter­na­tul Psi­ho­ne­u­ro­lo­gic din Bălţi. Spu­ne că ar fi dis­pus să ia una din­tre fete la el, pen­tru că e deja în eta­te şi are o sănă­ta­te pre­ca­ră. Băr­ba­tul susţi­ne că-i este greu să se îngri­jeas­că de sine stă­tă­tor şi ar avea nevo­ie de cine­va care să-i găteas­că, să-i lucre­ze pămân­tul. El ofe­ră, în schimb, un aco­pe­riş dea­su­pra capu­lui, ali­men­ta­ţie şi sigu­ranţa că vic­ti­ma se va afla cât mai depar­te de agre­sor.

Vineri, 27 iunie

A sunat o per­soa­nă, care a găsit nume cunos­cu­te în unul din­tre arti­co­le­le publi­ca­te de ZdG. Potri­vit băr­ba­tu­lui, pur­tă­to­rii aces­to­ra i-ar fi acci­den­tat, acum patru luni, pe el şi pe tatăl său. Vic­ti­me­le n-au pri­mit des­pă­gu­bi­ri. Mai mult, în pre­zent, ele sunt con­si­de­ra­te res­pon­sa­bi­le de acci­dent, deşi mar­to­rii şi acte­le deţi­nu­te demon­strea­za con­tra­ri­ul. Spu­ne că nu ştie dacă să mai aibă încre­de­re în jus­ti­ţie şi spe­ră că ZdG îi va face drep­ta­te.

Sera­fim Popu­şoi ne-a sunat să ne ure­ze „un final de săp­tămâ­nă care adu­ce cel mai fru­mos înce­put – Aso­ci­e­rea cu UE. Vrem să vă strân­gem mâna pen­tru că sun­teţi teme­ra­ri. Chiar dacă în colec­tiv sun­teţi mai mul­te femei, des­pre voi vreau să spun că sun­teţi, cum se zice, „Смелее чем мужчины” (Mai cura­joa­se decât băr­ba­ţii)”, ne spu­ne băr­ba­tul. În mod deo­se­bit, s-a ară­tat inte­re­sat de pro­ce­du­ra ce vizea­ză com­pen­sa­ţi­i­le pen­tru per­soa­ne­le vul­ne­ra­bi­le. „E o batjo­cu­ră”, ne-a decla­rat omul.

Joi, 26 iunie

Am fost con­tac­ta­ţi de Nico­lae Pîn­za­ri din capi­ta­lă. Băr­ba­tul a fost impli­cat într-un acci­dent ruti­er acum un an. Susţi­ne că este vic­ti­mă. S-a adre­sat la mai mul­te instanţe. Spu­ne că a dis­cu­tat şi cu prim-ministrul Iurie Lean­că. Până în pre­zent, din dife­ri­te moti­ve, şedinţa de jude­ca­tă nu s-a desfă­şu­rat, iar omul nu poa­te scoa­te asi­gu­ra­rea. Cel care a pro­vo­cat acci­den­tul e „din ban­di­ţi, are chi­oş­cu­ri la Poş­ta Veche şi se pare că şi poli­ţia îl aco­pe­ră. Nu a putut să mă aju­te nici sec­to­ris­tul de aco­lo”, spu­ne băr­ba­tul indig­nat.

 

Miercuri, 25 iunie

Am pri­mit o scri­soa­re din închi­soa­re, de la un cetă­ţean ita­li­an, con­dam­nat la 21 de ani de detenţie, pen­tru pedo­fi­lie. Băr­ba­tul susţi­ne că este nevi­no­vat şi că a fost con­dam­nat doar pen­tru că „a săru­tat un băi­at”. El soli­ci­tă aju­to­rul nos­tru şi vrea să scri­em un arti­col des­pre dosa­rul său până pe data de 7 iulie, când pe caz urmea­ză să se pro­nu­nţe Cur­tea de Apel, pen­tru ca jude­că­to­rii care exa­mi­nea­ză cazul să înţe­lea­gă nedrep­tă­ţi­le la care a fost supus. Ita­li­a­nul a copi­at pe mai mul­te foi, cu pixul, toa­tă sen­tinţa emi­să în pri­vinţa sa de pri­ma instanţă, doar pen­tru a ne-o putea tri­mi­te, el nea­vând posi­bi­li­ta­tea să facă xerox în peni­ten­ci­ar.

Marţi, 24 iunie

O batrâ­ni­că de 80 de ani a sunat la reda­cţie. Abia res­pi­ra şi, cu vocea sufo­ca­tă, a poves­tit cum în ajun, după ce i s-a făcut rău, a che­mat ambu­lanţa, care a dus-o la Spi­ta­lul Toma Cior­bă, însă a fost nevo­ită să se întoar­că aca­să, fără să fi fost con­sul­ta­tă de medi­cul de gar­dă. Aces­ta ar fi refu­zat să o pri­meas­că pen­tru că ea nu avea poli­ţă de asi­gu­ra­re. Bătrâ­ni­ca ne-a spus că medi­cul nu a vrut sa se pre­zin­te şi a refu­zat cate­goric să-i veri­fi­ce sta­rea sănă­tă­ţii.

Luni, 23 iunie

Pri­cop Corob­cea­nu din s. Recea ne-a tele­fo­nat supă­rat pe fap­tul că poş­ta­şii sunt dis­cri­mi­na­ţi, soţia lui fiind poş­ta­ri­ţă. În susţi­ne­rea afir­ma­ţi­i­lor sale băr­ba­tul ne-a spus că aceas­ta are un sala­riu de doar 500-600 lei lunar, şi une­o­ri i se mai ofe­ră încă­lţă­min­te sau îmbră­că­min­te, dar poş­ta­şii anu­al merg pe jos în jur de 2000 km. Pen­tru com­pa­ra­ţie, moş Pri­cop s-a refe­rit la sala­rul jude­ca­to­ri­lor, care poa­te ajun­ge şi la 20 de mii de lei lunar.

Joi, 19 iunie

Un şofer de tro­lei­buz ne-a tele­fo­nat pen­tru a ne anu­nţa nedu­me­rit că de la toţi con­du­că­to­rii de tro­lei­bu­ze se strâng bani, câte 110 lei, ile­gal. Lor li se spu­ne că aceş­ti bani ar urma să fie uti­li­za­ţi pen­tru „edu­ca­rea popu­la­ţi­ei”. Vom reve­ni la subiect după ce vom inves­ti­ga acest caz.

 

Miercuri, 18 iunie

Ne-a tele­fo­nat Rai­sa Mel­nic, Şefa Ser­vi­ci­u­lui Pro­gra­me Cul­tu­ra­le de la Bibli­o­te­ca Naţi­no­na­lă. Ea ne-a vor­bit des­pre fap­tul că pe stra­da Belin­ski a fost mai îna­in­te un com­plex spor­tiv. Aces­ta se afla într-o sta­re deplo­ra­bi­lă, aşa că a fost eva­cu­at la Poş­ta Veche, în incin­ta fos­tu­lui Cen­tru SIDA. În locul aces­tui cen­tru se pla­ni­fi­că o con­stru­cţie a unui bloc loca­tiv cu 9 eta­je. Teo­re­tic, nu ar tre­bui să se eli­be­re­ze auto­ri­za­ţie pen­tru o ase­me­nea con­stru­cţie, pen­tru că ape­le sub­te­ra­ne sunt foar­te aproa­pe şi, în plus, nu ar res­pec­ta dis­tanţa cuve­ni­ta faţă de con­stru­cţi­i­le exis­ten­te în zonă. Doam­na, care este şi loca­ta­ră în acea zonă, ne-a spus că, pe o stra­dă ală­tu­ra­tă, la fel, s-a con­stru­it o cla­di­re, care, prac­tic, le ia soa­re­le şi spa­ţi­ul casu­ţe­lor mici din pre­a­j­mă.

Marţi, 17 iunie

Ne-a tele­fo­nat Nico­lae Şav­ca din s. Pere­se­ci­na, r. Orhei. Aces­ta ne-a zis că doreş­te foar­te mult ca ZdG să scrie des­pre pro­ble­me­le pe care le are şi că a fost sfă­tu­it să ape­le­ze la reda­cţie de către Con­stan­tin Che­ia­nu, în spe­ranţa că-l vom aju­ta.

Luni, 16 iunie

Boris Filip, doc­tor în şti­inţe la Insti­tu­tul de Fizi­că Apli­ca­tă, ne-a tele­fo­nat. El susţi­ne că deţi­ne infor­ma­ţii des­pre ave­ri­le nede­cla­ra­te ale fami­li­ei lui Ghe­or­ghe Duca, proas­păt rea­les la şefia Aca­de­mi­ei de Şti­inţe a Mol­do­vei. Băr­ba­tul a pre­ci­zat că, deşi în aceas­tă pri­vinţă s-a auto­se­si­zat şi Comi­sia Naţio­na­lă de Inte­gri­ta­te, aceas­ta „sau camu­flea­ză lucru­ri­le, sau nu face nimic pen­tru a-l demas­ca pe Duca”. Boris Filip spu­ne că are infor­ma­ţii pe care ar vrea sa ni le pună la dis­po­zi­ţie, nu doar des­pre ave­ri­le lui Ghe­or­ghe Duca, dar şi des­pre dez­as­trul aca­de­mic care s-a pro­dus în insti­tu­ţie dupa 10 ani de la înves­ti­rea aces­tu­ia în fun­cţia de preşe­din­te.

Vineri, 13 iunie

La ZdG a venit dna Ange­la Vlas. Feme­ia spu­ne că fiul ei este per­se­cu­tat de către poli­ţi­ş­ti care nu se legi­ti­mea­ză. Aceş­tia ar veni şi l-ar lua chiar de aca­să. Ea ne-a spus că acum nu cunoa­ş­te locul află­rii fiu­lui său. Feme­ia susţi­ne că toa­te pro­ble­me sale durea­ză de la înce­pu­tul anu­lui 2000, când ea a încer­cat să-i vân­dă unei per­soa­ne, care acum este una publi­că, un apar­ta­ment, iar aceas­ta a minţit-o şi i-a luat şi apar­ta­men­tul, şi banii. Pen­tru că acest caz este unul foar­te com­pli­cat, ZdG îl va ana­li­za şi va reve­ni la el în edi­ţi­i­le vii­toa­re.

 

Marţi, 10 iunie

A tele­fo­nat la reda­cţie Gali­na Bodu­rin, o citi­toa­re fide­lă a ZdG. Ea ne-a între­bat din ce cau­ză pos­tu­ri­le de tele­vi­ziu­ne care au aco­pe­ri­re mai mare nu le expli­că cetă­ţe­ni­lor dife­renţe­le din­tre Uniu­ne Euro­pea­nă şi Uniu­nea Vama­lă. Gali­na Bodu­rin ne-a spus că e foar­te impor­tant ca oame­nii să înţe­lea­gă dife­renţe­le şi să nu se lase copleşi­ţi de min­ciu­ni poli­ti­ce.

Luni, 9 iunie

A venit la reda­cţie o doam­nă din Cimi­ş­lia. Pe 9 iunie, la Jude­că­to­ria din loca­li­ta­te urma să aibă loc un pro­ces de jude­ca­tă în care fami­lia aces­tei femei îşi reven­di­ca drep­tul la casa buni­cii, pe care aceas­ta le-o lăsa­se prin tes­ta­ment. Ei nu înţe­leg cum, după mai mult timp de la dece­sul buni­cii, a apă­rut un alt tes­ta­ment, deţi­nut de asis­ten­ta soci­a­lă din loca­li­ta­te. Vom reve­ni la acest subiect.
Tot luni a tele­fo­nat Vera Eşa­nu. Ea ne-a spus: „Am rămas tră­s­ni­tă că lui Bre­ga şi lui Dur­ba­lă li s-au făcut procese-verbale, că ar fi jig­nit auto­ri­tă­ţi­le. Dacă oame­nii care spun ade­vă­rul jig­ne­sc auto­ri­tă­ţi­le, atun­ci se face din mâţă… hăr­mă­sar. Comu­nism demo­cra­ti­zat”… În alt con­text, Vera Eşa­nu ne-a spus că cei reţi­nu­ţi pen­tru coru­pţie nu ar tre­bui asi­gu­ra­ţi cu ceai, pâi­ne, cea­rşa­fu­ri, în izo­la­toa­re­le de detenţie. „Să-şi cum­pe­re totul pe banii esto­rca­ţi sau fura­ţi, şi să nu pro­fi­te de sume din buget, adu­na­te pe spa­te­le cetă­ţe­ni­lor”, ne-a spus Vera.

Vineri, 6 iunie

Am pri­mit o scri­soa­re de la deţi­nu­tul Nico­lae Bodrug, care con­si­de­ră că a fost con­dam­nat pe nedrept la pri­va­ţiu­ne de liber­ta­te pe un ter­men de 15 ani. Aces­ta soli­ci­tă impli­ca­rea reda­cţi­ei, deo­a­re­ce are un copil şi soţie inva­li­dă, iar con­dam­na­rea sa, nedreap­tă, dis­tru­ge şi via­ţa aces­to­ra.

Joi, 5 iunie

Am pri­mit o scri­soa­re de la Pri­cop Corob­cea­nu, din satul Recea, raio­nul Stră­şe­ni. El ne scrie des­pre via­ţa extrem de grea a ţăra­ni­lor, des­pre şomaj, des­pre pier­de­ri­le supor­ta­te de depo­nenţii Băn­cii de Eco­no­mii, des­pre con­trac­te­le pen­tru stu­dii, extrem de cos­ti­si­toa­re. Citi­to­rul ZdG susţi­ne că, atun­ci când la Chi­şi­nău vin dele­ga­ţii de la Krem­lin, în PMAN, oame­nii ar tre­bui să se adu­ne şi să le adre­se­ze între­bă­ri­le care îi dor.

 

Miercuri, 4 iunie

Andreas Kara­pe­ti­an ne-a scris pe www.zdg.md des­pre mai mul­te încăl­că­ri de nor­mă, comi­se de instanţa de jude­ca­tă care l-a con­dam­nat pe cetă­ţea­nul ger­man Tomas Arend. Aces­ta îi cere preşe­din­te­lui Nico­lae Timofti să fie gra­ţi­at. „În cei 9 ani şi 3 luni, de când sunt con­dam­nat, nu mi-am văzut fami­lia, nu mi-am văzut fecio­rul. Soţia mea a dece­dat în 1999, pe când copi­lul nos­tru avea 4 ani. Când am fost ares­tat, el avea 8 ani. De atun­ci nu l-am mai văzut. Mi-au dece­dat şi părinţii”, expli­că Tomas Arend.

Marţi, 3 iunie

Am pri­mit o scri­soa­re de la un deţi­nut. Una neo­bi­ş­nu­i­tă. Pen­tru pri­ma dată cine­va, aflat în detenţie, nu ne scrie că a fost con­dam­nat pe nedrept, că au fost comi­se mai mul­te greşe­li judi­ci­a­re sau alte ches­tii lega­te de deci­zi­i­le instanţe­lor de jude­ca­tă. Sem­na­ta­rul scri­so­rii ne ruga să-i găsim sora, oferindu-ne date suma­re des­pre ea. Vom reve­ni la acest subiect.

Luni, 2 iunie

A tre­cut pe la reda­cţie un avo­cat de la Cău­şe­ni, fost jude­că­tor, cu o cli­en­tă de a sa. Ne-au vor­bit des­pre o pro­ble­mă care, în R. Mol­do­va, pare a fi cro­ni­că. Deci­zi­i­le judi­ci­a­re se exe­cu­tă cu mul­tă difi­cul­ta­te şi cu întâr­zi­e­re. Atun­ci când e vor­ba des­pre liti­gii de mun­că, situ­a­ţia pare şi mai gra­vă, deo­a­re­ce per­soa­ne­le care obţin câş­tig de cau­ză în instanţă nu pot nici să-şi con­ti­nue acti­vi­ta­tea de mun­că, nici nu pot pri­mi recom­pen­se­le deci­se de instanţe­le de jude­ca­tă.

Vineri, 30 mai

Mai mul­te orga­ni­za­ţii de pro­te­cţie a ani­ma­le­lor din Chi­şi­nău ne-au expe­di­at un demers adre­sat pre­mi­e­ru­lui Iurie Lean­că, în care decla­ră că se opun folo­si­rii ani­ma­le­lor la circ şi con­dam­nă fap­tul că la redes­chi­de­rea mult-aşteptată, cir­cul ora­şu­lui a ales aceas­tă cale greşi­tă de a atra­ge vizi­ta­to­rii.
„Mul­te ţări, inclu­siv euro­pe­ne, pre­cum Gre­cia, Olan­da, Cipru, Slo­ve­nia ş.a., au inter­zis folo­si­rea ani­ma­le­lor săl­ba­ti­ce în cir­cu­ri, demon­strând ast­fel nive­lul îna­lt de dezvol­ta­re a soci­e­tă­ţii… Ani­ma­le­le săl­ba­ti­ce nu sunt con­ce­pu­te să lucre­ze în cir­cu­ri, ele sufe­ră mult atun­ci când tră­iesc în cuş­ti, izo­la­te de fami­li­i­le şi medi­ul lor natu­ral”, scriu ini­ţi­a­to­rii aces­tei idei, îndem­nând spec­ta­to­rii să renu­nţe la spec­ta­co­le­le de circ în care sunt uti­li­za­te şi ani­ma­le.

 

Marţi, 27 mai

Pri­mim un mesaj din Spa­nia. „Sâm­bă­tă, 31 mai, la 20:00, coru­ri­le româ­neş­ti de copii Arco­iris, Nis­si, Alas de Ange­les, Mesa­ge­rii Juni­or şi Cam­pa­ni­l­las vor pre­zen­ta în par­cul „La Ram­bla” din Cosla­da, Regiu­nea Madrid, Con­cer­tul Extra­or­di­nar CALESI. Orga­ni­zat de FADERE (Fede­ra­ţia aso­ci­a­ţi­i­lor de româ­ni din Euro­pa) în cola­bo­ra­re cu Pri­mă­ria Cosla­da, con­cer­tul des­chi­de eve­ni­men­te­le dedi­ca­te Zilei Inter­na­ţio­na­le a Copi­lu­lui”.

Luni, 26 mai

Ne-a tele­fo­nat dl Silo­ci, din Cău­şe­ni. El ne-a mulţu­mit pen­tru mun­ca depu­să şi ne-a rugat să fim mai atenţi şi mai insis­tenţi la pro­ble­me­le depor­ta­ţi­lor, care, şi după două dece­nii de liber­ta­te, nu au mai fost repu­şi în drep­tu­ri.

Sâmbătă, 24 mai

Am pri­mit un mesaj ano­nim, des­pre pre­su­pu­se acţiu­ni de coru­pţie comi­se de un direc­tor al unei insti­tu­ţii medi­ca­le. „Acum câte­va luni, per­soa­na în cau­ză şi-a pro­cu­rat un auto­mo­bil mar­ca wol­k­s­va­gen nou, direct de la salon. Poze­le le găsi­ţi ata­şa­te la mesaj. Fecio­rul aces­tui „modest” medic se plim­bă cu un BMW X5. Dacă veţi face o inves­ti­ga­ţie pri­vind bunu­ri­le imo­bi­li­a­re ale fami­li­ei aces­tu­ia, veţi urmă­ri minu­nea cum anu­me, cu un sala­riu de 5-6 mii de lei, poţi trăi atât de luxos în Mol­do­va”, ne-a scris citi­to­rul. Vom reve­ni.

Vineri, 23 mai

Ne-a tele­fo­nat un citi­tor care ne-a între­bat de ce, într-un arti­col ante­ri­or, era menţio­nat că avem nevo­ie de NATO. „De ce ne tre­bu­ie? Uitaţi-vă ce au făcut în Ucrai­na!”- ne-a atenţio­nat el. Deşi i-am spus că forţe­le NATO nu au fost încă în Ucrai­na, aces­ta a spus că a văzut infor­ma­ţia la tele­vi­zor. Băr­ba­tul ne-a mai trans­mis că îi plac arti­co­le­le în care cri­ti­căm jude­că­to­rii şi pro­cu­ro­rii, dar cre­de că acest lucru nu-i va schim­ba nici­o­da­tă. „Toa­tă lumea ştie cu ce se ocu­pă ei, ce fac, dar ei con­ti­nuă să comi­tă ile­ga­li­tă­ţi”, con­sta­tă citi­to­rul ZdG.

Joi, 22 mai

Ne-a tele­fo­nat un citi­tor din satul Poci­um­be­ni, raio­nul Râş­ca­ni. El ne-a poves­tit că, din cau­za fap­tu­lui că o pro­fe­soa­ră de la şcoa­la din loca­li­ta­te a fost năna­şă, toa­te pro­fe­le s-au dus la aceas­ta aca­să, ca să „găteas­că” nun­ta. Din acest motiv, timp de două zile, ele­vii au făcut doar ore de cul­tu­ră fizi­că, sin­gu­rul pro­fe­sor băr­bat, de care nu era nevo­ie la pre­gă­ti­ri­le de nun­tă, fiind cel de cul­tu­ră fizi­că.

 

Miercuri, 21 mai

Ne-a tele­fo­nat un citi­tor din satul Bălă­bă­neş­ti, raio­nul Nis­po­re­ni, pen­tru a ne anu­nţa că, zile­le tre­cu­te, la pri­mă­ria din loca­li­ta­te au fost hoţii, care au furat, prin­tre alte­le, mai mul­te com­pu­te­re. „Să ştie lumea că nu doar jude­că­to­rii fură”, ne-a spus inter­lo­c­u­to­rul, care îşi pune spe­ranţa în orga­ne­le de drept să-i depis­te­ze pe făp­ta­şi.

Marţi, 20 mai

A tre­cut pe la reda­cţie asis­ten­ta unui avo­cat. Avea un dosar încăr­cat de acte­le unui liti­giu imo­bi­li­ar, iscat între doi con­cu­bi­ni. Asis­ten­ta insis­ta să ne lase dosa­rul, deşi i-am spus că nu ne mai ocu­păm de cazu­ri pri­va­te. După ce a încer­cat să ne con­vingă că meri­tă să inves­ti­găm acest subiect, ne-a pro­pus să ştam­pi­lăm şi să sem­năm un docu­ment, ca şi pro­bă că am rece­pţio­nat dosa­rul. „Noi vrem să ne adre­săm şi la CSM şi vrem ca cei de aco­lo să afle că ZdG se ocu­pă de acest caz”, ne-a spus vizi­ta­toa­rea. I-am spus că nu accep­tăm să ne trans­for­măm într-o pie­să de şan­taj. Atun­ci, supă­ra­tă, a luat dosa­rul şi a ple­cat.

Luni 19 mai

Ne-au tele­fo­nat de la un liceu din Chi­şi­nău, pro­fe­so­ri supă­ra­ţi pe fap­tul că ale­ge­rea nou­lui direc­tor s-ar fi pro­dus cu gra­ve încăl­că­ri de pro­ce­du­ră. „Este cert că cel care a câş­ti­gat con­cur­sul este pro­te­ja­tul cui­va. Am con­tes­tat pro­ce­du­ra la minis­ter, dar nime­ni nu ne-a putut spu­ne când anu­me va fi exa­mi­na­tă con­tes­ta­rea colec­ti­vu­lui”, ne-au spus pro­fe­so­rii. Vom reve­ni.

Vineri, 16 mai

Din satul Dro­chia ne-au comu­ni­cat că, la pia­ţă, se împă­rţeau zia­re dedi­ca­te Uniu­nii Vama­le. Cei care pri­meau zia­rul erau soli­ci­ta­ţi să sem­ne­ze ceva. Cine ştie la ce va folo­si Dodon aces­te sem­nă­tu­ri?

Joi, 15 mai

A tele­fo­nat la reda­cţie un citi­tor fidel, Boris Ojog, domi­ci­li­at pe stra­da Vasi­le Lupu din Chi­şi­nău. El ni s-a plâns că, din voia unor per­soa­ne cu influ­enţă, locul în care erau depo­zi­ta­te gunoa­ie­le acu­mu­la­te de loca­ta­rii din blo­cul său şi din case­le ală­tu­ra­te, a fost trans­fe­rat la vreo 200 de metri dis­tanţă. „Cum să ajun­gem noi, cei bătrâ­ni, cu căl­dă­ri­le de gunoi toc­mai aco­lo?”, se tot între­ba Boris Ojog, supă­rat pe auto­ri­tă­ţi­le publi­ce că nu se impli­că în solu­ţio­na­rea aces­tui caz.

 

Miercuri, 14 mai

Chiar dacă în repe­ta­te rân­du­ri am anu­nţat citi­to­rii ZdG că în zile­le de mier­cu­ri, când pre­gă­tim numă­rul pen­tru tipar, nu avem timp pen­tru dis­cu­ţii, de obi­cei, cele mai mul­te soli­ci­tă­ri vin anu­me în aceas­tă zi. Ieri, un agent eco­no­mic ne aştep­ta cu noap­tea în cap, îngri­jo­rat că îşi pier­de afa­ce­rea, din cau­za „unui atac rai­der”, cum s-a expri­mat aces­ta. Vom reve­ni la subiect.
În scurt timp, alt vizi­ta­tor, un abo­nat al ZdG, a venit la reda­cţie îngri­jo­rat că pro­cu­ro­rii au ini­ţi­at o anche­tă pena­lă, suspectându-l că ar fi abu­zat un copil, fiul unei chi­ri­a­şe. „Am alungat-o din gaz­dă, pen­tru că nu mai achi­ta pen­tru chi­rie, iar ea, supă­ra­tă, a decis să se răz­bu­ne. Mă mir că pro­cu­ro­rii i-au dat atât de sim­plu ascul­ta­re”, ne-a spus băr­ba­tul.

Marţi, 13 mai

Ele­na Albu a tele­fo­nat la reda­cţie să ne între­be dacă poa­te sem­na şi ea peti­ţia ini­ţi­a­tă de Cen­trul pen­tru Jur­na­lism Inde­pen­dent, în susţi­ne­rea solu­ţio­nă­rii pro­ble­mei pri­vind acce­sul jur­na­li­ş­ti­lor în sala de şedinţe a Par­la­men­tu­lui. „Vreau şi eu să sem­nez, pen­tru că, după ce jur­na­li­ş­tii au fost scoşi din sală, nu mai ai ce vedea la şti­ri”, ne-a spus citi­toa­rea.
De alt­fel, peti­ţia poa­te fi sem­na­tă de toţi cei care apă­ră şi pro­mo­vea­ză liber­ta­tea pre­sei şi acce­sul la infor­ma­ţie.

Luni, 12 mai

Dintr-un mesaj expe­di­at la adre­sa reda­cţi­ei aflăm că, pe 15 mai, la ora 9.30, în faţa sediu­lui Par­la­men­tu­lui va avea loc o acţiu­ne publi­că în spri­ji­nul adop­tă­rii cât mai gra­b­ni­ce a Legii des­pre pro­te­cţia ani­ma­le­lor. Ini­ţi­a­to­rii acţiu­nii amin­tesc des­pre fap­tul că, în decem­brie 2013, par­la­men­ta­rii au pro­mis adop­ta­rea aces­tei legi, dar, con­sta­tă aceş­tia, nici la sfârşi­tul actu­a­lei sesiu­ni par­la­men­ta­re legea nu a fost adop­ta­tă. Orga­ni­za­to­rii insis­tă ca depu­ta­ţii să nu ple­ce în vacanţa de vară până nu vor adop­ta legea res­pec­ti­vă.

Vineri, 9 mai

Ne-a tele­fo­nat din Ita­lia o citi­toa­re, supă­ra­tă că ZdG nu apro­bă comen­ta­ri­i­le sale, pe care le lasă la rubri­ca res­pec­ti­vă de pe www.zdg.md. Şi pe aceas­tă cale ne anu­nţăm citi­to­rii că mesa­je­le vul­ga­re, scri­se într-un lim­baj agra­mat sau bru­tal, nu vor fi apro­ba­te de mode­ra­to­rii site-ului. Fără supă­ra­re.

 

Miercuri, 7 mai

Ne-a sunat Ion din s. Ciu­ci­u­le­ni, r. Nis­po­re­ni. Băr­ba­tul ne roa­gă de ceva timp să ne depla­săm în loca­li­ta­tea lor, pen­tru a scrie des­pre cum fos­ta con­du­ce­re a pri­mă­ri­ei le-a luat cote­le. Oame­nii din Ciu­ci­u­le­ni umblă de mai mulţi ani pe la diver­se insti­tu­ţii de stat, încer­când să-şi facă drep­ta­te. Răs­pun­su­ri­le pe care le pri­mesc sunt con­tra­dic­to­rii. Tim­pul tre­ce, iar cazul lor rămâ­ne neso­lu­ţio­nat.

Marţi, 6 mai

A intrat la reda­cţie un avo­cat să ne pro­pu­nă să scri­em des­pre o con­stru­cţie ile­ga­lă din capi­ta­lă. Cu toa­te că nu aveau auto­ri­za­ţie pen­tru con­stru­i­rea blo­cu­lui, o par­te din apar­ta­men­te au fost deja vân­du­te. Prac­tic, în fie­ca­re zi, reda­cţia ZdG este con­tac­ta­tă de diver­se per­soa­ne din R. Mol­do­va, care ne pro­pun subiec­te sau care cer aju­to­rul repor­te­ri­lor. Din păca­te, nu reu­şim să abor­dăm toa­te teme­le pro­pu­se.

Luni, 5 mai

Tele­fo­nul reda­cţi­ei a fost ape­lat de un băr­bat care ne-a spus cum, ală­tu­ri de alţi con­stă­te­ni, a rămas fără pământ. În loca­li­ta­te a venit un băr­bat, nego­ci­ind ca săte­nii să-i vân­dă lotu­ri­le lor de pământ. O par­te au accep­tat, alţii, însă, nu au dorit să ia bani şi au cerut alte lotu­ri în schimb. Băr­ba­tul le-a pro­mis că le va înde­pli­ni dorinţa şi aceş­tia l-au cre­zut pe cuvânt, cedându-i pămân­tul lor, dar fără vreo reci­pi­să. Au tre­cut câţi­va ani de atun­ci, însă oame­nii n-au mai obţi­nut lotu­ri­le pro­mi­se. Ast­fel, un repre­zen­tant al aces­tor vic­ti­me ne-a rugat să-i sfă­tu­im cum să pro­ce­de­ze, dar şi să scri­em des­pre pro­ble­ma lor, ca să nu cadă în pla­să şi alţi oame­ni.

Vineri, 2 mai

Sora unei vic­ti­me a vio­lenţei în fami­lie, isto­ria căre­ia a fost publi­ca­tă ante­ri­or, ne-a anu­nţat că aceas­ta iară­şi a fost bătu­tă de către fos­tul său soţ. Sora ne-a rugat să ne impli­căm, soli­ci­tând aju­to­rul nos­tru. Reda­cţia s-a adre­sat la juri­ş­tii Aso­ci­a­ţi­ei Promo-Lex, care sunt spe­cia­li­za­ţi pe con­sul­ta­rea vic­ti­me­lor vio­lenţei în fami­lie, care s-au ară­tat des­chi­şi să-i ofe­re aju­to­rul lor.

 

Miercuri, 30 aprilie

PNL şi Aso­ci­a­ţia Vete­ra­ni­lor de Război-1992 „Tiras-Tighina” ne-au expe­di­at la reda­cţie un comu­ni­cat, din care aflăm că „R.Moldova, având şi un con­flict sepa­ra­tist ali­men­tat de cer­cu­ri­le impe­ri­a­le de la Krem­lin, este obli­ga­tă, prin voinţa Par­la­men­tu­lui, a Guver­nu­lui şi a Preşe­dinţi­ei, să soli­ci­te sta­te­lor mem­bre NATO să ia în dez­ba­te­re dis­po­ni­bi­li­ta­tea anu­nţa­tă de a pri­mi tru­pe ale aces­tui bloc mili­tar în stân­ga Pru­tu­lui, pen­tru a des­cu­ra­ja forţe­le Rusi­ei, gata să con­ti­nue ofen­si­va spre Vest, venind din­spre Ucrai­na şi ţin­tind des­tră­ma­rea unor sta­te post­so­vi­e­ti­ce ce şi-au ales un des­tin euro­pean”.

Marţi, 29 aprilie

A tele­fo­nat la reda­cţie Ghe­or­ghe Moca­nu, din satul Albi­neţul Vechi, Flo­reş­ti. El ne-a spus că citeş­te cu mul­tă atenţie ZdG, inclu­siv supli­men­tul Refor­ma Jus­ti­ţi­ei. El cre­de, însă, că auto­ri­tă­ţi­le aplea­că prea puţin ochii asu­pra dez­vă­lu­i­ri­lor din pre­să. „De ce jus­ti­ţi­a­rii coru­pţi au loc în CSM, pen­tru ei votea­ză mem­brii CSM, iar puţi­nii jus­ti­ţi­a­ri oneş­ti sunt negli­ja­ţi?”, ne între­ba Ghe­or­ghe Moca­nu.

Ne-a tele­fo­nat la reda­cţie o citi­toa­re care, de mai mult timp, încear­că să-şi reven­di­ce drep­tul asu­pra pro­pri­e­tă­ţii par­ta­ja­te abu­ziv în urma divorţu­lui de soţul său. „Lucru­ri­le s-au com­pli­cat după ce, sem­nând un con­tract cu o avo­ca­tă, aşa şi nu am bene­fi­ci­at de ser­vi­ci­i­le aces­te­ia. Nu s-a pre­zen­tat nici­o­da­tă în pro­ce­se, iar atun­ci când o cău­tam, era de negă­sit. Ne-am adre­sat la Uniu­nea Avo­ca­ţi­lor, dar din noiem­brie 2013, plân­ge­rea noas­tră nu a fost exa­mi­na­tă deo­cam­da­tă”. ZdG l-a ape­lat pe preşe­din­te­le Uniu­nii Avo­ca­ţi­lor, Ghe­or­ghe Ami­ha­la­chi­oa­ie, care ne-a expli­cat că cere­rea res­pec­ti­vă nu a fost exa­mi­na­tă deo­a­re­ce avo­ca­ta con­tes­ta­tă e de negă­sit, fiind mereu în stră­i­nă­ta­te. „În sfârşit, a fost găsi­tă şi a depus expli­ca­ţii. La pri­ma şedinţă, cere­rea va fi exa­mi­na­tă”, a spus Ami­ha­la­chi­oa­ie.

Luni, 28 aprilie

Bla­ji­ni în cimi­ti­re. Ori­cum, un citi­tor supă­rat ne cau­tă ca să-şi expri­me indig­na­rea în legă­tu­ră cu fap­tul că, deşi se anu­nţa­se că la Cimi­ti­rul „Sfân­tul Lazăr” s-a făcut cură­ţe­nie gene­ra­lă, în zile­le de Bla­ji­ni, pe lân­gă mai mul­te mor­min­te, era adu­nat gunoi de ani de zile. “Cred că au reu­şit să-l adu­ne, dar nu şi să-l trans­por­te din cimi­tir”, ne-a spus Ion Şere­met.

 

Miercuri, 16 aprilie

A tele­fo­nat Maria Găi­nă, din raio­nul Ocni­ţa, plân­gând că, în sfârşit, după mul­tă lup­tă şi efort, a pri­mit aju­to­rul soci­al pre­vă­zut. „Mulţu­mesc ZdG că aţi fost ală­tu­ri de mine în acest efort. Dacă mi-au plătit, până la urmă, banii ce mi se cuve­neau, este clar că, la mij­loc, au fost niş­te încer­că­ri de a-mi lua aceş­ti bani, prin acţiu­ni de coru­pţie”, ne-a vor­bit doam­na Găi­nă, indig­na­tă de felul în care, luni la rând, auto­ri­tă­ţi­le loca­le şi raio­na­le s-au opus achi­tă­rii aju­to­ru­lui soci­al.

Marţi, 15 aprilie

Din Coş­tan­ga­lia, Can­te­mir, ne-a tele­fo­nat Leo­nid Mun­tea­nu, exprimându-şi nemulţu­mi­rea faţă de felul în care este anche­tat un dosar ce datea­ză din 2011. Aştep­tăm deta­lii.

Luni, 14 aprilie

Ne-a tele­fo­nat de la Orhei Nico­lae Ono­fraş. Ne-a spus că citeş­te de mult ZdG şi că este recu­nos­că­tor publi­ca­ţi­ei noas­tre pen­tru abor­da­rea con­sec­ven­tă a subiec­te­lor lega­te de com­ba­te­rea coru­pţi­ei. „Am obser­vat că aţi scris mult des­pre fap­tul că nime­ni nu mai cau­tă per­soa­ne­le vino­va­te de cri­me­le comi­se la 7 apri­lie 2009. Par­că nu e clar cine poar­tă vină pen­tru tot ce s-a întâm­plat? Eu nu sunt adep­tul nici­u­nui par­tid poli­tic şi cred că de toa­te cele întâm­pla­te atun­ci sunt de vină mai mulţi poli­ti­cie­ni de la noi”, ne-a spus Nico­lae Ono­fraş.

Vineri, 11 aprilie

Am fost vizi­ta­ţi de un grup de stu­denţi de la jur­na­lism, de la Uni­ver­si­ta­tea de Stat din Bălţi. Tine­rii au dis­cu­tat cu repor­te­rii ZdG des­pre cum e să faci jur­na­lism în R. Mol­do­va. La final, s-au pus la punct deta­li­i­le unei vizi­te a echi­pei reda­cţio­na­le în capi­ta­la de nord a R. Mol­do­va, care se con­frun­tă cu nume­roa­se pro­ble­me ce meri­tă şi tre­bu­ie abor­da­te şi în pre­sa naţio­na­lă.

Joi, 10 aprilie

Ne-a tele­fo­nat Tudor, din Bălţi, care s-a reco­man­dat a fi un citi­tor con­stant al ZdG. Aces­ta ne-a con­tac­tat doar pen­tru a-şi ară­ta nedu­me­ri­rea faţă de con­dam­na­rea lui Ghe­or­ghe Popa, jude­că­tor în instanâţa de la Tele­neş­ti, pen­tru că ar fi luat 200 USD drept mită. „Îmi pare rău de el. E o ruşi­ne pen­tru tot sis­te­mul con­dam­na­rea sa, e ruşi­ne pen­tru toa­tă repu­bli­ca”, ne-a spus băr­ba­tul, pre­ci­zând că, de fapt, Popa a deve­nit un „ţap ispă­şi­tor”, în con­di­ţi­i­le în care occi­den­tul insis­tă tot mai mult asu­pra com­ba­te­rii coru­pţi­ei din jus­ti­ţie .

 

Miercuri, 9 aprilie

Dis-de-dimineaţă, a sunat sora unei femei din raio­nul Orhei, des­pre care Zia­rul de Gar­dă a scris vara tre­cu­tă că a fost agre­sa­tă şi bătu­tă de soţ. Aceas­ta ne-a rugat să o aju­tăm cum­va. Repor­te­rul nos­tru a contactat-o. A poves­tit prin­tre lacri­mi că băr­ba­tul de care a divorţat acum un an vine pe aca­să şi o ame­ninţă că într-o zi „o va pâr­li ca pe porc”. Feme­ia a fost îndem­na­tă să ape­le­ze din nou la poli­ţie, însă, la momen­tul dat, aces­ta nu era în loca­li­ta­te. Ulte­ri­or, am sesi­zat des­pre acest caz juri­ş­tii de la Aso­ci­a­ţia Promo-LEX, care acor­dă asis­tenţă gra­tu­i­tă vic­ti­me­lor vio­lenţei în fami­lie.

Marţi, 8 aprilie

Efim Bot­na­ri, de la Cri­co­va, sec­to­rul Râş­ca­ni, a tre­cut pe la reda­cţie ca să afle cum ar putea solu­ţio­na pro­ble­ma pen­si­ei sale, pe care cei de la asis­tenţa soci­a­lă au refu­zat să i-o eli­be­re­ze, pe motiv că, în ulti­me­le luni, a locu­it în raio­nul Orhei. „Mi-au spus că îmi vor tăia din pen­sia pe care, din cau­za pro­ble­me­lor de sănă­ta­te, nu am reu­şit să o ridic la timp”, ni s-a plâns Efim Bot­na­ri.
Ghe­or­ghe Moca­nu, de la Albi­neţul Vechi, raio­nul Făleş­ti, ne-a tele­fo­nat la reda­cţie şi ni s-a plâns că, deşi i-a fost acor­dat un avo­cat de stat, aces­ta refu­ză să-l ape­re. „Ce să fac?”, ne-a între­bat Ghe­or­ghe Moca­nu. I-am reco­man­dat să ape­le­ze Uniu­nea Avo­ca­ţi­lor.

Luni, 7 aprilie

La reda­cţie a venit o doam­nă care ne-a poves­tit un caz, care datea­ză de acum doi ani şi care a afectat-o enorm. Îşi amin­teş­te că a venit obo­si­tă aca­să şi s-a cul­cat. A trezit-o însă un zgo­mot. Când a des­chis ochii, a văzut în casă o feme­ie necu­nos­cu­tă, care a ieşit ime­di­at ce aceas­ta s-a tre­zit. Broas­ca de la uşă n-a fost forţa­tă. Feme­ia cre­de că intru­sa ar fi avut copia che­ii. Când a che­mat poli­ţia, aceas­ta a anu­nţat urgenţa, per­so­na­lul medi­cal administrându-i o inje­cţie şi anu­nţând că are pro­ble­me psi­hi­ce. Deşi au tre­cut câţi­va ani de atun­ci, îi mai este şi astăzi fri­că. Cel mai tare însă îi este fri­că de poli­ţi­ş­ti, la care susţi­ne că nu va mai ape­la nici­o­da­tă. Feme­ia îi acu­ză că, în loc să cau­te vino­va­tul, aceş­tia le pun vic­ti­me­lor diver­se dia­gno­ze.

 

Marţi, 2 aprilie

A venit la reda­cţie un grup de cetă­ţe­ni din stân­ga Nis­tru­lui, îngri­jo­ra­ţi că, în sate­le de aco­lo, auto­ri­tă­ţi­le loca­le vor să orga­ni­ze­ze refe­ren­du­mu­ri pri­vind sub­or­do­na­rea aces­tei zone Rusi­ei.

Luni 31 martie

Un citi­tor ne-a tele­fo­nat cu o mare nemulţu­mi­re. Aces­ta este revol­tat de acti­vi­ta­tea secţi­i­lor care eli­be­rea­ză acte de iden­ti­ta­te. „Minis­trul Filip se lau­dă că face paşa­poar­te la oame­ni. Dar, mii de cetă­ţe­ni care ape­lea­ză la aces­te secţii sunt minţi­ţi. Mai întâi li se iau banii, iar pes­te 30 de zile, când mer­gi după paşa­port, nu ţi-l dau pen­tru că ai o oare­ca­re inter­di­cţie, pusă de un poli­ţist sau pro­cu­ror. Dar, lucrul ăsta se întâm­plă după ce sta­tul deja ţi-a luat banii. Logic ar fi ca atun­ci când îţi iau banii să-ţi spu­nă că ai vreo inter­di­cţie, nu după. Secţi­i­le de paşa­poar­te nu sunt în ser­vi­ci­ul cetă­ţe­ni­lor, ci la che­re­mul mafi­ei”, ne-a spus inter­lo­c­u­to­rul.

Vineri, 28 martie

Nico­lae, din satul Pia­tra, ne-a tele­fo­nat să-şi expri­me nemulţu­mi­rea faţă de situ­a­ţia din R. Mol­do­va. El ni s-a plâns pe poli­ti­cie­ni, care merg prin sate doar atun­ci când se apro­pie cam­pa­nia elec­to­ra­lă şi au nevo­ie de votu­ri. „E corect aşa?”, ne-a între­bat aces­ta, nedu­me­rit şi de fap­tul că car­bu­ranţii se scum­pesc anu­me când oame­nii tre­bu­ie să-şi lucre­ze pămân­tul. „De ce pro­ce­dea­ză aşa cei care ne con­duc? Sunt oare împo­tri­va oame­ni­lor, sunt duş­ma­nii popo­ru­lui?” Dl Nico­lae a accen­tu­at că el nu este cu niciun par­tid şi şi-ar dori ca nici R. Mol­do­va să nu fie cu nime­ni. „Să-i pri­mim şi pe româ­ni, şi pe ruşi la fel…” Inter­lo­c­u­to­rul s-a refe­rit şi la dezmă­ţul din instanţe. „De ce tace Timofti, fost jude­că­tor? Lor, fiind aşa coru­pţi, le-au mărit lefu­ri­le, dar eu am lucrat toa­tă via­ţa şi am 1070 de lei. Unde-i drep­ta­tea? Să măreas­că la toţi, inclu­siv la mătu­ră­to­rii din stra­dă. Că dacă ei nu ar fi, pe unde ar căl­ca depu­ta­ţii? Ar tre­bui majo­ra­te pen­si­i­le mici, nu cele mari, că aşa, cei care au 50 de mii pri­mesc 60 de mii, iar cei cu 1000 pri­mesc o pen­sie mări­tă cu câte­va zeci de lei”, ni s-a plâns Nico­lae.

 

Miercuri, 26 martie

La reda­cţie a venit mama fra­ţi­lor Repeş­cu, con­dam­na­ţi în R. Mol­do­va. De mai mulţi ani, feme­ia încear­că să demon­stre­ze nevi­no­vă­ţia fii­lor săi, dar şi fap­tul că cei doi au fost mal­tra­ta­ţi de poli­ţi­ş­ti. Acum dosa­rul e la CtE­DO. Ne-a poves­tit des­pre con­di­ţi­i­le din închi­soa­re, des­pre nedrep­tă­ţi­le din jus­ti­ţie, dar ne-a adus şi o scri­soa­re de la un alt con­dam­nat, care nu are încre­de­re în ser­vi­ci­i­le poş­ta­le şi a decis să o trans­mi­tă alt­fel la reda­cţie.

Marţi, 25 martie

A tele­fo­nat un peda­gog de la Peli­nia şi a vor­bit des­pre nevo­ia ca oame­nii să ştie cine şi cât a inves­tit în dezvol­ta­rea comu­ni­tă­ţi­lor, să fie clar cât inves­teş­te UE, SUA, ONU sau Fede­ra­ţia Rusă. Omul a făcut refe­ri­re la un edi­to­ri­al publi­cat în unul din nume­re­le pre­ce­den­te, în care se vor­bea des­pre efor­tul depus de insti­tu­ţi­i­le inter­na­ţio­na­le pen­tru demo­cra­ti­za­rea R. Mol­do­va. Des­pre cum pri­meş­te R.Moldova, an de an, mili­oa­ne de lei pen­tru com­ba­te­rea tuber­cu­lo­zei, însă nu toţi bol­na­vii de TBC vor să se tra­te­ze, chiar dacă li se dau pas­ti­le­le în mână.

Vineri, 21 martie

A venit poş­ta­şul şi ne-a adus o scri­soa­re desfă­cu­tă, care a fost retur­na­tă de la Minis­te­rul Jus­ti­ţi­ei. Era de la un deţi­nut. Poş­ta­şul ne-a spus că i-a fost milă şi a adus-o la reda­cţia ZdG. Mai apoi, am obser­vat că pe plic era indi­ca­tă adre­sa reda­cţi­ei, însă scri­soa­rea era adre­sa­tă Minis­te­ru­lui Jus­ti­ţi­ei. Pe lân­gă câte­va copii ale hotă­râri­lor de jude­ca­tă, expe­di­to­rul a înşi­rat pe o foa­ie de caiet, în gra­fie chi­ri­li­că, o soli­ci­ta­re de ree­xa­mi­na­re a cazu­lui său. ZdG a remis scri­soa­rea Minis­te­ru­lui Jus­ti­ţi­ei.

Joi, 20 martie

A tele­fo­nat la reda­cţie o citi­toa­re a ZdG din Cău­şe­ni, Para­sco­via. Ea ne-a poves­tit des­pre lup­ta sa pen­tru cură­ţi­rea râu­leţu­lui Lun­gu­ţa, dar şi des­pre pro­ble­me­le pe care le are din cau­za fap­tu­lui că a tăi­at niş­te săl­cii pe care tot ea le plan­ta­se, cu ani în urmă. Para­sco­via ne-a mai vor­bit des­pre negli­jenţa oame­ni­lor faţă de natu­ră.

 

Marţi, 18 martie

O citi­toa­re ne-a rugat să veri­fi­căm mai bine pro­gra­me­le TV din ziar, pen­tru că, spu­ne ea, une­le emi­siu­ni lip­sesc. Feme­ia susţi­ne că în pro­gra­me­le publi­ca­te nu se răgă­seş­te emi­siu­nea „Româ­nii au talent”, însă ea pri­veş­te în fie­ca­re zi de vine­ri aceas­tă emi­siu­ne. Reda­cţia rea­fir­mă fap­tul că pro­gra­me­le pos­tu­ri­lor TV sunt publi­ca­te în for­ma în care sunt pri­mi­te de la aces­te pos­tu­ri, fără drept de a inter­ve­ni sau a schim­ba conţi­nu­tul pro­gra­me­lor. Des­pre lip­sa unor emi­siu­ni din gri­la de emi­sie publi­ca­tă sun­teţi ruga­ţi să vă adre­sa­ţi pos­tu­ri­lor TV în cau­ză.

Luni, 17 martie 2014

Ne-a tele­fo­nat o citi­toa­re a ZdG. Feme­ia spu­ne că este inva­li­dă de gra­dul II şi pen­tru că are nevo­ie de un avo­cat, dar nu dis­pu­ne de resur­se finan­ci­a­re sufi­cien­te, a soli­ci­tat un avo­cat de stat. După mai mul­te ten­ta­ti­ve eşu­a­te de a obţi­ne un avo­cat, ne roa­gă să o aju­tăm. La o zi de la con­ver­sa­ţie, feme­ia a reve­nit bucu­roa­să, spu­nând că a reu­şit să obţi­nă avo­ca­tul de stat şi că spe­ră să-şi poa­tă rezol­va pro­ble­me­le.

Vineri, 14 martie

În după-amiaza zilei de vine­ri, ne-a tele­fo­nat Adri­an Iasov, din Camen­ca. Băr­ba­tul ne-a rela­tat că fiul său, stu­dent la uni­ver­si­ta­te, şi-a dorit să facă cate­dra mili­ta­ră, dar nu a reu­şit, deo­a­re­ce i-a fost soli­ci­ta­tă o sumă de bani. Tână­rul, după cum spu­ne tatăl lui, ar fi tre­bu­it să achi­te suma de 2 mii de lei, con­form regu­la­men­tu­lui de înma­tri­cu­la­re. Băr­ba­tul este nemulţu­mit de aceas­tă taxă.

Joi, 13 martie

A tre­cut pe la reda­cţie Viori­ca Ş., din Chi­şi­nău, pen­tru a ne spu­ne poves­tea ei. Feme­ia spu­ne că s-a jude­cat cu soţul său, deo­a­re­ce aces­ta a pri­va­ti­zat casa în care locu­iau fără a cere acor­dul ei sau al copi­i­lor. Viori­ca Ş. nu a avut câş­tig de cau­ză şi susţi­ne că pe par­cur­sul pro­ce­su­lui de jude­ca­tă avo­ca­ta sa a acţio­nat împo­tri­va ei. Acum feme­ia nu mai ştie cum să pro­ce­de­ze, deo­a­re­ce nu poa­te soli­ci­ta opi­nia altui avo­cat, căci nu mai are încre­de­re în avo­ca­ţi.

 

Miercuri, 12 martie

Am fost tele­fo­na­ţi din Stră­şe­ni, de o per­soa­nă mulţu­mi­tă de fap­tul că, în sfârşit, pre­sa a ajuns şi în regiu­nea lor cu dez­vă­lu­i­ri des­pre ave­ri­le celor care fac jus­ti­ţie. „Prin rai­oa­ne, jur­na­li­ş­tii de obi­cei nu prea ajung, dar aco­lo se întâm­plă lucru­ri poa­te mai inte­re­san­te decât în Chi­şi­nău”, a susţi­nut inter­lo­c­u­to­rul. Aces­ta ne-a ofe­rit şi câte­va posi­bi­le subiec­te des­pre jus­ti­ţi­a­bi­li din Stră­şe­ni, la care ZdG va reve­ni în edi­ţi­i­le vii­toa­re.

Marţi, 11 martie

Ne-a con­tac­tat un citi­tor toc­mai din Aus­tria. Un cetă­ţean român, care a simţit pe propria-i pie­le cum se face jus­ti­ţie în R. Mol­do­va. Băr­ba­tul ne-a anu­nţat că, după apa­ri­ţia în mass-media a poze­lor din casa de mili­oa­ne a pro­cu­ro­rei Nea­ga, mai mulţi pro­cu­ro­ri care aveau des­chi­se con­tu­ri pe site-urile de soci­a­li­za­re şi le-au blo­cat sau au şters poze­le în care apă­reau în ipos­ta­ze nedem­ne pen­tru un actor al jus­ti­ţi­ei.

Luni, 10 martie

La reda­cţie a sunat un citi­tor să ne spu­nă că, recent, într-un sat din raio­nul Glo­de­ni a avut loc un omor în care au fost impli­ca­te mai mul­te per­soa­ne. Citi­to­rul susţi­ne că tatăl băieţi­lor impli­ca­ţi în săvârşi­rea infra­cţiu­nii avea oi şi o stâ­nă, dar că, acum, când cazul este inves­ti­gat de pro­cu­ro­rii din loca­li­ta­te, aces­ta nu mai este pro­pri­e­ta­rul oilor şi al stâ­nii. Oare are vreo legă­tu­ră inves­ti­ga­rea cri­mei cu vân­za­rea oilor? – se întrea­bă citi­to­rul.

Sâmbătă, 8 martie

Deşi nu am fost la reda­cţie, mai mulţi citi­to­ri ne-au trans­mis ură­ri de sănă­ta­te şi de bucu­rii, cu pri­le­jul săr­bă­to­rii pri­mă­ve­rii. Vă mulţu­mim tutu­ror celor care aţi avut gri­jă să nu ne uita­ţi în aceas­tă zi.

Vineri, 7 martie

Ne-a vizi­tat Andrei Bâr­sa, de la Călă­ra­şi, ca să ne spu­nă că, şi în acest an, ofi­ci­i­le poş­ta­le duc cu întâr­zi­e­re zia­re la abo­na­ţi. Tot­o­da­tă, el ne-a vor­bit des­pre fap­tul că, în cen­tre­le raio­na­le, zia­re­le edi­ta­te în lim­ba româ­nă sunt greu de găsit pen­tru că sunt puţi­ne chi­oş­cu­ri, iar oame­nii nu sunt obi­ş­nui­ţi să umble pe la poş­tă, ca să cum­pe­re un ziar.

 

Miercuri, 5 martie

Ne-a tele­fo­nat Nico­lae, din satul Scă­ie­ni, raio­nul Don­du­şe­ni şi ne-a poves­tit o întâm­pla­re din via­ţa sa. „Cu mai mulţi ani în urmă, duceam la guno­iş­tea din sat o căru­ţă de gunoa­ie. Aco­lo am întâl­nit un tânăr din satul nos­tru, îmbră­cat în uni­for­mă de poli­ţist. Şti­am că nu a făcut stu­dii de poli­ţist şi l-am între­bat de unde s-a luat cu uni­for­mă. Băi­a­tul mi-a poves­tit o isto­rie şocan­tă. El a zis că, pe când Papuc era minis­tru la Inter­ne, 17 tine­ri au fost făcu­ţi poili­ţi­ş­ti pes­te noap­te. Ei au fost caza­ţi într-o casă şi, timp de trei ani au mun­cit pe şan­ti­e­re­le de con­stru­cţie ale pro­pri­e­tă­ţi­lor minis­tru­lui, fiind ali­men­ta­ţi de trei ori pe zi”, ne-a spus citi­to­rul ZdG, soci­li­tând ca cine­va, în acest stat să anche­te­ze acest caz.

Marţi, 4 martie

Ne-a tele­fo­nat Ion Pani­co, din satul Peli­van, raio­nul Orhei. El ne-a spus că, după mai mult timp, în sfârşit a pri­mit o infor­ma­ţie ofi­ci­a­lă des­pre soar­ta bonu­ri­lor sale patri­mo­ni­a­le, depu­se cân­d­va la „Vii­to­rul tău”. Ast­fel, Ion Pani­co a aflat că „Vii­to­rul tău” s-a lichi­dat, iar el ar fi deve­nit pro­pri­e­tar al 25 de acţiu­ni, în valoa­re de 250 de lei, la SA Ungheni-Vin. “De mai mult timp tele­fo­nez la Ungheni-Vin dar, se pare, aceas­ta nici nu exis­tă”, ne-a spus Pani­co.

Ne-a mai tele­fo­nat o citi­toa­re, din Chi­şi­nău, soli­ci­tând aju­tor pen­tru fami­lia rude­lor sale din Brân­ze­nii Vechi, Tele­neş­ti, care are pro­ble­me seri­oa­se cu „capul fami­li­ei”. „Are inter­di­cţia de a se apro­pia de casă timp de trei luni, dar el rămâ­ne agre­siv şi bru­tal”, spu­ne feme­ia.

Luni, 3 martie

A tele­fo­nat un citi­tor şi ne-a rugat să scri­em nu doar des­pre refor­ma Pro­cu­ra­tu­rii din dor­mi­tor, dar şi des­pre refor­ma eco­no­mi­ei, refor­ma edu­ca­ţi­ei şi a sănă­tă­ţii din dor­mi­tor, pen­tru că, spu­ne băr­ba­tul, vom găsi infor­ma­ţii inte­re­san­te în toa­te dor­mi­toa­re­le celor care fac refor­me­le. După ce a citit arti­co­lul din numră­ul tre­cut al ZdG, citi­to­rul ne-a spus că şi-ar dori să cunoas­că şi alte „dor­mi­toa­re ale sta­tu­lui”.

 

Marţi, 25 februarie

Pri­mim la reda­cţie un anu­nţ impor­tant des­pre o cam­pa­nie de cari­ta­te inti­tu­la­tă „O hai­nă pen­tru un bos­che­tar”. Aflăm că ori­ci­ne din­tre noi care are prea mul­te hai­ne, poa­te să le ofe­re unui sărac! Acţiu­nea este orga­ni­za­tă de „Liga Tine­re­tu­lui din Mol­do­va” şi îşi pro­pu­ne să colec­te­ze ali­men­te (semi­fa­bri­ca­te), hai­ne şi încă­lţă­min­te căl­du­roa­să, care vor fi dona­te oame­ni­lor stră­zii, oame­ni­lor cu dife­ri­te isto­rii de via­ţă, uita­ţi şi negli­ja­ţi de soci­e­ta­te. Eve­ni­men­tul va avea loc la 1 mar­tie 2014, de la ora 10:00 la 16:00, pe str.Căpriana 50, ASEM, bloc C,sala 508. La înche­ie­rea cam­pa­niei, dona­ţi­i­le se vor face „Cen­tru­lui de Găz­du­i­re şi orien­ta­re pen­tru per­soa­ne­le fără domi­ci­liu sta­bil”, de pe str. Hal­tei, 2, din Chi­şi­nău.

Luni, 24 februarie

De la Maria Găi­nă, din Clo­cu­ş­na, Ocni­ţa, aflăm că nu pri­meş­te aju­to­rul soci­al, pe care l-a soli­ci­tat de mai mul­te ori, depu­nând dosa­re com­ple­te de acte. Vor­bim cu pri­ma­rul, Ruslan Gore­a­cii. Pare recep­tiv şi înţe­le­gă­tor. Pro­mi­te. În mod repe­tat, deo­a­re­ce şi acum o săp­tămâ­nă am vor­bit cu el des­pre ace­ea­şi pro­ble­mă. Aflăm, ceva mai târ­ziu, de la Maria Găi­nă, că pro­ble­ma rămâ­ne neso­lu­ţio­na­tă.

Vineri, 21 februarie

Am pri­mit o scri­soa­re de la un deţi­nut, nemulţu­mit de ter­me­nul la care a fost con­dam­nat pen­tru acţiu­ni de pedo­fi­lie. Nu nea­gă că a fost impli­cat în ast­fel de acţiu­ni, dar spu­ne că pedeap­sa ar fi prea aspră. Să cre­a­dă acest con­dam­nat că pen­tru pedo­fi­lie pot exis­ta şi pedep­se mai blân­de?

 

Luni, 17 februarie

Ne-a tele­fo­nat un citi­tor ca să ne între­be dacă cine­va, în R. Mol­do­va, i-ar putea da un sfat într-o pro­ble­mă difi­ci­lă pen­tru el: să revi­nă sau nu aca­să fii­ca sa şi gine­re­le, ple­ca­ţi la mun­că în stră­i­nă­ta­te? “Ce să le spun? Fecio­rul lor e mare deja, s-a obi­ş­nu­it fără ei. El ştie că are părinţi în inter­net. Ne împă­căm bine, iar banii tri­mi­şi de ei sunt sal­va­rea noas­tră. Mă gân­desc: dacă ar reve­ni, acum când totul se scum­peş­te şi mai mult, din ce am exis­ta cu toţii?”, şi-a for­mu­lat omul între­ba­rea care nu-i dă pace să doar­mă.

Sâmbătă, 15 februarie

Am pri­mit un mesaj de la un grup de spri­jin al unui par­tid nou din R. Mol­do­va, stu­denţi şi pro­fe­so­ri ai unei uni­ver­si­tă­ţi din Chi­şi­nău. Sem­na­ta­rii ne anu­nţă că ei nu mai vor să acor­de spri­jin aces­tui par­tid, pen­tru că una din­tre repre­zen­tan­te­le de frun­te ale noii for­ma­ţiu­ni s-a pro­nu­nţat în favoa­rea închi­de­rii aces­tei uni­ver­si­tă­ţi.

Vineri, 14 februarie

În peri­oa­da 1-14 apri­lie va avea loc al doi­lea Recen­sământ al popu­la­ţi­ei şi locu­inţe­lor din R. Mol­do­va. Recen­sămân­tul se va desfă­şu­ra în con­for­mi­ta­te cu art.4, alin.(1) al Legii nr.90 din 26.04.2012 cu pri­vi­re la recen­sămân­tul popu­la­ţi­ei şi al locu­inţe­lor. Tatia­na Noga­i­lic, din Ita­lia, ar vrea să ştie dacă migranţii, care în aceas­tă peri­oa­dă se află pes­te hota­re, pot sau nu par­ti­ci­pa la acest recen­sământ. Tatia­na Noga­i­lic a ata­şat la mesa­jul său mai mul­te for­mu­la­re care ar urma să fie com­ple­ta­te în cadrul recen­sămân­tu­lui, în care migranţii nu se regă­sesc.

Joi, 13 februarie

Astăzi am pri­mit un mesaj de la ÎS „Cen­trul de tele­co­mu­ni­ca­ţii spe­ci­a­le”, în care sun­tem infor­ma­ţi că aceas­tă insti­tu­ţie a asi­gu­rat sedi­ul recon­stru­it al Par­la­men­tu­lui „cu un sis­tem de tele­co­mu­ni­ca­ţii modern, care cores­pun­de ulti­me­lor cerinţe de cali­ta­te şi ten­dinţe mondi­a­le de trans­mi­siu­ne a date­lor”. În comu­ni­cat se mai spu­ne că, pen­tru evi­ta­rea con­fu­zi­i­lor, este impor­tant să se ştie că sis­te­mul de vota­re din Sala de şedinţe nu a fost insta­lat de „Cen­trul de tele­co­mu­ni­ca­ţii spe­ci­a­le” şi nu se află în ges­tiu­nea aces­tu­ia.

 

Marţi, 11 febru­a­rie

Ne-a tele­fo­nat Para­sco­via Moca­nu, din Tre­bu­je­ni, Orhei. Ne-a măgu­lit cu mesa­jul său, în care ne-a vor­bit des­pre ce înseam­nă Zia­rul de Gar­dă pen­tru ea şi pen­tru mai mulţi con­să­te­ni de-ai săi. „E sin­gu­rul ziar care nu are fri­că să spu­nă lucru­ri­lor pe nume. Vă mulţu­mim pen­tru asta şi vă rugăm să aveţi gri­jă de voi şi de fami­li­i­le voas­tre”, ne-a spus Para­sco­via Moca­nu.

Luni, 10 februarie

Ne-a tele­fo­nat un citi­tor şi ne-a vor­bit lucru­ri cura­joa­se des­pre situ­a­ţia oame­ni­lor de la sate, des­pre pen­sii, des­pre sala­rii, des­pre ave­ri­le necin­sti­te ale celor nede­prinşi cu mun­ca. Ne-a lăsat nume­le şi numă­rul de tele­fon. În scurt timp a reve­nit şi ne-a rugat să avem gri­jă, atun­ci când scri­em, ca să nu-l loveas­că cine­va în cap, de la spa­te. „Ştiu că am drep­ta­te, dar nu-mi doresc pro­ble­me”, ne-a spus citi­to­tul.

Vineri, 7 februarie

Maria Rusu, din satul Napa­do­va, raio­nul Flo­reş­ti, ne-a tele­fo­nat la reda­cţie şi s-a plâns pe pro­ble­me­le gra­ve cu care se con­frun­tă ea, fii­ca şi nepoa­ta sa, care ar fi ajuns inva­li­dă din cau­za negli­jenţei medi­ci­lor. „Acum are 10 ani. Nu mai avem pute­ri să o pur­tăm pe bra­ţe. Avem nevo­ie urgent de un căru­cior cu trei roţi, cu care am putea ieşi din casă”, ne-a spus buni­ca Danie­lei. Ea ne-a mai spus că a încer­cat să obţi­nă un ast­fel de căru­cior în ajun de Cră­ciun, când lumea e mai sen­si­bi­lă la sufe­rinţa alto­ra, dar nu a reu­şit.

Joi, 6 februarie

Ne-a tele­fo­nat, în mod repe­tat, Anton Domin­te, din satul Căr­bu­na, raio­nul Ialo­ve­ni. El ni s-a plâns că SRL Doi­na Vin a luat, toam­na, can­ti­tă­ţi mari de stru­gu­ri de la mai mulţi oame­ni din sat, fără a le achi­ta. „Ne tot ţin cu pro­mi­siu­ni, iar noi nu avem cu ce ieşi din iar­nă”, ne-a spus Anton Domin­te. ZdG l-a con­tac­tat pe direc­to­rul SRL Doi­na Vin, Feo­do­sie Borş, care a recu­nos­cut că are dato­rii mari la mai mulţi ţăra­ni, dar a dat vina pe embar­go­ul rusesc pus pe vinu­ri­le din R. Mol­do­va. Direc­to­rul a pro­mis, totu­şi, că îşi va ono­ra dato­ri­i­le, dar nu a pre­ci­zat când anu­me. Vom reve­ni la acest subiect.

 

Marţi, 4 februarie

Am pri­mit o scri­soa­re de la Jude­că­to­ria Râş­ca­ni, în care sun­tem infor­ma­ţi că, la cere­rea ex-deputatului Stră­is­tea­nu, 19 insti­tu­ţii de stat şi insti­tu­ţii media sunt soli­ci­ta­te să se pre­zin­te pe 31 mar­tie. Aşa cum într-un dosar exa­mi­nat în instanţa res­pec­ti­vă, la cere­rea ace­lu­ia­şi recla­mant şi în cazul celor 19 pârâţi a fost deja pro­nu­nţa­tă o hotă­râre defi­ni­ti­vă, am încer­cat să aflăm de ce ar tre­bui să reve­nim la Jude­că­to­rie, la cere­rea lui Stră­is­tea­nu. „E o con­tes­ta­re lega­tă de achi­ta­rea taxei de stat”, ne-au infor­mat res­pon­sa­bi­lii din instanţă.

Luni, 3 februarie

Luni, dis-de-dimineaţă, Tudor Toma, din s. Scorţe­ni, Tele­neş­ti, ne aştep­ta în reda­cţie. Băr­ba­tul ne-a rela­tat des­pre modul în care poli­ţis­tul de sec­tor i-a con­fis­cat paşa­por­tul teh­nic al auto­mo­bi­lu­lui, ca, ulte­ri­or, să-i fie con­fis­ca­tă şi maşi­na. Băr­ba­tul spu­ne că poli­ţis­tul ar fi pre­tins mită. Toma a refu­zat să ofe­re mita ceru­tă de cola­bo­ra­to­rul poli­ţi­ei, ast­fel încăt băr­ba­tul rămâ­ne şi în pre­zent fără vehi­col. După mai mul­te ten­ta­ti­ve de apla­na­re a con­flic­tu­lui, sol­da­te cu insuc­ces, Tudor Toma a ape­lat la ZdG, deo­a­re­ce, în viziu­nea sa, doar pre­sa îl mai poa­te aju­ta.

Luni, 3 februarie

A venit pe la reda­cţie un abo­nat al ZdG. Spu­ne că citeş­te zia­rul număr de număr. Băr­ba­tul ne-a între­bat dacă nu-l putem aju­ta să demas­che­ze escro­che­ri­i­le pri­ma­ru­lui din satul său. Ne-a rugat să nu-i spu­nem nume­le. Aces­ta ne-a poves­tit că veci­na lui a fost demi­să din fun­cţie pe nedrept, de fapt, pri­ma­rul satu­lui ela­bo­rând orga­ni­gra­ma insti­tu­ţi­i­lor loca­le, după bunul său plac. Susţi­ne că pre­sa tre­bu­ie să se impli­ce, dar fiind­că nu are acte care ar dove­di vino­vă­ţia pri­ma­ru­lui, nu ştie unde să se adre­se­ze şi ce să facă.

Joi, 30 ianuarie

A tele­fo­nat un citi­tor şi ne-a rugat să asis­tăm la şedinţa de jude­ca­tă în care figu­rea­ză şi el ca par­te într-un dosar. Spu­ne că nu are un avo­cat, deo­a­re­ce nu are sufi­cienţi bani. Ne-a rugat să mer­gem şi să înre­gis­trăm şedinţa, iar dacă vom fi inte­re­sa­ţi, să publi­căm şi un mate­ri­al des­pre cazul în care figu­rea­ză. Ast­fel de soli­ci­tă­ri avem tot mai mul­te.

 

Miercuri, 29 ianuarie

A tele­fo­nat la reda­cţie o citi­toa­re a ZdG, nemulţu­mi­tă de conţi­nu­tul ordi­nu­lui Minis­te­ru­lui Sănă­tă­ţii din 21 ianu­a­rie 2014 „Cu pri­vi­re la medi­cii rezi­denţi”. În spe­cial, citi­toa­rea ne-a vor­bit des­pre felul în care ar urma să fie sala­ri­za­ţi medi­cii rezi­denţi. De alt­fel, din acest ordin aflăm că medi­cii rezi­denţi ar urma să fie remu­ne­ra­ţi, în sumă absolută,cu 1444,0 lei.

Marţi, 28 ianuarie

Au tre­cut pe la reda­cţie repre­zen­tanţii unei com­pa­nii, insis­tând să publi­căm un arti­col scris de ei. Era deni­gra­tor, plin de insi­nu­ă­ri şi, în plus, nesem­nat, ano­nim. Le-am suge­rat că nu ar tre­bui să ia jăra­tic cu mâi­ni­le alto­ra, că dacă au niş­te pro­ble­me, ar tre­bui să le sesi­ze­ze în nume­le lor. Au spus că se vor gân­di la aceas­tă pro­pu­ne­re şi au ple­cat.

Luni, 27 ianuarie

A tele­fo­nat un pen­sio­nar MAI, nemulţu­mit de fap­tul că, deşi îşi asi­gu­ra­se pen­sia pe via­ţă, a ajuns, de rând cu alţi cole­gi de-ai săi, să umble prin jude­că­ţi, cerşindu-şi pen­si­i­le pen­tru care au inves­tit bani grei pe par­cur­sul vieţii. Vom reve­ni la acest subiect.

Vineri, 24 ianuarie

Con­ti­nuă pro­ble­me­le la stu­di­o­ul „Buci­u­mul”. Citi­toa­rea ZdG Ele­na Timo­fei susţi­ne că pro­tes­ta­ta­rii şi auto­ri­tă­ţi­le publi­ce ar tre­bui să se aşe­ze la masa tra­ta­ti­ve­lor şi să găseas­că sin­gu­ra solu­ţie rezo­na­bi­lă pen­tru situ­a­ţia cre­a­tă. Dat fiind fap­tul că pe acel loc s-au aflat beciu­ri­le de repre­siu­ni nkvd-iste, aco­lo ar tre­bui edi­fi­cat un com­plex memo­ri­al. Nu loc de dis­tra­cţii, nu cen­tru comer­ci­al, ci com­plex memo­ri­al…

Joi, 23 ianuarie

Am pri­mit o invi­ta­ţie inte­re­san­tă. Cunos­cu­tul om de afa­ce­ri din Italia,Giovanni Cot­to­ne, urmea­ză să done­ze celor 200 de copii de la gră­di­ni­ţa din satul Horeş­ti, raio­nul Ialo­ve­ni, jucă­rii. Acţiu­nea are loc în cadrul Cam­pa­niei „Jucă­ri­i­le vor să mear­gă la gră­di­ni­ţă!”, ini­ţi­a­tă de Gio­van­ni Cot­to­ne şi soţia sa, Vale­ria Mari­ni.

 

Miercuri, 15 ianuarie

Para­sco­via Moca­nu, de la Orhei, a tele­fo­nat la reda­cţie să ne ure­ze sănă­ta­te şi un an cât mai rodi­tor. Citi­toa­rea ZdG s-a ară­tat nerăb­dă­toa­re să răs­fo­ias­că pri­mul număr al zia­ru­lui din 2014. Ea ne-a trans­mis cuvin­te cal­de şi tot spri­ji­nul său de citi­toa­re devo­ta­tă ZdG.

Marţi, 14 ianuarie

Ne-a tele­fo­nat Sera­fim Păpu­şoi, de la Cimi­ş­lia, unul din­tre citi­to­rii fide­li ai ZdG. Ne-a dorit sănă­ta­te şi rezis­tenţă în noul an, citi­to­ri mai mulţi şi arti­co­le cât mai bătă­i­oa­se. El a vurt să ştie în ce măsu­ră orga­ni­za­ţi­i­le negu­ver­na­men­ta­le ale cetă­ţe­ni­lor R. Mol­do­va sta­bi­li­ţi în Ita­lia îi aju­tă sau i-ar putea aju­ta pe cei ple­ca­ţi la mun­că în aceas­tă ţară.

Valen­ti­na Manu ne-a tele­fo­nat de la Par­ca­ni, Soro­ca, să ne seme­ne. Ea este nu doar o citi­toa­re con­sec­ven­tă, ci şi o colin­dă­toa­re spe­cia­lă.

Luni, 13 ianuarie

A tele­fo­nat mama Lau­rei Mur­sa, din satul Coju­ş­na. Feti­ţa sufe­ră de o mal­for­ma­ţie cere­bra­lă. Deşi fizic ara­tă ca un copil de patru ani, feti­ţa a fost dia­gnos­ti­ca­tă cu retard min­tal şi loco­mo­to­riu. Ana Mur­sa, mama feti­ţei, şi-a petre­cut ulti­mii trei ani numai prin spi­ta­le, deo­a­re­ce Lau­ra are cri­ze epi­lep­ti­ce frec­ven­te. Acum câte­va luni feti­ţa a fost con­sul­ta­tă de un medic din Tula, Rusia. Potri­vit Anei Mur­sa, inter­venţi­i­le chi­rur­gi­ca­le tre­bu­ie făcu­te până la vâr­sta de patru ani. Medi­cul garan­tea­ză o recu­pe­ra­re sem­ni­fi­ca­ti­vă a Lau­rei, inter­venţia chi­rur­gi­ca­lă fiind însă una cos­ti­si­toa­re. Ana Mur­sa a trans­mis către toţi citi­to­rii ZdG rugă­min­tea sa de mamă, chemându-i să o aju­te pe Lau­ra – cea mai scum­pă şi cea mai dra­gă fiinţă din via­ţa sa.

Vineri, 10 ianuarie

Deşi în numă­rul din 26 decem­brie 2013 am anu­nţat că urmă­to­rul număr al ZdG va apă­rea pe 16 ianu­a­rie, după săr­bă­to­ri­le de iar­nă, nume­roşi citi­to­ri ne-au con­tac­tat nerăb­dă­to­ri să citeas­că zia­rul. Erau mulţi din­tre cei proas­păt abo­na­ţi, or, în 2014, fami­lia ZdG s-a extins ca nici­o­da­tă. Vă mulţu­mim că aţi luat aceas­tă deci­zie şi sun­teţi ală­tu­ri de ZdG.

Joi, 9 ianuarie

Sun­tem anu­nţa­ţi că legen­da­rul vio­lo­nist şi diri­jor Nico­lae Botgros împre­u­nă cu Ion Pala­di şi Ioa­na Căpra­ru le-au adus cân­te­cul de aca­să mol­do­ve­ni­lor de la Lisa­bo­na şi Madrid. Con­cer­tul de la Lisa­bo­na a avut un decor simi­lar cu cel rea­li­zat la Chi­şi­nău, cu regie, arti­ş­ti şi dan­sa­to­ri. Sce­na a fost ame­na­ja­tă cu moti­ve popu­la­re şi inspi­ra­tă din ulti­mul vide­o­clip al lui Ion Pala­di, „Dorul Basa­ra­biei”. Săli­le de la Lisa­bo­na şi Madrid au fost arhi­pli­ne. Unii spec­ta­to­ri au facut o cale lun­gă ca să ajun­gă la con­cer­te. De la Lisa­bo­na, arti­ş­tii au ple­cat la Paris, pen­tru con­cer­tul din 10 ianu­a­rie.

 

Marţi, 17 decembrie

A tre­cut pe la reda­cţie Petru Pos­to­la­che, din Peli­nia, Dro­chia. E un citi­tor fidel al ZdG, este omul care ne tele­fo­nea­ză ori de câte ori des­co­pe­ră în ziar subiec­te inte­re­san­te sau mai puţin inte­re­san­te. A tre­cut pe la reda­cţie venind de la Pro­cu­ra­tu­ra Gene­ra­lă. Avea o gean­tă cu scri­so­ri şi răs­pun­su­ri, cu deci­zii judi­ci­a­re şi cu ver­dic­te date de alte insti­tu­ţii. Într-o mapă, sepa­rat, avea câte­va dosa­re ale unor con­să­te­ni de-ai săi. „Când vin la Chi­şi­nău, încerc să rezolv şi pro­ble­me­le altor oame­ni, nu doar pe ale mele”, ne-a spus Petru Pos­to­la­che.

Luni, 16 decembrie

A venit la reda­cţie un fost poli­ţist de la Don­du­şe­ni. Ne-a poves­tit des­pre via­ţa sa care, după cum măr­tu­ri­seş­te el, nu este deloc sim­plă. E com­pli­cat să acce­pţi pe bune tot ce-ţi spun oame­nii. De ace­ea exis­tă jur­na­lis­mul de inves­ti­ga­ţii, ca să poţi auzi şi opi­ni­i­le alto­ra, făcându-ţi o impre­sie inte­gră.

Vineri, 13 decembrie

Repre­zen­tanţii unui ONG ne-au vizi­tat reda­cţia, pre­zen­tând un set de docu­men­te lega­te de un liti­giu din jurul unui imo­bil pe care cine­va, din cadrul aces­tui ONG, şi l-ar fi luat abi­ziv în pro­pri­e­ta­te. Am încer­cat să aflăm ce fel de acti­vi­tă­ţi desfă­şoa­ră sau a desfă­şu­rat acest ONG. Vizi­ta­to­rii reda­cţi­ei nu au reu­şit să-şi amin­teas­că vreo acti­vi­ta­te. Nici la Minis­te­rul Jus­ti­ţi­ei nu exis­tă ast­fel de date. Încer­căm să le expli­căm că nu reu­şim să ne impli­căm în inves­ti­ga­rea unor subiec­te lega­te de pro­ble­me­le unor ONG-uri ano­ni­me. Vizi­ta­to­rii, însă, susţin că acest ONG nu ar fi unul ano­nim şi că, pur şi sim­plu, nu are un sediu în care şi-ar, desfă­şu­ra acti­vi­tă­ţi­le.

Joi, 12 decembrie

A tele­fo­nat la reda­cţie mama unei feti­ţe din Coju­ş­na, Stră­şe­ni, plân­gând că are nevo­ie de aju­tor ca să-şi poa­tă ridi­ca, la pro­priu şi la figu­rat, fii­ca sa, care sufe­ră de o mala­die grea. Mama ne-a spus că e sin­gu­ră şi că, din cau­za sănă­tă­ţii pre­ca­re a fii­cei sale, nu se poa­te anga­ja la mun­că. Găsi­ţi în pagi­ni­le aces­tui număr de ziar un anuţ cu toa­te date­le nece­sa­re, în cazul în care vreţi să întin­deţi o mână de aju­tor aces­tei fami­lii.

 

Miercuri, 11 decembrie

Au venit la reda­cţie câţi­va cetă­ţe­ni care spu­neau că citesc ZdG. Ne cereau să publi­căm, fără inter­venţii, un text în care era viza­tă acti­vi­ta­tea unor foş­ti jude­că­to­ri. Erau exal­ta­ţi şi nu accep­tau niciun fel de între­bă­ri. Au ple­cat supă­ra­ţi.

Marţi, 10 decembrie

„Ascul­ta­ţi, dle pro­cu­ror, eu sunt acum în direct cu ZdG, dacă nu rezol­va­ţi acum ime­di­at pro­ble­ma, va afla toa­tă repu­bli­ca des­pre dvs.”, auzeam de la alt capăt de tele­fon. O voce de feme­ie, plân­gând, încer­ca să obţi­nă drep­ta­te în biro­ul unui pro­cu­ror din Orhei. Vom reve­ni la acest subiect.

Luni, 9 decembrie

Mai mulţi citi­to­ri sunt indig­na­ţi de felul în care sunt repar­ti­za­te aju­toa­re­le pen­tru încă­l­zi­re. Lis­te imen­se de acte, rân­du­ri şi sute de între­bă­ri din par­tea funcţionarilor-factori de deci­zie.

Vineri, 6 decembrie

A tele­fo­nat la reda­cţie un cetă­ţean supă­rat pe acti­vi­ta­tea unor fir­me turis­ti­ce care, în opi­nia sa, esto­rchea­ză bani grei de la cetă­ţe­ni, ducându-i cu bom­bo­ni­ca. I-am spus că, în numă­rul din 12 decem­brie, vom publi­ca o inves­ti­ga­ţie la acest subiect, el, însă, voia să ştie păre­rea noas­tră des­pre o invi­ta­ţie la o „pre­zen­ta­re”, de trei ore, a unor ofer­te turis­ti­ce ale une­ia din­tre aces­te fir­me.

Joi, 5 decembrie

Vasi­le Ignat, din satul Săra­ta Gal­be­nă, raio­nul Hân­ceş­ti, ne-a tele­fo­nat la reda­cţie să ne trans­mi­tă urmă­to­rul mesaj: „Bună ziua! Vreau să mulţu­mesc din suflet echi­pei dvs. pen­tru efor­tul depus în vede­rea lup­tei anti­co­ru­pţie şi iden­ti­fi­că­rii ade­vă­ru­lui. Sun­teţi sin­gu­ra sur­să în care mai am încre­de­re! Acest ziar este ca o icoa­nă sfân­tă pen­tru noi, pen­sio­na­rii, de care auto­ri­tă­ţi­le îşi aduc amin­te numai la ale­ge­ri. Aş avea o rugă­min­te mare la echi­pa dvs. Vă rog să inves­ti­ga­ţi cazu­ri­le jude­că­to­ri­lor care iau mită şi îşi con­stru­iesc case de mili­oa­ne! Vă mulţu­mesc din suflet încă o dată pen­tru efor­tul depus şi suc­ces în con­ti­nu­a­re! Pe 13 decem­brie am să merg la Ofi­ci­ul Poş­tal să mă abo­nez la ZdG, care mă ţine la curent cu rea­li­ta­tea din ţară. Pe curând!”

 

Marţi, 3 decembrie

A tele­fo­nat la reda­cţie o locu­i­toa­re din Bălţi, îngri­jo­ra­tă că instanţa de jude­ca­tă ar putea să nu ţină cont de rezul­ta­te­le exper­ti­ze­lor efec­tu­a­te şi ar putea lua o deci­zie în defa­voa­rea sa şi a fami­li­ei sale. Ea ne-a spus că este vădu­că, are doi copii şi nu mai are pute­ri să-şi ape­re drep­ta­tea în instanţa de jude­ca­tă.

Luni, 2 decembrie

Un grup de cetă­ţe­ni din raio­nul Cahul au venit la reda­cţie să ne spu­nă cum au fost păcă­li­ţi de un aşa-zis între­prin­ză­tor care, sem­nând cu ei con­trac­te de împru­mut, i-a lăsat fără bani şi fără drept de apel. În repe­ta­te rân­du­ri deja, aceş­tia bat pra­gul Curţii de Apel Chi­şi­nău, dar şedinţe­le de jude­ca­tă se amâ­nă, din diver­se moti­ve. De data asta, nu s-a pre­zen­tat pârâ­tul. Oame­nii spun că au îmbă­trâ­nit deja, umblând pe dru­mu­ri în cău­ta­rea drep­tă­ţii.

Duminică, 1 decembrie

Pri­mim nume­roa­se feli­ci­tă­ri de la româ­ni de pre­tu­tin­de­ni cu pri­le­jul Zilei Naţio­na­le a tutu­ror româ­ni­lor. Recu­noş­tinţa reda­cţi­ei şi ură­ri de rezis­tenţă şi izbân­dă, pen­tru toţi româ­nii!

Sâmbătă, 30 noiembrie

Insti­tu­tul Polo­nez din Bucu­reş­ti şi Wiki­pe­dia® în lim­ba româ­nă orga­ni­zea­ză, cu spri­ji­nul Aso­ci­a­ţi­ei Wiki­me­dia Polo­nia, cea de a tre­ia edi­ţie a con­cur­su­lui POLISH RO.WIKIPEDIA. Arti­co­le lega­te de Polo­nia pos­ta­te pe Wiki­pe­dia® până la data de 6 ianu­a­rie 2014 îi pot adu­ce auto­ru­lui un pre­miu con­stând într-o excur­sie pen­tru două per­soa­ne la Wro­cław – vii­toa­rea Capi­ta­lă Euro­pea­nă a Cul­tu­rii.

Vineri, 29 noiembrie

Cen­trul Naţio­nal al Romi­lor ne-a anu­nţat că, în cola­bo­ra­re cu Inspec­to­ra­tul Gene­ral de Poli­ţie, a fost lan­sat pro­iec­tul „Poli­ţia şi Romii/Sinti: prac­ti­ci pozi­ti­ve în con­stru­cţia încre­de­rii şi înţe­le­ge­rii din R. Mol­do­va”. Pro­iec­tul este susţi­nut de câţi­va finanţa­to­ri stră­i­ni.

Joi, 28 noiembrie

Astăzi, în faţa Pri­mă­ri­ei Chi­şi­nău con­ti­nuă acţiu­ni­le de pro­test împo­tri­va deci­zi­i­lor netrans­pa­ren­te ale CMC. Pro­tes­tul este orga­ni­zat de repre­zen­tanţi ai mai mul­tor ONG-uri: „Ora­şul meu drag”, „Mansarde-Surprize”, „Rena­ş­te­re”, cu susţi­ne­rea locu­i­to­ri­lor din Chi­şi­nău care au avut de sufe­rit în urma deci­zi­i­lor dubi­oa­se pri­vind con­stru­cţi­i­le ile­ga­le şi abu­zi­ve.

 

 

Marţi, 26 noiembrie

A tre­cut pe la reda­cţie un citi­tor şi un disc­tri­bu­i­tor de zia­re. Nu e pen­tru pri­ma dată când cere de la noi o reco­man­da­re pen­tru a fi deco­rat cu Ordi­nul Repu­bli­cii. Omul spu­ne că meri­tă o ast­fel de deco­ra­ţie, deo­a­re­ce este volun­tar şi se ocu­pă în mod volun­tar de dis­tri­bu­ţia zia­re­lor. A insis­tat că are nevo­ie de o ast­fel de reco­man­da­re şi că nu va ceda, până nu o va obţi­ne. „Dacă nu azi, atun­ci pes­te o lună”, a spus el.

Luni, 25 noiembrie

A tre­cut pe la reda­cţia Zia­ru­lui de Gar­dă, Nico­lae Petro­vi­ci, din satul Trin­ca, raio­nul Edi­neţ. El ne-a rela­tat des­pre monu­men­tul natu­rii „Defi­le­ul Trin­ca”, care, de mai mul­ti ani, este supus extra­ge­ri­lor ile­ga­le de mine­re­u­ri. Nico­lae Petro­vi­ci s-a adre­sat cu plân­ge­ri mai mul­tor insti­tu­ţii, soli­ci­tând să fie lua­te măsu­ri pri­vind sto­pa­rea extra­ge­ri­lor, dar nu a pri­mit niciun răs­puns. Din aceas­tă cau­ză, Nico­lae Petro­vi­ci este tero­ri­zat de pri­ma­rul satu­lui Trin­ca şi spe­ră că poa­te va face drep­ta­te prin inter­me­di­ul Zia­ru­lui de Gar­dă.

Vineri, 22 noiembrie

Dintr-un mesaj elec­tro­nic, adre­sat reda­cţi­ei, aflăm că un grup de loca­ta­ri din sec­to­rul Bota­ni­ca pro­tes­tea­ză împo­tri­va unei con­strui­cţii des­pre care, spun ei, ar fi ile­ga­lă. Aceas­ta ris­că să-i lase fără spa­ţiu public (pavaj, teren de joc pen­tru copii şi o par­te de drum între blo­cu­ri). Pro­tes­tul are loc pe str. Tei­lor, 4 (lân­gă Cur­tea de Apel) şi este desfă­şu­rat de repre­zen­tanţii ONG-ului „Ora­şul meu drag”. Dacă con­stru­cţia e nea­u­to­ri­za­tă, con­chi­dem că cei care au iniţiat-o nu au nicio fri­că de nime­ni şi de nimic, dacă comit ile­ga­li­tă­ţi chiar în pre­a­j­ma Curţii de Apel.

Joi, 21 noiembrie

A tre­cut pe la reda­cţie un comer­ci­ant de cărţi. Vin­dea volu­me pen­tru copii. Le reco­man­da cu mare plă­ce­re. Toa­te cărţi­le, însă, erau în lim­ba rusă. Nu e pen­tru pri­ma dată când pra­gul reda­cţi­ei îl trec per­soa­ne cu ast­fel de ofer­te. Nici­o­da­tă, nime­ni, nu a venit să pro­pu­nă cărţi pen­tru copii, edi­ta­te în lim­ba româ­nă.

 

Marţi, 19 noiembrie

A tre­cut pe la reda­cţie doam­na Tama­ra Spi­nei, să ne poves­teas­că des­pre nedrep­ta­tea prin care îi este dat să trea­că fami­li­ei sale. În 2004, în urma unui caz nee­lu­ci­dat nici până în pre­zent , fami­lia sa şi-a pier­dut uni­cul fecior, pe Vita­lie. Era sin­gu­ra lor spe­ranţă şi sin­gu­ra mân­gâi­e­re. Din 2004, cau­tă drep­ta­te. Vrea să afle din ce cau­ză a dece­dat Vita­lie care, potri­vit medi­ci­lor legi­ş­ti, ar fi supor­tat un trau­ma­tism cranio-cerebral. Tama­ra Spi­nei a încer­cat să facă pro­pria inves­ti­ga­ţie, în momen­tul în care a înţe­les că anche­ta­to­rii bat pasul pe loc. Au tre­cut aproa­pe 9 ani de atun­ci, dar fami­lia lui Vita­lie nu-şi găseş­te lini­ş­tea. Am pro­mis să ne reve­dem, deo­a­re­ce doam­na Tama­ra cre­de că fie­ca­re tre­bu­ie să cunoas­că prin ce ris­cu­ri poa­te tre­ce, atun­ci când vreo tra­ge­die se aba­te asu­pra sa.

Luni, 18 noiembrie

ZdG a decis, pen­tru acest număr de ziar, să soli­ci­tăm opi­ni­i­le mai mul­tor migranţi des­pre per­spec­ti­ve­le unei vieţi euro­pe­ne pen­tru cetă­ţe­nii R. Mol­do­va. Pe 14 — 15 noiem­brie, am selec­tat mai mul­te adre­se şi am expe­di­at mesa­je cu soli­ci­tă­ri unor repre­zen­tanţi ai dias­po­rei, sta­bi­li­ţi în dife­ri­te ţări. Am rugat să pri­mim un răs­po­uns până luni, 18 noiem­brie. A răs­puns o sin­gu­ră repre­zen­tan­tă, din cele 13 per­soa­ne con­tac­ta­te. Dacă ar fi fost che­ma­ţi la vre­un Con­gres, pe banii sta­tu­lui, cre­dem că ar fi găsit timp şi posi­bi­li­tă­ţi să por­neas­că la drum nu şi pen­tru o opi­nie des­pre ce ar tre­bui să cunoas­că con­fra­ţii lor, legat de inte­gra­rea în UE.

Vineri, 15 noiembrie

Ele­na Cru­du, din Chi­şi­nău, ne-a tele­fo­nat ca să afle ce ofer­te are ZdG pen­tru Ziua Abo­na­tu­lui, orga­ni­za­tă în acest an pe 20 noiem­brie. Redu­ce­ri de 10% la abo­na­men­te­le per­fec­ta­te în aceas­tă zi pen­tru anul 2014. Abo­na­men­te­le pot fi per­fec­ta­te la toa­te ofi­ci­i­le poş­ta­le din R. Mol­do­va.

Joi, 14 noiembrie

A tre­cut pe la reda­cţie dl Iva­nov, dis­tri­bu­i­to­rul de zia­re. A spus că are un gând, o idee, o pro­pu­ne­re, pe care ar vrea să o îna­in­te­ze Pri­mă­ri­ei Chi­şi­nău. El cre­de că ar fi cazul ca, în cen­tul ora­şu­lui, să fie înă­lţat un Monu­ment pre­sei libe­re, de lim­bă româ­nă, din R. Mol­do­va.

 

Marţi, 11 noiembrie

Ne-a tele­fo­nat un citi­tor nemulţu­mit de felul în care au fost majo­ra­te preţu­ri­le la trans­por­tul inte­rur­ban. “Acum, fie­ca­re per­ce­pe taxe­le pe care le vrea, deo­a­re­ce după majo­ra­rea ofi­ci­a­lă, nică­ie­ri nu sunt afi­şa­te taxe­le noi. Azi, şofe­rii cer cât vor, fără a fi veri­fi­ca­ţi sau admo­ne­sta­ţi pen­tru nere­gu­li”, ne-a spus citi­to­rul, pro­mi­ţând să revi­nă cu date con­cre­te.

Luni, 10 noiembrie

Am pri­mit o scri­soa­re de la E. Arte­mii, din Răde­nii Vechi, Unghe­ni. Sun­tem soli­ci­ta­ţi ca, în pagi­na ACASĂ, să ofe­rim infor­ma­ţii des­pre “Can­di­da buca­lă”. Cum se tra­tea­ză, cât de molip­si­toa­re este, ce fel de reme­dii sunt mai efi­cien­te? Vom reve­ni la acest subiect în numă­rul urmă­tor.

Vineri, 8 noiembrie

Mai mulţi citi­to­ri ne-au con­tac­tat la reda­cţie în legă­tu­ră cu acor­da­rea com­pen­sa­ţi­i­lor la căl­du­ră în sezo­nul de încă­l­zi­re 2013 – 2014. Cei mai mulţi au cerut să le spu­nem unde pot fi depu­se cere­ri­le pen­tru acor­da­rea com­pen­sa­ţi­i­lor. Aces­te cere­ri se depun la Între­prin­de­ri­le muni­ci­pa­le de ges­tio­na­re a fon­du­lui loca­tiv nr. 1 – 23 (ÎMGFL), indi­fe­rent de for­ma de pro­pri­e­ta­te a fon­du­lui loca­tiv, de către cetă­ţe­nii care locu­iesc în sec­toa­re­le Bota­ni­ca, Cen­tru, Râş­ca­ni şi Buiu­ca­ni; la ges­tio­na­rii fon­du­lui loca­tiv sau Pre­tu­ra Cio­ca­na de către cetă­ţe­nii care locu­iesc în acest sec­tor; la Pri­mă­ri­i­le ora­şe­lor, sate­lor (comu­ne­lor) din com­po­nenţa muni­ci­pi­u­lui Chi­şi­nău, de către cei din teri­to­ri­i­le res­pec­ti­ve.

Joi, 7 noiembrie

Am pri­mit o scri­soa­re ano­ni­mă. La pri­ma vede­re, este adre­sa­tă de un grup de oame­ni cura­joşi, pen­tru că nu ori­ci­ne poa­te mun­ci în cadrul poli­ţi­ei. În scri­soa­re se spu­ne că “în cadrul Minis­te­ru­lui de Inter­ne a fost cre­a­tă aso­ci­a­ţia şefi­lor inspec­to­ra­te­lor de poli­ţie care spun “nu coru­pţi­ei” şi “da, refor­me­lor înce­pu­te”. În scri­soa­re sunt rela­ta­te date şi fap­te îngro­zi­toa­re. ZdG ar intenţio­na să publi­ce un arti­col des­pre cele inse­ra­te în acest docu­ment, doar că nu exis­tă nicio garanţie că auto­rii ano­ni­mi des­criu situ­a­ţii rea­le. Aştep­tăm să vă cunoa­ş­tem, sti­ma­ţi mem­bri ai aces­tei aso­ci­a­ţii…

 

Marţi, 29 octombrie

Ne-a tele­fo­nat I.P., din Chi­şi­nău, şi ne-a spus că el cunoa­ş­te cine anu­me a comis acte de van­da­lism la Cimi­ti­rul Ero­i­lor Româ­ni de pe str. Dece­bal din Chi­şi­nău. I-am suge­rat să trea­că pe la reda­cţie, dar şi să depu­nă măr­tu­rii la poli­ţie, care a decla­rat că anche­tea­ză acest caz.

Luni, 28 octombrie

Ele­na Miron a venit ener­va­tă de fap­tul că Minis­te­rul Edu­ca­ţi­ei a decis să redu­că din vacanţe­le ele­vi­lor. “Când să-şi revi­nă din obo­sea­la pe care o acu­mu­lea­ză pe par­cur­sul anu­lui de stu­dii? Cei care nu înva­ţă sunt în veş­ni­că vacanţă, iar cei care mun­cesc abia de reu­şesc să doar­mă 7 ore pe noap­te, atât de încăr­ca­ţi sunt de sar­ci­ni didac­ti­ce. Cine şi ce va avea de câş­ti­gat de pe urma aces­tei deci­zii?”, ne-a spus Ele­na Miron.

Sâmbătă, 26 octombrie

În R. Mol­do­va se desfă­şoa­ră acţiu­nea “Un arbo­re pen­tru dăi­nu­i­rea noas­tră”. La ea par­ti­ci­pă fun­cţio­na­ri ai mai mul­tor insti­tu­ţii de stat. Ion Bra­du a tele­fo­nat la reda­cţie să ne spu­nă că deţi­ne pro­be des­pre fap­tul că unii con­du­că­to­ri au pro­fi­tat de aceas­tă acţiu­ne, pen­tru a-şi “înver­zi” pro­pri­i­le vile. “Cei mai fru­moşi arbo­ri au fost duşi la aceş­ti “gos­po­da­ri””, ne-a spus Ion Bra­du, pro­mi­ţând mai mul­te deta­lii des­pre aceas­tă fra­u­dă.

Vineri, 25 octombrie

Un savant a tre­cut pe la reda­cţie ca să-şi mani­fes­te îngri­jo­ra­rea în legă­tu­ră cu per­spec­ti­ve­le de dezvol­ta­re a Aca­de­mi­ei de Şti­inţe, în con­di­ţi­i­le în care din buge­tul aces­tei insti­tu­ţii sunt tăi­a­te fon­du­ri impor­tan­te, iar un număr de 7 insti­tu­te şti­inţi­fi­ce ris­că să fie închi­se.

Joi, 24 octombrie

Ne-a tele­fo­nat Ion Roş­co­van, din Tele­neş­ti. E un citi­tor împă­ti­mit al ZdG şi ne impre­sio­nea­ză de fie­ca­re dată prin mesa­je­le sale. Ion Roş­co­van a insis­tat să scri­em des­pre cei care au dela­pi­dat fon­du­ri­le des­ti­na­te aju­toa­re­lor soci­a­le. Îl inte­re­sea­ză, în mod spe­cial, cine sunt “ero­ii” din loca­li­ta­tea sa. Tot­o­da­tă, citi­to­rul ZdG este inte­re­sat să afle în ce fel de pala­te locu­iesc mai marii care au gri­jă de bunăs­ta­rea celor mai săra­ci. Vom reve­ni la aces­te subiec­te.

Miercuri, 23 octombrie

Vla­di­mir But­na­ru a venit la reda­cţie să ne rela­te­ze des­pre incom­pe­tenţe­le orga­ne­lor de poli­ţie din raio­nul Stră­şe­ni şi încăl­că­ri­le de la gră­di­ni­ţa nr. 4 “Licu­ri­ci”, din ace­ea­şi loca­li­ta­te, învi­nu­ind în acest sens direc­to­rul. Vla­di­mir But­na­ru, fiind anga­jat la aceas­tă gră­di­ni­ţă în cali­ta­te de paz­nic, susţi­ne că este silit să înde­pli­neas­că mai mul­te acti­vi­tă­ţi ce nu ţin de com­pe­tenţa sa, fiind plătit doar pen­tru fun­cţia de paz­nic. Băr­ba­tul spu­ne că a ape­lat după aju­tor la poli­ţie, aceas­ta, însă, i-a igno­rat cere­rea.
În cadrul unei întâl­ni­ri cu stu­denţii de la ULIM o vii­toa­re jur­na­lis­tă a insis­tat să afle după ce cri­te­rii ne ale­gem sta­gi­a­rii. I-am răs­puns că reda­cţia ZdG este des­chi­să pen­tru toţi cei care vor să per­se­ve­re­ze în jur­na­lism civic.

Marţi, 22 octombrie

La reda­cţia ZdG a venit Ana Şciu­ca, pen­sio­na­ră, care ne-a rela­tat des­pre rela­ţia com­pli­ca­tă cu nora sa, cea din urmă deposedând-o, prin min­ciu­nă, de casa în care locu­ia. Acest lucru a avut loc în 2009, când Ana Şciu­ca a ple­cat pen­tru câte­va luni în stră­i­nă­ta­te la fii­ca sa. Când a reve­nit, broas­ca uşii era schim­ba­tă, iar în casă deja locu­ia un alt pro­pri­e­tar, care nu i-a per­mis nici măcar să-şi ia pro­pri­i­le bunu­ri­le din locu­inţă. Deşi este mama nepoţi­lor săi, feme­ia este deci­să să acţio­ne­ze în jude­ca­tă împo­tri­va nuro­rii sale şi să-şi redo­bân­deas­că imo­bi­lul în care a inves­tit o via­ţă împre­u­nă cu soţul său.

Luni, 21 octombrie

Ne-a con­tac­tat Maria Rusu din satul Napa­do­va, Flo­reş­ti. Fiind pen­sio­na­ră, doam­na ne-a poves­tit că nu are sur­se finan­ci­a­re sufi­cien­te să-şi aju­te fii­ca para­li­za­tă, care nece­si­tă un căru­cior, dar şi tra­ta­men­te peri­o­di­ce. Feme­ia susţi­ne că s-a adre­sat la Vla­di­mir Hoti­nea­nu, preşe­din­te­le Comi­si­ei pro­te­cţie soci­a­lă, sănă­ta­te şi fami­lie. Potri­vit Mari­ei Rusu, aces­ta a pro­mis să o aju­te, ceea ce deo­cam­da­tă nu s-a întâm­plat. Feme­ia susţi­ne că atât ea, cât şi fii­ca ei sunt la limi­te­le spe­ranţei, deo­a­re­ce ori­un­de nu s-ar adre­sa, pri­mesc ace­la­şi răs­puns: “Mai aştep­ta­ţi”.

 

Miercuri, 9 octombrie

Valen­ti­na Manu, Par­ca­ni, Soro­ca, a soli­ci­tat ZdG să adre­se­ze o feli­ci­ta­re spe­cia­lă pen­tru Euge­nia Rezuş, medic-şef la Spi­ta­lul Raio­nal Soro­ca. “Un înge­raş să te păzeas­că, o îmbră­ţi­şa­re să te încă­l­zeas­că, un zâm­bet să te facă feri­ci­tă, o ini­mă să te facă iubi­tă. Când încă o peta­lă din anii tăi fru­moşi se scu­tu­ră ale­ne, vibrând armo­ni­os, pri­veş­te cu mân­drie, gân­dind neîn­ce­tat la res­tul de peta­le ce nu s-au scu­tu­rat. Nu ştiu a câta treap­tă urca­ţi pe-a vieţii sca­ră, vă doresc să ajun­geţi a suta toam­nă iară, şi când vă veţi uita îna­poi pe trep­te­le urca­te, să nu vedeţi urme de noroi, ci doar fru­moa­se fap­te. Tot ce e în jur fru­mos păstrează-n amin­ti­re, pri­e­te­nii să fie mereu ală­tu­ri de tine, azi fiind o zi fru­moa­sa şi şti­ind că-i ziua ta, în par­fu­mul dimi­neţii ţin a te feli­ci­ta. Astăzi ziua feri­ci­rii, pen­tru tine a sosit, îţi doresc în a ta via­ţă numai dru­mul aurit. Flo­ri fru­moa­se, feri­ci­re să răsară-n calea ta, iar acum te rog pri­meş­te – La Mulţi Ani din par­tea mea”.

Marţi, 8 octombrie

A tele­fo­nat un locu­i­tor al ora­şu­lui Bălţi. Ne-a spus că în acest oraş va fi insta­lat în curând un monu­ment mare în memo­ria lui Vla­di­mir Vîsoţ­ki. El con­si­de­ră că acest cân­tă­reţ rus nu a fost nici­o­da­tă la Bălţi şi nu este moti­va­tă pre­zenţa aces­tui monu­ment. “E ca şi cum ne-am duce şi am insta­la monu­men­tul lui Emi­ne­scu în Pia­ţa Roşie de la Mosco­va, sau în pia­ţa altui oraş din Rusia. Ar părea cel puţin stra­niu. Minis­te­rul Cul­tu­rii ana­li­zea­ză pro­ce­sul de insta­la­re a monu­men­te­lor? Exis­tă un regis­tru, un mod de auto­ri­za­re?” ne-a între­bat bălţea­nul.

Luni, 7 octombrie

Am pri­mit mai mul­te ape­lu­ri, în care oame­nii care au atins deja o vâr­stă doreau să mulţu­meas­că foş­ti­lor pro­fe­so­ri pen­tru reu­şi­te­le lor în via­ţă, con­si­de­rând că o par­te din­tre aces­tea li se atri­bu­ie pe drept. Unii ne-au rugat chiar să le publi­căm feli­ci­tă­ri­le în ziar, pen­tru că pro­fe­so­rii lor sunt şi citi­to­rii noş­tri fide­li.

Miercuri, 2 octombrie

Ne-a con­tac­tat la tele­fon o avo­ca­tă din Cahul, povestindu-ne cum, pe căi ocul­te, pro­pri­e­ta­rii unor far­ma­cii din aceas­tă loca­li­ta­te au ajuns fără afa­ce­ri, cu o can­ti­ta­te mare de medi­ca­men­te pier­du­te, din cau­za expi­ră­rii ter­me­nu­lui de pre­scri­pţie, dar şi cu mari dato­rii la stat. “Ar mai fi cum ar mai fi dacă, până la urmă, cei care i-au depo­se­dat de far­ma­cii nu ar fi însce­nat şi un dosar penal, în urma căru­ia încear­că să esto­rche­ze sume mari de bani de la foş­tii lor par­te­ne­ri”, ne-a vor­bit avo­ca­ta.

Marţi, 1 octombrie

A tre­cut pe la reda­cţie Ion Coci­e­ru, din Chi­şi­nău, povestindu-ne des­pre com­pli­ci­ta­tea avo­ca­ţi­lor cu jude­că­to­rii, în mai mul­te dosa­re exa­mi­na­te pe căi corup­te. Ne-a adus, în cali­ta­te de exem­plu, cazul său în care, de 8 ani de zile, se află într-un liti­giu cu o avo­ca­tă din Chi­şi­nău.

Luni, 30 septembrie

Ne-a tele­fo­nat la reda­cţie Sve­tla­na Filat, din raio­nul Hân­ceş­ti. Ne-a rugat să publi­căm mai mul­te infor­ma­ţii des­pre un con­cert de cari­ta­te pe care mai mulţi oame­ni de bună cre­dinţă au decis să îl orga­ni­ze­ze pen­tru a-i acor­da spri­jin în tra­ta­men­tul de care are nevo­ie.

Vineri, 27 septembrie

Ne-a tele­fo­nat Ion Boţan, din satul Min­jir, raio­nul Hân­ceş­ti. El ne-a rugat ca, în pagi­na “Aca­să”, să publi­căm un arti­col des­pre pro­pri­e­tă­ţi­le cura­ti­ve ale ţeli­nei. “E o plan­tă mira­cu­loa­să, prea puţin cunos­cu­tă la noi. Ar fi bine să publi­ca­ţi un arti­col des­pre aceas­tă plan­tă comes­ti­bi­lă”, ne-a spus Ion Boţan.

Joi, 26 septembrie

Şte­fan Mihai ne-a scris la reda­cţie indig­nat de fap­tul că un eve­ni­ment extra­or­di­nar, în opi­nia sa, “Noap­tea cer­ce­tă­to­ri­lor 2013”, a fost foar­te puţin pro­mo­vat. “Am aflat din întâm­pla­re că, pe 27 sep­tem­brie, în R. Mol­do­va va avea loc “Noap­tea cer­ce­tă­to­ri­lor 2013”. Aş fi foar­te inte­re­sat să cunosc mai mul­te din pro­gra­mul eve­ni­men­tu­lui, dar nu am avut de unde. Cred că ast­fel de eve­ni­men­te ar tre­bui pro­mo­va­te mai ener­gic, ca publi­cul să afle în timp util des­pre ele”, ne-a scris Şte­fan.

 

 

Miercuri, 25 septembrie

Rai­sa Corob­cea­nu a locu­it, timp de 8 luni, la fii­ca sa, în Cipru, ajutând-o să îngri­jeas­că de tri­pleţii pe care aceas­ta îi năs­cu­se. Cât a lip­sit de aca­să, soţul aces­te­ia a divorţat de ea, lăsând casa în care locu­iau ambii drept moş­te­ni­re suro­ri­lor sale. La scurt timp după aceas­ta, el a dece­dat, feme­ia neş­ti­ind des­pre divorţ şi des­pre par­ta­jul ave­rii. Rai­sa Corob­cea­nu nu are unde locui şi susţi­ne că, în acest caz, au fost comi­se nume­roa­se abu­zu­ri. Vom reve­ni.

Marţi, 24 septembrie

La 22 august 2013, Vale­riu Mora­ru, din Dro­chia, a depus o plân­ge­re pe nume­le preşe­din­te­lui CSJ, Mihai Poa­le­lun­gi, dez­vă­lu­ind ile­ga­li­tă­ţi­le comi­se, în opi­nia sa, de 4 jude­că­to­ri ( Ion Arhi­liuc, Iurie Dia­co­nu, Ana­to­lie Gal­ben şi Con­stan­tin Gurschi), care ar fi negli­jat drep­tul la pro­pri­e­ta­te al fami­li­ei sale. Vale­riu Mora­ru a pri­mit un răs­puns din par­tea preşe­din­te­lui CSJ, dar este în con­ti­nu­a­re dis­pe­rat, deo­a­re­ce Mihai Poa­le­lun­gi a res­pins plân­ge­rea cu pri­vi­re la con­ti­nu­a­rea urmă­ri­rii pena­le şi ata­ca­rea repe­ta­tă a recur­su­lui în anu­la­re. Ast­fel, Vale­riu Mora­ru este decis să ape­le­ze la CEDO, unde spe­ră că, în sfârşit, i se va face drep­ta­te.

Luni, 23 septembrie

Efi­mia Solo­mon are o nedu­me­ri­re şi ne scrie: “A fost majo­rat sala­ri­ul cola­bo­ra­to­ri­lor com­pe­tenţi de a înfăp­tui jus­ti­ţia, iar eu, o pen­sio­na­ră bol­na­vă, întreb “de ce?”. Tot eu încerc să răs­pund: “Pen­tru că niciun dosar nu este solu­ţio­nat corect ?”.

Vineri, 20 septembrie

A tele­fo­nat la reda­cţie V., inva­li­dă, mamă sin­gu­ră. Ne-a poves­tit că sta­tul vrea să-i înro­le­ze sin­gu­rul fecior în rân­du­ri­le arma­tei. Ea nu ştie cum să pro­ce­de­ze: pe de o par­te, ar vrea ca fiul său să trea­că prin expe­rienţa mili­ta­ră, iar pe de altă par­te, i-ar fi fri­că să nu i se întâm­ple ceva. Pe de o par­te, ar scă­pa de une­le pro­ble­me finan­ci­a­re, întru­cât fecio­rul său nu-şi poa­te găsi un loc de mun­că, iar în arma­tă, cel puţin, ar mân­ca la timp şi fără pla­tă, iar pe de altă par­te, cre­de că i-ar fi foar­te greu fără el.

 

Mier­cu­ri, 11 sep­tem­brie
Marin, un elev de la şcoa­la din Eca­te­ri­no­v­ca, a tele­fo­nat la reda­cţie ca să mulţu­meas­că Guver­nu­lui Japo­ni­ei că a ofe­rit asis­tenţă finan­ci­a­ră pen­tru Pro­iec­tul “Îmbu­nă­tă­ţi­rea Mediu­lui Sani­tar şi Edu­ca­ţio­nal în Insti­tu­ţi­i­le de Învă­ţământ Pri­mar din s. Eca­te­ri­no­v­ca”. Gran­tul pre­ve­de achi­zi­ţio­na­rea mobi­li­e­ru­lui nou pen­tru copii, pre­cum table, băn­ci, sca­u­ne, patu­ri pen­tru gră­di­ni­ţă, echi­pa­ment modern de gătit pen­tru can­ti­na şco­la­ră, echi­pa­ment edu­ca­ţio­nal, pre­cum cal­cu­la­toa­re şi copi­a­toa­re.

Marţi, 10 sep­tem­brie
Am pri­mit o peti­ţie de la juris­tul Mihai Corj. În debu­tul scri­so­rii auto­rul expli­că urmă­toa­re­le: “Con­form dis­po­zi­ţi­i­lor con­sti­tu­ţio­na­le, sta­tul asi­gu­ră drep­tul fie­că­rui om de a-şi cunoa­ş­te drep­tu­ri­le şi înda­to­ri­ri­le. În acest scop, sta­tul publi­că şi face acce­si­bi­le toa­te legi­le şi acte­le nor­ma­ti­ve. Pe 21 iunie 2013, Codul de pro­ce­du­ră civi­lă al R. Mol­do­va a fost repu­bli­cat în Moni­to­rul Ofi­ci­al”. Mihai Corj vine cu mai mul­te pro­pu­ne­ri, prin care spe­ră să fie înlă­tu­ra­te lacu­ne­le exis­ten­te în Codul de pro­ce­du­ră civi­lă.

Luni, 9 sep­tem­brie
Un pri­mar din raio­nul Ştefan-Vodă ne-a rugat să publi­căm pro­pu­ne­ri­le sale pen­tru solu­ţio­na­rea a două pro­ble­me naţio­na­le. “Refe­ri­tor la pro­ble­ma trans­nis­trea­nă, eu cred că exis­tă 2 opţiu­ni: ori punem gra­ni­ţa pe Nis­tru, ori facem con­di­ţi­i­le de trai în Mol­do­va atrac­ti­ve, chiar şi pen­tru oame­nii de aco­lo”, a decla­rat pri­ma­rul. El s-a refe­rit de ase­me­nea la acti­vi­ta­tea legi­sla­ti­vu­lui. “De ce şedinţe­le Par­la­men­tu­lui nu sunt trans­mi­se în direct? Par­la­men­tul este ales de popor şi tre­bu­ie să vedem ce fac aleşii. Dacă TVM nu are spa­ţiu de emi­sie, să trans­mi­tă lucră­ri­le legi­sla­ti­vu­lui noap­tea, că tot nu ara­tă nimic bun”.
Eli­za Ghe­or­ghi­ţă, din Sân­ge­rei, ne-a tele­fo­nat şi ne-a suge­rat să ini­ţi­em o nouă rubri­că în ZdG. Ea şi-ar dori să publi­ce ver­su­ri şi nuve­le, sem­na­te de citi­to­rii fide­li ai publi­ca­ţi­ei noas­tre. Eli­za Ghe­or­ghi­ţă spu­ne că are nume­roa­se cre­a­ţii care meri­tă a fi cunos­cu­te de public. Pen­tru a fi mai con­ving­ă­toa­re, ne-a reci­tat câte­va ver­su­ri pli­ne de sen­ti­men­te şi emoţie.

 

Miercuri, 4 septembrie

La reda­cţie a tele­fo­nat o citi­toa­re dintr-un sat din raio­nul Rezi­na, cu gra­dul 1 de inva­li­di­ta­te. Ni s-a plâns că nu are niciun aju­tor de la stat şi cre­de că este lăsa­tă să moa­ră de foa­me. Şi sora aces­tei femei ni s-a plâns de pro­ble­me difi­ci­le. Soţul său, ple­cat la mun­că în Rusia, nu plă­teş­te niciun ban pen­tru întreţi­ne­rea copi­lu­lui, deşi exis­tă un titlu exe­c­u­to­riu care îl obli­gă să facă acest lucru.
Astăzi, două pre­mii ale ZdG au ple­cat spre Slo­bo­zia Mare, Cahul, aco­lo unde două anga­ja­te ale ofi­ci­u­lui poş­tal, Mari­a­na Sâr­ghi şi Viori­ca Pârât, au fost deo­se­bit de recep­ti­ve la cam­pa­nia de abo­na­re a ZdG şi au con­vins mai mulţi citi­to­ri ca să abo­ne­ze şi să citeas­că zia­rul. Amin­tim că ZdG a acor­dat 9 pre­mii, pen­tru 9 fac­to­ri poş­ta­li, cei mai acti­vi din R. Mol­do­va, care au par­ti­ci­pat la cam­pa­nia de abo­na­re anu­nţa­tă cu pri­le­jul împli­ni­rii a 9 ani de la lan­sa­rea publi­ca­ţi­ei noas­tre.

Marţi, 3 septembrie

La reda­cţie a venit Vera Eşa­nu, din Chi­şi­nău. Dum­nea­ei era supă­ra­tă pen­tru că a ape­lat la Poli­ţie, intenţionând să scrie o plân­ge­re, însă poli­ţi­ş­tii de la post i-au spus că nu dis­pun de foi. Vera Eşa­nu ne-a mai spus că poli­ti­ş­tii nu o lasă să pro­tes­te­ze în locu­ri publi­ce, deşi ea are acest drept.

Luni, 2 septembrie

La reda­cţie a ajuns o scri­soa­re de la un deţi­nut de la Peni­ten­ci­a­rul nr. 15 din Cri­co­va. Băr­ba­tul ne-a mulţu­mit pen­tru ini­ţi­a­ti­ve­le nobi­le şi cura­joa­se şi a şi-a expri­mat deză­mă­gi­rea faţă de modul în care se rea­li­zea­ză jus­ti­ţia în Mol­do­va. De ase­me­nea, a soli­ci­tat să îi ofe­rim mai mul­te infor­ma­ţii ce ţin de legi­sla­ţie şi res­pec­ta­rea drep­tu­ri­lor omu­lui.

Duminică, 1 septembrie

Ne-a tele­fo­nat Aure­liu Tri­fan să ne între­be dacă, din acest an, ofi­ci­a­lii vor vizi­ta mai des insti­tu­ţi­i­le de învă­ţământ, şi nu doar la înce­put de an şco­lar. “Dacă ar veni mai des pe la şco­li, BAC-ul nu ar con­sti­tui un stres atât de mare pen­tru ele­vi şi pen­tru pro­fe­so­ri”, cre­de Aure­liu Tri­fan.

Sâmbătă, 31 august

Pri­mim mai mul­te mesa­je de feli­ci­ta­re cu pri­le­jul Zilei Naţio­na­le a Lim­bii Româ­ne. Oame­nii se bucu­ră că, din acest an, Lim­ba Româ­nă este săr­bă­to­ri­tă con­co­mi­tent în R. Mol­do­va şi în Româ­nia.

 

Miercuri, 21 august

Şi astăzi au con­ti­nu­at să vină la reda­cţie câş­ti­gă­to­rii con­cur­su­lui abo­na­ţi­lor, orga­ni­zat de ZdG cu pri­le­jul celor 9 ani de la lan­sa­re. Sunt oame­ni spe­cia­li, care citesc ZdG de la pri­mul număr. Avem o plă­ce­re deo­se­bi­tă să-i cunoa­ş­tem. Le sun­tem recu­nos­că­to­ri pen­tru efor­tul lor de a abo­na ZdG şi de a-i deter­mi­na şi pe alţi citi­to­ri să per­fec­te­ze abo­na­men­te.

Marţi, 20 august

În anul 2011, unui locu­i­tor al satu­lui Sele­met, raio­nul Cimi­ş­lia, i-au fost fura­ţi pilo­nii de la vie. Aces­ta a ape­lat la aju­to­rul poli­ţi­ei loca­le, dar – fără suc­ces. Cei care au cer­ce­tat cazul au moti­vat că nu sunt sufi­cien­te pro­be pen­tru inten­ta­rea unui dosar pe mar­gi­nea aces­tui caz. Băr­ba­tul susţi­ne că chiar el cunoa­ş­te cine i-a furat pilo­nii şi ştie şi unde sunt aceş­tia, doar că nime­ni nu-l ascul­tă şi nici nu veri­fi­că dacă este sau nu ade­vă­rat ce spu­ne el.

Luni, 19 august

Un citi­tor din Chi­şi­nău ne-a trans­mis un plic al cărui conţi­nut cuprin­de mate­ri­a­le extra­se din ZdG, însoţi­te de o scri­soa­re. În mate­ri­al erau poze şi pro­mi­siu­ni ale dem­ni­ta­ri­lor care se ară­tau inte­re­sa­ţi să solu­ţio­ne­ze cazu­ri­le des­pre care ZdG a scris. Dom­nul ne-a scris că este nemulţu­mit de fap­tul că per­soa­ne­le sau insti­tu­ţi­i­le publi­ce nu rea­cţio­nea­ză la pro­ble­me­le soci­e­tă­ţii, comu­ni­ca­te în ziar, sau doar pro­mit că vor inter­ve­ni, fără să-şi ono­re­ze pro­mi­siu­ni­le.

Joi, 15 august

Pe adre­sa reda­cţi­ei am pri­mit o scri­soa­re de la o citi­toa­re. Feme­ia a soli­ci­tat să-i res­pec­tăm ano­ni­ma­tul. Ea ne scrie că, după divorţ, fos­tul soţ achi­tă pen­sia ali­men­ta­ră cu întâr­zi­e­re. După adre­să­ri repe­ta­te la exe­c­u­to­rul jude­că­to­resc, ea a scris o cere­re pen­tru a pri­mi de la fos­tul său soţ o taxă fixă, de 400 de lei. După aceas­ta, însă, exe­c­u­to­rul jude­că­to­resc pri­meş­te doar date fal­se des­pre locul de mun­că al fos­tu­lui soţ. Bonul cu care feme­ia ar tre­bui să ridi­ce banii nu indi­că con­tul sau nume­le fir­mei, unde fos­tul soţ pre­tin­de că e anga­jat.

Marţi, 13 august

Un băr­bat din satul Mică­u­ţi, raio­nul Stră­şe­ni, ne-a con­tac­tat să expri­me opi­ni­i­le locu­i­to­ri­lor faţă de con­du­ce­rea lor. El susţi­ne că mică­u­ţe­nii sunt indig­na­ţi de fap­tul că pri­ma­rul este nepo­tul preşe­din­te­lui raio­nu­lui Stră­şe­ni şi de când aceş­tia au fost înves­ti­ţi în fun­cţie ar fi spă­lat banii publi­ci pe con­stru­cţii în pro­pria gos­po­dă­rie.

Marţi, 13 august

Gri­go­re Cotea din satul Băcioi, muni­ci­pi­ul Chi­şi­nău, a ape­lat la aju­to­rul ZdG în legă­tu­ră cu o pro­ble­mă fun­ci­a­ră. El susţi­ne că este unul din nume­roşii cetă­ţe­ni din aceas­tă loca­li­ta­te caro­ra nu li s-au repar­ti­zat lotu­ri­le de pământ cuve­ni­te după anii ‘90. Ast­fel, în loc de 100% din tere­nul cuve­nit, aceş­tia au pri­mit doar câte jumă­ta­te.

Luni, 12 august

Un citi­tor fidel din raio­nul Nis­po­re­ni ne-a con­tac­tat pen­tru a afla deta­lii refe­ri­toa­re la arti­co­lul cu pri­vi­re la şeful IP Buiu­ca­ni Gri­go­re Copii­mulţi, care a ajuns în sis­te­mul de inter­ne în baza unei diplo­me fal­se. Citi­to­rul din Nis­po­re­ni a venit cu încu­ra­jă­ri şi suges­tii la adre­sa reda­cţi­ei, îndemnându-ne să ne axăm mai mult pe con­se­cinţe­le cazu­ri­lor reflec­ta­te în arti­co­le­le ZdG, şi să pre­zen­tăm şi con­se­cinţe­le care vor avea loc în acest caz.

Vineri, 9 august

Doam­na Nina din Cahul a dorit, prin inter­me­di­ul ZdG, să feli­ci­te pri­ma­rul de Chi­şi­nău, Dorin Chir­toa­că, cu oca­zia zilei de naş­te­re.

Joi, 8 august

O feme­ie din satul Ciu­ci­u­le­ni, raio­nul Hîn­ceş­ti, a citit în ZdG des­pre cazul lui Nico­lae Iva­nov şi a rămas impre­sio­na­tă de fap­tul că aces­ta a rămas fără locu­inţă (edi­ţia din 25 iulie 2013). Citi­toa­rea ZdG care ne-a con­tac­tat a decla­rat că îi poa­te ofe­ri lui Nico­lae adă­post în locu­inţa unde tră­ieş­te ală­tu­ri de sora ei. În schimb, nu-i cere lui Nico­lae decât să le aju­te în tre­bu­ri­le cas­ni­ce.

 

Marţi, 6 august

La ZdG am pri­mit o scri­soa­re des­chi­să comu­nă a mem­bri­lor aso­ci­a­ţi­ei impor­ta­to­ri­lor de dis­po­zi­ti­ve medi­ca­le din R. Mol­do­va, adre­sa­tă prim-ministrului Iurie Lean­că, prin care sunt sem­na­la­te mai mul­te ris­cu­ri ce pro­voa­că înră­u­tă­ţi­rea mediu­lui de acti­vi­ta­te şi limi­tea­ză con­cu­renţa pe pia­ţa echi­pa­men­te­lor medi­ca­le. “Prin inter­me­di­ul publi­ca­ţi­ei dvs. spe­răm ca adre­sa­rea noas­tră să fie vazu­tă şi auzi­tă de îna­lţii dem­ni­ta­ri şi să opreas­că dezmă­ţul por­nit de Minis­te­rul Sănă­tă­ţii şi de AMDM împo­tri­va noas­tră”, scriu auto­rii sesi­ză­rii.

Vineri, 2 august

Un băr­bat din Sân­ge­ra ni s-a plâns că fii­ca sa ar fi abu­za­tă fizic, timp de mai mulţi ani, de către soţul său. După ce a înţe­les că nu-l mai poa­te schim­ba şi că agre­si­vi­ta­tea aces­tu­ia este în con­ti­nuă cre­ş­te­re, tână­ra a depus acte­le pen­tru divorţ. Totu­şi, până instanţa se va pro­nu­nţa în pri­vinţa aces­tui caz, feme­ia şi băr­ba­tul sunt nevo­iţi să locu­ias­că sub ace­la­şi aco­pe­riş, fapt care o pune în peri­col atât pe ea, cât şi pe copi­ii aces­tei fami­lii. Soţul nu se sin­chi­seş­te să ridi­ce mâna la feme­ie în pre­zenţa celor mici. Deşi poli­ţia a fost aler­ta­tă în repe­ta­te rân­du­ri, aceas­ta nu a între­prins nimic. Tatăl tine­rei se teme de ceea ce poa­te urma şi a con­tac­tat ZdG să ne între­be cum să pro­ce­de­ze.

Joi, 1 august

Ne-a con­tac­tat o citi­toa­re din Chi­şi­nău să ne anu­nţe că nu mai e mult până va ajun­ge în stra­dă. Şi asta se dato­rea­ză nuro­rii, care, după dece­sul soţu­lui, a împru­mu­tat o sumă con­si­de­ra­bi­lă de bani (24 mii de euro), lăsând gaj apar­ta­men­tul soa­crei. Feme­ia nu ştia des­pre ce sumă de bani este vor­ba şi a fost de acord să scrie pro­cu­ră pe nume­le nuro­rii, fiind sigu­ră că, în scurt timp, aceas­ta va res­ti­tui banii şi totul va decur­ge ca şi îna­in­te. Nora, însă, văzând că nu poa­te găsi suma nece­sa­ră, a ple­cat în stră­i­nă­ta­te. Potri­vit unor date, aceas­ta se află în Elveţia. Băr­ba­tul căru­ia i-a lăsat gaj apar­ta­men­tul şi-a decla­rat drep­tu­ri­le la acea locu­inţă. Mai mult, s-a făcut stă­pân şi al locu­inţei ce se află în apro­pi­e­re, care, de ase­me­nea, apa­rţi­ne feme­ii. Ea spu­ne că pe aceas­tă locu­inţă nu a lăsat o pro­cu­ră, însă băr­ba­tul deja a reu­şit să vân­dă apar­ta­men­tul fără acor­dul ei. În pre­zent, locu­ieş­te la o cunoş­tinţă, dar se teme că va rămâ­ne în stra­dă.

 

Luni, 29 iulie

Miha­il Mora­ri, din Chi­şi­nău, a venit de dimi­nea­ţă la reda­cţie să ne spu­nă “La mulţi ani”, de ziua Zia­ru­lui de Gar­dă. A venit cu un coşu­leţ de stru­gu­ri, culeşi din gră­di­na sa. Ne-a dorit sană­ta­te între­gu­lui “echi­paj”. A pro­mis să mai vină, deo­a­re­ce are şi el un subiect inte­re­sant pen­tru ZdG – bonu­ri­le patri­mo­ni­a­le. Unde s-au pier­dut aces­tea? Cine a bene­fi­ci­at de ele?

Tot luni, din satul Zâr­neş­ti, Cahul, ne-a tele­fo­nat Nina Spo­ia­lă. “Vă citesc din 2009, de după eve­ni­men­te­le din apri­lie. Atun­ci am înţe­les că sun­teţi tari, ver­ti­ca­li, res­pon­sa­bi­li, că pro­mo­va­ţi ade­vă­rul. Vă feli­cit şi vă doresc din tot sufle­tul sănă­ta­te şi pute­ri”, ne-a vor­bit Nina Spo­ia­lă.

Petru Cris­tal, din satul Rădoa­ia, Sân­ge­rei, ne-a tele­fo­nat pe 29 iulie să ne spu­nă “La mulţi ani!”. Aces­ta ne-a urat să rezis­tăm în ori­ce tim­pu­ri şi ne-a spus că rămâ­ne abo­na­tul ZdG, chiar dacă, în actu­a­le­le con­di­ţii eco­no­mi­ce, nu este atât de sim­plu să-ţi per­mi­ţi per­fec­ta­rea unui abo­na­ment.

Maria Pân­za­ri, Popeas­ca, Ştefan-Vodă, a ascul­tat, sâm­bă­tă, emi­siu­nea la “Vocea Basa­ra­biei”, la care a par­ti­ci­pat Vic­tor Moş­neag şi Rai­sa Răzme­ri­ţă. “Au vor­bit ade­vă­rat, dar cui să ne adre­săm noi, pen­sio­na­rii, dacă ne stră­lu­cesc ochii de foa­me? Am lucrat toa­tă via­ţa în învă­ţământ, iar soţul meu – în agri­cul­tu­ră. Am o pen­sie de 1112 lei şi soţul nu are mai mult. Cum să ne des­cur­căm? Sunt bol­na­vă, am ane­mie, tre­bu­ie să mă ali­men­tez cât mai vari­at, dar de unde să-mi ajun­gă bani pen­tru o bucă­ţi­că de car­ne? În sat avem 12 maga­zi­ne ali­men­ta­re. Pe raf­tu­ri vezi ori­ce: salam, car­ne, peş­te. Cum să le cum­păr? Din ce bani? Ulti­me­le ploi ne-au dis­trus aco­pe­ri­şul casei. Am ape­lat la auto­ri­tă­ţi­le loca­le şi raio­na­le, cerând aju­tor. Mi-au spus că în buget nu exis­tă bani rezer­va­ţi pen­tru aşa ceva”, s-a plâns Maria Pân­za­ri.

Valen­ti­na Caza­cu, din Făleş­ti, este pro­fe­soa­ră pen­sio­na­ră. Ea ne-a tele­fo­nat să ne spu­nă “La mulţi ani!”, dar, tot­o­da­tă, ne-a vor­bit des­pre o pro­ble­mă pe care fami­lia sa o are cu jus­ti­ţia. “Am ajuns par­te într-un liti­giu din cau­za unui notar care nu i-a expli­cat cum tre­bu­ie sen­sul unor noţiu­ni fiu­lui meu. Ast­fel, pes­te noap­te, el a ajuns per­soa­nă ce ar tre­bui să garan­te­ze achi­ta­rea unui cre­dit. Cum să ne des­cur­căm?” – ne-a între­bat Valen­ti­na Caza­cu.

 

Marţi, 16 iulie

Am pri­mit o scri­soa­re extrem de tris­tă de la sora unei femei care, de ani de zile, este mal­tra­ta­tă de soţul său. “O bate atât de tare, încât nu mai are loc viu pe corp. O lea­gă, o ţine închi­să în beci. Copi­ii lor sunt ple­ca­ţi la mun­că în stră­i­nă­ta­te, iar el, pro­ba­bil, vrea să sca­pe de sora mea, care e stră­i­nă în acel sat. Vă rog să inter­ve­ni­ţi, ca să-mi pot sal­va sora. Ori­ce adre­sa­re la poli­ţie e fără suc­ces, deo­a­re­ce soţul agre­siv îi coru­pe pe poli­ţi­ş­ti”, se spu­ne în scri­soa­re.

Luni, 15 iulie

Un mesaj îngri­jo­ră­tor dintr-un raion din nor­dul R. Mol­do­va. “Medi­cul legist şi-a des­chis, neo­fi­ci­al, o fir­mă de ser­vi­cii fune­bre. El nu eli­be­rea­ză cer­ti­fi­ca­tul de deces, dar nici cada­vre­le dece­da­ţi­lor, dacă rude­le nu accep­tă să cum­pe­re sicrie de la el”, ne-a spus citi­to­rul ZdG. Vom reve­ni la acest subiect.

Vineri, 12 iulie

A tre­cut pe la reda­cţie un cetă­ţean spe­ri­at, care voia să spu­nă mul­te, dar avea fri­că să nu-l divul­găm. El ne-a poves­tit că mai mulţi fun­cţio­na­ri de rang îna­lt ar deţi­ne ile­gal tere­nu­ri prin subu­r­bi­i­le Chi­şi­nă­u­lui. “Foş­ti sau actu­a­li fun­cţio­na­ri de pe la Pri­mă­ria Chi­şi­nău, dar şi de pe la pre­tu­ri au aca­pa­rat mai mul­te sec­toa­re de teren prin subu­r­bii. Preţul aces­to­ra cre­ş­te de la o zi la alta”, ne-a spus vizi­ta­to­rul, care regre­tă că, deşi a avut posi­bi­li­ta­te, deţinând şi el fun­cţii impor­tan­te altă­da­tă, nu şi-a luat nicio pal­mă de pământ.

Joi, 11 iulie

A tele­fo­nat la reda­cţie un citi­tor din raio­nul Călă­ra­şi. El ne-a poves­tit că, în pădu­rea de la Răci­u­la, a avut loc o moar­te tra­gi­că. Dece­da­se un băr­bat, fără loc de trai, fără fami­lie, care mun­cea la pădu­rar. “S-a răs­tur­nat o maşi­nă de lem­ne pes­te el. A murit, dar avem impre­sia că cine­va încear­că să camu­fle­ze acest deces. Dacă omul era vaga­bond, li se pare că nime­ni nu îl va cău­ta”, ne-a vor­bit citi­to­rul. Am tele­fo­nat la Comi­sa­ri­a­tul de Poli­ţie Călă­ra­şi. Aco­lo ne-au asi­gu­rat că dece­sul de la Răci­u­la con­sti­tu­ie subiec­tul unui dosar penal, des­chis pe nume­le pădu­ra­ru­lui Foma Stra­tan, care ar fi comis acci­den­tul ruti­er în care a dece­dat cetă­ţea­nul Ghen­a­die Erohin.

 

Marţi, 21 mai

Un grup de pro­tes­ta­ta­ri din Pia­ţa Cen­tra­lă au piche­tat Pri­mă­ria Chi­şi­nău, nemulţu­mi­ţi că, pe locu­ri­le lor de mun­că, va fi înă­lţat un edi­fi­ciu pri­vat. Pri­mă­ria spu­ne că “m” Pia­ţa, iar oame­nii se plâng că rămân fără un loc de mun­că.

Luni, 20 mai

Am pri­mit la reda­cţie urmă­to­rul mesaj: părin­tii mei au fost depo­se­da­ţi ile­gal de o porţiu­ne de pământ, atun­ci când au fost întoc­mi­te Titlu­ri­le de auten­ti­fi­ca­re a drep­tu­ri­lor deţi­nă­to­ri­lor de tere­nu­ri. Când s-au făcut măsu­ră­ri­le, ei nu au fost pre­zenţi, şi nime­ni nu i-a între­bat cât pământ deţin ei prin moş­te­ni­re de la părinţii lor. Ast­fel, porţiu­nea res­pec­ti­vă de teren a fost tre­cu­tă ile­gal în pro­pri­e­ta­tea veci­nu­lui. Părin­tii mei au lucrat acest pământ timp de 42 de ani. Şi bune­ii mei au lucrat aceas­tă porţiu­ne de pământ, mai bine de o sută de ani. Pri­mă­ria satu­lui Cosă­u­ţi i-a făcut drep­ta­te veci­nu­lui, iar pe noi ne tri­mi­te în jude­ca­tă, ca să ne demon­străm ade­vă­rul. Cea mai mare far­să e că nu doresc să ne dea cer­ti­fi­ca­tul de moş­te­ni­re al tată­lui meu de la parinţii săi, în care, cu sigu­ran­tă, este menţio­nat cât pământ era în ges­tio­na­rea fami­li­ei noas­tre. Cum putem obli­ga Pri­mă­ria Cosă­u­ţi să ne dea acest cer­ti­fi­cat de moş­te­ni­re?

Pri­mim nume­roa­se ast­fel de mesa­je. De ce cetă­ţe­nii, care îşi aleg pri­ma­rii, tre­bu­ie să ape­le­ze pe la reda­cţii, ca să-şi reven­di­ce drep­tu­ri­le?

Vineri, 16 mai 2013

O citi­toa­re din Dro­chia a tre­cut pe la reda­cţie cu un subiect dure­ros pen­tru ea. Feme­ia ne-a demon­strat că a fost depo­se­da­tă ile­gal de imo­bil. “Nu am depus casa drept gaj şi nu aveau niciun drept să mi-o ia”, ne-a spus feme­ia. Vom reve­ni.

A tre­cut pe la reda­cţie un jur­na­list stră­in, inte­re­sat de situ­a­ţia pre­sei din R. Mol­do­va. A vrut să cunoas­că, în spe­cial, dife­renţe­le din­tre felul în care se făcea pre­să în peri­oa­da sovi­e­ti­că şi cel în care astăzi se face jur­na­lism.

 

Miercuri, 15 mai

La reda­cţie a tele­fo­nat un băr­bat din Bălţi, ca rea­cţie la arti­co­lul “Sta­tul, păcă­lit cu 10 mln. de euro”, şi s-a ofe­rit să ne spu­nă mai mul­te deta­lii des­pre situ­a­ţia ener­ge­ti­că din R. Mol­do­va, dar şi des­pre gro­pa­rii ei. “Mi se pare că este pri­ma dată când în pre­sa noas­tră a apă­rut nume­le unu­ia din­tre prin­ci­pa­lii gro­pa­ri ai ener­ge­ti­cii Mol­do­vei”, ne-a spus aces­ta. Am sta­bi­lit să ne întâl­nim, pen­tru a afla şi alte deta­lii, în vede­rea scri­e­rii unui arti­col de ziar.

Marţi, 14 mai

Echi­pa ZdG a reve­nit din vacanţa de Paş­ti. Am găsit ace­ea­şi incer­ti­tu­di­ne şi insta­bi­li­ta­te poli­ti­că care aduc ţara din ce în ce mai aproa­pe de ale­ge­ri anti­ci­pa­te. În cutia poş­ta­lă, câte­va scri­so­ri şi o cita­ţie în jude­ca­tă.
Au tele­fo­nat la reda­cţie mai mulţi citi­to­ri supă­ra­ţi că 9 mai a fost ser­bat în PMAN, iar Satul Euro­pei va fi ampla­sat în scu­a­rul Ope­rei Naţio­na­le. Ei voiau să cunoas­că cine anu­me a decis acest lucru.
O cole­gă care, acum câte­va zile, a vizi­tat un orfe­li­nat a adus o scri­soa­re sem­na­tă de o ele­vă din cla­sa a VI-ea, adre­sa­tă mamei sale, care a părăr­si­to demult: “Dra­gă mamă, îţi scriu aceas­tă scri­soa­re cu oca­zia tutu­ror zile­lor în care ar fi tre­bu­it să-ţi vor­besc”… Sesi­zăm în aceas­tă scri­soa­re un fel de vină pe care o poar­tă un copil faţă de mama sa, care l-a pără­sit. Dure­ros…

Joi, 9 mai

Deşi am fost în vacanţă, în aceas­tă zi am ajuns în PMAN pen­tru a medi­a­ti­za acţiu­ni­le unui grup de uni­o­ni­ş­ti care au pro­tes­tat împo­tri­va con­cer­tu­lui orga­ni­zat de Amba­sa­da Rusi­ei, cu par­ti­ci­pa­rea inter­preţi­lor ruşi Lev Les­chen­ko şi Iosif Kob­zon. Repre­zen­tanţii Plat­for­mei Civi­ce Acţiu­nea 2012 scan­dau în faţa monu­men­tu­lui lui Şte­fan Cel Mare că ziua de 9 mai este zi de doliu în memo­ria tutu­ror osta­şi­lor căzu­ţi în tim­pul celui de-al II-lea Răz­boi Mondi­al. Între timp, pe sce­na din PMAN se scan­da, în rusă, că ziua de 9 mai e Ziua Vic­to­ri­ei. Ne-am între­bat, a cui vic­to­rie, şi am ple­cat aca­să, cu un gust amar.

 

Miercuri, 24 aprilie

Din Soro­ca ne-a tele­fo­nat doam­na Cre­ciun, care ne-a spus “cât de bine ar fi dacă la pute­re ar fi oame­ni săra­ci, care să înţe­lea­gă nevo­i­le cetă­ţe­ni­lor”.

Marţi, 23 aprilie

Doam­na Maria din Ocni­ţa a venit la Chi­şi­nău ca să mear­gă cu tre­nul cel nou, dar să trea­că şi pe la reda­cţie pen­tru a ne poves­ti cu ce pro­ble­me se con­frun­tă. “Legea să fie res­pec­ta­tă, asta îmi doresc”, ne spu­ne doam­na Maria, după ce a văzut holu­ri­le jude­că­to­ri­i­lor, Curţii de Apel Bălţi şi Cur­tea Supre­mă.

Luni, 22 aprilie

A tele­fo­nat dl Vasi­le din Stră­şe­ni. A auzit că mem­brii par­ti­du­lui comu­nist au fost din nou cu flo­ri la monu­men­tul lui Lenin şi s-a revol­tat. “Cum au fost comu­ni­ş­tii la pute­re şi ne-au umi­lit, am rămas depor­ta­ţi chiar şi după 70 de ani! Şi se duc cu flo­ri la Lenin, iar pe noi ne lasă să ardem în focul nedrep­tă­ţii? Nu se poa­te de scos o lege că e cri­mi­nal să te închi­ni la un idol comu­nist care a cre­at un sis­tem uci­gaş?”.

Vineri, 19 aprilie

A tele­fo­nat Mari­a­na Man­tea de la Unghe­ni. Ne-a soli­ci­tat să mai scri­em des­pre case­le dem­ni­ta­ri­lor, dar şi des­pre acte­le de coru­pţie ale poli­ti­cie­ni­lor. “Avem şi noi un par­la­men­tar de la Unghe­ni, care nu s-a spă­lat bine de păca­te­le pe care le-a comis în admi­nis­tra­ţia raio­na­lă şi s-a mutat deja în Par­la­men­tul naţio­nal, ocupându-se tot de inte­re­se­le pro­prii. Nu-i lăsa­ţi să vă sca­pe din ochi, toţi ca unul să fie ară­ta­ţi în gaze­tă, aşa cum sunt!”
A venit la reda­cţie Ila­rion Cor­man din Cahul. El susţi­ne că auto­ri­tă­ţi­le au uitat că afa­ră e pri­mă­va­ră şi că a înce­put cea mai res­pon­sa­bi­lă peri­oa­dă a anu­lui, când ţăra­nii sunt cu toţii pe câm­pu­ri, îngri­jo­ra­ţi de vii­toa­rea roa­dă. “Noi chel­tu­im ulti­mul bănuţ ca să semă­năm, să cum­pă­răm un litru de moto­ri­nă, să putem lucra pămân­tul ca să avem cu ce hră­ni fami­li­i­le şi toa­tă Mol­do­va. Dar ei fac cri­ze poli­ti­ce. Să facă cri­ze­le iar­na, că mai avem atun­ci timp de uitat la tele­vi­zor cât mai facem focul în sobă şi dezghi­o­căm păpu­şoi pen­tru păsă­ri, dar acu­ma nu-i vre­me de aşa ceva. Spuneţi-le să se ocu­pe de lucru­ri seri­oa­se”.

 

Miercuri, 17 aprilie

La reda­cţie a venit un băr­bat care, timp de trei ani, nu şi-a mai pri­mit pen­sia. Omul bate la diver­se uşi, spe­rând să-şi obţi­nă pen­sia pen­tru care a mun­cit o via­ţă. A scris scri­so­ri pes­te scri­so­ri, adre­sa­te dife­ri­tor auto­ri­tă­ţi. În sfârşit, unul din­tre fun­cţio­na­ri i-a spus să scrie o cere­re ca să obţi­nă banii pen­tru toa­tă peri­oa­da aceas­ta. Băr­ba­tul, însă, s-a docu­men­tat şi a aflat că, potri­vit legii, i se va res­ti­tui pen­sia din momen­tul scri­e­rii cere­rii, dar nici­de­cum şi pen­tru anii pre­ce­denţi.

Marţi, 16 aprilie

O depor­ta­tă a lup­tat mai mult timp prin instanţe­le de jude­ca­tă să i se facă drep­ta­te. Aceas­ta a obţi­nut, în sfârşit, o com­pen­sa­ţie pen­tru cele sufe­ri­te ante­ri­or şi pen­tru imo­bi­le­le seches­tra­te de sovi­e­ti­ci. În final, însă, avo­ca­tul i-a cerut o sumă mult prea mare de bani. Aceas­ta a venit la ziar să-şi spu­nă ama­rul, nea­vând cui să se plân­gă.

Un băr­bat cu trei copii se jude­că de mai mult timp cu o insti­tu­ţie de învă­ţământ în care au învă­ţat aceş­tia. Totul a por­nit de la fap­tul că el ar fi refu­zat să achi­te taxe­le în fun­da­ţia şco­lii, cerând, în cazul achi­tă­rii, să i se dea un bon de pla­tă. După acest caz, via­ţa copi­i­lor în acea şcoa­lă a deve­nit insu­por­ta­bi­lă, fiind pro­vo­ca­ţi la fie­ca­re pas atât de pro­fe­so­ri, cât şi de ele­vi. Într-un final, băr­ba­tul s-a văzut nevo­it să-şi trans­fe­re copi­ii la altă şcoa­lă.

Luni, 15 aprilie

La ZdG a venit un băr­bat din raio­nul Tele­neş­ti să se plân­gă pe rude­le care i-au luat casa. A vrut să-şi des­car­ce sufle­tul, ca la bise­ri­că. Băr­ba­tul a auzit des­pre inves­ti­ga­ţi­i­le efec­tu­a­te de jur­na­li­ş­tii de la ZdG, dar recu­noa­ş­te că nu a citit vreo­da­tă zia­rul. El spu­ne că, din moment ce nu are unde locui, evi­dent că nu poa­te abo­na vre­un ziar.

Vineri, 12 aprilie

La reda­cţie a sunat o doam­nă care se jude­că cu veci­na. Aceas­ta i-ar fi dărâ­mat casa. Cele două femei locu­iau în ace­ea­şi casă, locu­inţe­le lor fiind des­pă­rţi­te doar de un pere­te, având intră­ri sepa­ra­te. Veci­na a înce­put repa­ra­ţi­i­le pe par­tea sa, dar a ajuns să dărâ­me şi par­tea veci­nei, care a rămas acum în drum. Aceas­ta spe­ră, totu­şi, să i se facă drep­ta­te în instanţa de jude­ca­tă.

Miercuri, 27 martie

Ele­na din Chi­şi­nău ne-a tri­mis o scri­soa­re în care ne spu­ne că este o citi­toa­re fide­lă şi că ne reco­man­dă pri­e­te­ni­lor. Vă mulţu­mim pen­tru apre­ci­e­ri. Ce ţine de pro­ble­ma cu care vă con­frun­ta­ţi la aşa-zisa “Pia­ţă Tira­pol”, noi am con­tac­tat Cen­trul Naţio­nal Anti­co­ru­pţie. Aco­lo am fost infor­ma­ţi că ar tre­bui să expe­di­a­ţi, pe adre­sa CNA, o scri­soa­re în care să expli­ca­ţi pro­ble­ma în deta­lii, pen­tru ca ei să inves­ti­ghe­ze cazul.

Marţi, 26 martie

A tre­cut pe la reda­cţie Ele­na Repeş­cu, mama a doi tine­ri care au fost reţi­nu­ţi şi încar­ce­ra­ţi de poli­ţi­ş­ti, fiind tor­tu­ra­ţi în izo­la­toa­re­le de detenţie. Ea este din raio­nul Soro­ca şi, de câţi­va ani deja, încear­că să res­ta­bi­leas­că drep­ta­tea pen­tru fecio­rii săi. Din mamă s-a trans­for­mat în avo­cat, în jus­ti­ţi­ar şi în apă­ră­tor al drep­tu­ri­lor omu­lui. După ce CEDO a accep­tat pe rol cere­rea fiu­lui său, Ele­na Repeş­cu a căpă­tat mai mul­tă încre­de­re că, într-un vii­tor real, i se va face drep­ta­te.

Luni, 25 martie

Nico­lae, din Edi­neţ, ne-a tele­fo­nat foar­te îngri­jo­rat, anunţându-ne că se dis­tru­ge o con­stru­cţie arhi­tec­tu­ra­lă, decla­ra­tă în 1974 monu­ment isto­ric al natu­rii. Minis­te­rul Mediu­lui a inter­zis aces­te acţiu­ni, însă “pri­ma­rul, împre­u­nă cu alte per­soa­ne, con­ti­nuă să fure pia­tra şi să ardă varul”, a afir­mat citi­to­rul ZdG.

Joi, 21 martie

A tele­fo­nat un citi­tor de la Glo­de­ni. “Abia am pri­mit ZdG şi văd pe pri­ma pagi­nă o casă a unui fost mare dem­ni­tar care, de alt­fel, a fost “aju­tat” de stat cu 400 de mii de lei ca să şi-o con­stru­ias­că. Mă întreb acum şi vă întreb: de unde ia sta­tul bani pen­tru ast­fel de case, dar nu găseş­te resur­se pen­tru un apa­rat roen­tgen, care lip­seş­te în insti­tu­ţi­i­le medi­ca­le de la Glo­de­ni? Cei care au nevo­ie de un con­trol flu­o­ro­gra­fic sunt nevo­iţi să ple­ce la Bălţi, chel­tu­ind bani pen­tru drum, dar şi timp pen­tru depla­sa­re. Cei care se simt rău chiar blas­tă­mă locul în care s-au năs­cut”, ne-a spus citi­to­rul ZdG.

 

Miercuri, 20 martie

Ale­xan­dru Roşu, din s. Zago­ran­cea, r. Unghe­ni, ne-a tele­fo­nat la reda­cţie să ne spu­nă că, în ulti­mul timp, când plea­că la zile de naş­te­re, pre­fe­ră să ia un buchet de flo­ri şi… un abo­na­ment la ZdG, pen­tru săr­bă­to­rit. “Sunt un “nefor­mal”. Şti­ţi ce înseam­nă “nefor­mal”? Sunt din cate­go­ria celor care, acum 20 de ani, veneau pe jos în PMAN, arbo­rând Tri­co­lo­rul şi votând pen­tru liber­ta­te şi inde­pen­denţă”, ne-a expli­cat Ale­xan­dru Roşu. El a ţinut să răs­pun­dă la între­ba­rea din son­da­jul publi­cat în numă­rul tre­cut. “Între­ba­ţi cine i-ar putea împă­ca pe Lupu, Ghim­pu şi Filat. Cred că puş­că­ria. Aşa şi să scri­eţi”, a înche­iat citi­to­rul.

Marţi, 19 martie

În fie­ca­re dimi­nea­ţă, la uşa reda­cţi­ei “Jdi menea” (care e la ace­la­şi etaj cu ZdG), stau femei în vâr­stă. Toa­te sunt în cău­ta­rea unor apro­pi­a­ţi, pier­du­ţi în cir­cum­stanţe incer­te. Eca­te­ri­na Vasi­la­che, din Cimi­ş­lia, îşi cau­tă fii­ca, pier­du­tă acum 6 săp­tămâ­ni la Chi­şi­nău. A ape­lat la poli­ţie, pe la spi­ta­le, dar nu a aflat nimic des­pre ea.

Luni, 18 martie

Uniu­nea Cinea­ş­ti­lor anu­nţă că, în peri­oa­da 29 martie-11 apri­lie 2013, la Ode­on, are loc o Gală a fil­mu­lui autoh­ton – Ampren­te­le Memo­ri­ei – Ima­gi­ni din Isto­ria Fil­mu­lui Mol­do­ve­ne­sc.

Vineri, 15 martie

A tele­fo­nat la reda­cţie doam­na Valen­ti­na, o pro­fe­soa­ră de aproa­pe 90 de ani. Întris­ta­tă, îngri­jo­ra­tă, neli­ni­ş­ti­tă de situ­a­ţia din sate­le noas­tre. “Am fost în satul în care am mun­cit mulţi ani la rând. Străzi între­gi de case pus­tii. Cei mai mulţi din­tre gos­po­da­ri au ple­cat la mun­că în Rusia, de unde, dacă revin, sunt alco­o­li­za­ţi. O par­te a ple­cat în Euro­pa, de unde nici gând nu au să revi­nă. Am tre­cut pe la şcoa­lă, unde am întâl­nit doar pro­fe­so­ri bătrâ­ni. Aceş­tia sunt şi isto­ri­ci, şi mate­ma­ti­cie­ni dacă e nevo­ie. E tare trist să intri într-o cla­să în care o pro­fe­soa­ră bătrâ­nă, gâr­bo­vi­tă de ani, expli­că mate­ma­ti­ca, la o tablă, iar cre­ta îi tre­mu­ră în mâi­ni. Ce să vă spun? Dacă AIE nu-şi va da sea­ma de situ­a­ţie, atun­ci comu­ni­ş­tii, aşa bătrâ­ni cum sunt, vor reve­ni la guver­na­re şi R. Mol­do­va se va trans­for­ma într-o cla­să cu pro­fe­so­ri nepu­tin­cioşi în faţa sa”.

 

Miercuri, 20 februarie

A tele­fo­nat Ghe­or­ghe Moca­nu, de la Flo­reş­ti. “Sunt pen­sio­nar. De doi ani citesc ZdG. Vă rog să-mi daţi numă­rul de tele­fon al lui Vio­rel Che­tra­ru, că avem mul­te cazu­ri de coru­pţie în raion. Mai nou, sunt seches­tra­te cote­le de pământ ale bătrâ­ni­lor, pe motiv că noi nu am plăti impo­zi­te. Noi am încre­dinţat cote­le unor lide­ri loca­li şi nu avem veni­tu­ri de pe ele. Din ce să plătim impo­zi­te­le? Cred că cei care ne seches­trea­ză acum cote­le ştiu că, mai târ­ziu, le-ar putea vin­de la preţ bun”, ni s-a plâns Ghe­or­ghe Moca­nu. Linia fier­bin­te a CNA este 022 257 257.

Marţi, 19 februarie

Dan ne-a scris: “Vreau să aflu viziu­nea aces­tui om curat ca lacri­ma şi nein­flu­enţat de nime­ni des­pre ce anu­me a avut în vede­re când, de ziua lui Filat, a spus că are o echi­pă de băieţi care, dacă va tre­bui, va da la bot la toa­tă lumea. Poa­te e toc­mai ceea ce demon­strea­ză el acum? Cum a ajuns el în frun­tea unei ast­fel de insti­tu­ţii seri­oa­se? Ce a fost cu cei care l-au pro­mo­vat? Locul lui ar fi potri­vit la bui­mă­ci­rea riva­li­lor busi­ne­s­su­lui lui Pla­ho­t­niuc. Vor­beş­te bine, fără emoţii, fără făţăr­ni­cie pe faţă. Artist ade­vă­rat. Se pier­de un talent la locul pe care-l deţi­ne. Păcat de el”.

Luni, 18 februarie

A tre­cut pe la reda­cţie Gali­na Gan­dra­bu­ra, mama Alei Gra­ur, des­pre care ZdG a scris încă în 2006, când a fost vio­la­tă de un con­să­tean. Au tre­cut 7 ani de atun­ci, dar fami­lia Alei Gra­ur rămâ­ne încă nedrep­tă­ţi­tă de jus­ti­ţia autoh­to­nă. “Aştep­tăm un răs­puns de la CEDO, unde cred că ni s-ar face drep­ta­te. Între timp, vio­la­to­rul fii­cei noas­tre bol­na­ve rămâ­ne la liber­ta­te”, ne-a poves­tit Gali­na Gan­dra­bu­ra.

Joi, 14 februarie

Sve­tla­na ne-a scris la reda­cţie: “Mi se rupe ini­ma de tot ce se întâm­plă în R. Mol­do­va, mai ales în sis­te­mul de sănă­ta­te… Un caz zgu­du­i­tor s-a întâm­plat cu cum­na­ta mea. Medi­cii i-au făcut între­ru­pe­re de sar­ci­nă la 6 luni şi au trimis-o în ace­ea­şi zi aca­să. Vă ima­gi­na­ţi câtă nepă­sa­re? Mi se rupea ini­ma, dar nu am putut să o ajut, fiind depar­te de casă. Lumea nu ar tre­bui să tacă. O să vă mănân­ce pămân­tul pe toţi, dacă nu veţi lup­ta”.

 

Marţi, 5 februarie

A tele­fo­nat de la Ocni­ţa jude­că­to­rul Ghe­or­ghe Grib. Ne-a spus că a citit cu atenţie toa­te arti­co­le­le din noul supli­ment al ZdG, REFORMA, dedi­cat refor­mei jus­ti­ţi­ei. Jude­că­to­rul ne-a spus că chiar el este cel care a exa­mi­nat liti­gi­ul în care era impli­cat şi băr­ba­tul de 81 de ani din satul Mereşe­u­ca, cel des­pre care am amin­tit într-un arti­col din supli­men­tul REFORMA. Opi­nia jus­ti­ţi­a­ru­lui dife­ră de cea a per­soa­nei cu sta­tut de „par­te pe dosar”. Ghe­or­ghe Grib ne-a argu­men­tat că pro­ce­sul în cau­ză a fost amâ­nat de mai mul­te ori, din cau­za lip­sei în instanţă a cetă­ţea­nu­lui de 81 de ani. „Am ţinut cont de vâr­sta îna­in­ta­tă şi ne-am depla­sat la faţa locu­lui, pen­tru a exa­mi­na liti­gi­ul şi a lua o deci­zie corec­tă, dar şi aco­lo aceas­tă par­te pe dosar a refu­zat să comu­ni­ce cu jude­că­to­rul”, ne-a spus Ghe­or­ghe Grib, insis­tând că şi opi­nia sa con­tea­ză, la fel de mult ca şi opi­nia peti­ţio­na­ru­lui de 81 de ani.

Luni, 4 februarie

A tre­cut pe la reda­cţie Ilie Slav, tatăl lui Vea­ce­slav Slav, dis­pă­rut fără ves­te acum 5 ani. În ulti­ma peri­oa­dă vine tot mai frec­vent pe la reda­cţie şi ne spu­ne că fiul său ar fi dis­pă­rut „cu mâi­ni­le poli­ţi­ş­ti­lor”. El afir­mă că des­pre asta ştiu veci­nii săi, dar nime­ni nu mai vrea să inves­ti­ghe­ze cazul.

Sâmbătă, 2 februarie

Ne-au tele­fo­nat de la Glo­de­ni, din par­tea unor mici între­prin­ză­to­ri. „În urma unei deci­zii, nu mai avem drep­tul să facem tranza­cţii cu bani cash. Cum să ne des­cur­căm, dacă, dese­o­ri, nici nu avem timp şi posi­bi­li­ta­te să ajun­gem la ban­că? Se cre­ea­ză impre­sia că aceas­tă deci­zie e lua­tă pen­tru a pro­te­ja sis­te­mul ban­car, dar nu şi între­prin­ză­to­rii”, ne-au spus cei care ne-au ape­lat.

Vineri, 1 februarie

Ne-a tele­fo­nat Ion Timofte, din Chi­şi­nău, indig­nat de acti­vi­ta­tea, mai bine zis de inac­ti­vi­ta­tea, Con­si­li­u­lui Muni­ci­pal Chi­şi­nău (CMC). „Dacă nu se pot con­vo­ca, dacă nu pot lucra împre­u­nă, să spu­nă asta şi să-şi depu­nă man­da­te­le”, opi­nea­ză Ion Timofte, supă­rat că cei din CMC pierd tim­pul, în loc să solu­ţio­ne­ze pro­ble­me­le cetă­ţe­ni­lor.

Miercuri, 30 ianuarie

De la Gor­di­neş­ti, Rezi­na, ne-a con­tac­tat Ion Bote­za­tu. “Eu nu ştiu câte zile mai am. Sunt în vâr­stă, dar nu-mi găsesc pacea şi lini­ş­tea din cau­za situ­a­ţi­ei Lim­bii Româ­ne şi a Isto­ri­ei Româ­ni­lor. Când, oda­tă şi oda­tă, vom avea şi noi o cla­ri­ta­te în aces­te subiec­te? Urmă­ream, acum câte­va zile, decla­ra­ţi­i­le făcu­te la Comrat de Mari­an Lupu. Poa­te să-mi spu­nă cine­va de când şi din ce cau­ză preşe­din­te­le Par­la­men­tu­lui tre­bu­ie să ne prog­no­ze­ze ce lim­bă vor­bim şi din ce fel de isto­rie facem par­te? În loc să facă ordi­ne în Par­la­ment, ca depu­ta­ţii să nu se bată, să nu înju­re, să nu se scui­pe, el fiind pri­ma vioa­ră aco­lo, iată că poar­tă de gri­jă lim­bii şi isto­ri­ei noas­tre. De când el e cel mai mare filo­log şi isto­ric?”, ne între­ba Ion Bote­za­tu.

Marţi, 29 ianuarie

A tele­fo­nat la reda­cţie un citi­tor din Ita­lia. A ple­cat înco­lo la mun­că de mai mulţi ani şi acum a ajuns să se frămân­te de tot ce se întâm­plă în soci­e­ta­tea din R. Mol­do­va, unde locu­ieş­te fami­lia sa. “În ulti­me­le zile, trei mol­do­ve­ni şi-au pier­dut via­ţa în acci­den­te de mun­că în Ita­lia. Asta înseam­nă că noi, aici, mun­cim în con­di­ţii deloc uşoa­re. Banul câş­ti­gat aici e, dese­o­ri, în două cu sân­ge. Cu toa­te aces­tea, acum va tre­bui să ne limi­tăm şi în expe­di­e­rea cole­te­lor pen­tru cei de aca­să. Ori­ce ar deci­de guver­nanţii, legat de taxa pe cole­te, va spo­ri coru­pţia, chel­tu­ie­li­le şi ne va com­pli­ca nouă exis­tenţa”, ne-a spus citi­to­rul.

Luni, 28 ianuarie

De la Peli­nia, raio­nul Râş­ca­ni, a tele­fo­nat la reda­cţie dl pro­fe­sor Ghe­or­ghe Edu. Era indig­nat de felul în care auto­ri­tă­ţi­le lup­tă cu stra­tul de ghea­ţă de pe dru­mu­ri şi cu trau­ma­tis­me­le pro­vo­ca­te de lune­cuş. „Am ajuns să o vedem şi pe asta! Celor care cad pe ghea­ţă li se alo­că bani, în loc să fie cură­ţa­te dru­mu­ri­le. Îmi amin­tesc, acum un an, la Peli­nia locu­ia un volun­tar de la „Cor­pul Păcii”. Iar­na tre­cu­tă, tot pe un timp ca aces­ta, noi, un grup de oeme­ni din sat, nu şti­am cum să ne por­nim la drum, de fri­că să nu cădem pe jos. Ame­ri­ca­nul a scos din buzu­nar un lănţi­şor, l-a îmbră­cat pe încă­lţă­min­te şi a por­nit fără fri­că la drum. De ce nu ar fi vân­du­te şi la noi ast­fel de lănţi­şoa­re?”, se întrea­bă Ghe­or­ghe Edu.

Miercuri, 23 ianuarie

A tele­fo­nat un citi­tor, Nico­lae Sâr­bu, fost poli­ţist. Ne-a pro­pus să publi­căm frag­men­te din car­tea sa, pen­tru edi­ta­rea căre­ia nu are bani. “Scriu des­pre ori­ce: pro­cu­ra­tu­ră, poli­ţie, cana­li­za­ţie, gazi­fi­ca­ţie… Soci­e­ta­tea noas­tră e ca un copac pe care îl mănân­că omi­zi­le”.

Marţi, 22 ianuarie

Ne-a tele­fo­nat Ghe­or­ghe Edu, din Pele­nia, raio­nul Dro­chia. E fost pro­fe­sor de geo­gra­fie, care ar vrea să deci­dă dacă meri­tă sau nu să se abo­ne­ze la ZdG. „M-am sătu­rat de zia­re­le care scriu doar des­pre femei goa­le, des­pre pros­ti­tu­a­te… Veci­nul meu e abo­nat la ZdG. Îl împru­mut şi citesc. Am înţe­les că sun­teţi alt­fel şi am de gând să mă abo­nez. Vă rog să scri­eţi des­pre un subiect mai puţin abor­dat în pre­să – refor­ma teritorial-administrativă. Încer­ca­ţi să cal­cu­la­ţi câţi şefi sunt “hră­ni­ţi” în rai­oa­ne­le repu­bli­cii. De ce R. Mol­do­va nu ar fi împă­rţi­tă în trei regiu­ni: Nord, Cen­tru şi Sud? Cu atri­bu­ţii strict deli­mi­ta­te. De alt­fel, de ce ora­şul Bălţi este numit capi­ta­la de nord a R. Mol­do­va? Pen­tru că îşi bat joc de noi, cei care facem par­te din zona de nord?”, ne-a tot spus Ghe­or­ghe Edu.

Tot marţi, la sfârşi­tul zilei, a tele­fo­nat Vera Eşa­nu, supă­ra­tă că a cum­pă­rat de la pia­ţă, pen­tru pisi­ca sa, mân­ca­re de o cali­ta­te proas­tă. “Are un miros insu­por­ta­bil. Cine con­tro­lea­ză cali­ta­tea pro­du­se­lor des­ti­na­te ani­ma­le­lor?”, ne-a între­bat Vera, indig­na­tă că a chel­tu­it 14 lei, dar nu are cu ce îşi hră­ni pisi­ca.

Luni, 21 ianuarie

A tele­fo­nat Nico­lae Plă­cin­tă, din satul Dro­chia, raio­nul Dro­chia. E un citi­tor fidel al ZdG. Ne-a vor­bit des­pre mai mul­te subiec­te, bune de inves­ti­gat de jur­na­li­ş­ti. În final, ne-a rugat să le trans­mi­tem auto­ri­tă­ţi­lor o rugă­min­te din par­tea pen­sio­na­ri­lor de la sate: “A fost majo­rat preţul la gaze. Noi nu avem auto­mo­bi­le, dar, din când în când, ne încăr­căm bute­li­i­le, fără de care nu avem cum să ne des­cur­căm într-un sat nega­zi­fi­cat. Acum sun­tem puşi în situ­a­ţia să plătim mai scump, de rând cu cei care se plim­bă cu auto­mo­bi­le luxoa­se. De ce, atun­ci când sunt lua­te ast­fel de deci­zii, nime­ni nu se gân­deş­te şi la noi, la cei care nu fac banul cu cio­ca­nul?”.

 

Miercuri, 12 decembrie

A venit un băr­bat care ne-a rela­tat cu câţi­va ani în urmă că i-a dis­pă­rut fiul. Deşi ZdG a scris des­pre acest caz, el con­si­de­ră că auto­ri­tă­ţi­le nu au făcut prea mul­te ca să îl găseas­că. Băr­ba­tul susţi­ne că deţi­ne acum pro­be în plus, lega­te de impli­ca­rea poli­ţi­ş­ti­lor în acest caz.

Marţi, 11 decembrie

A sunat Ale­xan­dra, o doam­nă în vâr­stă, fii­ca unei fami­lii de depor­ta­ţi. A ajuns şi ea în instanţă cu un caz de res­ta­bi­li­re a drep­tu­lui asu­pra pro­pri­e­tă­ţii. “Deşi Cur­tea Supre­mă de Jus­ti­ţie a emis 3 hotă­râri din care reie­se că am drep­ta­te, exe­c­u­to­rii judi­ci­a­ri nu fac nimic decât să îmi cea­ră 4000 de lei ca să exe­cu­te hotă­rârea. Dar eu de unde să iau aceş­ti bani, că nu îmi ajun­ge pen­sia de mân­ca­re?”

Luni, 10 decembrie

Ne-a con­tac­tat un avo­cat în vâr­stă, care a lucrat în sis­tem pes­te 3 dece­nii. “Cunosc foar­te mul­te des­pre nere­gu­li­le din R.Moldova. Urmă­resc ZdG şi ştiu că aici găsesc teme­le care mă inte­re­sea­ză. Dar vreau şi eu să comu­nic citi­to­ri­lor mai mul­te lucru­ri”. Ne-a pro­mis scri­so­ri cu deta­lii. Le aştep­tăm.

A tre­cut pe la reda­cţie un citi­tor din Băcioi, care de mai mulţi ani este impli­cat în pro­ce­se de jude­ca­tă, din cau­za unui garaj. Cre­de că doar ZdG, dacă ar scrie, ar putea obţi­ne mai degra­bă câş­tig de cau­ză.

Vineri, 7 decembrie

A venit la reda­cţie o feme­ie, vic­ti­mă a vio­lenţei în fami­lie. Pen­tru că nu are mij­loa­ce de exis­tenţă, nu poa­te pără­si casa, iar soţul nu accep­tă divorţul şi par­ta­ja­rea apar­ta­men­tu­lui, de ace­ea este nevo­ită să locu­ias­că sub ace­laş aco­pe­riş cu cel care îi face via­ţa impo­si­bi­lă. Nu doar ei, ci şi fecio­ru­lui lor de 13 ani.

Joi, 6 decembrie

A tele­fo­nat un cetă­ţean de la Cri­u­le­ni, referindu-se la o pro­ble­mă cu o ban­că din loca­li­ta­te. ZdG a scris des­pre acest caz în 2010, dar cazul încă deru­lea­ză în instanţă. Cetă­ţe­nii con­si­de­ră că dacă ZdG ar reve­ni şi ar scrie din nou dep­sre acest caz, jus­ti­ţia ar lua o deci­zie mai rapi­dă.

Luni, 3 decembrie

A tre­cut pe la reda­cţie un citi­tor mai vechi al ZdG. A spus că ne pro­pu­ne un arti­col la tema “De ce am fost inter­nat la Psi­hia­trie”. Subiec­tul pare inte­re­sant mai ales pen­tru că ar fi vor­ba des­pre “psi­hia­trie poli­ti­că”. Într-un stat demo­cra­tic? În seco­lul 21?

Sâmbătă, 1 decembrie

Astăzi, la Chi­şi­nău, este dat star­tul săr­bă­to­ri­lor de iar­nă. Va fi inau­gu­rat şi Pomul de Cră­ciun din Pia­ţa Marii Adu­nă­ri Naţio­na­le. Va fi conec­tat ilu­mi­na­tul deco­ra­tiv pe stră­zi­le prin­ci­pa­le ale ora­şu­lui, în total 22 de străzi şi bule­var­de. Ele­o­no­ra San­du cre­de că şi cetă­ţe­nii Chi­şi­nă­u­lui ar tre­bui să aibă gri­jă să feli­ci­te şi ei, cel puţin din când în când, pri­ma­rul capi­ta­lei cu pri­le­jul săr­bă­to­ri­lor de iar­nă, mai ales că, din an în an, de Cră­ciun, ora­şul e tot mai fru­mos.

Vineri, 30 noiembrie

Am pri­mit o scri­soa­re de la un grup de anga­ja­ţi ai MAI, supă­ra­ţi pe felul în care este efec­tu­a­tă refor­ma în cadrul aces­tei insti­tu­ţii. Ei spun că cei din anti­ca­me­ra minis­tru­lui toa­tă ziua beau ceai şi că şofe­rul dlui minis­tru a fost dis­po­ni­bi­li­zat şi rean­ga­jat în ace­ea­şi zi, ca să poa­tă pri­mi şi sala­riu, şi pen­sie. Auto­rii scri­so­rii au şi alte obie­cţii, la care nu ne vom refe­ri, dat fiind fap­tul că aceş­tia au pre­fe­rat să rămâ­nă în ano­ni­mat. Cum îşi ima­gi­nea­ză lup­ta ano­ni­mii din cadrul MAI?

Joi, 29 noiembrie

O serie de lecţii publi­ce pri­vind migra­ţia şi dezvol­ta­rea au avut loc la câte­va uni­ver­si­tă­ţi din Chi­şi­nău. În cadrul aces­tor lecţii, tine­rii sunt invi­ta­ţi să dis­cu­te des­pre impac­tul migra­ţi­ei şi aspec­te­lor de gen asu­pra per­spec­ti­ve­lor de dezvol­ta­re a R. Mol­do­va. Ele­na Arghi­re, stu­den­tă la una din­tre uni­ver­si­tă­ţi­le din R. Mol­do­va, ne-a tele­fo­nat la reda­cţie să-şi expri­me nedu­me­ri­rea faţă de dez­in­te­re­sul tine­ri­lor de a par­ti­ci­pa la ast­fel de dez­ba­te­ri. “Părinţii mai mul­tor stu­denţi sunt ple­ca­ţi în stră­i­nă­ta­te  la mun­că, iar cei răma­şi aici tră­iesc din con­tul lor. Eu nu înţe­leg de ce pe cole­gii mei nu-i inte­re­sea­ză posi­bi­li­tă­ţi­le de rein­te­gra­re a celor ple­ca­ţi în R. Mol­do­va?”, ne-a spus Ele­na.

 

 

Miercuri, 21 noiembrie

ZdG aşteap­tă răs­pun­sul ofi­ci­al din par­tea Pri­mă­ri­ei Chi­şi­nău în cazul Ana­to­lie Don­ciu. Aceş­tia ne-au pro­mis că, în câte­va zile, ne vor infor­ma des­pre acţiu­ni­le pe care le-au între­prins după dez­vă­lu­i­ri­le din ZdG. Sun­tem în aştep­ta­re.

Marţi, 20 noiembrie

A tele­fo­nat la reda­cţie dl Hio­res­cu, din Cahul, un citi­tor mai vechi al ZdG. Ne-a rugat să-i dăm coor­do­na­te­le unor insti­tu­ţii euro­pe­ne care ar accep­ta să se ocu­pe de cazul său – par­ta­ja­rea ave­rii cu una din­tre fos­te­le sale soţii. Des­pre liti­gii în fami­lie avem mai mul­te mesa­je şi soli­ci­tă­ri de a-i aju­ta pe cei impli­ca­ţi în ast­fel de pro­ble­me.

Luni, 19 noiembrie

O doam­nă, după ce a auzit la radi­ou emi­siu­nea Repor­ter de Gar­dă (“Bătrâ­neţe – vre­mu­ri gre­le”), la Radio Mol­do­va, a decis să ne con­tac­te­ze în spe­ranţa că am putea s-o aju­tăm. Feme­ia îşi face gri­ji pen­tru veci­nul său care este în eta­te, fără copii şi fără rude. Tră­ieş­te mai mult din mila veci­ni­lor care îi mai aduc ceva de mân­ca­re. Ca să nu moa­ră de foa­me, feme­ia s-a gân­dit că ar putea să-l aju­te şi să-l pla­se­ze la un azil de bătrâ­ni. Ne-a sunat solicitându-ne să-i aju­tăm cu mai mul­te infor­ma­ţiid e con­tact.

Vineri, 16 noiembrie

Am fost tele­fo­na­ţi de la Clu­bul Spor­tiv al Arma­tei «Dina­mo». Inter­lo­c­u­to­rii ne-au vor­bit des­pre «Refor­ma în MAI». Oame­nii de aco­lo s-au plâns de fap­tul că Dorin Recean, minis­trul Afa­ce­ri­lor Inter­ne, a numit în fun­cţie de şef o per­soa­nă cu ante­ce­den­te pena­le. Se pre­su­pu­ne că aces­ta nu este un caz sin­gu­lar la Interne.Vom reve­ni şi la acest subiect.

Joi, 15 noiembrie

Ne-au sunat de la CFM, vorbindu-ne des­pre situ­a­ţia de aco­lo. Oame­ni cu un sta­giu de mun­că de pes­te 20 de ani sunt gata să dez­vă­lu­ie toa­te abu­zu­ri­le care au loc la CFM. Între timp, am pri­mit şi o scri­soa­re argu­men­ta­tă, adre­sa­tă şi con­du­ce­rii sta­tu­lui, în care unul din­tre anga­ja­ţi des­crie mai mul­te nere­gu­li de aco­lo. Vom reve­ni.

Miercuri, 14 noiembrie

A venit la reda­cţie o doam­nă, să ne vor­beas­că des­pre pro­ble­me­le unui inva­lid de gra­dul 1. Nu se mai poa­te depla­sa decat in caru­cior, iar acce­sul in locu­in­ta este, prac­tic, blo­cat. Ce ar fi de făcut pen­tru acest om?

Marţi, 13 noiembrie

A tre­cut pe la reda­cţie Mar­ga­re­ta Spânu-Cemârtan, autoa­rea volu­mu­lui Lupii, din ciclul Sibe­ri­a­da. A venit să ne invi­te la lan­sa­rea unei cărţi din Sibe­ri­a­dă, scri­să în rusă, spe­cial pen­tru citi­to­rii de aceas­tă lim­bă. Lan­sa­rea va avea loc vine­ri, 23 noiem­brie, la Bibli­o­te­ca Naţio­na­lă, înce­pând cu ora 16.00.

Luni, 12 noiembrie

A tele­fo­nat la reda­cţie fos­tul direc­tor de la Moldova-film, Ion Şiman, supă­rat pen­tru cele publi­ca­te într-un arti­col scris acum câşi­va ani. L-am între­bat de ce atât de târ­ziu îşi expri­mă supă­ra­rea. A spus că abia acum cine­va la infor­mat des­pre acest arti­col. Aştep­tăm repli­ca, argu­men­ta­tă.

Vineri, 9 noiembrie

A tele­fo­nat la reda­cţie pri­ma­rul din satul Găleş­ti, raio­nul Stră­şe­ni, povestindu-ne des­pre un con­flict cu jus­ti­ţia. L-am între­bat câţi citi­to­ri are ZdG la Găleş­ti. A pro­mis să afle şi să ne spu­nă. Aştep­tăm să înţe­le­gem dacă ZdG ajun­ge la Găleş­ti.

Joi, 8 noiembrie

De dimi­ea­ţă a tre­cut pe la red­ca­ţie un ex-ministru, supă­rat pe felul în care este pro­mo­va­tă poli­ti­ca de cadre în actu­a­lul Guvern. Ne-a adus mai mul­te pro­be din care reie­se clar că fun­cţi­i­le con­ti­nuă să fie împă­rţi­te pe alte cri­te­rii, decât pe cele lega­te de pro­fe­si­o­nism. El ne-a demo­sn­trat că prin­ci­pi­i­le poli­ti­ce sunt cele care fac din unii incom­pe­tenţi – per­soa­ne cu fun­cţii publi­ce în stat.

A tele­fo­nat, pe la sfârşi­tul zilei, o doam­nă pro­fe­soa­ra, pen­sio­na­ră deja. „Vă feli­cit la acest sfârşit de edi­ţie. Vă mulţu­mesc că aţi reu­şit să demon­stra­ţi ceea ce nicio insti­tu­ţie din acest stat nu a vrut să facă – mili­oa­ne­le lui Don­ciu. Vă doresc să rămâ­neţi cum v-am cunos­cut”.

Joi, 1 noiembrie

Arti­co­lul “Casa de mili­oa­ne a şefu­lui CNI” are o rezo­nanţă deo­se­bi­tă în soci­e­ta­te. Citi­to­ri, cole­gi de la alte medii de infor­ma­re susţin demer­sul ZdG în dez­vă­lu­i­rea abu­zu­ri­lor pe care le comit unii dem­ni­ta­ri cu fun­cţii publi­ce în stat. Este unul din­tre puţi­ne­le cazu­ri în care pre­sa se soli­da­ri­zea­ză şi con­ti­nuă să facă dez­vă­lu­i­ri la subiec­tul abor­dat de Vic­tor Moş­neag în ZdG.

Luni, 5 noiembrie

Astăzi, Ale­xan­dru Ursu, poli­ţis­tul care, timp de trei ani, s-a aflat ile­gal în tem­ni­ţe­le sepa­ra­tis­te, a fost repus în liber­ta­te, gra­ţie acţiu­ni­lor juri­ş­ti­lor de la Promo-LEX. Aces­ta se află la domi­ci­li­ul său din s. Hagi­mus, r. Cău­şe­ni. Un grup de poli­ţi­ş­ti, care nu şi-au dat nume­le, îi trans­mit feli­ci­tă­ri cu pri­le­jul eli­be­ră­rii şi îl asi­gu­ră că îl aşteap­tă să revi­nă în brea­slă.

Marţi, 6 noiembrie

A tre­cut pe la reda­cţie un pre­ot care, acum câte­va zile, ne vor­bi­se des­pre o temă din jus­ti­ţie. Pre­o­tul pare o per­soa­nă ini­moa­să, dar se ară­ta îngri­jo­rat ca nu cum­va nume­le său sau foto­gra­fia sa să apa­ră în ZdG. L-am asi­gu­rat că, pe lân­gă fap­tul că îi res­pec­tăm dorinţa, avem şi obli­ga­ţia de a res­pec­ta con­fi­denţi­a­li­ta­tea sur­se­lor.

Miercuri, 7 noiembrie

Din Cimi­ş­lia, a tele­fo­nat citi­to­rul ZdG, Sera­fim Păpu­şoi. El a feli­ci­tat întrea­ga echi­pă pen­tru curaj jur­na­lis­tic. A recu­nos­cut că, de câţi­va ani, citeş­te zia­rul şi cre­de că nu se va des­pă­rţi de aceas­tă publi­ca­ţie nici în vii­tor. Sera­fim Păpu­şoi ne-a îndem­nat să fim la fel de com­ba­ti­vi şi la fel de impli­ca­ţi în dez­vă­lu­i­rea cazu­ri­lor de coru­pţie şi a altor abu­zu­ri pe care le mai comit dem­ni­ta­rii de la noi.

Joi, 8 noiembrie

Astăzi, în s. Roşu, r. Cahul, oame­nii săr­bă­to­resc Hra­mul loca­li­tă­ţii. Tot­o­da­tă, în cadrul eve­ni­men­te­lor fes­ti­ve din aceas­tă zi, va fi inau­gu­rat şi un ape­duct, edi­fi­cat în cadrul Pro­iec­tu­lui „Moder­ni­za­rea ser­vi­ci­i­lor publi­ce loca­le în R. Mol­do­va” .

Joi, 4 octombrie

Ne-a sunat Valen­ti­na Manu din Par­ca­ni, Soro­ca. A sunat să ne roa­ge să „lămu­rim” cum e posi­bil ca la un fes­ti­val al măru­lui oame­nii să nu fie ser­vi­ţi cu mere. „Puteai să arun­ci cu mere în Nis­tru, dar la oame­nii care au venit, nu s-a dat niciun măr. Ce fel de fes­ti­val al măru­lui dacă nu i-au ser­vit măcar pe cei care au cân­tat, ca să-şi poto­leas­că setea?”, ne-a între­bat feme­ia, care a făcut refe­ri­re la Fes­ti­va­lul Măru­lui, ce s-a desfă­şu­rat la Soro­ca pe 30 sep­tem­brie.

Vineri, 5 octombrie

A tele­fo­nat o pro­fe­soa­ră, care s-a plâns pe fap­tul că noi­le legi ela­bo­ra­te de Minis­te­rul Edu­ca­ţi­ei lasă fără locu­ri de mun­că pen­sio­na­rii. Aceas­ta ne-a rugat să moni­to­ri­zăm atent situ­a­ţia din acest dome­niu şi să luăm act de nedrep­tă­ţi­le care se fac.

Luni, 8 octombrie

Oame­nii au sunat pen­tru a se plân­ge că în case­le lor a venit fri­gul, iar oda­tă cu el, şi gri­ja achi­tă­rii fac­tu­ri­lor, pen­tru că sezo­nul de încă­l­zi­re bate la uşă.

Marţi, 9 octombrie

A venit un doc­tor, pri­e­ten de-al zia­ru­lui, al cărui fecior este vic­ti­mă, ală­tu­ri de alţi 156 de tine­ri, în dosa­rul cu vize­le ame­ri­ca­ne, ini­ţi­at pe nume­le lui Petru Jita­ru. Tine­rii ar fi fost extorca­ţi de cca 4,8 mln lei. Aces­ta s-a plâns că deja a doua şedinţă de jude­ca­tă a fost amâ­na­tă, iar cele câte­va zeci de oame­ni din toa­te rai­oa­ne­le ţării au venit în zadar. Medi­cul a fost sur­prins să afle că avo­ca­tul lui Petru Jita­ru este unul din­tre cei mai cunos­cu­ţi din aceas­tă brea­slă. Tot­o­da­tă, el ne-a spus că prin­tre vic­ti­me se dis­cu­tă că, pen­tru fie­ca­re şedinţă de jude­ca­tă pe care avo­ca­tul reu­şeş­te s-o amâ­ne, aces­ta este remu­ne­rat cu câte 3 mii de euro.

Miercuri, 10 octombrie

Am urmă­rit cu atenţie şedinţa Guver­nu­lui. Pre­mi­e­rul Vlad Filat a cerut din nou ca Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, cel al Finanţe­lor şi cel al Jus­ti­ţi­ei să vină de urgenţă cu o lege care să regle­men­te­ze acti­vi­ta­tea fir­me­lor off-shore pe teri­to­ri­ul R. Mol­do­va. Aces­ta vrea cu ori­ce preţ să pună capăt acti­vi­tă­ţii fir­me­lor off-shore, care deţin băn­ci şi insti­tu­ţii media în R. Mol­do­va. Nu e pri­ma oară când Filat cere asta. Devi­ne clar şi împo­tri­va cui ar fi o ase­me­nea lege. La fel de clar devi­ne şi fap­tul că răz­bo­i­ul din­tre Filat şi Pla­ho­t­niuc îşi va con­su­ma cât de curând un nou epi­sod. Ne aşteap­tă o toam­nă fier­bin­te.

Joi, 27 septembire

Mai mulţi citi­to­ri ne-au ape­lat din cau­za fap­tu­lui că la chi­os­cu­ri­le de pre­să li s-a ofe­rit altă car­te, decât cea pro­mi­să. Ne cerem scu­ze de la citi­to­ri, dar remar­căm că aceas­tă pro­ble­mă a sur­ve­nit din cau­za unei con­fu­zii a dstri­bu­i­to­ru­lui şi nu a reda­cţi­ei.

Vineri, 28 septembrie

Ne-au sunat oame­ni din Cahul pen­tru a ne între­ba dacă întra­de­văr PCRM nu va mai avea pe bule­ti­ne­le de vot de la urmă­toa­re­le ale­ge­ri sece­ra şi cio­ca­nul. Au fost dez­a­mă­gi­ţi atun­ci când le-am spus că legea vota­tă în aceas­tă vară de depu­ta­ţii AIE nu este fun­cţio­na­lă şi comu­ni­ş­tii rămân în con­ti­nu­a­re cu sece­ra şi cio­ca­nul.

Luni, 1 octombrie

A reve­nit încă un coleg al nos­tru din SUA şi a decla­rat că aceas­tă călă­to­rie i-a schim­bat per­ce­pţia asu­pra rea­li­tă­ţii. Până în pre­zent, mai mulţi repor­te­ri de la ZdG au bene­fi­ci­at de diver­se sta­gi­e­ri în SUA, ofe­ri­te de dife­ri­te insti­tu­ţii ame­ri­ca­ne. Cole­gii noş­tri au vizi­tat mai mul­te reda­cţii de zia­re, dar şi tele­vi­ziu­ni, agenţii de pre­să, insti­tu­ţii poli­ti­ce şi fami­lii din diver­se ora­şe ale SUA.

Marţi, 2 octombrie

De câte­va luni, un medic, dis­ci­pol şi rudă al regre­ta­tu­lui Nico­lae Tes­te­mi­ţa­nu vine la reda­cţie pen­tru a-i mulţu­mi unui repor­ter pen­tru că a scris un arti­col în care reme­mo­ra meri­te­le lui Nico­lae Tes­ti­mi­ţa­nu, cel care, între 1963 şi 1968, minis­tru al Sănă­tă­ţii RSS Mol­do­ve­neş­ti. Tes­ti­mi­ţa­nu a fost demis din aceas­tă fun­cţie pen­tru poli­ti­ca sa de încu­ra­ja­re a pro­mo­vă­rii cadre­lor româ­neş­ti în medi­ci­na naţio­na­lă şi împo­tri­vi­rea sa faţă de poli­ti­ca de rusi­fi­ca­re forţa­tă a Basa­ra­biei.

Miercuri, 3 octombrie

Ne-a sunat Nico­lae din Chi­şi­nău. Aces­ta şi-a ară­tat  nemulţu­mi­rea faţă de acti­vi­ta­tea Ter­mo­co­mu­lui. Băr­ba­tul se întrea­bă de ce oame­nii sim­pli sunt obli­ga­ţi să achi­te fac­tu­ri­le, în timp ce depu­ta­tu­lui Gri­go­re Petren­co i se per­mi­te să aibă o dato­rie de 36000 de lei? „Oare e aşa de greu să plă­teas­că din sala­ri­ul lui de depu­tat?” se mai întrea­bă cetă­ţea­nul.

Miercuri, 19 septembrie

A tele­fo­nat la reda­cţie un citi­tor din s. Ciu­ci­u­le­ni, r. Hân­ceş­ti, indig­nat că, la ei în sat, aju­toa­re­le soci­a­le sunt împă­rţi­te după alte cri­te­rii decât cele lega­le. Citi­to­rul ne-a adus exem­ple de per­soa­ne care, având case, maşi­ni, gos­po­dă­rii impre­sio­nan­te şi soţi ple­ca­ţi la mun­că pes­te hota­re, pri­mesc aju­toa­re de 400 de lei pe lună. Şi alte per­soa­ne care o duc mai bine decât săra­cii satu­lui pri­mesc bani de la stat. „Din con­tul nos­tru, al celor săra­ci”, spu­ne citi­to­rul.

Marţi, 18 septembrie

Pri­mim un mesaj al unui om revol­tat. „Fun­da­ţia „San­dra” con­ti­nuă să orga­ni­ze­ze acţiu­ni „de bin­e­fa­ce­re”. Adu­ce arti­ş­ti din Rusia. Adu­nă, nime­ni nu cunoa­ş­te pe ce căi, bani, sub pre­tex­tul că aju­tă per­soa­ne cu diza­bi­li­tă­ţi. Între­ba­ţi cine şi cum a fost aju­tat vreo­da­tă de aceas­tă fun­da­ţie…” – se revol­ta citi­to­rul.

Luni, 17 septembrie

Comi­sia Elec­to­ra­lă Cen­tra­lă a anu­nţat un con­curs pen­tru supli­ni­rea mai mul­tor locu­ri vacan­te. Aflăm că cei inte­re­sa­ţi pot face o decla­ra­ţie pe pro­prie răs­pun­de­re, în locul cazi­e­ru­lui judi­ci­ar, acest docu­ment, însă, va fi obli­ga­to­riu să fie pre­zen­tat în ter­men de maxi­mum 10 zile calen­da­ris­ti­ce de la data la care a fost anu­nţat înving­ă­tor în com­pe­ti­ţie.

Sâmbătă, 15 septembrie

Pri­mim o scri­soa­re de la Valen­tin Rim­schi. „M-a impre­sio­nat mult arti­co­lul des­pre jude­că­to­rul G. Bivol. În sis­te­mul jude­că­to­resc nu se prac­ti­că adop­ta­rea deci­zi­i­lor în baza pre­ce­den­tu­lui. În cazu­ri iden­ti­ce pedep­se­le vari­a­ză de la achi­ta­re sau amen­dă până la zeci de ani de puş­că­rie sau detenţie pe via­ţă. Spre exem­plu, dacă facem com­pa­ra­ţie între cazul Elvi­rei Rud­co­vs­ca­ia (6 ani de puş­că­rie pen­tru un sac de car­to­fi sus­tras) şi cazul lui Şte­fan Adam (înşe­la­ciu­ne în pro­porţii deo­se­bit de mari), vedem o dis­cre­panţă enor­mă. Acum fos­tul poli­ţist este reju­de­cat în alt dosar mult mai grav, de omor al unei fete cu apli­ca­rea tor­tu­rii cu deo­se­bi­tă cru­zi­me pen­tru a sus­tra­ge bani de la vic­ti­mă etc. Din nou, în mod “mira­cu­los”, va sca­pa în CAC cu o amen­dă?”, se întrea­bă Rim­schi.

Miercuri, 12 septembrie

Mai mul­tă lume ne-a între­bat dacă vom mer­ge la Marşul Uni­rii, şi dacă da, cum ne vom apă­ra de pro­vo­ca­to­ri, care cică sunt bine dre­sa­ţi şi antre­na­ţi să con­du­că la vio­lenţe. De ase­me­nea, am fost între­ba­ţi dacă ştim cum au fost pedep­si­ţi pro­vo­ca­to­rii de la marşul Uni­rii din Bălţi.

Marţi, 11 septembrie

Lili­ca, feti­ţa de la Vul­că­neş­ti, care acum câţi­va ani şi-a pier­dut mama, 2 suro­ri şi un fra­te într-un acci­dent tra­gic, a împli­nit 17 ani. Reda­cţia ţine rela­ţia cu ea timp de 8 ani, din momen­tul acci­den­tu­lui. Marţi o par­te din echi­pa reda­cţi­ei a vizitat-o la şcoa­la unde îşi face stu­di­i­le cu daru­ri şi încu­ra­jă­ri pen­tru un an şco­lar cât mai bun.

Luni, 10 septembrie

A tre­cut pe la reda­cţie dl Ion din Ratuş, acu­zând Poli­ţia şi Pro­cu­ra­tu­ra din raio­nul său de fap­tul că nu au rea­cţio­nat la plân­ge­rea sa că a fost bătut. “Iar avo­ca­tul mi-a luat 5000 de lei şi tot nu a făcut nimic!”, a com­ple­tat el isto­ria.

Vineri, 9 septembrie

A sunat dna Vera Eşa­nu, ne-a sps că este mulţu­mi­tă că la pia­ţa cen­tra­la pri­ma­rul a făcut ordi­ne, dar mai este o pro­ble­mă: “de ce în chi­oş­cu­ri­le din Chi­şi­nău şi în ofi­ci­i­le poş­ta­le din ţară se ames­te­că pre­sa cu pro­du­se­le ali­men­ta­re?”. “Să fie mai mul­te zia­re loca­le, dar nu pro­du­se ali­men­ta­re”, mai spu­ne ea.

Joi, 8 septembrie

Mai mulţi citi­to­ri ai ZdG au tele­fo­nat la reda­cţie şi au feli­ci­tat echi­pa pen­tru pro­iec­tul cu car­tea care însoţeş­te zia­re­le la chi­oşc. Unii au decla­rat că vor să pro­cu­re toa­te cărţi­le, alţii însă au dorit să pro­cu­re doar une­le titlu­ri, de ace­ea soli­ci­tă chi­oş­che­rii să le livre­ze zia­rul fără car­te – ceea ce este vala­bil. Abo­na­ţii de la Poş­ta Mol­do­vei au văzut doar infor­ma­ţii des­pre pro­iec­tul cu car­tea, dar nu au putut pro­cu­ra cărţi­le, deo­a­re­ce aces­tea sunt dis­tri­bu­i­te doar în reţea­ua “Mol­d­pre­sa”. Încer­căm un dia­log şi cu alţi dis­tri­bu­i­to­ri de pre­să, dacă sunt inte­re­sa­ţi de acest pro­iect.

Miercuri, 5 septembrie

Ghe­or­ghe Moca­nu, un pen­sio­nar de la Faleş­ti, ne-a spus că i-a fost luat în mod abu­ziv un teren şi că nu poa­te reu­şi să îşi cape­te drep­ta­tea în instanţe, deo­a­re­ce avo­ca­tul “s-a dat de par­tea cea­lal­tă”. El a soli­ci­tat să îl infor­măm unde se poa­te plân­ge pe ser­vi­ci­i­le nea­dec­va­te ale avo­ca­tu­lui.
Pen­tru Ghe­or­ghe Moca­nu şi pen­tru alte per­soa­ne care au între­bă­ri cu pri­vi­re la acti­vi­ta­tea avo­ca­ţi­lor în R.Moldova, publi­căm mai jos coor­do­na­te­le Baro­u­lui Avo­ca­ţi­lor din R.Moldova:
str. Mitro­po­li­tul Bănulescu-Bodoni, 53/A, mun. Chi­şi­nău, MD-2012 tel: 22-61-52

Marţi, 4 septembrie

Un băr­bat din Cău­şe­ni a intrat la reda­cţie, acu­zând fap­tul că are pro­ble­me cu sis­te­mul de jus­ti­ţie. Aces­tea ne-a spus că se lup­tă prin instanţe de mai mult timp cu “mafia con­stru­cţi­i­lor” din ora­şul său. Lup­ta nu este corec­tă, con­si­de­ră băr­ba­tul, care cre­de că jude­că­to­rul este de par­tea celo­ra care con­stru­iesc în locu­ri nea­u­to­ri­za­te. Ne-a cerut aju­tor în medi­a­ti­za­rea aces­tui caz.
Tot marţi a venit un medic, care ne-a rugat să scri­em cât mai urgent des­pre pro­ble­ma lui. El con­si­de­ră că are nevo­ie de arti­col pen­tru a-l pre­zen­ta în instanţa de jude­ca­tă, la un pro­ces care urmea­ză să aibă loc zile­le aces­tea. I-am expli­cat că nu scri­em pen­tru instanţe judi­ci­a­re, ci pen­tru public, şi că sunt alte cri­te­rii pen­tru care ale­gem un subiect de pre­să. Băr­ba­tul a decis “să ne îmbu­ne­ze”, pre­ci­zând că este medic şi că, am putea avea nevo­ie vreo­da­tă de aju­to­rul său.

Luni, 3 septembrie

A venit la reda­cţie un băr­bat nemulţu­mit de mer­sul lucru­ri­lor în R. Mol­do­va, mai ales în jus­ti­ţie. Aces­ta ne-a spus că repre­zin­tă o aso­ci­a­ţie, care este târâ­tă prin jude­că­ţi de aproa­pe 20 de ani. Spu­ne că a fost în audienţă la mai toa­te insti­tu­ţi­i­le sta­tu­lui, însă nime­ni nu l-a înţe­les. “Cum e posi­bil aşa ceva, să nu mă înţe­lea­gă nime­ni în ţara mea? Pes­te tot în Euro­pa am fost înţe­les, dar în R. Mol­do­va nu. De ce?”, ne-a între­bat citi­to­rul ZdG.