(VIDEO) Protest la Ministerul Mediului: Opriți tăierea masivă a arborilor

Un grup de cetă­țe­ni a orga­ni­zat o acțiu­ne de pro­test la Minis­te­rul Mediu­lui împo­tri­va defri­șări­lor masi­ve în ora­șul Chi­și­nău. Orga­ni­za­to­rii au decla­rat că acțiu­ni simi­la­re vor fi orga­ni­za­te și la Pro­cu­ra­tu­ra Gene­ra­lă, Pri­mă­ria ora­șu­lui Chi­și­nău, Guver­nul & Par­la­men­tul Repu­bli­cii Mol­do­va.

Sur­sa Video: www.ZdG.md

Pro­tes­tul are drept scop aten­țio­na­rea insti­tu­ți­i­lor cen­tra­le ale sta­tu­lui și admi­nis­tra­ți­ei publi­ce loca­le pri­vind încăl­că­ri­le comi­se de către pri­mă­ria or. Chi­și­nău pri­vind spa­ți­i­le ver­zi.
”Aces­te încăl­că­ri sfi­dea­ză pre­ve­de­ri­le legi­sla­ți­ei eco­lo­gi­ce, fapt ce con­tri­bu­ie la redu­ce­rea dras­ti­că a supra­fe­ței spa­ți­i­lor ver­zi. Pro­tes­tul este și un îndemn către popu­la­ție de a opu­ne rezis­ten­ță paș­ni­că ori­că­ror ten­ta­ti­ve de defri­șa­re a arbo­ri­lor în zone­le vita­le ale capi­ta­lei”, a decla­rat Dumi­tru Arion, unul din­tre orga­ni­za­to­ri.

Ante­ri­or, la data de 27 ianu­a­rie 2017, Miș­ca­rea Eco­lo­gis­tă Urba­nă a orga­ni­zat o con­fe­rin­ță de pre­să cu ace­eași tema­ti­că și au sem­nat o decla­ra­ție publi­că, în care auto­ri­tă­ţi­le muni­ci­pa­le sunt acu­za­te de dis­tru­ge­rea inten­țio­na­tă a plan­ta­ți­i­lor ver­zi ale capi­ta­lei.

Pri­mă­ria, la rân­dul ei, a res­pins acu­za­ți­i­le și sus­ți­ne că lucră­ri­le se fac con­form pla­nu­lui, cu auto­ri­za­rea insti­tu­ți­i­lor de mediu şi că defri­șări­lor sunt supuși doar arbo­rii usca­ți.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *