malpraxis_asigurare_medici_02894200

Pragul epidemic la gripă a fost depăşit

Numă­rul bol­na­vi­lor care suferă de infe­cţii ale căi­lor res­pi­ra­to­rii supe­ri­oare (IACRS) a fost în creș­tere săp­tămâna tre­cută (1-7 febru­a­rie 2016), și a con­sti­tuit 347,3 la 100.000 popu­la­ție, depă­șind ast­fel pra­gul epi­de­mic de 313,96 la 100.000 popu­la­ție.

Săp­tă­mana tre­cută au fost înre­gis­trate 12.346 de cazuri de IACRS, atestându-se o creș­tere de 1,2 ori, faţă de peri­oada 25-31 ianu­a­rie a anu­lui curent. Tot­o­dată, săp­tămâna tre­cută au fost înre­gis­trate 155 de cazuri de gripă sezo­nieră cli­nică. Până la data de 8 febru­a­rie 2016, în total în țară au fost înre­gis­trate 311 cazuri de gripă sezo­nieră.

Ser­vi­ciul de Supra­ve­ghere de Stat a Sănă­tă­ții Publice asi­gură supra­ve­ghe­rea epi­de­mi­o­lo­gică și moni­to­ri­za­rea situ­a­ției prin gripă, IACRS și SARI și inten­si­fică con­tro­lul măsu­ri­lor de pro­fi­la­xie și com­ba­tere în insti­tu­ți­ile pre­ș­co­lare, șco­lare, de învă­ță­mînt pre­u­ni­ver­si­tar și uni­ver­si­tar, la între­prin­deri și insti­tu­ții medi­cale.

Pen­tru a evita molip­si­rea şi com­pli­ca­ţi­ile grave ale bolii, res­pec­taţi minu­ţios urmă­toa­rele măsuri şi acţiuni sim­ple de pre­ve­nire:
 – Evi­taţi con­tac­tul cu per­soa­nele bol­nave;
 – În cazul evo­lu­ţiei bolii în formă uşoară, se reco­mandă să staţi acasă şi să con­sul­taţi medi­cul de fami­lie (70% cazuri au o mani­fes­tare cli­nică uşoară);
 – În cazul evo­lu­ţiei bolii în formă mai gravă, mai ales în cazul bolii la copiii mici, la per­soa­nele vâr­st­nice cu dife­rite boli cro­nice, la feme­ile însăr­ci­nate, se con­sultă obli­ga­to­riu medi­cul de fami­lie pen­tru pre­scri­e­rea și admi­nis­tra­rea tra­ta­men­tu­lui medi­ca­men­tos adec­vat;
 – Dacă sun­teţi bol­nav, limi­taţi la maxi­mum con­tac­tul cu alte per­soane, pen­tru a pre­veni infec­ta­rea lor, pur­taţi mască.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.