Pragul epidemic la gripă a fost depăşit

Numă­rul bol­na­vi­lor care sufe­ră de infe­cţii ale căi­lor res­pi­ra­to­rii supe­ri­oa­re (IACRS) a fost în creș­te­re săp­tămâ­na tre­cu­tă (1-7 febru­a­rie 2016), și a con­sti­tu­it 347,3 la 100.000 popu­la­ție, depă­șind ast­fel pra­gul epi­de­mic de 313,96 la 100.000 popu­la­ție.

Săp­tă­ma­na tre­cu­tă au fost înre­gis­tra­te 12.346 de cazu­ri de IACRS, atestându-se o creș­te­re de 1,2 ori, faţă de peri­oa­da 25-31 ianu­a­rie a anu­lui curent. Tot­o­da­tă, săp­tămâ­na tre­cu­tă au fost înre­gis­tra­te 155 de cazu­ri de gri­pă sezo­nie­ră cli­ni­că. Până la data de 8 febru­a­rie 2016, în total în țară au fost înre­gis­tra­te 311 cazu­ri de gri­pă sezo­nie­ră.

Ser­vi­ci­ul de Supra­ve­ghe­re de Stat a Sănă­tă­ții Publi­ce asi­gu­ră supra­ve­ghe­rea epi­de­mi­o­lo­gi­că și moni­to­ri­za­rea situ­a­ți­ei prin gri­pă, IACRS și SARI și inten­si­fi­că con­tro­lul măsu­ri­lor de pro­fi­la­xie și com­ba­te­re în insti­tu­ți­i­le pre­ș­co­la­re, șco­la­re, de învă­ță­mînt pre­u­ni­ver­si­tar și uni­ver­si­tar, la între­prin­de­ri și insti­tu­ții medi­ca­le.

Pen­tru a evi­ta molip­si­rea şi com­pli­ca­ţi­i­le gra­ve ale bolii, res­pec­ta­ţi minu­ţi­os urmă­toa­re­le măsu­ri şi acţiu­ni sim­ple de pre­ve­ni­re:
 – Evi­ta­ţi con­tac­tul cu per­soa­ne­le bol­na­ve;
 – În cazul evo­lu­ţi­ei bolii în for­mă uşoa­ră, se reco­man­dă să sta­ţi aca­să şi să con­sul­ta­ţi medi­cul de fami­lie (70% cazu­ri au o mani­fes­ta­re cli­ni­că uşoa­ră);
 – În cazul evo­lu­ţi­ei bolii în for­mă mai gra­vă, mai ales în cazul bolii la copi­ii mici, la per­soa­ne­le vâr­st­ni­ce cu dife­ri­te boli cro­ni­ce, la feme­i­le însăr­ci­na­te, se con­sul­tă obli­ga­to­riu medi­cul de fami­lie pen­tru pre­scri­e­rea și admi­nis­tra­rea tra­ta­men­tu­lui medi­ca­men­tos adec­vat;
 – Dacă sun­teţi bol­nav, limi­ta­ţi la maxi­mum con­tac­tul cu alte per­soa­ne, pen­tru a pre­ve­ni infec­ta­rea lor, pur­ta­ţi mas­că.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *