[Foto-Reportaj] Marea Adunare Națională. ,,A venit timpul ca R. Moldova să-și regăsească identitatea națională”

Pia­ţa Marii Adu­nă­rii Naţio­na­le a împân­zi­tă, la 5 iulie curent, de tri­co­lo­rul Româ­ni­ei și româ­nii veni­ți din toa­te colţu­ri­le țării, dar şi de pes­te Prut, care s-au reu­nit pen­tru a sus­ți­ne Uni­rea R. Mol­do­va cu Româ­nia.

Par­ti­ci­panţii la eve­ni­ment au inter­pre­tat cân­te­ce patri­o­ti­ce şi scan­dat: „Vrem uni­re!”, „Basa­ra­bia, pământ româ­ne­sc”.

„Uni­rea cu Româ­nia înseam­nă un vii­tor mai bun, per­spec­ti­ve, con­di­ții de via­ță mai nor­ma­le și mai puți­nă corup­ție. Vii­to­rul nos­tru e ală­tu­ri de Româ­nia, de fra­ții noș­tri”, ne-a spus Ale­xa Por­tas, stu­den­tă. „Noi sun­tem cei care tre­bu­ie să ne ale­gem vii­to­rul, dar să nu accep­tăm dez­as­trul și îndem­nul poli­ti­cie­ni­lor de a pără­si țara. Vedem cum situ­a­ția în care ajun­ge țara nu face decât să ne izgo­neas­că din pro­pria casă, pro­pria țară…”, a expli­cat pri­e­te­nul tine­rei, Ion Dul­ghe­ru.

„R. Mol­do­va este o par­te din ini­ma rup­tă a Româ­ni­ei. Rana sân­ge­rea­ză și doa­re pen­tru că sun­tem depar­te unul de altul”, este de păre­re Ina Camâș, pen­sio­na­ră.

Potri­vit lui Con­stan­tin Rota­ri, pen­sio­nar, Româ­nia este sora Mol­do­vei, care „ne va aju­ta să intrăm direct în fami­lia Uniu­nii Euro­pe­ne. A venit tim­pul ca R. Mol­do­va să-și regă­seas­că iden­ti­ta­tea națio­na­lă și să se ală­tu­re fra­ți­lor din Româ­nia”.

Men­țio­năm că în cadrul Marii Adu­nă­ri Naţio­na­le oame­nii au sem­nat actul uni­rii. Sem­na­ta­rii ape­lu­lui sus­țin că uni­ca șan­să de reve­ni­re în fami­lia popoa­re­lor euro­pe­ne este reu­ni­fi­ca­rea R. Mol­do­va cu Româ­nia. După Marea Adu­na­re Națio­na­lă, oame­nii, cu suflet român, au por­nit, pe jos, spre Bucu­rești,  într-un marș dedi­cat lui Ște­fan cel Mare.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

1 comentariu

  1. Rusu Mihai

    Super­be poze care prind ceva din sen­ti­men­tul roma­ne­sc dupa care tan­jesc toti mol­do­ve­nii care se con­si­de­ra roma­ni si mol­do­ve­ni in ace­la­si timp,iar pe 11 iulie sa ne intal­nim cu totii la Prut sa ” polu­am cu flo­ri ” raul care des­par­te roma­nii de romani,pt.ca asa au vrut doi mari cri­mi­na­li Sta­lin si Hitler care au luat zone­le dori­te din Roma­nia( Basarabia,Buceag,Bukovina de Nord,Herta,nordul Mara­mu­re­su­lui Istoric,Insula Ser­bi­lor)..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *