Crăciunul: între stil vechi şi stil nou

Cea mai aștep­ta­tă săr­bă­toa­re de iar­nă, Cră­ci­u­nul, fie că este mar­ca­tă pe stil nou (25 decem­brie), fie pe stil vechi (7 ianu­a­rie), sem­ni­fi­că pen­tru creș­ti­ni o ade­vă­ra­tă renaș­te­re sufle­teas­că, oda­tă cu Naș­te­rea Mân­tu­i­to­ru­lui Iisus Hris­tos.

Cră­ciun, de fapt, este un per­so­naj legat de legen­de­le Naș­te­rii Dom­nu­lui. În cul­tu­ra româ­neas­că, Cră­ciun este o per­soa­nă pro­fa­nă, este un om bătrân, un păs­tor bătrân cu bar­ba de omăt, vecin cu Moș Ajun, fra­te­le său mai mic. Sub influ­en­ța creș­ti­nis­mu­lui, legen­da spu­ne că Moș Cră­ciun s-a năs­cut îna­in­tea tutu­ror sfin­ți­lor și este mai mare pes­te cio­ba­nii din satul în care s-a năs­cut Hris­tos.

Potri­vit isto­ri­ci­lor, pri­mii cre­ş­ti­ni au înce­put să ser­be­ze Cră­ci­u­nul din seco­lul al IV-lea pe 25 decem­brie sau pe 6 ianu­a­rie. Cum Evan­ghe­lia nu dă niciun deta­liu des­pre data naş­te­rii lui Iisus Hris­tos, ale­ge­rea aces­tor date se dato­ra copi­e­rii tra­di­ţi­i­lor păgâ­ne, con­form căro­ra în aces­te zile se cele­bra naş­te­rea dive­rşi­lor zei (Soa­re­le la roma­ni, zeul Dio­nis la gre­ci, zeul Dusa­rel la egip­te­ni). Copi­e­rea săr­bă­to­ri­lor a fost pri­vi­tă atun­ci ca o solu­ţie pen­tru răs­pân­di­rea acce­le­ra­tă a cre­ş­ti­nis­mu­lui în mase­le încă puter­nic ata­şa­te de ritu­a­lu­ri­le păgâ­ne. În anul 325, pri­mul sinod ecu­me­nic din Nice­ea a sta­bi­lit ca naş­te­rea Dom­nu­lui să fie ser­ba­tă pe 25 decem­brie.

Calen­da­rul iuli­an (Stil Vechi), adop­tat de întrea­ga cre­ş­ti­nă­ta­te la înce­put, având o dura­tă a anu­lui cu 11 minu­te mai mică decât dura­ta anu­lui astro­no­mic, a rămas în urmă. În seco­lul al XVII-lea, pen­tru a regla modul de data­re, s-a făcut refor­ma calen­da­ru­lui gre­go­ri­an, care a pri­mit şi denu­mi­rea de Stil Nou. Noul calen­dar a fost adop­tat trep­tat de toa­te bise­ri­ci­le cato­li­ce şi pro­tes­tan­te, nu şi de bise­ri­ci­le orto­do­xe, care în 1923, în cadrul unei con­fe­rinţe inte­ror­to­do­xe, au adop­tat calen­da­rul iuli­an revi­zu­it. Ast­fel, bise­ri­ci­le orto­do­xe (inclu­siv Bise­ri­ca Româ­nă) au înce­put să săr­bă­to­reas­că Cră­ci­u­nul împre­u­nă cu bise­ri­ci­le occi­den­ta­le pe data de 25 decem­brie a calen­da­ru­lui gre­go­ri­an (până în anul 2800). Bise­ri­ci­le orto­do­xe din Rusia, Ser­bia şi Ieru­sa­lim, sin­gu­re­le care nu au accep­tat noul calen­dar, au con­ti­nu­at să săr­bă­to­reas­că Cră­ci­u­nul pe data de 25 decem­brie a calen­da­ru­lui iuli­an – 7 ianu­a­rie în calen­da­rul gre­go­ri­an (până în anul 2100).

În R. Mol­do­va, majo­ri­ta­tea cre­ş­ti­ni­lor orto­do­cşi ser­bea­ză Cră­ci­u­nul pe stil vechi, la 7 ianu­a­rie, după tra­di­ţia Bise­ri­cii Ruse, pro­mo­va­tă la noi de Mitro­po­lia Mol­do­vei. Mitro­po­lia Basa­ra­biei, care se supu­ne Patri­ar­hi­ei Româ­ne, ofi­ci­a­ză litur­ghi­i­le Naş­te­rii Dom­nu­lui şi la 25 decem­brie, şi la 7 ianu­a­rie.

 


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

1 comentariu

  1. ciubuc ion

    Sun­tem o tara cu doua Craciunuri,dar numai cu un AnNou,dar avem un sin­gur si iubit con­du­ca­tor care nu face Cra­ci­u­nul cu popo­rul care l-a ales,ci cu rusii din Soci,acolo nefi­ind pro­ba­bil moldoveni/romani care pe 7 ian,il ser­bea­za pe Sf,Ioan,/Ivan,iar pe 6 dec,Boboteaza,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *