ape.md

Sergiu Cioclea a fost ales de către Comisie pentru șefia BNM

Ser­giu Cio­clea a fost ales de Comi­sia de selec­tare a can­di­da­ți­lor la func­ția de guver­na­tor al Băn­cii Națio­nale a Mol­do­vei. Potri­vit Comi­siei, el a acu­mu­lat 903 puncte. Spea­ke­rul Par­la­men­tu­lui, Adrian Candu a menţio­nat că în scurt timp urmează să dis­cute cu Ser­giu Cio­clea pen­tru a demara pro­ce­du­rile ofi­ci­ale. Ulte­rior, can­di­da­tura aces­tuia va fi pre­zen­tată pen­tru apro­bare Par­la­men­tu­lui. Pen­tru a accede la func­ția de Guver­na­tor, Ser­giu Cio­clea tre­buie să obțină votul a 51 de depu­tați.

După proba inter­vi­u­lui, Ser­giu Cio­clea a decla­rat că Banca Națio­nală, la acest moment, are nevoie de legi­ti­mi­tate, res­pon­sa­bi­li­tate și reforme. De ase­me­nea, Ser­giu Cio­clea, care are o expe­riență de 17 ani în sec­to­rul financiar-bancar, a men­țio­nat că exer­ci­ta­rea func­ției de supra­ve­ghere tre­buie opti­mi­zată. El s-a ară­tat scep­tic asu­pra capa­ci­tă­ții de a întoarce mili­a­rul furat, dar a suge­rat că inves­ti­ga­ți­ile tre­buie să se foca­li­zeze pe meto­dele prin care au fost sus­trași banii, nu doar pe locul unde au fost trans­fe­rați.

Acesta a decla­rat că a fost încu­ra­jat de pri­e­teni să aplice în con­curs, dar înțe­lege cât de „com­pli­cată este situ­a­ția mone­tară, eco­no­mică și poli­tică”. Ser­giu Cio­clea a men­țio­nat că își dorește să rea­li­zeze un lucru bun pen­tru R. Mol­dova, chiar dacă din 1994 este sta­bi­lit în Franța. „Aș fi vrut să fac un lucru bun, asta valo­rează foarte mult într-o carieră de ban­cher”.

„Sunt scep­tic față de capa­ci­ta­tea de a recu­pera toți banii și cu cât tim­pul trece, cu atât e mai greu, sun o pică­tură de apă într-un ocean finan­ciar. Este impor­tant ca ancheta să se foca­li­zeze pe, nu unde au ple­cat banii, dar de unde au ple­cat. Ține de iden­ti­fi­cat res­pon­sa­bi­lii, felul în care au orga­ni­zat fra­uda, felul în care au dat și au direc­țio­nat miș­că­rile de bani”.

Ser­giu Cio­clea a men­țio­nat că sala­ra­iul guver­na­to­ru­lui Băn­cii Națio­nale este unul des­tul de mare, com­pa­ra­tiv cu sala­ri­ile din R. Mol­dova, dar, des­tul de mic, rapor­tat la nivel inter­națio­nal.

Ser­giu Cio­clea are peste 17 ani de acti­vi­tate în sec­to­rul financiar-bancar. Are diplome de mas­ter și de stu­dii post-universitare la Uni­ver­si­ta­tea Panth6on-Assas din Paris. Cunoaște lim­bile: româna, engleza, fran­ceza și rusa. Ser­giu Cio­clea are 42 de ani și tri­plă cetă­țe­nie: a R. Mol­dova, Româ­niei și Fran­ței.

UPDATE: Ser­giu Cio­clea, can­di­da­tul ales la func­ția de guver­na­tor al Băn­cii Națio­nale a Mol­do­vei, a absol­vit ace­eași insti­tu­ție de învă­țământ unde și-a făcut stu­di­ile și guver­na­to­rul demi­sio­nar Dorin Dră­gu­țanu. Potri­vit CV-urilor, cei doi ar fi absol­vit Liceul Teo­re­tic român-francez „Ghe­or­ghe Asa­chi” în 1991, fosta Școala nr. 1 din Chi­și­nău.  Potri­vit  mai mul­tor surse, cei doi au fost și colegi de clasă.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.