Sergiu Cioclea a fost ales de către Comisie pentru șefia BNM

Ser­giu Cio­clea a fost ales de Comi­sia de selec­ta­re a can­di­da­ți­lor la func­ția de guver­na­tor al Băn­cii Națio­na­le a Mol­do­vei. Potri­vit Comi­si­ei, el a acu­mu­lat 903 punc­te. Spea­ke­rul Par­la­men­tu­lui, Adri­an Can­du a menţio­nat că în scurt timp urmea­ză să dis­cu­te cu Ser­giu Cio­clea pen­tru a dema­ra pro­ce­du­ri­le ofi­ci­a­le. Ulte­ri­or, can­di­da­tu­ra aces­tu­ia va fi pre­zen­ta­tă pen­tru apro­ba­re Par­la­men­tu­lui. Pen­tru a acce­de la func­ția de Guver­na­tor, Ser­giu Cio­clea tre­bu­ie să obți­nă votul a 51 de depu­ta­ți.

După pro­ba inter­vi­u­lui, Ser­giu Cio­clea a decla­rat că Ban­ca Națio­na­lă, la acest moment, are nevo­ie de legi­ti­mi­ta­te, res­pon­sa­bi­li­ta­te și refor­me. De ase­me­nea, Ser­giu Cio­clea, care are o expe­rien­ță de 17 ani în sec­to­rul financiar-bancar, a men­țio­nat că exer­ci­ta­rea func­ți­ei de supra­ve­ghe­re tre­bu­ie opti­mi­za­tă. El s-a ară­tat scep­tic asu­pra capa­ci­tă­ții de a întoar­ce mili­a­rul furat, dar a suge­rat că inves­ti­ga­ți­i­le tre­bu­ie să se foca­li­ze­ze pe meto­de­le prin care au fost sus­trași banii, nu doar pe locul unde au fost trans­fe­ra­ți.

Aces­ta a decla­rat că a fost încu­ra­jat de pri­e­te­ni să apli­ce în con­curs, dar înțe­le­ge cât de „com­pli­ca­tă este situ­a­ția mone­ta­ră, eco­no­mi­că și poli­ti­că”. Ser­giu Cio­clea a men­țio­nat că își doreș­te să rea­li­ze­ze un lucru bun pen­tru R. Mol­do­va, chiar dacă din 1994 este sta­bi­lit în Fran­ța. „Aș fi vrut să fac un lucru bun, asta valo­rea­ză foar­te mult într-o carie­ră de ban­cher”.

„Sunt scep­tic față de capa­ci­ta­tea de a recu­pe­ra toți banii și cu cât tim­pul tre­ce, cu atât e mai greu, sun o pică­tu­ră de apă într-un ocean finan­ci­ar. Este impor­tant ca anche­ta să se foca­li­ze­ze pe, nu unde au ple­cat banii, dar de unde au ple­cat. Ține de iden­ti­fi­cat res­pon­sa­bi­lii, felul în care au orga­ni­zat fra­u­da, felul în care au dat și au direc­țio­nat miș­că­ri­le de bani”.

Ser­giu Cio­clea a men­țio­nat că sala­ra­i­ul guver­na­to­ru­lui Băn­cii Națio­na­le este unul des­tul de mare, com­pa­ra­tiv cu sala­ri­i­le din R. Mol­do­va, dar, des­tul de mic, rapor­tat la nivel inter­națio­nal.

Ser­giu Cio­clea are pes­te 17 ani de acti­vi­tate în sec­to­rul financiar-bancar. Are diplo­me de mas­ter și de stu­dii post-universitare la Uni­ver­si­ta­tea Panth6on-Assas din Paris. Cunoaș­te lim­bile: româ­na, engle­za, fran­ceza și rusa. Ser­giu Cio­clea are 42 de ani și tri­plă cetă­țe­nie: a R. Mol­dova, Româ­niei și Fran­ței.

UPDATE: Ser­giu Cio­clea, can­di­da­tul ales la func­ția de guver­na­tor al Băn­cii Națio­nale a Mol­do­vei, a absol­vit ace­eași insti­tu­ție de învă­țământ unde și-a făcut stu­di­i­le și guver­na­to­rul demi­sio­nar Dorin Dră­gu­ța­nu. Potri­vit CV-urilor, cei doi ar fi absol­vit Lice­ul Teo­re­tic român-francez „Ghe­or­ghe Asa­chi” în 1991, fos­ta Școa­la nr. 1 din Chi­și­nău.  Potri­vit  mai mul­tor sur­se, cei doi au fost și cole­gi de cla­să.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *