maia-sandu

Maia Sandu: “O reformă reală în justiție trebuie să asigure protejarea drepturilor omului și sancționarea celor care încalcă legea”

“Refor­me­le auten­ti­ce se rea­li­zea­ză în bene­fi­ci­ul cetă­țea­nu­lui și aduc schim­bă­ri rea­le și pozi­ti­ve. Nu exis­tă rețe­te ide­a­le de rea­li­za­re a refor­me­lor într-un dome­niu sau altul. Impor­tant este să res­pec­ți spi­ri­tul refor­mei. De exem­plu, refor­ma jus­ti­ți­ei are un obiec­tiv major – asi­gu­ra­rea unei jus­ti­ții inde­pen­den­te și corec­te (expre­sie ușor ple­o­nas­ti­că, deo­a­re­ce, prin defi­ni­ție, jus­ti­ția înseam­nă cali­ta­tea de a fi corect).

La pri­ma vede­re, pare îmbu­cu­ră­tor fap­tul că Guver­nul a decis să reor­ga­ni­ze­ze sis­te­mul de instan­țe jude­că­to­rești, prin redu­ce­rea numă­ru­lui aces­to­ra, ceea ce ar putea să con­du­că la creș­te­rea efi­cien­ței bani­lor publi­ci și la opti­mi­za­rea pro­ce­su­lui de exa­mi­na­re a dosa­re­lor. Totuși, în esen­ță, aceas­tă deci­zie nu con­tri­bu­ie nici­de­cum la asi­gu­ra­rea unei jus­ti­ții corec­te, atât timp cât Con­si­li­ul Supe­ri­or al Magis­tra­tu­rii este un organ con­tro­lat poli­tic, care pro­mo­vea­ză jude­că­to­ri pe alte cri­te­rii decât cele ale pro­fe­sio­na­lis­mu­lui și inte­gri­tă­ții. Exis­tă nume­roa­se ast­fel de exem­ple. Hai­de­ți să ne amin­tim cu ce s-a înche­iat lichi­da­rea instan­țe­lor eco­no­mi­ce. Ace­iași jude­că­to­ri toxi­ci, care au ple­cat din aces­te instan­țe, se regă­sesc în con­ti­nu­a­re în sis­tem; s-au înca­drat per­fect în noua struc­tu­ră. La fel s-a întâm­plat și în edu­ca­ție. După ce s-a dat o bătă­lie mare pen­tru a ale­ge prin con­curs direc­to­rii de șco­li, auto­ri­tă­ți­le au com­pro­mis în tota­li­ta­te acest meca­nism demo­cra­tic de asi­gu­ra­re a per­for­man­ței. Refor­me­le de acest fel repre­zin­tă oport­u­ni­tă­ți majo­re de a pro­mo­va în func­ții oame­ni care meri­tă și de a-i exclu­de pe cei care abu­zea­ză de sis­tem. În caz con­trar, oport­u­ni­tă­ți­le sunt iro­si­te, iar refor­me­le – com­pro­mi­se” a men­țio­nat Maia San­du pe un site de soci­a­li­za­re.

San­du a mai accen­tu­at că o  refor­mă rea­lă în jus­ti­ție tre­bu­ie să asi­gu­re, în mod echi­ta­bil, pro­te­ja­rea drep­tu­ri­lor omu­lui și sanc­țio­na­rea celor care încal­că legea.  “Alt­fel, nu vom avea alt­ce­va decât per­pe­tu­a­rea ace­lu­iași sis­tem aser­vit și nefunc­țio­nal”, con­chi­de San­du.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

 • alex koo­per

  Ma intreb cum ar comen­ta Maia San­du , cum sa pro­ce­de­ze jus­ti­tia aici https://www.youtube.com/watch?v=K2I8hNgkcnc

 • Gerald Butler

  Maia San­du a demon­strat ca nu e in sta­re de a deti­ne o func­tie res­pon­sa­bi­la, Andri­an Can­du i-a pro­pus aces­te­ia sa can­di­de­ze pen­tru func­tia de guver­na­tor, oare de ce a refu­zat acest lucru?

  • VIVELAMOLDAVIE

   Nu e in sta­re? Lui Can­du, Pla­ha, Ghim­pu ii tre­mu­ra chi­lo­tii cand se gin­desc la Maia San­du sau ori­ca­re alta alter­na­ti­va poli­ti­ca de dreap­ta care are toa­te sanse­le sa vina la guver­na­re cu un pro­gram con­sec­vent ade­va­rat PRO-European. Si iata de ce incear­ca sa mai mani­pu­le­ze popo­rul prin lin­gai ca tine care comen­tea­za la fie­ca­re 15 minu­te numai pros­tii in favoa­re sta­pi­nu­lui sau PLAHATNIUC. Cica Gerald Butler ma la pro­fi­lul tau de tro­ll dea lui Pla­ha, si vad ca in 2 luni decind ai pro­fi­lul pe DISQUS ai reu­sit 386 de comen­ta­rii prin care toa­te 386 il lin­gi pe Pla­his la anus, si nu ai nici un fol­lower si nici nu urma­res­ti pe nime­ni. La GBC nu va inva­ta sa fiti olea­ca mai dis­cre­ti? Pro­fi­lul tau de tro­ll se vede de la o pos­ta #NUPLAHA

 • Refor­ma­to­rul

  Doam­nă Maia, iaca cu tot res­pec­tul, dar d ece nu-i spu­ne­a­ti lui Filat cum tre sa fie o refor­ma in jus­ti­tie, atun­ci cind el mima cu minis­trii lui aces­tea. Si apro­po, dar sti­ti cum tre­bu­ie sa ara­te o refor­ma in edu­ca­tie?

 • =Gră­chi­na din­Va­le=

  UN EVENIMENT EXCEPȚIONAL –
  PROIECTUL RE-UNIRII – SFATUL ȚĂRII-2!
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
  zia­rul Lite­ra­tu­ra și Arta, 11 Febru­a­rie 2016 –
  Luni, 8 febru­a­rie 2016,
  la sedi­ul Uniu­nii Scri­i­to­ri­lor din Chi­și­nău,
   – Forul Demo­crat al Româ­ni­lor din Rep. Mol­do­va,
   – Aso­ci­a­ţia Cre­dinţă Patri­ei,
   – Aso­ci­a­ţia Vete­ra­ni­lor de Răz­boi Tiras-Tighina
  au invi­tat Soci­e­ta­tea Civi­lă la o Masă Rot­un­dă – cir­ca 50 de ONG-uri –
  și au lan­sat Pro­iec­tul de RE-UNIRE- SFATUL-ȚĂRII-2 cu Patria-Mamă Româ­nia euro­pea­nă,

  în baza RE-Stabilirii Actu­lui Uni­rii din 27 Mar­tie 1918

  și lichi­da­rea con­se­cin­țe­lor Pac­tu­lui odi­os hoțesc ruso-german comunisto-fascist Ribbentrop-Molotov din 1939

  prin care Basa­ra­bia și Buco­vi­na de Nord au fost fura­te de la Patria noas­tră Româ­nia.

  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – –

  Au vorbit-

  – Nicoa­le Dabija- scri­i­tor

  – Arca­die Suce­vea­nu, Pre­șe­din­te­le Unu­nii Scri­i­to­ri­lor din Chi­și­nău

  – Ion Ungu­rea­nu, ex-Ministru al Cul­tu­rii

  – Ghen­a­die Coso­va­nu, Pre­șe­din­te Aso­ci­a­ți­ei Vete­ra­ni­lor de Răz­boi Tiras-Tighina

  – Ion Cos­taș, gene­ral în rezer­vă

  – Timo­tei Țur­ca­nu, ingi­ner

  – Con­stan­tin Lazăr, jurist

  – Lidu­ța Deliu, avo­ca­tă, acti­vist civic

  – Vic­tor Ale­cu, acti­vist PSD,

  – Ana­tol Petren­cu, isto­ric

  – Ion Negrei, isto­ric

  – Vir­gil Mân­dâ­ca­nu, pro­fe­sor

  – Geor­ge Simion, acti­vist foc­șă­ne­an

  – Ric­ky Arde­zi­a­nu, cân­tă­reț

  – Măriu­ca Augus­ti­na Hân­cu, scri­i­toa­re

  – invi­ta­tul spe­cial din Litu­a­nia, Kes­tu­tis Tubis,

  Pre­șe­din­te­le Aso­ci­a­ți­ei Vete­ra­ni­lor din Vil­ni­us

  – ucrai­ne­nii Fio­dor Ghe­li­ci, Ruslan Șev­cen­ko și Volo­di­mir Evdokimov/din Kiev/

  și alții.

  — —  —  —  —  —  —  — -

  Marii absen­ți ?

  – ex-deputata de Dreap­ta Ani­ca Guțu,

  – cei de la B.U.N. ?

  – San­da Can de la PNL ?

  – Mihai Ciub­o­ta­ru, scri­i­tor de la Basa­ra­bia Lite­ra­ră ?

  – cei libe­ra­li PL ghim­piș­ti unsu­ro­și pre­tinși uni­o­niș­ti masca-ți de la tre­u­ca pute­rii mafi­o­te.

  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – –  –  –  –  –  –  –  –  –  – –

  De notat că mass-media aser­vi­tă din RM=Rep.Mafiotică a luat apă în gură

  și a rămas încre­me­ni­tă cu gura căs­ca­tă.

  Pen­tru ei, ști­rea des­pre bucă­tă­ria unui fin­lan­dez ruso-fono-fil din Chi­și­nău Păca­tOa­la

  care face tum­be în fața unei neo-iubite Olya, este mai impor­tan­tă

  decăt scă­pa­rea noas­tră de ocu­pa­ția moscalo-hoholească de cir­ca 200 de ani.