maia-sandu

Maia Sandu: “O reformă reală în justiție trebuie să asigure protejarea drepturilor omului și sancționarea celor care încalcă legea”

“Refor­mele auten­tice se rea­li­zează în bene­fi­ciul cetă­țea­nu­lui și aduc schim­bări reale și pozi­tive. Nu există rețete ide­ale de rea­li­zare a refor­me­lor într-un dome­niu sau altul. Impor­tant este să res­pecți spi­ri­tul refor­mei. De exem­plu, reforma jus­ti­ției are un obiec­tiv major – asi­gu­ra­rea unei jus­ti­ții inde­pen­dente și corecte (expre­sie ușor ple­o­nas­tică, deo­a­rece, prin defi­ni­ție, jus­ti­ția înseamnă cali­ta­tea de a fi corect).

La prima vedere, pare îmbu­cu­ră­tor fap­tul că Guver­nul a decis să reor­ga­ni­zeze sis­te­mul de instanțe jude­că­to­rești, prin redu­ce­rea numă­ru­lui aces­tora, ceea ce ar putea să con­ducă la creș­te­rea efi­cien­ței bani­lor publici și la opti­mi­za­rea pro­ce­su­lui de exa­mi­nare a dosa­re­lor. Totuși, în esență, această deci­zie nu con­tri­buie nici­de­cum la asi­gu­ra­rea unei jus­ti­ții corecte, atât timp cât Con­si­liul Supe­rior al Magis­tra­tu­rii este un organ con­tro­lat poli­tic, care pro­mo­vează jude­că­tori pe alte cri­te­rii decât cele ale pro­fe­sio­na­lis­mu­lui și inte­gri­tă­ții. Există nume­roase ast­fel de exem­ple. Hai­deți să ne amin­tim cu ce s-a înche­iat lichi­da­rea instan­țe­lor eco­no­mice. Ace­iași jude­că­tori toxici, care au ple­cat din aceste instanțe, se regă­sesc în con­ti­nu­are în sis­tem; s-au înca­drat per­fect în noua struc­tură. La fel s-a întâm­plat și în edu­ca­ție. După ce s-a dat o bătă­lie mare pen­tru a alege prin con­curs direc­to­rii de școli, auto­ri­tă­țile au com­pro­mis în tota­li­tate acest meca­nism demo­cra­tic de asi­gu­rare a per­for­man­ței. Refor­mele de acest fel repre­zintă oport­u­ni­tăți majore de a pro­mova în func­ții oameni care merită și de a-i exclude pe cei care abu­zează de sis­tem. În caz con­trar, oport­u­ni­tă­țile sunt iro­site, iar refor­mele – com­pro­mise” a men­țio­nat Maia Sandu pe un site de soci­a­li­zare.

Sandu a mai accen­tuat că o  reformă reală în jus­ti­ție tre­buie să asi­gure, în mod echi­ta­bil, pro­te­ja­rea drep­tu­ri­lor omu­lui și sanc­țio­na­rea celor care încalcă legea.  “Alt­fel, nu vom avea alt­ceva decât per­pe­tu­a­rea ace­lu­iași sis­tem aser­vit și nefunc­țio­nal”, con­chide Sandu.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

 • alex koo­per

  Ma intreb cum ar comenta Maia Sandu , cum sa pro­ce­deze jus­ti­tia aici https://www.youtube.com/watch?v=K2I8hNgkcnc

 • Gerald Butler

  Maia Sandu a demon­strat ca nu e in stare de a detine o func­tie res­pon­sa­bila, Andrian Candu i-a pro­pus aces­teia sa can­di­deze pen­tru func­tia de guver­na­tor, oare de ce a refu­zat acest lucru?

  • VIVELAMOLDAVIE

   Nu e in stare? Lui Candu, Plaha, Ghimpu ii tre­mura chi­lo­tii cand se gin­desc la Maia Sandu sau ori­care alta alter­na­tiva poli­tica de dreapta care are toate sansele sa vina la guver­nare cu un pro­gram con­sec­vent ade­va­rat PRO-European. Si iata de ce incearca sa mai mani­pu­leze popo­rul prin lin­gai ca tine care comen­teaza la fie­care 15 minute numai pros­tii in favoare sta­pi­nu­lui sau PLAHATNIUC. Cica Gerald Butler ma la pro­fi­lul tau de troll dea lui Plaha, si vad ca in 2 luni decind ai pro­fi­lul pe DISQUS ai reu­sit 386 de comen­ta­rii prin care toate 386 il lingi pe Pla­his la anus, si nu ai nici un fol­lower si nici nu urma­resti pe nimeni. La GBC nu va invata sa fiti oleaca mai dis­creti? Pro­fi­lul tau de troll se vede de la o posta #NUPLAHA

 • Refor­ma­to­rul

  Doamnă Maia, iaca cu tot res­pec­tul, dar d ece nu-i spu­ne­ati lui Filat cum tre sa fie o reforma in jus­ti­tie, atunci cind el mima cu minis­trii lui aces­tea. Si apropo, dar stiti cum tre­buie sa arate o reforma in edu­ca­tie?

 • =Gră­china din­Vale=

  UN EVENIMENT EXCEPȚIONAL –
  PROIECTUL RE-UNIRII – SFATUL ȚĂRII-2!
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
  zia­rul Lite­ra­tura și Arta, 11 Febru­a­rie 2016 –
  Luni, 8 febru­a­rie 2016,
  la sediul Uniu­nii Scri­i­to­ri­lor din Chi­și­nău,
   – Forul Demo­crat al Româ­ni­lor din Rep. Mol­dova,
   – Aso­ci­a­ţia Cre­dinţă Patriei,
   – Aso­ci­a­ţia Vete­ra­ni­lor de Răz­boi Tiras-Tighina
  au invi­tat Soci­e­ta­tea Civilă la o Masă Rot­undă – circa 50 de ONG-uri –
  și au lan­sat Pro­iec­tul de RE-UNIRE- SFATUL-ȚĂRII-2 cu Patria-Mamă Româ­nia euro­peană,

  în baza RE-Stabilirii Actu­lui Uni­rii din 27 Mar­tie 1918

  și lichi­da­rea con­se­cin­țe­lor Pac­tu­lui odios hoțesc ruso-german comunisto-fascist Ribbentrop-Molotov din 1939

  prin care Basa­ra­bia și Buco­vina de Nord au fost furate de la Patria noas­tră Româ­nia.

  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – –

  Au vorbit-

  – Nicoale Dabija- scri­i­tor

  – Arca­die Suce­veanu, Pre­șe­din­tele Unu­nii Scri­i­to­ri­lor din Chi­și­nău

  – Ion Ungu­reanu, ex-Ministru al Cul­tu­rii

  – Ghen­a­die Coso­vanu, Pre­șe­dinte Aso­ci­a­ției Vete­ra­ni­lor de Răz­boi Tiras-Tighina

  – Ion Cos­taș, gene­ral în rezervă

  – Timo­tei Țur­canu, ingi­ner

  – Con­stan­tin Lazăr, jurist

  – Liduța Deliu, avo­cată, acti­vist civic

  – Vic­tor Alecu, acti­vist PSD,

  – Ana­tol Petrencu, isto­ric

  – Ion Negrei, isto­ric

  – Vir­gil Mân­dâ­canu, pro­fe­sor

  – George Simion, acti­vist foc­șă­nean

  – Ricky Arde­zi­anu, cân­tă­reț

  – Măriuca Augus­tina Hâncu, scri­i­toare

  – invi­ta­tul spe­cial din Litu­a­nia, Kes­tu­tis Tubis,

  Pre­șe­din­tele Aso­ci­a­ției Vete­ra­ni­lor din Vil­nius

  – ucrai­ne­nii Fio­dor Ghe­lici, Ruslan Șev­cenko și Volo­di­mir Evdokimov/din Kiev/

  și alții.

  — —  —  —  —  —  —  — -

  Marii absenți ?

  – ex-deputata de Dreapta Anica Guțu,

  – cei de la B.U.N. ?

  – Sanda Can de la PNL ?

  – Mihai Ciub­o­taru, scri­i­tor de la Basa­ra­bia Lite­rară ?

  – cei libe­rali PL ghim­piști unsu­roși pre­tinși uni­o­niști masca-ți de la tre­uca pute­rii mafi­ote.

  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — – –  –  –  –  –  –  –  –  –  – –

  De notat că mass-media aser­vită din RM=Rep.Mafiotică a luat apă în gură

  și a rămas încre­me­nită cu gura căs­cată.

  Pen­tru ei, ști­rea des­pre bucă­tă­ria unui fin­lan­dez ruso-fono-fil din Chi­și­nău Păca­tOala

  care face tumbe în fața unei neo-iubite Olya, este mai impor­tantă

  decăt scă­pa­rea noas­tră de ocu­pa­ția moscalo-hoholească de circa 200 de ani.