maiasandu2

Maia Sandu: “Chem societatea civilă să continuăm presiunea asupra guvernării, ca să nu ne trezim într-o bună zi cu toate posturile incomode închise”

“Săp­tămâ­na aceas­ta am văzut mai mul­te ata­cu­ri la liber­ta­tea și inde­pen­den­ța pre­sei, ata­cu­ri ce demon­strea­ză cu pri­so­sin­ță că ne miș­căm spre o dic­ta­tu­ră, în care “în sta­bi­li­ta­te” se vor sim­ți doar cei de la pute­re.

– Refu­zul Guver­nu­lui de a apro­ba un pro­iect de lege prin care să fie redus de la cin­ci la două numă­rul de frec­ven­țe pe care le poa­te deți­ne o per­soa­nă. Moti­va­rea prin fap­tul că Minis­te­rul Jus­ti­ți­ei ela­bo­rea­ză un alt pro­iect de lege care va fi mai bun, fără a numi data la care acest pro­iect va fi pre­zen­tat este o scu­ză pen­tru a nu înde­pli­ni una din con­di­ți­i­le îna­in­ta­te de Foru­mul Civic.

– Recon­fi­gu­ra­rea ordi­nii pos­tu­ri­lor TV în gri­la Mol­d­te­le­com este făcu­tă cu sco­pul de a scoa­te Pro­TV și TV7 din pri­me­le zece pozi­ții și de a inclu­de în față alte tele­vi­ziu­ni. Argu­men­tul că aces­tea sînt cele mai popu­la­re pos­tu­ri nu ține. Aceas­ta este o dova­dă că între­prin­de­rea de stat Mol­d­te­le­com nu este în ser­vi­ci­ul cetă­țe­ni­lor.

– Mesa­je că sem­na­le­le unor pos­tu­ri ar fi bru­ia­te, în timp ce sînt difu­za­te emi­siu­ni și opi­nii cri­ti­ce în adre­sa guver­nă­rii; infor­ma­ții vehi­cu­la­te în spa­ți­ul medi­a­tic că alte două pos­tu­ri pri­va­te au intrat recent în pose­sia oli­gar­hu­lui. Sper că nu va fi nevo­ie de alți cîți­va ani ca aces­ta să-și asu­me pro­pri­e­ta­tea, așa cum s-a întîm­plat în cazul celor­lal­te pos­tu­ri din hol­ding.

– Un poli­ti­ci­an de la guver­na­re, care se pre­tin­de libe­ral, cri­ti­că CCA pen­tru că nu a închis un post de tele­vi­ziu­ne, aflat în opo­zi­ție guver­nă­rii”, a men­țio­nat ex-ministra Edu­ca­ți­ei, Maia San­du pe un site de soci­a­li­za­re.

“Țin să atrag aten­ția par­te­ne­ri­lor inter­națio­na­li că aces­tea sunt aten­ta­te direc­te la liber­ta­tea pre­sei din Repu­bli­ca Mol­do­va. În ace­lași timp, chem soci­e­ta­tea civi­lă să con­ti­nu­ăm pre­siu­nea asu­pra guver­nă­rii, ca să nu ne tre­zim într-o bună zi cu toa­te pos­tu­ri­le inco­mo­de închi­se și cu cetă­țe­nii “infor­ma­ți” în exclu­si­vi­ta­te de cana­le­le ce apar­țin unui sin­gur pro­pri­e­tar”, a con­chis San­du.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

  • Simion

    Acest libe­ral de tot rasul e un dege­ne­rat dus cu plu­ta. PLe­pra e un soi de gloa­ba tro­ia­na fara min­te fara c***e. Gloa­ba a fost inca­pas­tra­ta de catre boss’Ulinici si pusa sa raga, sa urle la luna, la Roma­nia, de dimi­ne­a­ta pana sea­ra. Gloa­ba asta a fost de curand, la bra­te­ta cu Mata­ha­la Hari Lup, in ospe­tie la Bra­va Euro­pa. Gloa­ba tro­ia­na si Mata­ha­la Hari, doi comu­nis­to­izi para­nor­ma­li, s-au dus vaci pe pati­ne si s-au intors bovi­ne. Numai ase­me­nea ordu­ri uma­ne au putut sa smul­ga Mol­do­va de la sanul Euro­pei si s-o bage-n fun­dul gro­pii. De ace­ea este nevo­ie de o Mare Cura­te­nie Gene­ra­la!

  • Vla­di­mi­rA­fa­na­si­ev

    DICTATURA DINTOTDEAUNA A FOST DĂUNĂTOARE . DAR DACĂ DICTATURA E tuc­chi­la­tă SUB MANTIA demo­crat  —  libe­ra­lă EA DEVINE EXTREM DE PERICULOASĂ.