maiasandu2

Maia Sandu: “Chem societatea civilă să continuăm presiunea asupra guvernării, ca să nu ne trezim într-o bună zi cu toate posturile incomode închise”

“Săp­tămâna aceasta am văzut mai multe ata­curi la liber­ta­tea și inde­pen­dența pre­sei, ata­curi ce demon­strează cu pri­so­sință că ne miș­căm spre o dic­ta­tură, în care “în sta­bi­li­tate” se vor simți doar cei de la putere.

– Refu­zul Guver­nu­lui de a aproba un pro­iect de lege prin care să fie redus de la cinci la două numă­rul de frec­vențe pe care le poate deține o per­soană. Moti­va­rea prin fap­tul că Minis­te­rul Jus­ti­ției ela­bo­rează un alt pro­iect de lege care va fi mai bun, fără a numi data la care acest pro­iect va fi pre­zen­tat este o scuză pen­tru a nu înde­plini una din con­di­ți­ile îna­in­tate de Foru­mul Civic.

– Recon­fi­gu­ra­rea ordi­nii pos­tu­ri­lor TV în grila Mol­d­te­le­com este făcută cu sco­pul de a scoate ProTV și TV7 din pri­mele zece pozi­ții și de a include în față alte tele­vi­ziuni. Argu­men­tul că aces­tea sînt cele mai popu­lare pos­turi nu ține. Aceasta este o dovadă că între­prin­de­rea de stat Mol­d­te­le­com nu este în ser­vi­ciul cetă­țe­ni­lor.

– Mesaje că sem­na­lele unor pos­turi ar fi bru­iate, în timp ce sînt difu­zate emi­siuni și opi­nii cri­tice în adresa guver­nă­rii; infor­ma­ții vehi­cu­late în spa­țiul medi­a­tic că alte două pos­turi pri­vate au intrat recent în pose­sia oli­gar­hu­lui. Sper că nu va fi nevoie de alți cîțiva ani ca acesta să-și asume pro­pri­e­ta­tea, așa cum s-a întîm­plat în cazul celor­lalte pos­turi din hol­ding.

– Un poli­ti­cian de la guver­nare, care se pre­tinde libe­ral, cri­tică CCA pen­tru că nu a închis un post de tele­vi­ziune, aflat în opo­zi­ție guver­nă­rii”, a men­țio­nat ex-ministra Edu­ca­ției, Maia Sandu pe un site de soci­a­li­zare.

“Țin să atrag aten­ția par­te­ne­ri­lor inter­națio­nali că aces­tea sunt aten­tate directe la liber­ta­tea pre­sei din Repu­blica Mol­dova. În ace­lași timp, chem soci­e­ta­tea civilă să con­ti­nuăm pre­siu­nea asu­pra guver­nă­rii, ca să nu ne tre­zim într-o bună zi cu toate pos­tu­rile inco­mode închise și cu cetă­țe­nii “infor­mați” în exclu­si­vi­tate de cana­lele ce apar­țin unui sin­gur pro­pri­e­tar”, a con­chis Sandu. 


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

  • Simion

    Acest libe­ral de tot rasul e un dege­ne­rat dus cu pluta. PLe­pra e un soi de gloaba tro­iana fara minte fara c***e. Gloaba a fost inca­pas­trata de catre boss’Ulinici si pusa sa raga, sa urle la luna, la Roma­nia, de dimi­ne­ata pana seara. Gloaba asta a fost de curand, la bra­teta cu Mata­hala Hari Lup, in ospe­tie la Brava Europa. Gloaba tro­iana si Mata­hala Hari, doi comu­nis­to­izi para­nor­mali, s-au dus vaci pe patine si s-au intors bovine. Numai ase­me­nea orduri umane au putut sa smulga Mol­dova de la sanul Euro­pei si s-o bage-n fun­dul gro­pii. De aceea este nevoie de o Mare Cura­te­nie Gene­rala!

  • Vla­di­mi­rA­fa­na­siev

    DICTATURA DINTOTDEAUNA A FOST DĂUNĂTOARE . DAR DACĂ DICTATURA E tuc­chi­lată SUB MANTIA demo­crat  —  libe­rală EA DEVINE EXTREM DE PERICULOASĂ.