12710763_1012471332152345_4499683335568413753_o

Întâlnirea dintre șeful statului și europarlamentarul lituanian

Nico­lae Timofti, pre­șe­din­tele R. Mol­dova, s-a întâl­nit astăzi, 9 febru­a­rie, cu rapor­to­rul Par­la­men­tu­lui Euro­pean pen­tru R. Mol­dova, dom­nul Petras Aus­tre­vi­cius, aflat într-o vizită de docu­men­tare în țara noas­tră.

Euro­par­la­men­ta­rul litu­a­nian a comu­ni­cat că Uniu­nea Euro­peană va con­ti­nua să spri­jine R. Mol­dova, cu con­di­ția că rezul­ta­tele imple­men­tă­rii agen­dei pro-europene vor fi vizi­bile în peri­oada urmă­toare.

„Uniu­nea Euro­peană va urmări îndea­proape măsu­rile anti­co­rup­ție apli­cate, avan­sa­rea refor­me­lor în sis­te­mul juri­dic și cel finan­ciar ban­car. Aștep­tăm vizita misiu­nii Fon­du­lui Mone­tar Inter­națio­nal în R. Mol­dova pen­tru ca să gene­răm, ulte­rior, acțiuni din par­tea insti­tu­ți­i­lor euro­pene”, a decla­rat Petras Aus­tre­vi­cius.

Pre­șe­din­tele Timofti a spus că tre­buie dez­ră­dă­ci­nate relele prac­tici folo­site în R. Mol­dova și că Uniu­nea Euro­peană poate ajuta țara noas­tră în acest sens.

La rân­dul său, șeful sta­tu­lui a decla­rat că R. Mol­dova tre­buie să urmeze exem­plul Româ­niei în apli­ca­rea pro­gra­mu­lui de aso­ci­ere și inte­grare euro­peană. „Voi dis­cuta la Bucu­rești, cu oca­zia vizi­tei ofi­ci­ale pe care urmează să o între­prind, posi­bi­li­tă­țile de a for­ti­fica cola­bo­ra­rea noas­tră pe dome­nii care vor impul­siona avan­sa­rea R. Mol­dova pe calea inte­gră­rii euro­pene”, a spus Nico­lae Timofti.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

 • Iacob Tofan

  Ce am făcut Eu pen­tru Stat ?
  Ce a făcut Sta­tul pen­tru Mine ?

  Domni­lor și Doam­ne­lor, am înviat.
  Acel om spur­cat, care posedă foto­gra­fia mea ca cada­vru, acel om jos­nic și tică­los, care m-a adus la așa o stare, să fie bles­te­mați de tot popo­rul.

  09.02.2016

  Refe­ri­tor la inca­pa­ci­ta­tea Dem­ni­ta­ri­lor de Stat de a înlă­tura dis­cri­mi­na­rea cetă­țe­ni­lor sim­pli, chiar și a pro­pri­i­lor părinți

  Am mun­cit pe tără­mul peda­go­gic 50 de ani.
  Exact în ziua împli­ni­rii a 50 de ani de acti­vi­tate peda­go­gică (am petre­cut circa 50 de mii de ore aca­de­mice în fața ele­vi­lor, fără hal­tură), am fost „FELICITAT” printr-un „şut în fund” de la locul de muncă de către direc­to­rul Lice­u­lui Teo­re­tic „Mihail Sado­veanu” din or. Cup­cini, chiar dacă acti­vam cu jumă­tate de sala­riu.
  Am aflat, că Pre­șe­din­tele Nico­lae Timofte are o pen­sie de 18 mii de lei și un sala­riu tot de 18 mii de lei. Nu mai țin minte cîte mii de lei a înca­sat la momen­tul ieși­rii la pen­sie pen­tru anii ser­viți, însă nu știu cui a ser­vit.
  Ce a făcut acest om pen­tru Repu­blica Mol­dova ca să pri­mească unul sin­gur cît 36, dar chiar mai mulți, pen­sio­nari din rîn­dul oame­ni­lor sim­pli? Meda­lii știu că a împăr­țit și la tîlhari.
  Mai știu, că min­ciuna spusă bîl­bîit de Preşe­din­tele Nico­lae Timofti în faţa mili­oa­ne­lor de teles­pec­ta­tori ai cana­lu­lui TV Mol­dova 1 la 1 octom­brie 2012 în cadrul emi­siu­nii “Mol­dova în Direct” a acțio­nat asu­pra Cur­ții Con­sti­tu­ţio­nale, care după nouă luni de la sesi­za­rea depusă de depu­ta­tul Ser­giu Sîrbu la 6 sep­tem­brie 2012, a emis hotă­rîrea dis­cri­mi­na­to­rie din 23 apri­lie 2013 care a numit Con­sti­tu­ţio­nală eli­be­ra­rea din func­ție a peda­go­gi­lor, care au atins vîr­sta de pen­sio­nare, con­trar Con­sti­tu­ției RM în vigoare.
  Ace­eași min­ciună bîl­bîită l-a impus pe Radu Pan­țîru să-mi declare res­pinsă cere­rea mea de la CEDO, cu un motiv fic­tiv. Mai bine de 300 de zile scriu pe dife­rite site-uri des­pre fap­tul (cauza con­dam­nă­rii mele la moarte de către dobi­toace ), că Legea des­pre Sala­ri­zare și Legea de Pen­sio­nare a RM sînt niște Legi Dis­cri­mi­na­to­rii pen­tru cetă­țe­nii sim­pli ai RM pe mai multe cri­te­rii.
  Din cauza că Dem­ni­ta­rii de Stat sînt niște ipo­criți, ce se gîn­desc numai la pro­pri­ile buzu­nare.
  Dem­ni­ta­rii de Stat sus­țin HALTURA ÎN TOATE DEPARTAMENTELE.
  Prin ce se mani­festă sus­ți­ne­rea hal­tu­rei în toate depar­ta­men­tele:
  1. Prin emi­te­rea Deci­zi­i­lor, Hotă­rî­ri­lor și Legi­lor strîmbe și nechi­b­zu­ite.
  2. Dem­ni­ta­rii de Stat, ști­ind des­pre fur­tul bani­lor cu sacii de la băn­cile Sta­tu­lui au tăcut.
  3. Dem­ni­ta­rii de Stat nu efec­tu­iază modi­fi­cări în Legea des­pre Sala­ri­zare, care per­mite ca unele per­soane să pri­mească sala­rii de mili­oane iar cei de rînd abea să ajungă la 2-3 mii de lei lunar.
  4. Dem­ni­ta­rii de Stat pri­mesc Îndem­ni­za­ții pen­tru anii mun­ciți în cazul ieși­rii la pen­sie, iar popo­rul sim­plu n-are acest drept.
  5. Ei nu vor să înțe­leagă că Legea actu­ală de Pen­sio­nare, care asi­gură:
  Achi­ta­rea pen­siei cate­go­ri­i­lor din admi­nis­tra­ția publică cu 50% din mări­mea sta­bi­lită – de la buge­tul asi­gu­ră­ri­lor soci­ale de stat şi 50% – de la buge­tul de stat.
  Mări­mea sta­bi­lită a pen­siei cate­go­ri­i­lor din admi­nis­tra­ția publică repre­zintă 75 % din sala­riul lunar.
  Mări­mea sta­bi­lită a pen­siei cate­go­ri­i­lor, care repre­zintă majo­ri­ta­tea popu­la­ției RM repre­zintă 27% din sala­riul lunar dis­cri­mi­nează popo­rul simlu, care repre­zintă majo­ri­ta­tea popu­la­ției RM.
  5. Dem­ni­ta­rii de Stat per­mit ca jude­că­to­rii din RM să per­fec­teze spă­la­rea de bani din Rusia și alte state.
  6. Vale­riu Guma – cul­mea cul­pe­lor Jude­că­to­ri­lor mol­do­veni.
  Domni­lor jude­că­tori, oare n-a venit vre­mea să aveți măcar un picuț de soveste ome­nească?
  7. Dem­ni­ta­rii de Stat au adop­tat în întu­ne­ri­cul nop­ții un nou guvern con­vi­na­bil numai lor.
  8. Pen­tru trei ani de guver­nare depu­ta­ții corupți umblă ca k… într-o căl­dare.
  Lipsa actu­a­lei clase poli­tice la Foru­mul Civic din 29.01.2016 demon­strează cu pri­so­sință carac­te­rul acti­vi­tă­ții cla­sei poli­tice actu­ale: numai „pe întu­ne­ric”.