Întâlnirea dintre șeful statului și europarlamentarul lituanian

Nico­lae Timofti, pre­șe­din­te­le R. Mol­do­va, s-a întâl­nit astăzi, 9 febru­a­rie, cu rapor­to­rul Par­la­men­tu­lui Euro­pean pen­tru R. Mol­do­va, dom­nul Petras Aus­tre­vi­ci­us, aflat într-o vizi­tă de docu­men­ta­re în țara noas­tră.

Euro­par­la­men­ta­rul litu­a­ni­an a comu­ni­cat că Uniu­nea Euro­pea­nă va con­ti­nua să spri­ji­ne R. Mol­do­va, cu con­di­ția că rezul­ta­te­le imple­men­tă­rii agen­dei pro-europene vor fi vizi­bi­le în peri­oa­da urmă­toa­re.

„Uniu­nea Euro­pea­nă va urmă­ri îndea­proa­pe măsu­ri­le anti­co­rup­ție apli­ca­te, avan­sa­rea refor­me­lor în sis­te­mul juri­dic și cel finan­ci­ar ban­car. Aștep­tăm vizi­ta misiu­nii Fon­du­lui Mone­tar Inter­națio­nal în R. Mol­do­va pen­tru ca să gene­răm, ulte­ri­or, acțiu­ni din par­tea insti­tu­ți­i­lor euro­pe­ne”, a decla­rat Petras Aus­tre­vi­ci­us.

Pre­șe­din­te­le Timofti a spus că tre­bu­ie dez­ră­dă­ci­na­te rele­le prac­ti­ci folo­si­te în R. Mol­do­va și că Uniu­nea Euro­pea­nă poa­te aju­ta țara noas­tră în acest sens.

La rân­dul său, șeful sta­tu­lui a decla­rat că R. Mol­do­va tre­bu­ie să urmeze exem­plul Româ­ni­ei în apli­ca­rea pro­gra­mu­lui de aso­ci­e­re și inte­gra­re euro­pea­nă. „Voi dis­cu­ta la Bucu­rești, cu oca­zia vizi­tei ofi­ci­a­le pe care urmea­ză să o între­prind, posi­bi­li­tă­ți­le de a for­ti­fi­ca cola­bo­ra­rea noas­tră pe dome­nii care vor impul­sio­na avan­sa­rea R. Mol­do­va pe calea inte­gră­rii euro­pe­ne”, a spus Nico­lae Timofti.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

1 comentariu

 1. Iacob Tofan

  Ce am făcut Eu pen­tru Stat ?
  Ce a făcut Sta­tul pen­tru Mine ?

  Domni­lor și Doam­ne­lor, am învi­at.
  Acel om spur­cat, care pose­dă foto­gra­fia mea ca cada­vru, acel om jos­nic și tică­los, care m-a adus la așa o sta­re, să fie bles­te­ma­ți de tot popo­rul.

  09.02.2016

  Refe­ri­tor la inca­pa­ci­ta­tea Dem­ni­ta­ri­lor de Stat de a înlă­tu­ra dis­cri­mi­na­rea cetă­țe­ni­lor sim­pli, chiar și a pro­pri­i­lor părin­ți

  Am mun­cit pe tără­mul peda­go­gic 50 de ani.
  Exact în ziua împli­ni­rii a 50 de ani de acti­vi­ta­te peda­go­gi­că (am petre­cut cir­ca 50 de mii de ore aca­de­mi­ce în fața ele­vi­lor, fără hal­tu­ră), am fost „FELICITAT” printr-un „şut în fund” de la locul de mun­că de către direc­to­rul Lice­u­lui Teo­re­tic „Miha­il Sado­vea­nu” din or. Cup­ci­ni, chiar dacă acti­vam cu jumă­ta­te de sala­riu.
  Am aflat, că Pre­șe­din­te­le Nico­lae Timofte are o pen­sie de 18 mii de lei și un sala­riu tot de 18 mii de lei. Nu mai țin min­te cîte mii de lei a înca­sat la momen­tul ieși­rii la pen­sie pen­tru anii ser­viți, însă nu știu cui a ser­vit.
  Ce a făcut acest om pen­tru Repu­bli­ca Mol­do­va ca să pri­meas­că unul sin­gur cît 36, dar chiar mai mul­ți, pen­sio­na­ri din rîn­dul oame­ni­lor sim­pli? Meda­lii știu că a împăr­țit și la tîlha­ri.
  Mai știu, că min­ciu­na spu­să bîl­bîit de Preşe­din­te­le Nico­lae Timofti în faţa mili­oa­ne­lor de teles­pec­ta­to­ri ai cana­lu­lui TV Mol­do­va 1 la 1 octom­brie 2012 în cadrul emi­siu­nii “Mol­do­va în Direct” a acțio­nat asu­pra Cur­ții Con­sti­tu­ţio­na­le, care după nouă luni de la sesi­za­rea depu­să de depu­ta­tul Ser­giu Sîr­bu la 6 sep­tem­brie 2012, a emis hotă­rîrea dis­cri­mi­na­to­rie din 23 apri­lie 2013 care a numit Con­sti­tu­ţio­na­lă eli­be­ra­rea din func­ție a peda­go­gi­lor, care au atins vîr­sta de pen­sio­na­re, con­trar Con­sti­tu­ți­ei RM în vigoa­re.
  Ace­eași min­ciu­nă bîl­bîi­tă l-a impus pe Radu Pan­țîru să-mi declare res­pin­să cere­rea mea de la CEDO, cu un motiv fic­tiv. Mai bine de 300 de zile scriu pe dife­ri­te site-uri des­pre fap­tul (cau­za con­dam­nă­rii mele la moar­te de către dobi­toa­ce ), că Legea des­pre Sala­ri­za­re și Legea de Pen­sio­na­re a RM sînt niș­te Legi Dis­cri­mi­na­to­rii pen­tru cetă­țe­nii sim­pli ai RM pe mai mul­te cri­te­rii.
  Din cau­za că Dem­ni­ta­rii de Stat sînt niș­te ipo­cri­ți, ce se gîn­desc numai la pro­pri­i­le buzu­na­re.
  Dem­ni­ta­rii de Stat sus­țin HALTURA ÎN TOATE DEPARTAMENTELE.
  Prin ce se mani­fes­tă sus­ți­ne­rea hal­tu­rei în toa­te depar­ta­men­te­le:
  1. Prin emi­te­rea Deci­zi­i­lor, Hotă­rî­ri­lor și Legi­lor strîm­be și nechi­b­zu­i­te.
  2. Dem­ni­ta­rii de Stat, ști­ind des­pre fur­tul bani­lor cu sacii de la băn­ci­le Sta­tu­lui au tăcut.
  3. Dem­ni­ta­rii de Stat nu efec­tu­ia­ză modi­fi­că­ri în Legea des­pre Sala­ri­za­re, care per­mi­te ca une­le per­soa­ne să pri­meas­că sala­rii de mili­oa­ne iar cei de rînd abea să ajun­gă la 2-3 mii de lei lunar.
  4. Dem­ni­ta­rii de Stat pri­mesc Îndem­ni­za­ții pen­tru anii mun­ci­ți în cazul ieși­rii la pen­sie, iar popo­rul sim­plu n-are acest drept.
  5. Ei nu vor să înțe­lea­gă că Legea actu­a­lă de Pen­sio­na­re, care asi­gu­ră:
  Achi­ta­rea pen­si­ei cate­go­ri­i­lor din admi­nis­tra­ția publi­că cu 50% din mări­mea sta­bi­li­tă – de la buge­tul asi­gu­ră­ri­lor soci­a­le de stat şi 50% – de la buge­tul de stat.
  Mări­mea sta­bi­li­tă a pen­si­ei cate­go­ri­i­lor din admi­nis­tra­ția publi­că repre­zin­tă 75 % din sala­ri­ul lunar.
  Mări­mea sta­bi­li­tă a pen­si­ei cate­go­ri­i­lor, care repre­zin­tă majo­ri­ta­tea popu­la­ți­ei RM repre­zin­tă 27% din sala­ri­ul lunar dis­cri­mi­nea­ză popo­rul sim­lu, care repre­zin­tă majo­ri­ta­tea popu­la­ți­ei RM.
  5. Dem­ni­ta­rii de Stat per­mit ca jude­că­to­rii din RM să per­fec­te­ze spă­la­rea de bani din Rusia și alte sta­te.
  6. Vale­riu Guma – cul­mea cul­pe­lor Jude­că­to­ri­lor mol­do­ve­ni.
  Domni­lor jude­că­to­ri, oare n-a venit vre­mea să aveți măcar un picuț de soves­te ome­neas­că?
  7. Dem­ni­ta­rii de Stat au adop­tat în întu­ne­ri­cul nop­ții un nou guvern con­vi­na­bil numai lor.
  8. Pen­tru trei ani de guver­na­re depu­ta­ții corup­ți umblă ca k… într-o căl­da­re.
  Lip­sa actu­a­lei cla­se poli­ti­ce la Foru­mul Civic din 29.01.2016 demon­strea­ză cu pri­so­sin­ță carac­te­rul acti­vi­tă­ții cla­sei poli­ti­ce actu­a­le: numai „pe întu­ne­ric”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *