dodon_aie

Dodon: obiectivul nostru este eliberarea statului captiv, acțiunile guvernării sunt „cosmetice”

Igor Dodon, pre­șe­din­tele PSRM, a del­ca­rat astăzi, în cadrul Foru­mu­lui civic al pro­tes­ta­ta­ri­lor, că deci­zia majo­ri­tă­ții par­la­men­tare refe­ri­tor la orga­ni­za­rea unui refe­ren­dum pen­tru ale­ge­rea directă a șefu­lui sta­tu­lui de către cetă­țeni este salu­ta­bilă. În ace­lași timp, lide­rul PSRM a men­țio­nat că pro­tes­tele și pre­siu­nile paș­nice tre­buie să con­ti­nue.

„Sun­tem dife­riți, vedem dife­riți vec­to­rul geo­po­li­tic. Dar ne-am uni­fi­cat efor­tu­rile. Ceea ce s-a întâm­plat în ulti­mele săp­tămâni este cel mai fru­mos lucru ce s-ar fi putut întâm­pla în R. Mol­dova. La mitin­gul orga­ni­zat dumi­nică am creat acel Con­si­liu Națio­nal, sun­tem puter­nici. Orga­ni­za­rea unui refe­ren­dum con­sti­tu­țio­nal este prima cedare din parte guver­nă­rii oli­gar­hice.”, a men­țio­nat Igor Dodon.

Tot­o­dată, acesta a men­țio­nat că obiec­ti­vul este „eli­be­ra­rea sta­tu­lui cap­tiv”. Refe­ri­tor la solu­ți­ile pro­puse de majo­ri­ta­tea par­la­men­tară, Dodon a decla­rat că acțiu­nile sunt doar„cosmetice”.  „Doar prin ale­geri anti­ci­pate putem reuși, nu recu­noaș­tem guver­nul. Pre­siu­nile și pro­tes­tele tre­buie să con­ti­nuă în mod obli­ga­to­riu. Ple­dez pen­tru pro­teste paș­nice, deo­a­rece guver­nul oli­gar­hic nu repre­zintă popo­rul.”, a decla­rat Igor Dodon.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

  • Aurel

    Eu cred că aciu­nile dacă sunt sim­țite de cetă­țeni în buzu­na­rele lor, da ele sunt sim­țite prin mic­șo­ră­rile la gaz, ener­gie elec­trică, car­bu­ranți, ap ceea ce spune Dodon de “cos­me­tice” mai puțin con­tează, con­tează ce simte omul în buge­tul de fami­lie …

  • tara­sov ion

    ”Pre­siu­nile si pro­tes­tele tre­buie sa CONTINUIE”,tov ,Dodon,fiu de pro­fe­sor de moldoveneasca/romana,se vede ca dru­mu­rile dese la Mos­kova ii strica limba nu numai ide­ile ,dar eu cred ca fara sala­rii si pen­sii la vreme lumea ar tre­bui sa lase guver­nul cele 100 de zile cerute de pri­mul minis­tru Filip sa vedem ce va face,pt,ca nu avem buget pe 2016,nici acord cu FMI si nici guver­na­tor la BNM,mai trece iarna si apoi oame­nii daca nu se face nimic pot reveni in strada,dar Dodon a reve­nit de la Mos­kova cu sa darame tot,acesta este ordi­nul acum din Rusia pt,ca Mol­dova cu Dodon si Usa­tai in frunte sa se faca un cap de pod antiU­kraina si antiUE si anti­NATO,,,