Decizia lui Igor Dodon de a retrage cetățenia lui Traian Băsescu a fost contestată la Curtea Constituțională

Deci­zia lui Igor Dodon de a retra­ge cetă­țe­nia R. Mol­do­va de la Tra­ian Băsescu a fost con­tes­ta­tă, astăzi, 6 ianu­a­rie, la Cur­tea Con­sti­tu­țio­na­lă. Sesi­za­rea a fost depu­să de către Gri­go­re Cob­zac, depu­tat PLDM. 

„Am depus la Cur­tea Con­sti­tu­țio­na­lă sesi­za­rea pri­vind con­tro­lul con­sti­tu­țio­na­li­tă­ții Decre­tu­lui Pre­șe­din­te­lui R. Mol­do­va pri­vind retra­ge­rea cetă­ţe­ni­ei R. Mol­do­va dom­nu­lui Tra­ian Băsescu, prin care am soli­ci­tat recu­noaș­te­rea aces­tu­ia ca fiind necon­sti­tu­țio­nal.

Depu­ne­rea pre­zen­tei sesi­ză­ri a fost deter­mi­na­tă de fer­ma mea con­vin­ge­re că Tra­ian Băsescu este un bun și sin­cer pri­e­ten al R. Mol­do­va, mai nou și cetă­țean al ei. Mai mult ca atât, în cali­ta­tea mea de locu­i­tor al raio­nu­lui Hân­cești, apre­ciaz fap­tul impi­că­rii per­so­na­le a dom­nu­lui Băsescu în lichi­da­rea con­se­cin­țe­lor inun­da­ți­i­lor din anul 2010, în zona râu­lui Prut, a loca­li­tă­ți­lor Nem­țe­ni, Obi­le­ni, Cotul-Morii și Sără­te­ni. Sinis­tra­ții, inclu­siv dato­ri­tă spri­ji­nu­lui Româ­ni­ei, în scurt timp au depă­șit acest cali­fi­ca­tiv și recu­nos­că­to­ri țin min­te acest aju­tor.

Este dato­ria noas­tră acum să-i acor­dăm spri­jin moral pre­șe­din­te­lui și cetă­țea­nu­lui Băsescu. Sesi­za­rea se bazea­ză în mare par­te pe juris­pru­den­ța ante­ri­oa­ră a Cur­ții Con­sti­tu­țio­na­le, care s-a expus în 2002 că retra­ge­rea cetă­țe­ni­ei din con­si­de­ren­te poli­ti­ce este una arbi­tra­ră, dar și pe pre­ve­de­ri­le acte­lor inter­națio­na­le la care R. Mol­do­va este par­te. Decre­tul încal­că și alte pre­ve­de­ri con­sti­tu­țio­na­le, dat fiind fap­tul că „ascun­de­rea fap­te­lor esen­ți­a­le” nu a avut loc, iar învi­nu­i­rea publi­că în comi­te­rea res­pec­ti­ve­lor fap­te fără hotă­rîre jude­că­to­reas­că încal­că pre­zum­ția nevi­no­vă­ți­ei”, sus­ți­ne depu­ta­tul.

Amin­tim că, la 3 ianu­a­rie, Igor Dodon a sem­nat decre­tul prin care lui Tra­ian Băsescu i-a fost retra­să cetă­țe­nia R. Mol­do­va, acor­da­tă de fos­tul pre­șe­din­te Nico­lae Timofti. Mai mul­ți poli­ti­cie­ni de la Chi­și­nău au cri­ti­cat ges­tul pre­șe­din­te­lui. Deo­cam­da­tă, pre­mi­e­rul Pavel Filip și pre­șe­din­te­le Par­la­men­tu­lui, Andri­an Can­du, nu au avut o reac­ție la decre­tul lui Dodon. Nici lide­rii par­ti­de­lor de guver­na­re, Vlad Pla­ho­t­niuc, pre­șe­din­te PD, și Mihai Ghim­pu, pre­șe­din­te­le PL, par­tid care mili­tea­ză pen­tru uni­rea R. Mol­do­va cu Româ­nia, nu au comen­tat acțiu­ni­le de ieri ale lui Igor Dodon.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

4 comentarii

 1. Simion

  Ges­tul este fru­mos. Nu ace­la­si lucru putem spu­ne des­pre Iuda Fio­do­ro­vi­ci, scu­la lLi­ber­ti­na care s-a lipit de dl Basescu pen­tru a se invred­ni­ci, pe neme­rit, de Stea­ua Roma­niei. Grav este ca Sasu­ka Tana­se va scor­ni scu­ze abe­ran­te.

 2. Judele de Apoi

  REMEMBER !
  ALEGERI FURATE – ALEGERI FRAUDATE !
  DONDON tero­ris­tul uci­gaș de uni­o­niș­ti de la anul 1990 încoa­ce nu a câști­gat ale­ge­ri­le din 13 nov.2016 în Mol­do­va de Est. Majo­ri­ta­tea româ­ni­lor est-moldoveni au votat pro-Europa. Doar cir­ca o jumă­ta­te de est-moldoveni au ieșit la ale­ge­ri. Dis­tri­bu­i­rea rea­lă ar fi fost pt. San­du – 65 %, iar pt. Don­don, poa­te 35 %, dar prin mani­pu­la­re, fra­u­da­re și furt, mafia ofi­ci­a­lă neo-comunistă anti-națională, anti-românească, anti-unionistă, anti-europeană a inver­sat și a schim­bat rezul­ta­tul final. Deci, actu­al­men­te Don­don este doar un PSEUDO-președinte impos­tor ima­gi­nar a cir­ca 15 % din popu­la­ția Mol­do­vei de Est /ocupanții extre­miș­ti / și în nici un caz nu repre­zin­tă votul majo­ri­tă­ții din actu­a­la RM, fos­ta pro­vin­cie româ­neas­că inter­be­li­că Basa­ra­bia în baza “Actu­lui Uni­rii” pt. TOTDEAUNA cu Româ­nia votat de majo­ri­ta­tea depu­ta­ți­lor din Sfa­tul Țării din Chi­și­nău la 27 mar­tie 1918. Pes­te câte­va luni de zile Cur­tea Euro­pea­nă a Drep­tu­ri­lor Omu­lui a Con­si­li­u­lui Euro­pei de la Stra­s­bo­urg va tran­șa aceas­tă catas­tro­fă națio­na­lă a RM și va res­ta­bi­li în func­ția de Pre­șe­din­te pe Maia San­du, care a câști­gat cin­stit și corect ale­ge­ri­le din 13 nov. 2016.

 3. vanea baston

  Dodon e vice pre­se­din­te­le par­ti­du­lui soci­al mol­do­ve­ne­sc da Maya Lagut­sa e sefa par­ti­du­lui.
  Inva­ta isto­ria gas­ter­bai­ter de la Sali­har.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *