????????????????????????????????????

Banca Mondială monitorizează reformele în Educație

O misiune a Băn­cii Mondi­ale efec­tu­ează, în peri­oada 14-18 mar­tie, o vizită de lucru în R. Mol­dova pen­tru a moni­to­riza și eva­lua pro­ce­sul de imple­men­tare a refor­me­lor în Edu­ca­ție. Vizita are loc în con­tex­tul deru­lă­rii Pro­iec­tu­lui „Reforma Învă­țămân­tu­lui în Mol­dova (PRIM)”, finan­țat de Aso­ci­a­ția Inter­națio­nală de Dezvol­tare și rea­li­zat de Minis­te­rul Edu­ca­ției al R. Mol­dova.

Pe par­cur­sul zilei de 14 mar­tie, exper­ții Băn­cii Mondi­ale au avut o între­ve­dere cu minis­trul edu­ca­ției Corina Fusu și vice­mi­nis­trul Elena Cer­nei, în cadrul căreia au dis­cu­tat des­pre rezul­ta­tele înre­gis­trare la etapa actu­ală, posi­bi­li­tă­țile de suport și per­spec­ti­vele de extin­dere a pro­iec­tu­lui.

Corina Fusu i-a infor­mat pe par­te­neri că în pre­zent sunt rea­li­zați 9 din 16 indi­ca­tori de per­for­manță sta­bi­liți în cadrul PRIM, care au sco­pul de îmbu­nă­tăți cali­ta­tea învă­țămân­tu­lui și a con­so­lida capa­ci­tă­țile Minis­te­ru­lui Edu­ca­ției în vede­rea moni­to­ri­ză­rii refor­mei. Acești indi­ca­tori se referă la for­ma­rea buge­te­lor șco­li­lor pri­mare și secun­dare gene­rale con­form for­mu­lei de finan­țare per elev, apro­ba­rea stan­dar­de­lor pen­tru șco­lile de cir­cum­scrip­ție, opti­mi­za­rea sis­te­mu­lui de moni­to­ri­zare a aban­do­nu­lui șco­lar, revi­zu­i­rea sis­te­mu­lui de eva­lu­are națio­nală a tutu­ror ele­vi­lor cla­se­lor a IV-a și a IX-a, ajus­ta­rea rapor­tu­lui elev – cadru didac­tic la nor­mele inter­națio­nale ș.a.

„La momen­tul actual sun­tem în plin pro­ces de lucru asu­pra indi­ca­to­ri­lor pri­vind ela­bo­ra­rea unui nou sis­tem de sala­ri­zare a pro­fe­so­ri­lor și direc­to­ri­lor de școli, bazat pe sti­mu­la­rea per­for­man­țe­lor. Con­co­mi­tent va fi actu­a­li­zat pro­gra­mul de for­mare a cadre­lor didac­tice și mana­ge­ri­ale șco­lare, ceea ce va spori con­si­de­ra­bil cali­ta­tea des­fă­șu­ră­rii pro­ce­su­lui edu­ca­țio­nal. Cu părere de rău, nu vom putea rea­bi­lita în cadrul pro­iec­tu­lui toate șco­lile pro­puse ini­țial, deo­a­rece majo­ri­ta­tea edi­fi­ci­i­lor sunt vechi și nece­sită inves­ti­ții capi­tale. Fiind vizate sănă­ta­tea și secu­ri­ta­tea copi­i­lor, nu ne putem per­mite să facem eco­no­mie din con­tul cali­tă­ții lucră­ri­lor de repa­ra­ție”, a pre­ci­zat Corina Fusu.

Andrea Gue­des, șef de echipă al Băn­cii Mondi­ale, a sus­ți­nut demer­su­rile Minis­te­ru­lui Edu­ca­ției și a apre­ciat pozi­tiv rapor­tul PRIM. „Banca Mondi­ală pune accent pe cali­ta­tea, con­ti­nu­i­ta­tea și sus­te­na­bi­li­ta­tea acțiu­ni­lor între­prinse. Vom moni­to­riza în con­ti­nu­are fie­care indi­ca­tor ce urmează a fi rea­li­zat și vom exa­mina posi­bi­li­tă­țile de a vă sus­ține”, a spus Andrea Gue­des.

Men­țio­năm că până la sfâr­și­tul săp­tămâ­nii curente exper­ții Băn­cii Mondi­ale vor avea între­ve­deri cu res­pon­sa­bili de la Minis­te­rul Finan­țe­lor, Minis­te­rul Mun­cii, Pro­tec­ției Soci­ale și Fami­liei, Fon­dal de Inves­ti­ții Soci­ale din Mol­dova, alți fac­tori de deci­zie și par­te­neri.

Pro­iec­tul „Reforma Învă­țămân­tu­lui în Mol­dova” este imple­men­tat în peri­oada apri­lie 2013 – august 2018 și spri­jină Pro­gra­mul de Reforme al Guver­nu­lui prin finan­ța­rea acti­vi­tă­ți­lor care vor con­so­lida cali­ta­tea și efi­ciența edu­ca­ției.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.