Banca Mondială monitorizează reformele în Educație

O misiu­ne a Băn­cii Mondi­a­le efec­tu­ea­ză, în peri­oa­da 14-18 mar­tie, o vizi­tă de lucru în R. Mol­do­va pen­tru a moni­to­ri­za și eva­lua pro­ce­sul de imple­men­ta­re a refor­me­lor în Edu­ca­ție. Vizi­ta are loc în con­tex­tul deru­lă­rii Pro­iec­tu­lui „Refor­ma Învă­țămân­tu­lui în Mol­do­va (PRIM)”, finan­țat de Aso­ci­a­ția Inter­națio­na­lă de Dezvol­ta­re și rea­li­zat de Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei al R. Mol­do­va.

Pe par­cur­sul zilei de 14 mar­tie, exper­ții Băn­cii Mondi­a­le au avut o între­ve­de­re cu minis­trul edu­ca­ți­ei Cori­na Fusu și vice­mi­nis­trul Ele­na Cer­nei, în cadrul căre­ia au dis­cu­tat des­pre rezul­ta­te­le înre­gis­tra­re la eta­pa actu­a­lă, posi­bi­li­tă­ți­le de suport și per­spec­ti­ve­le de extin­de­re a pro­iec­tu­lui.

Cori­na Fusu i-a infor­mat pe par­te­ne­ri că în pre­zent sunt rea­li­zați 9 din 16 indi­ca­to­ri de per­for­man­ță sta­bi­li­ți în cadrul PRIM, care au sco­pul de îmbu­nă­tă­ți cali­ta­tea învă­țămân­tu­lui și a con­so­li­da capa­ci­tă­ți­le Minis­te­ru­lui Edu­ca­ți­ei în vede­rea moni­to­ri­ză­rii refor­mei. Acești indi­ca­to­ri se refe­ră la for­ma­rea buge­te­lor șco­li­lor pri­ma­re și secun­da­re gene­ra­le con­form for­mu­lei de finan­ța­re per elev, apro­ba­rea stan­dar­de­lor pen­tru șco­li­le de cir­cum­scrip­ție, opti­mi­za­rea sis­te­mu­lui de moni­to­ri­za­re a aban­do­nu­lui șco­lar, revi­zu­i­rea sis­te­mu­lui de eva­lu­a­re națio­na­lă a tutu­ror ele­vi­lor cla­se­lor a IV-a și a IX-a, ajus­ta­rea rapor­tu­lui elev – cadru didac­tic la nor­me­le inter­națio­na­le ș.a.

„La momen­tul actu­al sun­tem în plin pro­ces de lucru asu­pra indi­ca­to­ri­lor pri­vind ela­bo­ra­rea unui nou sis­tem de sala­ri­za­re a pro­fe­so­ri­lor și direc­to­ri­lor de șco­li, bazat pe sti­mu­la­rea per­for­man­țe­lor. Con­co­mi­tent va fi actu­a­li­zat pro­gra­mul de for­ma­re a cadre­lor didac­ti­ce și mana­ge­ri­a­le șco­la­re, ceea ce va spo­ri con­si­de­ra­bil cali­ta­tea des­fă­șu­ră­rii pro­ce­su­lui edu­ca­țio­nal. Cu păre­re de rău, nu vom putea rea­bi­li­ta în cadrul pro­iec­tu­lui toa­te șco­li­le pro­pu­se ini­țial, deo­a­re­ce majo­ri­ta­tea edi­fi­ci­i­lor sunt vechi și nece­si­tă inves­ti­ții capi­ta­le. Fiind viza­te sănă­ta­tea și secu­ri­ta­tea copi­i­lor, nu ne putem per­mi­te să facem eco­no­mie din con­tul cali­tă­ții lucră­ri­lor de repa­ra­ție”, a pre­ci­zat Cori­na Fusu.

Andrea Gue­des, șef de echi­pă al Băn­cii Mondi­a­le, a sus­ți­nut demer­su­ri­le Minis­te­ru­lui Edu­ca­ți­ei și a apre­ciat pozi­tiv rapor­tul PRIM. „Ban­ca Mondi­a­lă pune accent pe cali­ta­tea, con­ti­nu­i­ta­tea și sus­te­na­bi­li­ta­tea acțiu­ni­lor între­prin­se. Vom moni­to­ri­za în con­ti­nu­a­re fie­ca­re indi­ca­tor ce urmea­ză a fi rea­li­zat și vom exa­mi­na posi­bi­li­tă­ți­le de a vă sus­ți­ne”, a spus Andrea Gue­des.

Men­țio­năm că până la sfâr­și­tul săp­tămâ­nii curen­te exper­ții Băn­cii Mondi­a­le vor avea între­ve­de­ri cu res­pon­sa­bi­li de la Minis­te­rul Finan­țe­lor, Minis­te­rul Mun­cii, Pro­tec­ți­ei Soci­a­le și Fami­li­ei, Fon­dal de Inves­ti­ții Soci­a­le din Mol­do­va, alți fac­to­ri de deci­zie și par­te­ne­ri.

Pro­iec­tul „Refor­ma Învă­țămân­tu­lui în Mol­do­va” este imple­men­tat în peri­oa­da apri­lie 2013 – august 2018 și spri­ji­nă Pro­gra­mul de Refor­me al Guver­nu­lui prin finan­ța­rea acti­vi­tă­ți­lor care vor con­so­li­da cali­ta­tea și efi­cien­ța edu­ca­ți­ei.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *