Andrei Năstase: „Liberalizarea capitalului și stimularea fiscală este o tentativă de legalizare a marilor hoții”

Andrei Năs­ta­se, pre­șe­din­te­le Plat­for­mei Dem­ni­ta­te și Ade­văr, este de păre­re că pro­iec­tul de lege pri­vind libe­ra­li­za­rea capi­ta­lu­lui și sti­mu­la­rea fis­ca­lă, repre­zin­tă în esen­ța sa o ten­ta­ti­vă extrem de peri­cu­loa­să de amnis­ti­e­re și lega­li­za­re a „mari­lor hoții și jafu­ri pro­du­se în ulti­mii ani, cul­minând cu fur­tul unui mili­ard de dola­ri din rezer­ve­le valu­ta­re ale țării”.

Chiar și Cen­trul Națio­nal Anti­co­rup­ție sem­na­lea­ză o serie de defi­cien­țe și ris­cu­ri, sus­ținând că pre­ve­de­ri­le pro­iec­tu­lui con­tra­vin Con­sti­tu­ți­ei, iar la pro­mo­va­rea lui s-au negli­jat o serie de fac­to­ri de prin­ci­piu cum ar fi trans­pa­ren­ța și argu­men­ta­rea eco­no­mi­că. CNA con­sta­tă că pro­iec­tul nu con­ți­ne garan­ții de libe­ra­li­za­re a capi­ta­lu­lui din sur­se lici­te. Mai mult, exper­ții au ajuns la con­clu­zia că con­cep­tul libe­ra­li­ză­rii capi­ta­lu­lui devi­ne echi­va­lent cu cel al lega­li­ză­rii capi­ta­lu­lui din afa­ra cir­cu­i­tu­lui legal, apropiindu-se de un con­cept al spă­lă­rii bani­lor de pro­ve­nien­ță infrac­țio­na­lă”, sus­țin repre­zen­tan­ții Plat­for­mei DA.

Aceștia sunt de păre­re că situ­a­ția se poa­te repe­ta la fel ca și în cazul „legii trans­for­ma­rii mili­ar­du­lui furat în dato­rie publi­că” adop­ta­tă în regim de urgen­ță prin asu­ma­re de răs­pun­de­re de către guvern, chiar și în pofi­da avi­zu­lui nega­tiv al CNA, con­form căru­ia pro­iec­tul afec­ta grav inte­re­se­le fun­damen­ta­le ale cetă­țe­ni­lor, garan­ta­te prin lege.

În aces­te cir­cum­stan­țe, Plat­for­ma Dem­ni­ta­te și Ade­văr își rei­te­rea­za inten­ția de a orga­ni­za ample acțiu­ni de pro­test în cazul pro­mo­vă­rii pro­iec­te­lor de acte legi­sla­ti­ve anti­po­pu­la­re și ile­ga­le.

Tot­o­da­tă, Plat­for­ma Dem­ni­ta­te și Ade­văr cere demi­sia pre­șe­din­te­lui Legi­sla­ti­vu­lui, Andri­an Can­du, „ca pro­mo­tor direct al unui pro­iect de lege vădit ille­gal cu depu­ne­rea man­da­tu­lui de depu­tat împre­u­nă cu coa­u­to­rii aces­tei ini­ția­ti­ve legi­sla­ti­ve, iar Pro­cu­ra­tu­ra Gene­ra­lă să ini­ție­ze urmă­ri­rea pena­lă a ini­ția­to­ri­lor actu­lui legi­sla­tiv cimi­nal, gene­ra­tor de corup­ție, pro­tec­ti­o­nism și favo­ri­za­re a infrac­to­ri­lor”.

Amin­tim că, pe data de 13 febru­a­rie, IDIS „Vii­to­rul” a lan­sat un stu­diu com­pa­ra­tiv din­tre o lege a amnis­ti­ei fis­ca­le, adop­ta­tă în 2007 de guver­na­rea comu­nis­tă și pro­iec­tul de lege din 2016, pro­mo­vat de Andri­an Can­du. Potri­vit spe­cia­liș­ti­lor IDIS, sti­mu­la­rea fis­ca­lă poa­te sub­mi­na dis­ci­pli­na fis­ca­lă într-o țară cu un seg­ment foar­te larg al „eco­no­mi­ei gri”.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

1 comentariu

  1. Vantura-lume, vantura-tara! Cama­ri­la a masa­crat Codul Penal. Poten­ta­tul, men­to­rul majo­ri­ta­tii de inspi­ra­tie sibe­ri­a­na: L’etat c’est moi! Cama­ri­la face ce vrea mus­chiul de chi­chi­ri al sta­pa­nu­lui abso­lut. Deli­rand colec­tiv, nomen­cla­tu­ra mai baga, pe sesta­che, MIX­Tu­ra si gata. Poh­ta ce-o pohtit-o! Omer­ta e mai dul­ce. Feu­da­li­za­rea e garan­ta­ta. Seni­lii, stu­pi­zii cu bur­ti­le umfla­te de foa­me­te si cre­ie­re­le mici inghit mome­a­la ca pe o aca­dea par­fu­ma­ta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *