IMG_0021

(VIDEO) Sentință în dosarul lui Dan Vulpe, chiar de ziua sa. Bărbatul care l-a accidentat mortal, pedepsit cu suspendare

Ser­giu Tro­fim, băr­ba­tul care l-a tam­po­nat mor­tal pe Dan Vulpe în luna decem­brie 2013, a fost con­dam­nat la 5 ani de închi­soare cu sus­pen­dare. Șen­tința a fost pro­nun­țată de către magis­tra­tul Vir­gi­liu Buh­naci de la Jude­că­to­ria Bota­nica, joi, 4 febru­a­rie 2016, zi în care Dan Vulpe, ar fi împli­nit 42 de ani, dacă nu ar fi fost acci­den­tat mor­tal. După ședința de jude­cată, tatăl și rudele lui Dan au mers la mor­mân­tul său de la Cimi­ti­rul cen­tral de pe str. Arme­nească, acolo unde nu și-au putut stă­pâni lacri­mile.

ZdG a fost sin­gura insti­tu­ție de presă care a urmă­rit Dosa­rul mor­ții lui Dan Vulpe, care a ajuns în aten­ția opi­niei publice acum doi ani.

Ser­giu Tro­fim, învi­nuit de încăl­ca­rea regu­li­lor de cir­cu­la­ţie, sol­date cu dece­sul unei per­soane, con­form art. 264 Cod Penal, a fost con­dam­nat la 5 ani de închi­soare cu ispă­și­rea pedep­sei într-un pene­ten­ciar de tip des­chis, cu pri­va­rea drep­tu­lui de a con­duce mij­loace de trans­port pe un ter­men de 2 ani, ter­men care, deja a expi­rat. Magis­tra­tul Vir­gi­liu Buh­naci a decis sus­pen­da­rea pedep­sei pe un ter­men de 4 ani, cu obli­ga­ția de a nu schimba domi­ci­liul fără învo­irea orga­nu­lui de stat. Instanța l-a eli­be­rat, tot­o­dată, pe Tro­fim de răs­pun­dere pen­tru comi­te­rea infrac­țiu­nii pre­vă­zute de art. 266 CP, pără­si­rea locu­lui acci­den­tu­lui, pe moti­vul  expi­ră­rii pre­scrip­ției de tra­gere la răs­pun­dere penală, în teme­iul art. 60 al. 1lit. a) CP, cu înce­ta­rea pro­ce­su­lui. Acest ter­men a tre­cut la finele lunii decem­brie, peri­oadă din care, fami­lia Vulpe l-a aten­țio­nat pe magis­trat de acest fapt. Jude­că­to­rul însă, de atunci, a amâ­nat prac­tic toate ședin­țele de jude­cată, per­mițând con­ști­ent ca acest ter­men să fie depă­șit.

Tro­fim urmează să plă­tească fami­liei Vulpe un pre­ju­di­ciu moral în sumă de 300 de mii de lei, dar și 63 396 de mii de lei, pre­ju­di­ciu mate­rial.

Fami­lia Vulpe, nemul­țu­mită de sen­tința pe care o con­si­deră prea blândă, urmează s-o atace la Cur­tea de Apel Chi­și­nău, în ter­men de 15 zile.

460-dan-vulpeAmin­tim că Dosa­rul morţii lui Dan Vulpe, tână­rul acci­den­tat mor­tal la sfârşi­tul anu­lui 2013  pe bd. Dacia din capi­tală, a fost trans­mis în instanță din octom­brie 2014. Potri­vit pro­be­lor acu­mu­late în cadrul urmă­ri­rii penale, Tro­fim se deplasa cu o viteză de apro­xi­ma­tiv 93 km/h. Acesta și alți trei pasa­geri, au pără­sit locul acci­den­tu­lui și au ascuns mașina în cur­tea unui bloc din apro­pi­ere, fără a acorda pri­mul aju­tor per­soa­nei lovite. Deși, mar­to­rii au decla­rat în instanță că ime­diat au ple­cat cu un taxi în or. Ialo­veni, ancheta a sta­bi­lit că aceștia ar fi urmă­rit din umbră veni­rea poli­ției și ambu­lan­ței la locul acci­den­tu­lui. Avo­ca­tul incul­pa­tu­lui a insis­tat pe fap­tul că Tro­fim și cei trei pri­e­teni, Ghe­or­ghe Vicol, Vadim Cuce­rescu și Vita­lie Gor­dilă care erau în auto­mo­bil se aflau în stare de șoc și nu știau cum să reac­țio­neze.

Tatăl tână­ru­lui dece­dat, Con­stan­tin Vulpe, a soli­ci­tat ca Vicol, Cuce­rescu și Gor­dilă să fie trași la răs­pun­dere penală pen­tru pără­si­rea locu­lui acci­den­tu­lui și fals în decla­ra­ții, aceștia însă au fost audi­ați doar în cali­tate de mar­tori.

Con­stan­tin Vulpe, tatăl lui Dan Vulpe, spune că deci­zia instan­ței ar fi putut fi influ­en­țată de rela­ți­ile de rude­nie ale lui Tro­fim. Ghe­or­ghe Tro­fim, fra­tele șofe­ru­lui con­dam­nat la închi­soare cu sus­pen­dare e finul de cunu­nie al pro­cu­ro­ru­lui Ruslan Popov, fost şef inte­ri­mar al Pro­cu­ra­tu­rii Anti­co­ru­pţie, mem­bru al Con­si­li­u­lui Supe­rior al Pro­cu­ro­ri­lor, actual șef al Pro­cu­ra­tu­rii sect. Cio­cana.

ZdG a urmă­rit cazul și a publi­cat mai multe arti­cole la acest subiect: „Secre­tele dosa­ru­lui Dan Vulpe” și „Dosa­rul lui Dan Vulpe în jude­cată”.
După sen­tință, fami­lia Vulpe a mers la Cimi­ti­rul cen­tral de pe str. Arme­nească, unde este înmor­mân­tat Dan Vulpe. Acolo, aceștia nu și-au putut stă­pâni lacri­mile.

În edi­ția tipă­rită a ZdG de joi, 11 febru­a­rie 2016, veți afla mai multe deta­lii des­pre acest dosar, dar și cum a moti­vat jude­că­to­rul Buh­naci pedep­si­rea cu sus­pen­dare a celui care l-a acci­den­tat mor­tal pe Dan Vulpe.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.