(VIDEO) Sentință în dosarul lui Dan Vulpe, chiar de ziua sa. Bărbatul care l-a accidentat mortal, pedepsit cu suspendare

Ser­giu Tro­fim, băr­ba­tul care l-a tam­po­nat mor­tal pe Dan Vul­pe în luna decem­brie 2013, a fost con­dam­nat la 5 ani de închi­soa­re cu sus­pen­da­re. Șen­tin­ța a fost pro­nun­ța­tă de către magis­tra­tul Vir­gi­liu Buh­na­ci de la Jude­că­to­ria Bota­ni­ca, joi, 4 febru­a­rie 2016, zi în care Dan Vul­pe, ar fi împli­nit 42 de ani, dacă nu ar fi fost acci­den­tat mor­tal. După ședin­ța de jude­ca­tă, tatăl și rude­le lui Dan au mers la mor­mân­tul său de la Cimi­ti­rul cen­tral de pe str. Arme­neas­că, aco­lo unde nu și-au putut stă­pâ­ni lacri­mi­le.

ZdG a fost sin­gu­ra insti­tu­ție de pre­să care a urmă­rit Dosa­rul mor­ții lui Dan Vul­pe, care a ajuns în aten­ția opi­ni­ei publi­ce acum doi ani.

Ser­giu Tro­fim, învi­nu­it de încăl­ca­rea regu­li­lor de cir­cu­la­ţie, sol­date cu dece­sul unei per­soane, con­form art. 264 Cod Penal, a fost con­dam­nat la 5 ani de închi­soa­re cu ispă­și­rea pedep­sei într-un pene­ten­ci­ar de tip des­chis, cu pri­va­rea drep­tu­lui de a con­du­ce mij­loa­ce de trans­port pe un ter­men de 2 ani, ter­men care, deja a expi­rat. Magis­tra­tul Vir­gi­liu Buh­na­ci a decis sus­pen­da­rea pedep­sei pe un ter­men de 4 ani, cu obli­ga­ția de a nu schim­ba domi­ci­li­ul fără învo­irea orga­nu­lui de stat. Instan­ța l-a eli­be­rat, tot­o­da­tă, pe Tro­fim de răs­pun­de­re pen­tru comi­te­rea infrac­țiu­nii pre­vă­zu­te de art. 266 CP, pără­si­rea locu­lui acci­den­tu­lui, pe moti­vul  expi­ră­rii pre­scrip­ți­ei de tra­ge­re la răs­pun­de­re pena­lă, în teme­iul art. 60 al. 1lit. a) CP, cu înce­ta­rea pro­ce­su­lui. Acest ter­men a tre­cut la fine­le lunii decem­brie, peri­oa­dă din care, fami­lia Vul­pe l-a aten­țio­nat pe magis­trat de acest fapt. Jude­că­to­rul însă, de atun­ci, a amâ­nat prac­tic toa­te ședin­țe­le de jude­ca­tă, per­mițând con­ști­ent ca acest ter­men să fie depă­șit.

Tro­fim urmea­ză să plă­teas­că fami­li­ei Vul­pe un pre­ju­di­ciu moral în sumă de 300 de mii de lei, dar și 63 396 de mii de lei, pre­ju­di­ciu mate­ri­al.

Fami­lia Vul­pe, nemul­țu­mi­tă de sen­tin­ța pe care o con­si­de­ră prea blân­dă, urmea­ză s-o ata­ce la Cur­tea de Apel Chi­și­nău, în ter­men de 15 zile.

460-dan-vulpeAmin­tim că Dosa­rul morţii lui Dan Vul­pe, tână­rul acci­den­tat mor­tal la sfârşi­tul anu­lui 2013  pe bd. Dacia din capi­tală, a fost trans­mis în instan­ță din octom­brie 2014. Potri­vit pro­be­lor acu­mu­la­te în cadrul urmă­ri­rii pena­le, Tro­fim se depla­sa cu o vite­ză de apro­xi­ma­tiv 93 km/h. Aces­ta și alți trei pasa­geri, au pără­sit locul acci­den­tu­lui și au ascuns mași­na în cur­tea unui bloc din apro­pi­ere, fără a acor­da pri­mul aju­tor per­soa­nei lovi­te. Deși, mar­to­rii au decla­rat în instan­ță că ime­diat au ple­cat cu un taxi în or. Ialo­veni, anche­ta a sta­bi­lit că aceștia ar fi urmă­rit din umbră veni­rea poli­ției și ambu­lan­ței la locul acci­den­tu­lui. Avo­ca­tul incul­pa­tu­lui a insis­tat pe fap­tul că Tro­fim și cei trei pri­e­teni, Ghe­or­ghe Vicol, Vadim Cuce­rescu și Vita­lie Gor­dilă care erau în auto­mo­bil se aflau în sta­re de șoc și nu ști­au cum să reac­țio­neze.

Tatăl tână­ru­lui dece­dat, Con­stan­tin Vul­pe, a soli­ci­tat ca Vicol, Cuce­rescu și Gor­dilă să fie trași la răs­pun­dere pena­lă pen­tru pără­si­rea locu­lui acci­den­tu­lui și fals în decla­ra­ții, aceștia însă au fost audi­ați doar în cali­ta­te de mar­to­ri.

Con­stan­tin Vul­pe, tatăl lui Dan Vul­pe, spu­ne că deci­zia instan­ței ar fi putut fi influ­en­ța­tă de rela­ți­i­le de rude­nie ale lui Tro­fim. Ghe­or­ghe Tro­fim, fra­tele șofe­ru­lui con­dam­nat la închi­soa­re cu sus­pen­da­re e finul de cunu­nie al pro­cu­ro­ru­lui Ruslan Popov, fost şef inte­ri­mar al Pro­cu­ra­tu­rii Anti­co­ru­pţie, mem­bru al Con­si­li­u­lui Supe­rior al Pro­cu­ro­ri­lor, actu­al șef al Pro­cu­ra­tu­rii sect. Cio­ca­na.

ZdG a urmă­rit cazul și a publi­cat mai mul­te arti­co­le la acest subiect: „Secre­tele dosa­ru­lui Dan Vul­pe” și „Dosa­rul lui Dan Vul­pe în jude­ca­tă”.
După sen­tin­ță, fami­lia Vul­pe a mers la Cimi­ti­rul cen­tral de pe str. Arme­neas­că, unde este înmor­mân­tat Dan Vul­pe. Aco­lo, aceștia nu și-au putut stă­pâ­ni lacri­mi­le.

În edi­ția tipă­ri­tă a ZdG de joi, 11 febru­a­rie 2016, veți afla mai mul­te deta­lii des­pre acest dosar, dar și cum a moti­vat jude­că­to­rul Buh­na­ci pedep­si­rea cu sus­pen­da­re a celui care l-a acci­den­tat mor­tal pe Dan Vul­pe.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *