Un fost polițist care aresta oameni la 7 aprilie, numit șef al Inspectoratului Râșcani

La 9 febru­a­rie curent, prin ordi­nul șefu­lui adjunct al Inspec­to­ra­tu­lui Gene­ral al Poli­ți­ei, Ghe­or­ghe Cav­ca­liuc, au fost numiți în func­ție șefi noi la cin­ci Inspec­to­ra­te de Poli­ție.

La Inspec­to­ra­tul de Poli­ție Cen­tru  al DP mun. Chi­și­nău,  a fost numit colo­ne­lul  de poli­ție, Bili­bov Ion,  eli­be­rat din func­ția de șef al IP Ialo­ve­ni, unde a fost numit locotenent- colo­ne­lul de  poli­ție,  Pavel Damas­chin. 

Sef al  IP Rîș­ca­ni al  al DP mun. Chi­și­nău,  a fost numit locotenent-colonelul Moi­sei Vita­lie,  ante­ri­or a acti­vat ca șef de Direc­ție în cadrul Cen­tru­lui Națio­nal Anti­co­rup­ție.

În func­ția de  şef al Inspec­to­ra­tu­lui de Poli­ţie Ben­der, a fost numit  colo­ne­lul Voicu Pavel. Ante­ri­or aces­ta a deţi­nut fun­cţia de şef al IP Buiu­ca­ni a DP mun.Chişinău.

Tot­o­da­tă,  în fun­cţia de șef al IP Cahul, a fost numit colo­ne­lul de poli­ţie Bri­ceag Iurii, fiind eli­be­rat din fun­cţia de șef al Secţi­ei admi­nis­tra­re per­so­nal a Dire­cţi­ei resur­se Uma­ne a Inspec­to­ra­tu­lui Naţio­nal de Patru­la­re al IGP.

Pre­ci­zăm că Vita­lie Moi­sei este unul din poliș­tii des­pre care ante­ri­or, ZdG scria că ar fi reți­nut lumea, în pli­nă stra­dă, în tim­pul eve­ni­men­te­lor din apri­lie 2009. Aces­ta a recu­nos­cut ulte­ri­or acest fapt, într-o dis­cu­ție cu un repor­ter ZdG. 

Vede­ți mai jos dia­lo­gul:

Vita­lie Moi­sei, unul din­tre poli­ţi­ş­tii impli­caţi în reţi­ne­rea pro­tes­ta­ta­ri­lor din spa­tele Guver­nu­lui, în după-amiaza zilei de 8 apri­lie 2009, afir­mă că este ame­ninţat cu moar­tea. Aces­ta şi-a recu­nos­cut figu­ra din foto­gra­fi­ile publi­cate de ZdG.

— V-aţi recunoscut figura din fotografiile publicate de ZdG?

— Da. Am văzut poza mea.

267-politist1— Cine v-a dat ordin să-i loviţi pe acei tineri?

— Eu vă răs­pund în con­tex­tul în care n-am atins niciun om în ziua ace­ea. Da, am fost în ziua ace­ea. Asta nu neg. Dar cine sunt per­soa­nele care sunt lovi­te? (întrea­bă poli­ţis­tul). Eu ţin min­te epi­so­dul. Acei trei tine­ri care erau cu cagu­le pe faţă – noi ne-am oprit şi dis­cu­tam – nu erau pro­tes­ta­tari. Erau trei tine­ri care au arun­cat în faţa Guver­nu­lui, apoi au fugit în spa­tele Guver­nu­lui. Aveau cagu­le şi noi ne-am oprit şi ne cla­ri­fi­cam. Am dis­cu­tat cu ei. Băi băieţi, aşa şi aşa. S-a apro­piat şi doc­to­rul ace­la. Şi… voi aţi venit şi ne-aţi foto­gra­fiat.

— I-aţi lovit cu picioarele?

— Noi i-am reţi­nut. Dar ei doreau să fugă.

— Aţi fost anchetat în acest caz?

— Tu îmi pui între­bări pro­vo­ca­toare. Acum ascultă-mă tu pe mine. Tu, pen­tru fap­ta pe care n-ai facut-o, poţi să fii anche­tat? Cer­ce­tat pen­tru ce ? Eu n-am atins nicio per­soană. Să şti­ţi că eu pro­vin dintr-o fami­lie de inte­lec­tu­ali. Părinţii au văzut poze­le şi au şi ei între­bări atât la mine, cât şi la reda­cţia ZdG, în con­tex­tul în care n-am atins o per­soană. Eu am făcut stu­dii şi mă ştie o lume întrea­gă. Mă sună cole­gii cu care am învă­ţat şi mă întrea­bă pe cine am tor­tu­rat. Mă sună şi din stră­i­nă­tate şi la fel mă întrea­bă. Dar pe cine am tor­tu­rat? Am un ser­vi­ciu ope­ra­tiv, în care nu tre­buie să îmi fie publi­cată poza.

În dis­cu­ţia cu cola­bo­ra­to­rul de poli­ţie aces­ta a ţinut să pre­ci­zeze că nu a tor­tu­rat nicio per­soană. Tot­o­dată, Vita­lie Moi­sei decla­ră că este în peri­col atât el, cât şi fami­lia sa. “La adre­sa mea şi a fami­liei apar foar­te mul­te momen­te neplă­cute. Ame­ninţări cu moar­tea, vă spun sin­cer. Chiar vă invit la mine la ser­vi­ciu să le vedeţi. Voi aţi făcut din noi călăi – că am tor­tu­rat”, afir­mă Moi­sei, cola­bo­ra­tor de poli­ţie al Comi­sa­ri­a­tu­lui Gene­ral de Poli­ţie.

Potri­vit unei pagi­ni web de soci­a­li­zare, în pro­fi­lul lui Moi­sei se ara­tă că aces­ta are 31 de ani şi că este sta­bi­lit cu domi­ci­liul în capi­tală. A învă­ţat la şcoa­la medie din satul Răde­nii Vechi în 1984 — 1994.  Şi-a con­ti­nuat stu­di­ile în 1994 – 1999 la Cole­giul Peda­go­gic “Ale­xan­dru cel Bun” din r. Călă­raşi. Stu­di­ile supe­ri­oare şi le-a făcut la Aca­de­mia de Poli­ţie “Şte­fan cel Mare şi Sfânt”. Actu­al­mente este cola­bo­ra­tor de poli­ţie.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *