nicolae craciun facebook

Restabilit, dar nu prea. Fost șef de la Primărie, cu decizia instanței, dar fără serviciu

Șeful Direc­ți­ei Fun­ci­a­re din cadrul Dire­cţi­ei gene­ra­le arhi­tec­tu­ră, urba­nism şi rela­ţii fun­ci­a­re (DGAURF) a Con­si­li­u­lui Muni­ci­pal Chi­și­nău (CMC), Nico­lae Cră­ciun, sus­pen­dat din func­ție în sep­tem­brie 2014 pe motiv că ar fi vizat într-un dosar de corup­ție, res­ta­bi­lit în func­ție de instan­ța de jude­ca­tă, încă nu a reve­nit la ser­vi­ciu. Nico­lae Cră­ciun afir­mă că șefii muni­ci­pa­li­tă­ții refu­ză să exe­cu­te deci­zia instan­ței de jude­ca­tă.

La 16 febru­a­rie curent, Cur­tea de Apel Chi­și­nău a decla­rat nule două dis­po­zi­ții ale edi­lu­lui Dorin Chir­toa­că prin care func­țio­na­rul a fost sus­pen­dat din func­ție. Nico­lae Cră­ciun afir­mă însă că Pri­mă­ria nu se con­for­mea­ză deci­zi­ei și nu-i per­mi­te acce­sul la locul de mun­că.

Nico­lae Cră­ciun este şef la Dire­cţia Fun­ci­a­ră din 2006. În iunie 2014, aces­ta a fost vizat într-un dosar de corup­ție, după ce ofi­ţe­rii CNA şi pro­cu­ro­rii au des­cins cu per­che­zi­ții în biro­u­ri­le și domi­ci­li­i­le unor func­țio­na­ri de la Direc­ția Fun­ci­a­ră, pe motiv că aceștia ar fi luat mită de la un agent eco­no­mic pen­tru atri­bu­i­rea unor lotu­ri de pământ. Omul de afa­ce­ri a fost pla­sat atun­ci în arest pre­ven­tiv pen­tru 20 de zile. Tot atun­ci, Dorin Chir­toa­că decla­ra că exis­tă ima­gi­ni video în care func­țio­na­rul este sur­prins în timp ce ia bani chiar în biro­ul său, iar sume­le pre­tin­se se ridi­că la câte­va zeci de mii de euro. Cră­ciun a fost cer­ce­tat în baza art. 324, alin 1) Cod Penal, pen­tru coru­pe­re pasi­vă. Dosa­rul dat însă a fost cla­sat la 29 decem­brie 2014, iar Cră­ciun, scos de sub învi­nu­i­re. Bogdan Zum­brea­nu, şeful dire­cţi­ei Urmă­ri­re Pena­lă CNA  men­țio­na că infrac­țiu­nea n-a fost pro­ba­tă: „S-au fixat trans­mi­te­ri de care­va obiec­te care se pre­su­pu­ne că ar fi fost bani, dar nu putem fi sigu­ri de acest fapt, toc­mai aces­ta a fost cred teme­iul, căci nu putem incri­mi­na per­soa­nei doar o sim­plă fil­ma­re a unei acţiu­ni. Dato­ri­tă fap­tu­lui că nu s-a reu­şit aceas­tă acţiu­ne, Pro­cu­ra­tu­ra a dis­pus cla­sa­rea cau­zei pena­le”. Edi­lul capi­ta­lei însă afir­ma că acest fapt este des­tul de stra­niu, deo­a­re­ce în dosar erau pre­zen­te ima­gi­ni video și audio. Dorin Chir­toa­că decla­ra că nu va per­mi­te res­ta­bi­li­rea lui în fun­cţie a lui Nico­lae Cră­ciun.

Pe de altă par­te,  func­țio­na­rul insis­tă că nu a luat mită şi din sep­tem­brie 2014 lup­tă pen­tru res­ta­bi­li­rea sa în fun­cţie.

La 14 august 2014, Nico­lae Cră­ciun a fost sus­pen­dat din func­ția de şef al Dire­cţi­ei Fun­ci­a­re, pe peri­oa­da unei anche­te de ser­vi­ciu, dema­ra­tă în urma unei sesi­ză­ri a edi­lu­lui. Dorin Chir­toa­că a invo­cat fap­tul că Nico­lae Cră­ciun ar fi lip­sit în repe­ta­te rân­du­ri nemo­ti­vat de la pos­tul de mun­că.

Ulte­ri­or, la 16 sep­tem­brie 2014, Comi­sia de dis­ci­pli­nă l-a demis din func­ție pe Cră­ciun pe motiv că aces­ta ar figu­ra drept bănu­it într-un dosar penal al CNA, bazat pe fap­tul abu­zu­lui de ser­vi­ciu, art. 327, alin. (2), lit. c) Cod Penal.

Dis­po­zi­ți­i­le pri­ma­ru­lui au fost ata­ca­te în jude­ca­tă de Cră­ciun, iar Jude­că­to­ria sec­to­ru­lui Cen­tru le-a res­pins. La 16 febru­a­rie, CA Chi­și­nău a casat însă hotă­rârea instan­ței și a admis cere­rea de recurs depu­să de func­țio­nar. Magis­tra­ții au sta­bi­lit că deci­zi­i­le Pri­mă­ri­ei au fost emi­se cu dero­gă­ri de la legi­sla­ția în vigoa­re. S-a con­sta­tat că, de fapt, Comi­sia de dis­ci­pli­nă a CMC nu l-a audi­at pe Cră­ciun, nu i-a pre­zen­tat copia rapor­tu­lui pri­vind anche­ta de ser­vi­ciu și nu i-a cerut o expli­ca­ție scri­să a fap­tei comi­se. Mai mult, instan­ța de Apel a sta­bi­lit că la momen­tul sus­pen­dă­rii din func­ție, Cră­ciun nu figu­ra drept bănu­it, sta­tu­tul său pe dosar fiind recu­nos­cut abia la 29 sep­tem­brie 2014, adi­că cu două săp­tămâ­ni mai târ­ziu. De ase­me­nea, CA a men­țio­nat că repre­zen­tan­ții Pri­mă­ri­ei nu au pre­zen­tat în instan­ță ordo­nan­ța de pune­re sub arest de către CNA, în baza căre­ia s-a decis eli­be­ra­rea din func­ție, și nici acte­le anche­tei de ser­vi­ciu.

Nico­lae Cră­ciun afir­mă că pri­ma­rul de Chi­și­nău și șeful Dire­cţi­ei gene­ra­le arhi­tec­tu­ră, urba­nism şi rela­ţii fun­ci­a­re, Ion Car­pov, nu s-au con­for­mat deci­zi­ei instan­ței de apel, dar și că i-au blo­cat acce­sul în biro­ul de ser­vi­ciu prin schim­ba­rea lacă­tei de la uşă. Cră­ciun spu­ne că auto­ri­tă­ți­le loca­le nu i-au răs­puns nici la adre­să­ri­le ofi­ci­a­le. În cadrul DGAURF, am fost anun­ța­ți că Ion Car­pov se află într-o depla­sa­re în Româ­nia și nu se va putea pro­nun­ța pe mar­gi­nea cazu­lui.Ediția tipărită a Ziarului de Gardă apare cu sprijinul DEPARTAMENTULUI POLITICI PENTRU RELAŢIA CU ROMÂNII DE PRETUTINDENI A MINISTERULUI DE EXTERNE AL ROMÂNIEI

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.