nicolae craciun facebook

Restabilit, dar nu prea. Fost șef de la Primărie, cu decizia instanței, dar fără serviciu

Șeful Direc­ției Fun­ci­are din cadrul Dire­cţiei gene­rale arhi­tec­tură, urba­nism şi rela­ţii fun­ci­are (DGAURF) a Con­si­li­u­lui Muni­ci­pal Chi­și­nău (CMC), Nico­lae Cră­ciun, sus­pen­dat din func­ție în sep­tem­brie 2014 pe motiv că ar fi vizat într-un dosar de corup­ție, res­ta­bi­lit în func­ție de instanța de jude­cată, încă nu a reve­nit la ser­vi­ciu. Nico­lae Cră­ciun afirmă că șefii muni­ci­pa­li­tă­ții refuză să exe­cute deci­zia instan­ței de jude­cată.

La 16 febru­a­rie curent, Cur­tea de Apel Chi­și­nău a decla­rat nule două dis­po­zi­ții ale edi­lu­lui Dorin Chir­toacă prin care func­țio­na­rul a fost sus­pen­dat din func­ție. Nico­lae Cră­ciun afirmă însă că Pri­mă­ria nu se con­for­mează deci­ziei și nu-i per­mite acce­sul la locul de muncă.

Nico­lae Cră­ciun este şef la Dire­cţia Fun­ci­ară din 2006. În iunie 2014, acesta a fost vizat într-un dosar de corup­ție, după ce ofi­ţe­rii CNA şi pro­cu­ro­rii au des­cins cu per­che­zi­ții în biro­u­rile și domi­ci­li­ile unor func­țio­nari de la Direc­ția Fun­ci­ară, pe motiv că aceștia ar fi luat mită de la un agent eco­no­mic pen­tru atri­bu­i­rea unor loturi de pământ. Omul de afa­ceri a fost pla­sat atunci în arest pre­ven­tiv pen­tru 20 de zile. Tot atunci, Dorin Chir­toacă declara că există ima­gini video în care func­țio­na­rul este sur­prins în timp ce ia bani chiar în biroul său, iar sumele pre­tinse se ridică la câteva zeci de mii de euro. Cră­ciun a fost cer­ce­tat în baza art. 324, alin 1) Cod Penal, pen­tru coru­pere pasivă. Dosa­rul dat însă a fost cla­sat la 29 decem­brie 2014, iar Cră­ciun, scos de sub învi­nu­ire. Bogdan Zum­breanu, şeful dire­cţiei Urmă­rire Penală CNA  men­ționa că infrac­țiu­nea n-a fost pro­bată: „S-au fixat trans­mi­teri de careva obiecte care se pre­su­pune că ar fi fost bani, dar nu putem fi siguri de acest fapt, toc­mai acesta a fost cred teme­iul, căci nu putem incri­mina per­soa­nei doar o sim­plă fil­mare a unei acţiuni. Dato­rită fap­tu­lui că nu s-a reu­şit această acţiune, Pro­cu­ra­tura a dis­pus cla­sa­rea cau­zei penale”. Edi­lul capi­ta­lei însă afirma că acest fapt este des­tul de stra­niu, deo­a­rece în dosar erau pre­zente ima­gini video și audio. Dorin Chir­toacă declara că nu va per­mite res­ta­bi­li­rea lui în fun­cţie a lui Nico­lae Cră­ciun.

Pe de altă parte,  func­țio­na­rul insistă că nu a luat mită şi din sep­tem­brie 2014 luptă pen­tru res­ta­bi­li­rea sa în fun­cţie.

La 14 august 2014, Nico­lae Cră­ciun a fost sus­pen­dat din func­ția de şef al Dire­cţiei Fun­ci­are, pe peri­oada unei anchete de ser­vi­ciu, dema­rată în urma unei sesi­zări a edi­lu­lui. Dorin Chir­toacă a invo­cat fap­tul că Nico­lae Cră­ciun ar fi lip­sit în repe­tate rân­duri nemo­ti­vat de la pos­tul de muncă.

Ulte­rior, la 16 sep­tem­brie 2014, Comi­sia de dis­ci­plină l-a demis din func­ție pe Cră­ciun pe motiv că acesta ar figura drept bănuit într-un dosar penal al CNA, bazat pe fap­tul abu­zu­lui de ser­vi­ciu, art. 327, alin. (2), lit. c) Cod Penal.

Dis­po­zi­ți­ile pri­ma­ru­lui au fost ata­cate în jude­cată de Cră­ciun, iar Jude­că­to­ria sec­to­ru­lui Cen­tru le-a res­pins. La 16 febru­a­rie, CA Chi­și­nău a casat însă hotă­rârea instan­ței și a admis cere­rea de recurs depusă de func­țio­nar. Magis­tra­ții au sta­bi­lit că deci­zi­ile Pri­mă­riei au fost emise cu dero­gări de la legi­sla­ția în vigoare. S-a con­sta­tat că, de fapt, Comi­sia de dis­ci­plină a CMC nu l-a audiat pe Cră­ciun, nu i-a pre­zen­tat copia rapor­tu­lui pri­vind ancheta de ser­vi­ciu și nu i-a cerut o expli­ca­ție scrisă a fap­tei comise. Mai mult, instanța de Apel a sta­bi­lit că la momen­tul sus­pen­dă­rii din func­ție, Cră­ciun nu figura drept bănuit, sta­tu­tul său pe dosar fiind recu­nos­cut abia la 29 sep­tem­brie 2014, adică cu două săp­tămâni mai târ­ziu. De ase­me­nea, CA a men­țio­nat că repre­zen­tan­ții Pri­mă­riei nu au pre­zen­tat în instanță ordo­nanța de punere sub arest de către CNA, în baza căreia s-a decis eli­be­ra­rea din func­ție, și nici actele anche­tei de ser­vi­ciu.

Nico­lae Cră­ciun afirmă că pri­ma­rul de Chi­și­nău și șeful Dire­cţiei gene­rale arhi­tec­tură, urba­nism şi rela­ţii fun­ci­are, Ion Car­pov, nu s-au con­for­mat deci­ziei instan­ței de apel, dar și că i-au blo­cat acce­sul în biroul de ser­vi­ciu prin schim­ba­rea lacă­tei de la uşă. Cră­ciun spune că auto­ri­tă­țile locale nu i-au răs­puns nici la adre­să­rile ofi­ci­ale. În cadrul DGAURF, am fost anun­țați că Ion Car­pov se află într-o depla­sare în Româ­nia și nu se va putea pro­nunța pe mar­gi­nea cazu­lui.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.