Judecătoarea apărată de Nicolae Timofti, demisă prin decretul lui Dodon

Magis­tra­ta Ade­la Andro­nic, apă­ra­tă de fos­tul pre­șe­din­te al R. Mol­do­va și ex-judecătorul Nico­lae Timofti, a fost dată afa­ră din sis­tem printr-un decret al lui Igor Dodon, sem­nat la 29 decem­brie 2016. Deși încă acum jumă­ta­te an Andro­nic a fost demi­să din func­ție de Con­si­li­ul Supe­ri­or al Magis­tra­tu­rii (CSM), iar în luna noiem­brie Cur­tea Supre­mă de Jus­ti­ție a sta­bi­lit că deci­zia a fost una lega­lă, aceas­ta a con­ti­nu­at să facă jus­ti­ție, deo­a­re­ce până la sfâr­și­tul man­da­tu­lui, Nico­lae Timofti a evi­tat să sem­ne­ze un decret pri­vind eli­be­ra­rea din func­ție a Ade­lei Andro­nic. 

Mai mult, jude­că­toa­rea a depus la CSM o cere­re de demi­sie din pro­pria ini­ția­ti­vă. În ședin­ta de astăzi, ple­nul Con­si­li­u­lui a respins-o pe motiv că noul pre­șe­din­te a sem­nat deja decre­tul.

Ade­la Andro­nic a  fost demi­să de CSM după ce a luat deci­zii dubi­oa­se într-un pro­ces care viza sis­te­mul „Car­te Ver­de”.

Mai exact, Ade­la Andro­nic, a admis cere­rea de che­ma­re în jude­ca­tă depu­să de Com­pa­nia de Asi­gu­ră­ri „Vic­to­ria Asi­gu­ră­ri” împo­tri­va Biro­u­lui Națio­nal al Asi­gu­ra­to­ri­lor de Auto­ve­hi­cu­le din Mol­do­va (BNAA), SAR „Mold­car­go” SA, CA „Gra­we Carat Asi­gu­ră­ri” SA, CA „Moldova-Astrovaz” SA şi CA „Acord-Grup” SA, pri­vind recu­noa­ş­te­rea nulă a acte­lor juri­di­ce, a inter­zis Con­si­li­u­lui și nou­lui direc­tor al BNAA să emi­tă ori­ce fel de hotă­râri şi a sus­pen­dat exe­cu­ta­rea hotă­râri­lor Adu­nă­rii Gene­ra­le a BNAA până la exa­mi­na­rea cazu­lui în fond.

În peri­oa­da în care con­du­ce­rea BNAA a fost sus­pen­da­tă prin înche­ie­rea jude­că­toa­rei Andro­nic, BNAA ar fi fost fra­u­dat cu apro­xi­ma­tiv 30 de mili­oa­ne de lei, după ce con­du­ce­rea insti­tu­ţi­ei a reve­nit, prin inte­ri­mat, unui ucrai­ne­an, Ole­xan­dr Pin­chuk, apro­pi­at de Vea­ce­slav Pla­ton, aflat astăzi în arest. Orga­ne­le de drept au şi des­chis un dosar penal pe acest fapt, aces­ta, însă, nu a avut încă o fina­li­ta­te. După acest scan­dal, R. Mol­do­va a fost sus­pen­da­tă pro­vi­zo­riu din sis­te­mul inter­na­ţio­nal „Car­te Ver­de”, fapt ce a pro­vo­cat un ade­vă­rat cutre­mur la nivel de Guvern.

Deși, la 15 noiem­brie 2016 CSJ a res­pins ca neîn­te­me­ia­tă cere­rea magis­tra­tei Andro­nic de che­ma­re în jude­ca­tă împo­tri­va CSM, Timofti nu s-a gră­bit să sem­ne­ze decre­tul de demi­sie. Mai mult, la 6 decem­brie 2016, Nico­lae Timofti s-a adre­sat CSM-ului cu un demers prin care a soli­ci­tat ree­xa­mi­na­rea hotă­rârii CSM din mai 2016, prin care Ade­la Andro­nic era demi­să. Timofti le-a scris mem­bri­lor CSM că pedeap­sa prin eli­be­ra­rea din func­ție este o sanc­țiu­ne prea dură în raport cu încăl­ca­rea admi­să de jude­că­toa­re.

Citiți și

Demersul lui Timofti în apărarea unui judecător demis


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *