copii_infractori

Copiii – victime ale infracţiunilor

Potri­vit unui stu­diu efec­tuat de Pro­cu­ra­tura Gene­rală, în ulti­mii ani s-a ates­tat o cre­ş­tere a numă­ru­lui cazu­ri­lor de vic­ti­mi­zare a copi­i­lor prin acţiuni de aten­tare la viaţa, sănă­ta­tea, dezvol­ta­rea, dem­ni­ta­tea sau mora­li­ta­tea aces­tora. Situ­a­ţia se agra­vează atunci, când în rol de abu­za­tori figu­rează părinţi, repre­zen­tanţi legali sau alte per­soane, în grija cărora se află copiii.

Datele sta­tis­tice atestă că în cur­sul anu­lui tre­cut au fost por­nite 1334 de cauze penale, în care 1381 de copii figu­rează în cali­tate de vic­time ale infra­cţiu­ni­lor, înregistrându-se o cre­ş­tere cu circa 24% faţă de peri­oada ana­lo­gică a anu­lui 2014, când au fost ini­ţi­ate 1073 de cauze penale.

Copiii au figu­rat în cali­tate de vic­time ale infra­cţiu­ni­lor:
• patri­mo­ni­ale (fur­turi, jafuri) – 348 de cauze penale (391 de cauze penale în anul 2014);
• vio­lenţă în fami­lie – 118 cauze penale (117 în anul 2014);
• încăl­ca­rea regu­li­lor de secu­ri­tate a cir­cu­la­ţiei ruti­ere – 84 de cauze penale (87 în anul 2014);
• huli­ga­nism – 53 de cauze penale (47 în anul 2014);
• vătă­ma­rea inte­gri­tă­ţii cor­po­rale a copi­i­lor – 32 de cauze penale (35 în anul 2014);
• con­tra vieţii – 6 cauze penale (7 în anul 2014).

În 332 de cauze penale copiii au fost vic­time ale infra­cţiu­ni­lor pri­vind viaţa sexu­ală, din­tre care, în 39 de cazuri aceş­tia au fost abu­zaţi în fami­lie (de tatăl bio­lo­gic – 11 cazuri, con­cu­bi­nul mamei – 13, alte rude – 15 cazuri).

În anul 2015 au fost înre­gis­trate 214 cazuri de vio­lenţă asu­pra copi­i­lor, comise în insti­tu­ţi­ile de învă­ţă­mînt, inclu­siv între semeni – 182 cazuri. Copii dese­ori recurg la vio­lenţă în tim­pul recrea­ţi­i­lor sau după lecţii.

Eşe­cul şco­lar sau sen­ti­men­tal, difi­cul­tă­ţile de adap­tare a copi­i­lor, deze­chi­li­brul emoţio­nal, pe fun­da­lul lip­sei de comu­ni­care efi­cientă cu părinţii sau rudele, gene­rează auto-agresiune, cul­minând une­ori cu sinu­ci­de­rea. În cur­sul anu­lui 2015 a cres­cut numă­rul ten­ta­ti­ve­lor de sui­cid în rân­du­rile mino­ri­lor, fiind înre­gis­trate 103 cazuri (96 – în 2014), în spe­cial a celor cu vâr­stele cuprinse între 13-16 ani (70 de copii). Tot­o­dată, au fost înre­gis­trate 5 cazuri de sui­cid al copi­i­lor (2 fete şi 3 băieţi), cu vîr­stele cuprinse între 13-16 ani. În toate cazu­rile sui­ci­dul s-a pro­dus prin stran­gu­lare.

În majo­ri­ta­tea cazu­ri­lor de sui­cid sau a ten­ta­ti­ve­lor de sui­cid, copiii cre­ş­teau şi erau edu­caţi în fami­lii mono­pa­ren­tale, fie părinţii erau ple­caţi peste hotare, iar mino­rii au rămas cu buneii sau alte rude. Une­ori, rela­ţi­ile ten­sio­nate între părinţi, divorţul, alte pro­bleme în fami­lie îi des­cu­ra­jează pe copii, cei mai sen­si­bili recur­gînd la măsuri extreme.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.