Copiii – victime ale infracţiunilor

Potri­vit unui stu­diu efec­tu­at de Pro­cu­ra­tu­ra Gene­ra­lă, în ulti­mii ani s-a ates­tat o cre­ş­te­re a numă­ru­lui cazu­ri­lor de vic­ti­mi­za­re a copi­i­lor prin acţiu­ni de aten­ta­re la via­ţa, sănă­ta­tea, dezvol­ta­rea, dem­ni­ta­tea sau mora­li­ta­tea aces­to­ra. Situ­a­ţia se agra­vea­ză atun­ci, când în rol de abu­za­to­ri figu­rea­ză părinţi, repre­zen­tanţi lega­li sau alte per­soa­ne, în gri­ja căro­ra se află copi­ii.

Date­le sta­tis­ti­ce ates­tă că în cur­sul anu­lui tre­cut au fost por­ni­te 1334 de cau­ze pena­le, în care 1381 de copii figu­rea­ză în cali­ta­te de vic­ti­me ale infra­cţiu­ni­lor, înregistrându-se o cre­ş­te­re cu cir­ca 24% faţă de peri­oa­da ana­lo­gi­că a anu­lui 2014, când au fost ini­ţi­a­te 1073 de cau­ze pena­le.

Copi­ii au figu­rat în cali­ta­te de vic­ti­me ale infra­cţiu­ni­lor:
• patri­mo­ni­a­le (fur­tu­ri, jafu­ri) – 348 de cau­ze pena­le (391 de cau­ze pena­le în anul 2014);
• vio­lenţă în fami­lie – 118 cau­ze pena­le (117 în anul 2014);
• încăl­ca­rea regu­li­lor de secu­ri­ta­te a cir­cu­la­ţi­ei ruti­e­re – 84 de cau­ze pena­le (87 în anul 2014);
• huli­ga­nism – 53 de cau­ze pena­le (47 în anul 2014);
• vătă­ma­rea inte­gri­tă­ţii cor­po­ra­le a copi­i­lor – 32 de cau­ze pena­le (35 în anul 2014);
• con­tra vieţii – 6 cau­ze pena­le (7 în anul 2014).

În 332 de cau­ze pena­le copi­ii au fost vic­ti­me ale infra­cţiu­ni­lor pri­vind via­ţa sexu­a­lă, din­tre care, în 39 de cazu­ri aceş­tia au fost abu­za­ţi în fami­lie (de tatăl bio­lo­gic – 11 cazu­ri, con­cu­bi­nul mamei – 13, alte rude – 15 cazu­ri).

În anul 2015 au fost înre­gis­tra­te 214 cazu­ri de vio­lenţă asu­pra copi­i­lor, comi­se în insti­tu­ţi­i­le de învă­ţă­mînt, inclu­siv între seme­ni – 182 cazu­ri. Copii dese­o­ri recurg la vio­lenţă în tim­pul recrea­ţi­i­lor sau după lecţii.

Eşe­cul şco­lar sau sen­ti­men­tal, difi­cul­tă­ţi­le de adap­ta­re a copi­i­lor, deze­chi­li­brul emoţio­nal, pe fun­da­lul lip­sei de comu­ni­ca­re efi­cien­tă cu părinţii sau rude­le, gene­rea­ză auto-agresiune, cul­minând une­o­ri cu sinu­ci­de­rea. În cur­sul anu­lui 2015 a cres­cut numă­rul ten­ta­ti­ve­lor de sui­cid în rân­du­ri­le mino­ri­lor, fiind înre­gis­tra­te 103 cazu­ri (96 – în 2014), în spe­cial a celor cu vâr­ste­le cuprin­se între 13-16 ani (70 de copii). Tot­o­da­tă, au fost înre­gis­tra­te 5 cazu­ri de sui­cid al copi­i­lor (2 fete şi 3 băieţi), cu vîr­ste­le cuprin­se între 13-16 ani. În toa­te cazu­ri­le sui­ci­dul s-a pro­dus prin stran­gu­la­re.

În majo­ri­ta­tea cazu­ri­lor de sui­cid sau a ten­ta­ti­ve­lor de sui­cid, copi­ii cre­ş­teau şi erau edu­ca­ţi în fami­lii mono­pa­ren­ta­le, fie părinţii erau ple­ca­ţi pes­te hota­re, iar mino­rii au rămas cu bune­ii sau alte rude. Une­o­ri, rela­ţi­i­le ten­sio­na­te între părinţi, divorţul, alte pro­ble­me în fami­lie îi des­cu­ra­jea­ză pe copii, cei mai sen­si­bi­li recur­gînd la măsu­ri extre­me.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *