Colonelul Gheorghe Cavcaliuc a divorțat

Ghe­or­ghe Cav­ca­liuc, șeful inte­ri­mar al Inspec­to­ra­tu­lui Gene­ral al Poli­ți­ei și soția sa, Euge­nia, au divor­țat. Infor­ma­ția este publi­ca­tă pe site-ul Jude­că­to­ri­ei Râș­ca­ni din Chi­și­nău, în raza căre­ia cei doi au domi­ci­li­ul. Copi­ii mino­ri ai cuplu­lui vor rămâ­ne cu mama lor, con­form deci­zi­ei jude­că­to­rești din 4 febru­a­rie 2016.

cavcaliuc divort instanteGhe­or­ghe Cav­ca­liuc are 33 de ani, fiind năs­cut la 25 octom­brie 1982 în s. Mică­u­ți raio­nul Stră­șe­ni. Din sep­tem­brie 2014 este șef adjunct al Inspec­to­ra­tu­lui Gene­ral al Poli­ți­ei, iar din luna mar­tie 2015 este șef inte­ri­mar al insti­tu­ți­ei, după demi­sia lui Ion Bodrug.

În luni­le decembrie/ianuarie 2015 — 2016, ZdG a publi­cat două arti­co­le des­pre ave­rea șefu­lui IGP, în care am rela­tat des­pre fap­tul că aces­ta își con­stru­ieș­te vilă la mar­gi­nea Chi­și­nă­u­lui. Părin­ții aces­tu­ia dețin nu mai puțin de patru apar­ta­men­te în Chi­și­nău, pro­cu­ra­te doar în ult­mii trei ani. 

Tot­o­da­tă, soții Cav­ca­liuc au locu­it într-un apar­ta­ment înre­gis­trat pe nume­le socri­lor săi, care sunt domi­ci­li­ați însă în s. Sofia, r. Hân­cești.

UPDATE: Cere­rea de divorț pe nume­le fami­li­ei Cav­ca­liuc a fost depu­să pe 1 febru­a­rie 2016, fiind solu­țio­na­tă în ter­men de doar trei zile de jude­că­toa­rea Vio­le­ta Gîr­lea­nu. Deci­zia instan­ței a fost lua­tă în ter­men record, chiar dacă, cei doi soți au doi copii mino­ri, iar în ase­me­nea cazu­ri, jude­că­to­rul, con­form legii, poa­te acor­da un ter­men de împă­ca­re celor doi soți. 

Vede­ți ce spu­ne art. 37 din Codul Fami­li­ei:

Arti­co­lul 37. Des­fa­ce­rea căsă­to­ri­ei de către instanţa jude­că­to­reas­că

(1) Dacă soţii au copii mino­ri comu­ni, cu exce­pţia cazu­ri­lor pre­vă­zu­te la art.36 alin.(2), sau în lip­sa acor­du­lui la divorţ al unu­ia din­tre soţi, des­fa­ce­rea căsă­to­ri­ei are loc pe cale jude­că­to­reas­că.
(2) Des­fa­ce­rea căsă­to­ri­ei are loc pe cale jude­că­to­reas­că şi în cazu­ri­le cînd exis­tă acor­dul la divorţ al ambi­lor soţi, însă unul din­tre ei refu­ză să se pre­zin­te la ofi­ci­ul de sta­re civi­lă pen­tru solu­ţio­na­rea pro­ble­mei.
(3) Instanţa jude­că­to­reas­că va des­fa­ce căsă­to­ria dacă va con­sta­ta că con­vi­eţu­i­rea soţi­lor şi păs­tra­rea fami­li­ei în con­ti­nu­a­re sînt impo­si­bi­le.
(4) Dacă, în pro­ce­sul exa­mi­nă­rii cere­rii de des­fa­ce­re a căsă­to­ri­ei, unul din­tre soţi nu-şi dă acor­dul la divorţ, instanţa jude­că­to­reas­că va amî­na exa­mi­na­rea cau­zei, sta­bi­lind un ter­men de împă­ca­re de la o lună la 6 luni, cu exce­pţia cau­ze­lor de divorţ por­ni­te pe moti­vul vio­lenţei în fami­lie con­fir­ma­te prin pro­be.
(5) Dacă măsu­ri­le de împă­ca­re nu au dat efec­te şi soţii con­ti­nuă să insis­te asu­pra divorţu­lui, instanţa jude­că­to­reas­că va satis­fa­ce cere­rea res­pec­ti­vă.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *