cavcaliucpoza

Colonelul Gheorghe Cavcaliuc a divorțat

Ghe­or­ghe Cav­ca­liuc, șeful inte­ri­mar al Inspec­to­ra­tu­lui Gene­ral al Poli­ției și soția sa, Euge­nia, au divor­țat. Infor­ma­ția este publi­cată pe site-ul Jude­că­to­riei Râș­cani din Chi­și­nău, în raza căreia cei doi au domi­ci­liul. Copiii minori ai cuplu­lui vor rămâne cu mama lor, con­form deci­ziei jude­că­to­rești din 4 febru­a­rie 2016.

cavcaliuc divort instanteGhe­or­ghe Cav­ca­liuc are 33 de ani, fiind năs­cut la 25 octom­brie 1982 în s. Mică­uți raio­nul Stră­șeni. Din sep­tem­brie 2014 este șef adjunct al Inspec­to­ra­tu­lui Gene­ral al Poli­ției, iar din luna mar­tie 2015 este șef inte­ri­mar al insti­tu­ției, după demi­sia lui Ion Bodrug.

În lunile decembrie/ianuarie 2015 — 2016, ZdG a publi­cat două arti­cole des­pre ave­rea șefu­lui IGP, în care am rela­tat des­pre fap­tul că acesta își con­stru­iește vilă la mar­gi­nea Chi­și­nă­u­lui. Părin­ții aces­tuia dețin nu mai puțin de patru apar­ta­mente în Chi­și­nău, pro­cu­rate doar în ult­mii trei ani. 

Tot­o­dată, soții Cav­ca­liuc au locuit într-un apar­ta­ment înre­gis­trat pe numele socri­lor săi, care sunt domi­ci­li­ați însă în s. Sofia, r. Hân­cești.

UPDATE: Cere­rea de divorț pe numele fami­liei Cav­ca­liuc a fost depusă pe 1 febru­a­rie 2016, fiind solu­țio­nată în ter­men de doar trei zile de jude­că­toa­rea Vio­leta Gîr­leanu. Deci­zia instan­ței a fost luată în ter­men record, chiar dacă, cei doi soți au doi copii minori, iar în ase­me­nea cazuri, jude­că­to­rul, con­form legii, poate acorda un ter­men de împă­care celor doi soți. 

Vedeți ce spune art. 37 din Codul Fami­liei:

Arti­co­lul 37. Des­fa­ce­rea căsă­to­riei de către instanţa jude­că­to­rească

(1) Dacă soţii au copii minori comuni, cu exce­pţia cazu­ri­lor pre­vă­zute la art.36 alin.(2), sau în lipsa acor­du­lui la divorţ al unuia din­tre soţi, des­fa­ce­rea căsă­to­riei are loc pe cale jude­că­to­rească.
(2) Des­fa­ce­rea căsă­to­riei are loc pe cale jude­că­to­rească şi în cazu­rile cînd există acor­dul la divorţ al ambi­lor soţi, însă unul din­tre ei refuză să se pre­zinte la ofi­ciul de stare civilă pen­tru solu­ţio­na­rea pro­ble­mei.
(3) Instanţa jude­că­to­rească va des­face căsă­to­ria dacă va con­stata că con­vi­eţu­i­rea soţi­lor şi păs­tra­rea fami­liei în con­ti­nu­are sînt impo­si­bile.
(4) Dacă, în pro­ce­sul exa­mi­nă­rii cere­rii de des­fa­cere a căsă­to­riei, unul din­tre soţi nu-şi dă acor­dul la divorţ, instanţa jude­că­to­rească va amîna exa­mi­na­rea cau­zei, sta­bi­lind un ter­men de împă­care de la o lună la 6 luni, cu exce­pţia cau­ze­lor de divorţ por­nite pe moti­vul vio­lenţei în fami­lie con­fir­mate prin probe.
(5) Dacă măsu­rile de împă­care nu au dat efecte şi soţii con­ti­nuă să insiste asu­pra divorţu­lui, instanţa jude­că­to­rească va satis­face cere­rea res­pec­tivă.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.