mig

Biroul de Migrație a eliberat primele zece documente de călătorie pentru refugiaţi şi beneficiarii de protecţie umanitară

Pe 26 febru­a­rie, Biroul migra­ție și azil al MAI a dema­rat pro­ce­dura de eli­be­rare a docu­men­te­lor de călă­to­rie pen­tru refu­gi­aţi şi bene­fi­ci­a­rii de pro­te­cţie uma­ni­tară.

Minis­trul de Interne, Ale­xan­dru Jiz­dan, a men­țio­nat: „Ne-am ono­rat obli­ga­țiu­nile asu­mate, lansând pro­ce­dura de eli­be­rare a docu­men­te­lor de călă­to­rie pen­tru bene­fi­ci­a­rii de pro­tec­ție în țara noas­tră. Vom între­prinde și în con­ti­nu­are acțiuni, orien­tate să asi­gure aces­tor per­soane con­di­ții de sigu­ranță și inte­grare în soci­e­tate.”
R. Mol­dova de mai mult timp acordă pro­te­cţie stră­i­ni­lor, viaţa cărora în ţara de ori­gine este pusă în peri­col în urma con­flic­te­lor mili­tate sau per­se­cu­ți­i­lor si dis­cri­mi­nă­ri­lor.

În sis­te­mul de azil al R. Mol­dova sunt 566 stră­ini, din­tre care 442 deja au sta­tut recu­nos­cut. Peri­oade dife­rite de timp aceștia erau pri­vaţi de drep­tul de a ieși din ţară, deo­a­rece pen­tru cate­go­ri­ile res­pec­tive de per­soane nu se eli­be­rau docu­mente de călă­to­rie recu­nos­cute de alte state ale lumii.

Eve­ni­men­tul de astăzi vine să lichi­deze aceste res­tanțe ale sis­te­mu­lui. În baza docu­men­te­lor de călă­to­rie, refu­gi­a­ţii şi bene­fi­ci­a­rii de pro­te­cţie vor putea călă­tori peste hota­rele R. Mol­dova.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.