(VIDEO) Anatol Mătăsaru, condamnat la patru ani de închisoare cu suspendare pentru huliganism

Acti­vis­tul Ana­tol Mătă­sa­ru a fost con­dam­nat la patru ani de închi­soa­re într-un dosar de huli­ga­nism, după ce a difu­zat un mate­ri­al video rea­li­zat la Jude­că­to­ria Râș­ca­ni în octom­brie 2014. Sen­tin­ța  este cu drept de recurs în ter­men de 15 zile la Cur­tea de Apel.

Sur­sa Video: www.ZdG.md

Ana­tol Mătă­sa­ru, cunos­cut pen­tru pro­tes­te­le sale inge­ni­oa­se la dife­ri­te insti­tu­ții ale sta­tu­lui, a fost con­dam­nat astăzi la patru ani de închi­soa­re cu sus­pen­da­re într-un dosar de huli­ga­nism. Instan­ța l-a recu­nos­cut vino­vat de comi­te­rea infrac­țiu­nii pre­vă­zu­te de art. 287 alin. 2, lit. a) al Codu­lui Penal al Repu­bli­cii Mol­do­va.

Acti­vis­tul sus­ți­ne că a fost con­dam­nat pen­tru cri­ti­ca adu­să jude­că­to­ri­lor, com­por­ta­men­tul față de ei și știr­bi­rea ima­gi­nii jus­ti­ți­ei.

L-am între­bat pe jude­că­to­rul Potâng: ”de ce vă com­por­ta­ți ca un bădă­ran?  Am zis ca un bădă­ran, adi­că o com­pa­ra­ție, o jude­ca­tă de valoa­re. N-ar fi fost nimic dacă nu pos­tam acest video pe Curaj.TV – asta e uni­ca lor pro­bă la dosar. Nu sunt de acord cu sen­tin­ța jude­că­to­ru­lui Balan. O voi ata­ca cu Apel” , a decla­rat Ana­tol Mătă­sa­ru.

Amin­tim că în mar­tie 2015, Mătă­sa­ru a fost con­dam­nat la doi ani de deten­ție con­di­țio­nat pen­tru acțiu­nea din fața Pro­cu­ra­tu­rii Gene­ra­le din 2013. Atun­ci pro­tes­ta­ta­rul a expus mai mul­te obiec­te de artă în fața insti­tu­ți­ei.

Arti­co­lul 287 din Codul Penal al RM. Huli­ga­nis­mul
(1) Huli­ga­nis­mul, adi­că acţiu­ni­le intenţio­na­te care încal­că gro­so­lan ordi­nea publi­că, însoţi­te de apli­ca­rea vio­lenţei asu­pra per­soa­ne­lor sau de ame­ninţa­rea cu apli­ca­rea unei ase­me­nea vio­lenţe, de opu­ne­rea de rezis­tenţă vio­len­tă repre­zen­tanţi­lor auto­ri­tă­ţi­lor sau altor per­soa­ne care cur­mă acte­le huli­ga­ni­ce, pre­cum şi acţiu­ni­le care, prin conţi­nu­tul lor, se deo­se­besc printr-un cinism sau obrăz­ni­cie deo­se­bi­tă,
se pedep­seş­te cu amen­dă în mări­me de la 200 la 700 uni­tă­ţi con­venţio­na­le sau cu mun­că nere­mu­ne­ra­tă în folo­sul comu­ni­tă­ţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închi­soa­re de pînă la 3 ani.
(2) Ace­ea­şi acţiu­ne săvîrşi­tă:
a) de o per­soa­nă care ante­ri­or a săvîrşit un act de huli­ga­nism;
b) de două sau mai mul­te per­soa­ne
se pedep­seş­te cu amen­dă în mări­me de la 400 la 1.000 uni­tă­ţi con­venţio­na­le sau cu închi­soa­re de pînă la 5 ani.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

7 comentarii

  1. Dracon

    Mata­sa­rul aces­ta e un peri­col pen­tru soci­e­ta­te la fel pre­cum Petren­co, el tre­bu­ie izo­lat ca pe lin­ga incal­ca­ri­le aces­tea comi­se, el dez­in­for­mea­za si soci­e­ta­tea pri­mind bani din mili­ar­dul furat de la BEM.

  2. Patrick

    Cine­va îl plă­teș­te, alt­fel nu înțe­leg pen­tru ce ris­că el atît de mult. Cel mai pro­ba­bil căe finan­țat de opo­zi­ție sau care­va cla­nu­ri de inte­re­se cu bani, cum ar fi Țopa, Lucin­schi, Shor, Pla­ton sau chiar Filat.

  3. Grigore Petrov

    Prea mul­ți s-au dat cu păre­rea asu­pra aces­tui caz, dar este instan­ță care deci­de, iar dacă aceas­ta nu va îndrep­tă­ți cri­mi­na­lul poa­te ple­ca la CEDO, aco­lo deja dema­go­gi­i­le nu vor mer­ge așa ușor cum în pre­sa noas­tră sub­or­do­na­tă Țopi­lor și lui Lucin­schi!

  4. Dafna dela Roșa/Cernăuți

    Toli­că Mătă­sa­ru meri­tă toa­te Feli­ci­tă­ri­le noas­tre pen­tru acti­vis­mul său civic !
    Tro­lii de aici sunt niș­te lași tră­dă­to­ri, man­cur­ți, ruso-fili !

  5. Mihai Beșână

    Dați sen­tin­ța inte­gra­lă, nu doar bucă­ți. Să vedem moti­va­rea Instan­ței.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *