Întâlnire istorică în Cuba. Papa Francisc și Patriarhul Kiril au făcut apel la pace

Patri­ar­hul rus Kiril şi Papa Francisc au ple­dat, cu oca­zia întâl­ni­rii isto­ri­ce, pen­tru inten­si­fi­ca­rea legă­tu­ri­lor celor două bise­ri­ci, con­dam­nând con­flic­te­le mili­ta­re, per­se­cu­ta­rea cre­ş­ti­ni­lor, secu­la­ris­mul, con­su­mis­mul şi adop­tând o pozi­ţie comu­nă pen­tru apă­ra­rea valo­ri­lor cre­ş­ti­ne fun­damen­ta­le. Cei doi s-au întâl­nit pe teren neu­tru, în Cuba, ţară majo­ri­tar cato­li­că.

Papa Francisc şi Patri­ar­hul Kiril au făcut apel la uni­ta­te cre­ş­ti­nă res­ta­bi­li­tă între cele două bise­ri­ci, în cadrul întâl­ni­rii isto­ri­ce din Cuba, infor­mea­ză bbc.com.

A fost pri­ma întâl­ni­re din­tre un Papă şi un patri­arh rus, deo­a­re­ce ramu­ri­le ves­ti­ce şi esti­ce ale cre­ş­ti­nis­mu­lui s-au divi­zat în seco­lul al 11-lea.

Într-o decla­ra­ţie comu­nă, aceş­tia au cerut, de ase­me­nea, pro­te­ja­rea cre­ş­ti­ni­lor de per­se­cu­ţie în Orien­tul Mij­lo­ciu. În cele 30 de para­gra­fe, lide­rii celor două Bise­ri­ci au deplâns pier­de­rea uni­tă­ții creș­ti­ne și au evi­den­ți­at aspi­ra­ția comu­nă de a con­tri­bui la uni­ta­tea creș­ti­ni­lor. Tot­o­da­tă, au con­dam­nat per­se­cu­ția fra­ți­lor în cre­din­ță din dife­ri­te țări, au lan­sat un apel stă­ru­i­tor la pace în Orien­tul Mij­lo­ciu și Ucrai­na.

Dis­cu­ţi­i­le de două ore s-au desfă­şu­rat pe aero­por­tul din Hava­na. Aces­tea au avut loc în tim­pul esca­lei Papei Francisc în drum spre Mexic. Patri­ar­hul Kiril vizi­tea­ză Cuba, Bra­zi­lia şi Para­gu­ay.

Cei doi lide­ri s-au îmbră­ţi­şat şi săru­tat reci­proc la înce­pu­tul reu­niu­nii de vine­ri. „Sunt feri­cit să vă întâm­pi­ne, dra­gă fra­te”, a spus Patri­ar­hul Kiril. “În cele din urmă”, i-a răs­puns Papa Francisc.

La o con­fe­rinţă de pre­să de după întâl­ni­re, Kiril a decla­rat că dis­cu­ţi­i­le au fost „des­chi­se” şi „fră­ţeş­ti”, în timp ce Papa Francisc le-a des­cris ca fiind „foar­te sin­ce­re”.

„Spe­răm ca întâl­ni­rea noas­tră să con­tri­bu­ie la res­ta­bi­li­rea aces­tei uni­tă­ţi, dori­tă de Dum­ne­zeu”, au susţi­nut cei doi lide­ri în decla­ra­ţia lor comu­nă.

Foto: gazeta.ru


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *