gazeta.ru

Întâlnire istorică în Cuba. Papa Francisc și Patriarhul Kiril au făcut apel la pace

Patri­ar­hul rus Kiril şi Papa Francisc au ple­dat, cu oca­zia întâl­ni­rii isto­rice, pen­tru inten­si­fi­ca­rea legă­tu­ri­lor celor două bise­rici, con­dam­nând con­flic­tele mili­tare, per­se­cu­ta­rea cre­ş­ti­ni­lor, secu­la­ris­mul, con­su­mis­mul şi adop­tând o pozi­ţie comună pen­tru apă­ra­rea valo­ri­lor cre­ş­tine fun­damen­tale. Cei doi s-au întâl­nit pe teren neu­tru, în Cuba, ţară majo­ri­tar cato­lică.

Papa Francisc şi Patri­ar­hul Kiril au făcut apel la uni­tate cre­ş­tină res­ta­bi­lită între cele două bise­rici, în cadrul întâl­ni­rii isto­rice din Cuba, infor­mează bbc.com.

A fost prima întâl­nire din­tre un Papă şi un patri­arh rus, deo­a­rece ramu­rile ves­tice şi estice ale cre­ş­ti­nis­mu­lui s-au divi­zat în seco­lul al 11-lea.

Într-o decla­ra­ţie comună, aceş­tia au cerut, de ase­me­nea, pro­te­ja­rea cre­ş­ti­ni­lor de per­se­cu­ţie în Orien­tul Mij­lo­ciu. În cele 30 de para­grafe, lide­rii celor două Bise­rici au deplâns pier­de­rea uni­tă­ții creș­tine și au evi­den­țiat aspi­ra­ția comună de a con­tri­bui la uni­ta­tea creș­ti­ni­lor. Tot­o­dată, au con­dam­nat per­se­cu­ția fra­ți­lor în cre­dință din dife­rite țări, au lan­sat un apel stă­ru­i­tor la pace în Orien­tul Mij­lo­ciu și Ucraina.

Dis­cu­ţi­ile de două ore s-au desfă­şu­rat pe aero­por­tul din Havana. Aces­tea au avut loc în tim­pul esca­lei Papei Francisc în drum spre Mexic. Patri­ar­hul Kiril vizi­tează Cuba, Bra­zi­lia şi Para­guay.

Cei doi lideri s-au îmbră­ţi­şat şi săru­tat reci­proc la înce­pu­tul reu­niu­nii de vineri. „Sunt feri­cit să vă întâm­pine, dragă frate”, a spus Patri­ar­hul Kiril. “În cele din urmă”, i-a răs­puns Papa Francisc.

La o con­fe­rinţă de presă de după întâl­nire, Kiril a decla­rat că dis­cu­ţi­ile au fost „des­chise” şi „fră­ţeşti”, în timp ce Papa Francisc le-a des­cris ca fiind „foarte sin­cere”.

„Spe­răm ca întâl­ni­rea noas­tră să con­tri­buie la res­ta­bi­li­rea aces­tei uni­tăţi, dorită de Dum­ne­zeu”, au susţi­nut cei doi lideri în decla­ra­ţia lor comună.

Foto: gazeta.ru


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.