vitalie vrabie

Cine este Vitalie Vrabie, noul șef al Vămilor. EX-ministru în guvernul PCRM și rudă cu actualul șef de la Transporturi

Prin ordi­nul Minis­tru­lui Finanţe­lor ,,Cu pri­vire la numi­rea în fun­cţie”, Vita­lie Vra­bie a fost numit în fun­cţia de direc­tor gene­ral al Ser­vi­ci­u­lui Vamal, înce­pînd cu data de 18 mar­tie 2016.

Noul şef al Ser­vi­ci­u­lui Vamal a fost pre­zen­tat astăzi colec­ti­vu­lui insti­tu­ţiei de către Minis­trul Finanţe­lor Octa­vian Armaşu. Minis­trul Finanţe­lor l-a feli­ci­tat pe acesta cu înves­ti­rea sa în fun­cţie, i-a urat suc­cese în acti­vi­tate şi a menţio­nat că prin­ci­pa­lele sar­cini care tre­buie rea­li­zate sunt: asi­gu­ra­rea înca­să­ri­lor la buget, moder­ni­za­rea Ser­vi­ci­u­lui Vamal şi imple­men­ta­rea Acor­du­lui de Aso­ci­ere.

Vita­lie Vra­bie a con­dus, din iunie 2012 și până acum, Par­cul Indus­trial „Tra­com”. Des­pre acesta, ZdG a scris în apri­lie 2015,în arti­co­lul Pro­fi­tori de stat. 

Vra­bie este fost pri­mar de Ungheni în 1999 — 2006, iar ulte­rior, în 2007-2009, minis­tru al Apă­ră­rii în peri­oada PCRM. Atunci, Vra­bie a fost impli­cat într-un scan­dal, după ce a pri­mit un apar­ta­ment de la stat, de peste 100 de m.p. El a ple­cat din Guvern în sep­tem­brie 2009, odată cu Cabi­ne­tul Gre­cea­nîi. Nu a stat însă departe de poli­tică, reve­nind, peste un an, doar că nu în PCRM, ci în PDM. În ianu­a­rie 2011, devine secre­tar gene­ral al PDM, iar peste 1,5 ani, în iunie 2012, se alege cu o nouă fun­cţie, cea de şef al ÎS „Tra­com”, trans­for­mată, în iunie 2011, în parc indus­trial.

515-vitalie-vrabieCon­form decla­ra­ţiei sale cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tăţi pe 2013, Vra­bie a avut un sala­riu care-l depă­şeşte cu mult pe cel al tutu­ror muri­to­ri­lor de rând: 32 mii de lei pe lună (387 mii de lei anual). Acesta deţine o casă de locuit indi­vi­du­ală pe str. Nucu­lui din Ungheni, dar şi două apar­ta­mente, ambele de peste 100 de m.p., un garaj, dar şi cinci tere­nuri, trei agri­cole şi două pen­tru con­stru­cţii. Tot­o­dată, şeful de la Tra­com este fon­da­to­rul „Ghenmar-Plus” SRL, care deţine cafe­neaua, „La Mama”, din Ungheni. Firma este înre­gis­trată pe str. Ion Cre­angă, 4, adresă la care se află şi două din­tre fir­mele depu­ta­tu­lui PL, Iurie Chi­rin­ciuc, „Euromobila-Lux” SA şi „Euroa­tlant” SRL.

Oame­nii din Ungheni ne-au infor­mat că deja ex-şeful Tra­com şi depu­ta­tul Chi­rin­ciuc ar fi veri. Vra­bie a indi­cat în decla­ra­ţia sa cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tăţi fap­tul că soţia sa, Maria, este nean­ga­jată în câm­pul mun­cii, dar a uitat (!) să indice fap­tul că aceasta este una din fon­da­toa­rele fir­mei „Ser­v­te­ha­gro” SRL, cu 50%. Firma a fost fon­dată încă în 2000, când Vita­lie Vra­bie era pri­mar de Ungheni, fon­da­tori fiind soţia sa şi fra­tele, Iurie Vra­bie, care deţine încă două SRL-uri, „Prog-Agroter” şi „Euro­fruct”, având-o ca par­te­neră pe Tamara Chi­rin­ciuc, soţia depu­ta­tu­lui Iurie Chi­rin­ciuc. Fra­tele lui Vita­lie Vra­bie este lider local în s. Cos­tu­leni şi unul din prin­ci­pa­lii pro­mo­tori ai pro­testelor agri­cul­to­ri­lor de anul tre­cut.

Firmele „cunoştinţelor mai vechi” la Tracom

În ultima peri­oadă, inclu­siv într-o revistă mondenă, Vita­lie Vra­bie a apă­rut în ipos­taza de sal­va­tor al Par­cu­lui Indus­trial, precizându-se că a reu­şit să trans­forme fosta uzină de trac­toare dintr-o insti­tu­ţie plină de dato­rii, în una de suc­ces, transformând-o într-o casă pen­tru vreo 30 de rezi­denţi noi. Potri­vit pagi­nii elec­tro­nice a Par­cu­lui Indus­trial, acesta are acum 33 de rezi­denţi, o bună parte ajun­gând aici în peri­oada admi­nis­tră­rii de către Vra­bie a între­prin­de­rii de stat. Majo­ri­ta­tea rezi­denţi­lor au reu­şit deja să-şi cum­pere sec­toare din tere­nu­rile pe care acti­vează.

Ast­fel, în sep­tem­brie 2013, în urma unui con­tract de vânzare/cumpărare, de un sec­tor de teren în cadrul Par­cu­lui Indus­trial a bene­fi­ciat „Cons­fi­m­grup” SRL, care a recon­struit sediul Par­la­men­tu­lui R. Mol­dova şi care, îna­inte de orga­ni­za­rea lici­ta­ţiei, îl avea fon­da­tor pe Vla­di­mir Bal­do­vici, fost minis­tru al Con­stru­cţi­i­lor şi Dezvol­tă­rii Teri­to­ri­u­lui în Guver­nul Gre­cea­nîi, adică fost coleg chiar cu Vita­lie Vra­bie, şeful Tra­com. La înce­put de 2015, rezi­dent al Tra­com a deve­nit firma „Calax & CO”, a lui Ion Timofti, om de afa­ceri din Ungheni. Coin­ci­denţă sau nu, dar şi Timofti este o veche cunoş­tinţă a şefu­lui Tra­com, acesta fiind vice­pri­mar de Ungheni pe când Vra­bie era pri­mar. Amin­tim aici că rezi­denţii par­cu­ri­lor indus­tri­ale bene­fi­ci­ază de mai multe faci­li­tăţi, inclu­siv fis­cale. Tot­o­dată, ei au drep­tul de pri­va­ti­zare a par­ce­le­lor de tere­nuri aflate în arendă la preţ nor­ma­tiv, mult sub preţul de piaţă.

Soli­ci­tat de ZdG în 2015, Vita­lie Vra­bie ne-a spus atunci că nu-şi amin­teşte des­pre firma soţiei sale, pre­ci­zând că, o fi uitat de ea. „Nu pot să vă zic. Nici nu mai ţin minte dacă a avut loc aşa ceva. Ar tre­bui să veri­fic. Poate a fost o intenţie. Cu sigu­ranţă, am uitat. Bine că mi-aţi amin­tit. Am să-l sun pe frate, să-l întreb”, ne-a spus şeful Tra­com. „Nu am refu­zat nimă­nui care au avut intenţia şi care au pro­pus pro­iecte feza­bile. Cei des­pre care vor­biţi nu au pri­va­ti­zat. Ei au cum­pă­rat loturi, în cadrul unor lici­ta­ţii. Nu pot să le fac favo­ruri. Lotu­rile au fost anu­nţate public, iar fir­mele au par­ti­ci­pat la lici­ta­ţie. O comi­sie de con­curs, for­mată din repre­zen­tanţi ai sta­tu­lui, le-a dat câş­tig. Fap­tul că dânşii s-au dove­dit a fi cunoş­tinţe mai vechi de ale mele, cu care am acti­vat ante­rior, e ok. Nu cred că e un impe­di­ment. Nu a fost com­pe­ti­ţie nelo­ială. A fost totul legal”, ne-a zis şeful Tra­com.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

 • Oleg

  Este un mana­ger de cali­tate și poate unul din cei mai buni pri­mari din RM, cel mai bun pri­mar a ora­lu­lui Ungheni la sigur. Anume el a stat la baza creă­rii Zonei Eco­no­mice Libere la Ungheni, prima de genul din țară, care astăzi oferă citeva mii de locuri de muncă cu sala­rii decente și aduce veni­turi sub­stan­ți­ale pen­tru oraș.

 • Iulian Andrei

  După o pie­ri­oadă cînd pLDM-ul a făcut legea la vamă, și de asta sa folo­sit fos­tul pre­mier Vlad Filat, care era mai să îi meargă afa­ce­rile bine decît uite că azi vine un om care cred că va face față gre­u­tă­ți­lor de acolo și că va rezolva toate pro­bleme cu care se con­fruntă Vama

  • artur

   Gre­u­tati , dupa mine cel mai greu o sa fie sa scape de regi­mul lui Ban­dit­z­chi , care s-a inra­da­ci­nat la vama.
   In rest , i se cere doar de one­sit­tate si dedare )

 • slava

  in sfar­sit se ter­mina cu con­tra­banda si cer­ti­fi­ca­tele con­tra­fa­cute de catre cate­lu­sii lui dodon si usa­tii!!!

 • andrei balan

  La noi majo­ri­ta­tea poli­ti­cie­ni­lor pro­vin ori din PCRM ori din PDM, aceste doua par­tide au dat nas­tere la cei mai multi lideri. Nu vad care e pro­blema, la sigur va fi un mama­ger mai bun ca Ban­di­tki care ina­fara de con­tra­banda nu facea nimic la vama. E tim­pul ca vama sa mai lucreze si pen­tru stat.

 • Jora

  După cum cunoaș­tem acestă insti­tu­ție de mult nu a bene­fi­ciat de reforme mai ales că Bali­ț­chi nu a făcut decît să pre­ju­di­cieze acest sec­tor. Aștep­tăm ca din par­tea aces­tui nou șef al sta­tu­lui să facă niște reforme mai ales că vedem că are expe­riențe în a con­duce.

 • Ana­to­lie Mere­uta

  Eu cred ca pri­ma­ria sau fir­mele sunt una,iar vama cu totul altceva,Vama este si un organ de control,dar si de strans bani pt,buget,iar ten­ta­tia de spaga si corup­tie este foarte mare si neve­nind din sis­tem ii va fi greu,dar poate va reusi ceva ca la pri­ma­rie sau ca la par­cul indus­trial ar fi bine,dar nu cred,,