Cine este Vitalie Vrabie, noul șef al Vămilor. EX-ministru în guvernul PCRM și rudă cu actualul șef de la Transporturi

Prin ordi­nul Minis­tru­lui Finanţe­lor ,,Cu pri­vi­re la numi­rea în fun­cţie”, Vita­lie Vra­bie a fost numit în fun­cţia de direc­tor gene­ral al Ser­vi­ci­u­lui Vamal, înce­pînd cu data de 18 mar­tie 2016.

Noul şef al Ser­vi­ci­u­lui Vamal a fost pre­zen­tat astăzi colec­ti­vu­lui insti­tu­ţi­ei de către Minis­trul Finanţe­lor Octa­vi­an Arma­şu. Minis­trul Finanţe­lor l-a feli­ci­tat pe aces­ta cu înves­ti­rea sa în fun­cţie, i-a urat suc­ce­se în acti­vi­ta­te şi a menţio­nat că prin­ci­pa­le­le sar­ci­ni care tre­bu­ie rea­li­za­te sunt: asi­gu­ra­rea înca­să­ri­lor la buget, moder­ni­za­rea Ser­vi­ci­u­lui Vamal şi imple­men­ta­rea Acor­du­lui de Aso­ci­e­re.

Vita­lie Vra­bie a con­dus, din iunie 2012 și până acum, Par­cul Indus­trial „Tra­com”. Des­pre aces­ta, ZdG a scris în apri­lie 2015,în arti­co­lul Pro­fi­to­ri de stat. 

Vra­bie este fost pri­mar de Unghe­ni în 1999 — 2006, iar ulte­rior, în 2007-2009, minis­tru al Apă­ră­rii în peri­oa­da PCRM. Atun­ci, Vra­bie a fost impli­cat într-un scan­dal, după ce a pri­mit un apar­ta­ment de la stat, de pes­te 100 de m.p. El a ple­cat din Guvern în sep­tem­brie 2009, oda­tă cu Cabi­ne­tul Gre­cea­nîi. Nu a stat însă depar­te de poli­tică, reve­nind, pes­te un an, doar că nu în PCRM, ci în PDM. În ianu­a­rie 2011, devi­ne secre­tar gene­ral al PDM, iar pes­te 1,5 ani, în iunie 2012, se ale­ge cu o nouă fun­cţie, cea de şef al ÎS „Tra­com”, trans­for­mată, în iunie 2011, în parc indus­trial.

515-vitalie-vrabieCon­form decla­ra­ţiei sale cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tăţi pe 2013, Vra­bie a avut un sala­riu care-l depă­şeşte cu mult pe cel al tutu­ror muri­to­ri­lor de rând: 32 mii de lei pe lună (387 mii de lei anu­al). Aces­ta deţi­ne o casă de locu­it indi­vi­du­ală pe str. Nucu­lui din Unghe­ni, dar şi două apar­ta­mente, ambe­le de pes­te 100 de m.p., un garaj, dar şi cin­ci tere­nuri, trei agri­cole şi două pen­tru con­stru­cţii. Tot­o­dată, şeful de la Tra­com este fon­da­to­rul „Ghenmar-Plus” SRL, care deţi­ne cafe­neaua, „La Mama”, din Unghe­ni. Fir­ma este înre­gis­trată pe str. Ion Cre­angă, 4, adre­să la care se află şi două din­tre fir­mele depu­ta­tu­lui PL, Iurie Chi­rin­ciuc, „Euromobila-Lux” SA şi „Euroa­tlant” SRL.

Oame­nii din Unghe­ni ne-au infor­mat că deja ex-şeful Tra­com şi depu­ta­tul Chi­rin­ciuc ar fi veri. Vra­bie a indi­cat în decla­ra­ţia sa cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tăţi fap­tul că soţia sa, Maria, este nean­ga­jată în câm­pul mun­cii, dar a uitat (!) să indi­ce fap­tul că aceas­ta este una din fon­da­toa­rele fir­mei „Ser­v­te­ha­gro” SRL, cu 50%. Fir­ma a fost fon­dată încă în 2000, când Vita­lie Vra­bie era pri­mar de Unghe­ni, fon­da­tori fiind soţia sa şi fra­tele, Iurie Vra­bie, care deţi­ne încă două SRL-uri, „Prog-Agroter” şi „Euro­fruct”, având-o ca par­te­neră pe Tama­ra Chi­rin­ciuc, soţia depu­ta­tu­lui Iurie Chi­rin­ciuc. Fra­tele lui Vita­lie Vra­bie este lider local în s. Cos­tu­leni şi unul din prin­ci­pa­lii pro­mo­tori ai pro­testelor agri­cul­to­ri­lor de anul tre­cut.

Firmele „cunoştinţelor mai vechi” la Tracom

În ulti­ma peri­oadă, inclu­siv într-o revis­tă monde­nă, Vita­lie Vra­bie a apă­rut în ipos­taza de sal­va­tor al Par­cu­lui Indus­trial, precizându-se că a reu­şit să trans­forme fos­ta uzi­nă de trac­toare dintr-o insti­tu­ţie pli­nă de dato­rii, în una de suc­ces, transformând-o într-o casă pen­tru vreo 30 de rezi­denţi noi. Potri­vit pagi­nii elec­tro­nice a Par­cu­lui Indus­trial, aces­ta are acum 33 de rezi­denţi, o bună par­te ajun­gând aici în peri­oada admi­nis­tră­rii de către Vra­bie a între­prin­de­rii de stat. Majo­ri­ta­tea rezi­denţi­lor au reu­şit deja să-şi cum­pere sec­toare din tere­nu­rile pe care acti­vează.

Ast­fel, în sep­tem­brie 2013, în urma unui con­tract de vânzare/cumpărare, de un sec­tor de teren în cadrul Par­cu­lui Indus­trial a bene­fi­ciat „Cons­fi­m­grup” SRL, care a recon­struit sedi­ul Par­la­men­tu­lui R. Mol­dova şi care, îna­inte de orga­ni­za­rea lici­ta­ţiei, îl avea fon­da­tor pe Vla­di­mir Bal­do­vici, fost minis­tru al Con­stru­cţi­i­lor şi Dezvol­tă­rii Teri­to­ri­u­lui în Guver­nul Gre­cea­nîi, adi­că fost coleg chiar cu Vita­lie Vra­bie, şeful Tra­com. La înce­put de 2015, rezi­dent al Tra­com a deve­nit fir­ma „Calax & CO”, a lui Ion Timofti, om de afa­ceri din Unghe­ni. Coin­ci­denţă sau nu, dar şi Timofti este o veche cunoş­tinţă a şefu­lui Tra­com, aces­ta fiind vice­pri­mar de Unghe­ni pe când Vra­bie era pri­mar. Amin­tim aici că rezi­denţii par­cu­ri­lor indus­tri­ale bene­fi­ci­ază de mai mul­te faci­li­tăţi, inclu­siv fis­cale. Tot­o­dată, ei au drep­tul de pri­va­ti­zare a par­ce­le­lor de tere­nuri afla­te în aren­dă la preţ nor­ma­tiv, mult sub preţul de pia­ţă.

Soli­ci­tat de ZdG în 2015, Vita­lie Vra­bie ne-a spus atun­ci că nu-şi amin­teşte des­pre fir­ma soţi­ei sale, pre­ci­zând că, o fi uitat de ea. „Nu pot să vă zic. Nici nu mai ţin min­te dacă a avut loc aşa ceva. Ar tre­bui să veri­fic. Poa­te a fost o intenţie. Cu sigu­ranţă, am uitat. Bine că mi-aţi amin­tit. Am să-l sun pe fra­te, să-l întreb”, ne-a spus şeful Tra­com. „Nu am refu­zat nimă­nui care au avut intenţia şi care au pro­pus pro­iecte feza­bile. Cei des­pre care vor­biţi nu au pri­va­ti­zat. Ei au cum­pă­rat lotu­ri, în cadrul unor lici­ta­ţii. Nu pot să le fac favo­ruri. Lotu­rile au fost anu­nţate public, iar fir­mele au par­ti­ci­pat la lici­ta­ţie. O comi­sie de con­curs, for­mată din repre­zen­tanţi ai sta­tu­lui, le-a dat câş­tig. Fap­tul că dânşii s-au dove­dit a fi cunoş­tinţe mai vechi de ale mele, cu care am acti­vat ante­rior, e ok. Nu cred că e un impe­di­ment. Nu a fost com­pe­ti­ţie nelo­ială. A fost totul legal”, ne-a zis şeful Tra­com.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

7 comentarii

 1. Oleg

  Este un mana­ger de cali­ta­te și poa­te unul din cei mai buni pri­ma­ri din RM, cel mai bun pri­mar a ora­lu­lui Unghe­ni la sigur. Anu­me el a stat la baza creă­rii Zonei Eco­no­mi­ce Libe­re la Unghe­ni, pri­ma de genul din țară, care astăzi ofe­ră cite­va mii de locu­ri de mun­că cu sala­rii decen­te și adu­ce veni­tu­ri sub­stan­ți­a­le pen­tru oraș.

 2. Iulian Andrei

  După o pie­ri­oa­dă cînd pLDM-ul a făcut legea la vamă, și de asta sa folo­sit fos­tul pre­mi­er Vlad Filat, care era mai să îi mear­gă afa­ce­ri­le bine decît uite că azi vine un om care cred că va face față gre­u­tă­ți­lor de aco­lo și că va rezol­va toa­te pro­ble­me cu care se con­frun­tă Vama

  • artur

   Gre­u­ta­ti , dupa mine cel mai greu o sa fie sa sca­pe de regi­mul lui Ban­dit­z­chi , care s-a inra­da­ci­nat la vama.
   In rest , i se cere doar de one­sit­ta­te si deda­re )

 3. slava

  in sfar­sit se ter­mi­na cu con­tra­ban­da si cer­ti­fi­ca­te­le con­tra­fa­cu­te de catre cate­lu­sii lui dodon si usa­tii!!!

 4. andrei balan

  La noi majo­ri­ta­tea poli­ti­cie­ni­lor pro­vin ori din PCRM ori din PDM, aces­te doua par­ti­de au dat nas­te­re la cei mai mul­ti lide­ri. Nu vad care e pro­ble­ma, la sigur va fi un mama­ger mai bun ca Ban­di­tki care ina­fa­ra de con­tra­ban­da nu facea nimic la vama. E tim­pul ca vama sa mai lucre­ze si pen­tru stat.

 5. Jora

  După cum cunoaș­tem aces­tă insti­tu­ție de mult nu a bene­fi­ci­at de refor­me mai ales că Bali­ț­chi nu a făcut decît să pre­ju­di­cie­ze acest sec­tor. Aștep­tăm ca din par­tea aces­tui nou șef al sta­tu­lui să facă niș­te refor­me mai ales că vedem că are expe­rien­țe în a con­du­ce.

 6. Anatolie Mereuta

  Eu cred ca pri­ma­ria sau fir­me­le sunt una,iar vama cu totul altceva,Vama este si un organ de control,dar si de strans bani pt,buget,iar ten­ta­tia de spa­ga si corup­tie este foar­te mare si neve­nind din sis­tem ii va fi greu,dar poa­te va reu­si ceva ca la pri­ma­rie sau ca la par­cul indus­tri­al ar fi bine,dar nu cred,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *