Expoziția „Constantin Brâncuși – Pasărea măiastră”

La 19 febru­a­rie, înce­pând cu ora 11:00, la Gale­ria La Rond, situ­a­tă în pre­a­j­ma sta­tuii lui Ște­fan cel Mare și Sfânt din Chi­și­nău, va avea loc ver­ni­sa­rea expo­zi­ți­ei „Con­stan­tin Brân­cu­și – Pasă­rea măi­as­tră”.

Orga­ni­za­tă cu pri­le­jul împli­nii a 140 de ani de la naș­te­rea mare­lui sculp­tor, ampla expo­zi­ție a 24 de ban­ne­re adu­ce în fața publi­cu­lui o serie de docu­men­te și foto­gra­fii lega­te de par­cur­sul bio­gra­fic al lui Brân­cu­și, ima­gi­ni ale ope­re­lor sale, exe­ge­ze cri­ti­ce, arti­co­le, scri­so­ri și măr­tu­rii refe­ri­toa­re la cre­zul artis­tic și exis­ten­ți­al al lui Con­stan­tin Brân­cu­și con­si­de­rat de cri­ti­ca de spe­cia­li­ta­te drept cel mai impor­tant sculp­tor al seco­lu­lui XX.

Figu­ră emble­ma­ti­că în miș­ca­rea artis­ti­că moder­nă, Brân­cu­și a reu­șit în lucră­ri­le sale să ajun­gă la for­me­le arhe­ti­pa­le, la esen­ța lucru­ri­lor, la echi­li­brul din­tre for­mă și fond.

Sculp­tu­ri­le sale com­bi­nă sim­pli­ta­tea artei popu­la­re româ­nești cu rafi­na­men­tul avan­gar­dei „Eu am vrut sa îna­lț totul din­co­lo de pământ”, spu­nea Brân­cu­și. „Eu am făcut pia­tra să cân­te pen­tru Ome­ni­re. Sculp­tu­ri­le mele sunt chiar și pen­tru cei orbi. Ceea ce va dăru­iesc eu este bucu­rie cura­tă”, măr­tu­ri­sea sculp­to­rul.

Eve­ni­men­tul este orga­ni­zat de Insti­tu­tul Cul­tu­ral Român „Mihai Emi­ne­scu” la Chi­și­nău, în cola­bo­ra­re cu Cen­trul de cer­ce­ta­re, docu­men­ta­re și pro­mo­va­re „Con­stan­tin Brân­cu­și” de la Târ­gu Jiu, Muze­ul Națio­nal al Lite­ra­tu­rii Româ­ne din Bucu­rești, Patri­ar­hia Româ­nă și Pri­mă­ria mun. Chi­și­nău.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *