646x404

Expoziția „Constantin Brâncuși – Pasărea măiastră”

La 19 febru­a­rie, înce­pând cu ora 11:00, la Gale­ria La Rond, situ­ată în pre­a­jma sta­tuii lui Ște­fan cel Mare și Sfânt din Chi­și­nău, va avea loc ver­ni­sa­rea expo­zi­ției „Con­stan­tin Brân­cuși – Pasă­rea măi­as­tră”.

Orga­ni­zată cu pri­le­jul împli­nii a 140 de ani de la naș­te­rea mare­lui sculp­tor, ampla expo­zi­ție a 24 de ban­nere aduce în fața publi­cu­lui o serie de docu­mente și foto­gra­fii legate de par­cur­sul bio­gra­fic al lui Brân­cuși, ima­gini ale ope­re­lor sale, exe­geze cri­tice, arti­cole, scri­sori și măr­tu­rii refe­ri­toare la cre­zul artis­tic și exis­ten­țial al lui Con­stan­tin Brân­cuși con­si­de­rat de cri­tica de spe­cia­li­tate drept cel mai impor­tant sculp­tor al seco­lu­lui XX.

Figură emble­ma­tică în miș­ca­rea artis­tică modernă, Brân­cuși a reu­șit în lucră­rile sale să ajungă la for­mele arhe­ti­pale, la esența lucru­ri­lor, la echi­li­brul din­tre formă și fond.

Sculp­tu­rile sale com­bină sim­pli­ta­tea artei popu­lare româ­nești cu rafi­na­men­tul avan­gar­dei „Eu am vrut sa înalț totul din­colo de pământ”, spu­nea Brân­cuși. „Eu am făcut pia­tra să cânte pen­tru Ome­nire. Sculp­tu­rile mele sunt chiar și pen­tru cei orbi. Ceea ce va dăru­iesc eu este bucu­rie curată”, măr­tu­ri­sea sculp­to­rul.

Eve­ni­men­tul este orga­ni­zat de Insti­tu­tul Cul­tu­ral Român „Mihai Emi­ne­scu” la Chi­și­nău, în cola­bo­rare cu Cen­trul de cer­ce­tare, docu­men­tare și pro­mo­vare „Con­stan­tin Brân­cuși” de la Târgu Jiu, Muzeul Națio­nal al Lite­ra­tu­rii Române din Bucu­rești, Patri­ar­hia Română și Pri­mă­ria mun. Chi­și­nău.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.