(VIDEO) Opinie experți: Concursul privind selectarea directorului ANRE s-a făcut fără o bază legală

Deși, după sem­na­rea Pache­tu­lui ener­ge­tic III, Repu­bli­ca Mol­do­va și-a asu­mat anga­ja­men­tul de a asi­gu­ra inde­pen­den­ța Agenţi­ei Naţio­na­le pen­tru Regle­men­ta­re în Ener­ge­ti­că (ANRE), exper­ții atrag aten­ția că auto­ri­tă­ți­le au des­fă­șu­rat con­cur­sul pen­tru selec­ta­rea direc­to­ru­lui aces­tei insti­tu­ții fără a avea o bază lega­lă.

Sur­sa Video: www.ZdG.md

În cadrul unei con­fe­rin­țe de pre­să, mai mul­ți exper­ți în ener­ge­ti­că și-au expri­mat îngri­jo­ra­rea cu pri­vi­re la o serie de încăl­că­ri care s-au comis la con­cur­sul pri­vind selec­ta­rea direc­to­ru­lui ANRE. În con­for­mi­ta­te cu legi­sla­ția euro­pea­nă, în Pache­tul ener­ge­tic III, una din cerin­țe pe care RM și-a asu­mat să o imple­men­te­ze este inde­pen­den­ța reg­me­len­ta­to­ru­lui față de acto­rii de pe pia­ță dar și față de fac­to­rul poli­tic. Ast­fel, era pre­co­ni­za­tă modi­fi­ca­rea legii cu pri­vi­re la ener­ge­ti­că, în care tre­bu­ia con­so­li­da­tă inde­pen­den­ța regle­men­ta­to­tu­lui, iar acest lucru nu s-a rea­li­zat până în pre­zent, spun exper­ții.

”Con­form anga­ja­men­te­lor pe care ni le-am asu­mat în fața Comu­ni­tă­ții Ener­ge­ti­ce, Legea cu pri­vi­re la ener­ge­ti­că tre­bu­ia modi­fi­ca­tă până la sfâr­și­tul anu­lui 2016. Res­pec­tiv, con­cur­sul tre­bu­ia des­fă­șu­rat în con­for­mi­ta­te cu rigo­ri­le noii legi, care tre­bu­ie să asi­gu­re acea trans­pa­ren­ță și depo­li­ti­za­rea insti­tu­ți­ei. Din păca­te, legea nu a fost apro­ba­tă până în pre­zent, iar acest con­curs a fost des­fă­șu­rat fără o bază lega­lă. Legea actu­a­lă nici nu pre­ve­de obli­ga­ti­vi­ta­tea des­fă­șu­ră­rii unui con­curs”, a decla­rat Vic­tor Par­li­cov, ex-director ANRE.

Exper­ții mai spun că, pe 13 ianu­a­rie curent, au adre­sat Par­la­men­tu­lui RM o peti­ție în care au făcut o serie de pro­pu­ne­ri, de care nu s-a ținut cont.

”Pen­tru a avea capa­ci­ta­te să eva­lu­e­zi cunoș­tin­țe­le can­di­da­ți­lor care vor să devi­nă direc­to­ri ANRE, în pri­mul rând ar tre­bui ca mem­brii comi­si­ei să cunoas­că dome­ni­ul ener­ge­tic. Le-am pro­pus să fie for­ma­tă o comi­sie sepa­ra­tă, din care să facă par­te mem­bri ai soci­e­tă­ții civi­le, exper­ți în ener­ge­ti­că, din repre­zen­tan­ți ai par­te­ne­ri­lor exter­ni care au cunoș­tin­ță în dome­ni­ul ener­ge­tic, anu­me aceas­tă comi­sie să facă eva­lu­a­rea can­di­da­ți­lor. Nu comi­sia par­la­men­ta­ră, ci o comi­sie ana­lo­gi­că cu cea care a selec­tat guver­na­to­rul Băn­cii Națio­na­le. Tot­o­da­tă, în regu­la­men­tul pri­vind selec­ta­rea can­di­da­ți­lor, sunt anu­mi­te aspec­te care con­tra­vin legi­sla­ți­ei cu pri­vi­re la ener­ge­ti­că”, a decla­rat exper­tul în eco­no­mie, Ser­giu Tofi­lat.

Acum două zile, în cadrul Comi­si­ei eco­no­mie, buget și finan­țe a fost anun­țat nume­le can­di­da­tu­lui la șefia ANRE care a acu­mu­lat cele mai mul­te punc­te, făcându-se un demers către pre­șe­din­te­le Par­la­men­tu­lui, pen­tru ca aces­ta să pro­pu­nă în ședin­ța ple­na­ră a Legi­sla­ti­vu­lui can­di­da­tul selec­tat. Ast­fel, Comi­sia l-a pro­pus pe Tudor Copa­ci.

Tudor Copa­ci este direc­tor gene­ral al Agen­ți­ei Pro­pri­e­tă­ții Publi­ce (APP). El a fost numit la numit la APP în sep­tem­brie 2016, la doar câte­va zile după ce a fost demis din func­ția de secre­tar gene­ral al Guver­nu­lui.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

1 comentariu

  1. Gabriel

    Si de ce aces­ti exper­ti nu vin cu solu­tii con­cre­te, dar doar fac con­fe­rin­te unde cri­ti­ca si ata­ca?? Asa exper­ti gases­ti la pia­ta cu sute­le.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *