(FOTO) Ce ”ascunde” reforma portalului instanțelor? Dosarele căror politicieni vor fi greu de identificat?

Zile­le tre­cu­te s-a pro­dus o schim­ba­re neaș­tep­ta­tă pe por­ta­lu­ri­le instan­țe­lor judi­ci­a­re din Repu­bli­ca Mol­do­va. Deși cu câți­va ani în urmă, pen­tru pri­ma dată în isto­ria sta­tu­lui, pagi­ni­le web ale instan­țe­lor au fost dota­te cu un motor de cău­ta­re, fapt care a adus mul­tă trans­pa­ren­ță și a faci­li­tat în spe­cial mun­ca avo­ca­ți­lor,  a altor jus­ti­ția­bi­li, a jur­na­liș­ti­lor și soci­e­tă­ții civi­le impli­ca­te în moni­to­ri­za­rea jus­ti­ți­ei, de câte­va săp­tămâ­ni acest motor de cău­ta­re a fost eli­mi­nat sub pre­tex­tul unei noi refor­me.

”Pagi­ni­le web ale instan­țe­lor națio­na­le de jude­ca­tă sunt în men­te­nan­ță în vede­rea ajus­tă­rii la Legea nr.76 din 21.04.2016 cu pri­vi­re la reor­ga­ni­za­rea instan­țe­lor jude­că­to­rești”, scrie cu roșu la des­chi­de­rea pagi­ni­lor web ale jude­că­to­ri­i­lor, iar inter­fa­ța aces­tor pagi­ni a supor­tat o modi­fi­ca­re sub­ti­lă: căsu­ța care per­mi­tea cău­ta­rea dosa­re­lor și a hotă­râri­lor judi­ci­a­re după denu­mi­rea sau nume­le per­soa­ne­lor impli­ca­te a dis­pă­rut fără urmă. Repre­zen­tan­ții Minis­te­ru­lui Jus­ti­ți­ei sus­țin că aste­fl, ar pro­te­ja date­le cu carac­ter per­so­nal. Men­țio­năm că exclu­de­rea aces­tei moda­li­tă­ți de cău­ta­re după nume a eli­mi­nat posi­bi­li­ta­tea de a iden­ti­fi­ca dosa­re­le în care  sunt impli­ca­ți poli­ti­cie­ni, dem­ni­ta­ri corup­ți, alte per­soa­ne publi­ce față de care exis­tă un inte­res spo­rit al cetă­țe­ni­lor, mai ales în cazul celor impli­ca­ți în scan­da­lu­ri poli­ti­ce, finan­ci­a­re și în acte de corup­ție.

Așa ara­tă în pre­zent inter­fa­ța pagi­ni­lor web ale instan­țe­lor, fără căsu­ța de cău­ta­re după nume.

 

Pre­zen­ța rubri­cii ”Păr­ți­le dosa­ru­lui”, care a exis­tat până în 2017, a per­mis repor­te­ri­lor să scrie des­pre dosa­re­le de rezo­nan­ță în care au fost impli­ca­ți Vlad Filat, Ilan Șor, Vea­ce­slav Pla­ton, Ghe­or­ghe Papuc, Ion Per­ju.

Men­țio­năm că în ace­laș mod puteau fi iden­ti­fi­ca­te dosa­re­le în care au fost impli­ca­ți actu­a­lii guver­nan­ți, inclu­siv Pavel Filip, Andri­an Can­du, Mihai Ghim­pu, Vlad Pla­ho­t­niuc sau Dorin Chir­toa­că.

Chiar dacă por­ta­lu­ri­le tutu­ror instan­țe­lor au fost cen­zu­ar­te, limitându-se posi­bi­li­ta­tea jus­ti­ția­bi­li­lor sau a altor cetă­țe­ni de a cău­ta dosa­re după nume­le păr­ți­lor impli­ca­te, Cur­tea Supre­mă de Jus­ti­ție din Mol­do­va este sin­gu­ra instan­ță care a men­ți­nut vechea inter­fa­ță, ofe­rind în con­ti­nu­a­re posi­bi­li­ta­tea de infor­ma­re celor inte­re­sa­ți.

Luni, 13 febru­a­rie, soci­e­ta­tea civi­lă a orga­ni­zat p con­fe­rin­ță în care a enun­țat mai mul­te difi­cul­tă­ți pri­vind acce­sul la infor­ma­ție, inclu­siv secre­ti­za­rea ino­port­u­nă a por­ta­lu­lui instan­țe­lor. La dez­ba­te­re au fost pre­zen­ți Par­la­men­ta­ri, dar și repre­zen­tan­ți ai Minis­te­ru­lui Jus­ti­ți­ei, la final fiind emi­să și o decla­ra­ție comu­nă a ONG-urilor de media. Astăzi, moto­rul de cău­ta­re a rea­pă­rut nea­nun­țat pe por­ta­lul instan­șe­lor, însă doar la rubri­ca ”dosa­re pen­din­te”, nu și la rupri­ca ”hotă­râri­le instan­ței”.

 

 


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

1 comentariu

  1. ivancelgroaznic

    Askun­de in con­ti­nu­a­re o mare korupt­sie, sin­tem pros­ti­ti pi fat­sa shi inghit­sim asta, pen­tru ca nu sin­tem nor­ma­li la cap, dupe toa­te she­le petre­ku­te, sa accep­tam asha bata­ie di zhok la noi
    Nime­ni din­tre korupt­si nu va pat­si nik, noi vom pla­ti toa­te oale­le spR­TE, KA SHI KU MILIARDU, LA CARI NU SE MAI DA DE KAPAT … .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *