Copiii, femeile şi bărbaţii din 12000 de gospodării – obiect de studiu

Cetă­ţe­nii R. Mol­do­va sunt che­ma­ţi să par­ti­ci­pe, în peri­oa­da 17 aprilie-30 iunie curent, la un stu­diu naţio­nal de eva­lu­a­re a situ­a­ţi­ei copi­i­lor, feme­i­lor şi băr­ba­ţi­lor. Stu­di­ul va fi rea­li­zat pe un eşan­tion de 12 mii de gos­po­dă­rii cas­ni­ce din toa­te loca­li­tă­ţi­le R. Mol­do­va şi se va axa pe situ­a­ţia cetă­ţe­ni­lor sub aspec­tul sănă­tă­ţii, edu­ca­ţi­ei, pro­te­cţi­ei copi­lu­lui, HIV/SIDA, acce­su­lui la ser­vi­ci­i­le de asis­tenţă medi­ca­lă etc., s-a anu­nţat, joi, la o con­fe­rinţă de pre­să orga­ni­za­tă la Minis­te­rul Sănă­tă­ţii.

Stu­di­ul de indi­ca­to­ri mul­ti­pli este o ini­ţi­a­ti­vă glo­ba­lă a UNICEF şi se desfă­şoa­ră o dată la 3-5 ani. În Repu­bli­ca Mol­do­va, ulti­mul stu­diu de acest fel a fost rea­li­zat în 2000. Rezul­ta­te­le stu­di­u­lui din acest an vor ofe­ri date pri­vind evo­lu­ţi­i­le din ulti­mii 10 ani şi vor aju­ta Guver­nul să ela­bo­re­ze poli­ti­ci şi stra­te­gii în dome­ni­ul sănă­tă­ţii, edu­ca­ţi­ei şi bunăs­tă­rii fami­li­i­lor din R. Mol­do­va.

La între­ba­rea repor­te­ru­lui ZdG pri­vind rezul­ta­te­le stu­di­i­lor ante­ri­oa­re şi impac­tul aces­to­ra asu­pra poli­ti­ci­lor publi­ce, Mihai Magdei, vice­mi­nis­tru al Sănă­tă­ţii, a menţio­nat că Pla­nul de acti­vi­ta­te a Guver­nu­lui sti­pu­lea­ză un şir de pro­ble­me iden­ti­fi­ca­te ast­fel, ce urmea­ză a fi solu­ţio­na­te.

„Stu­di­i­le ante­ri­oa­re au ară­tat care este acce­sul cetă­ţe­ni­lor la asis­tenţa medi­ca­lă şi, în anii 2004-2005, au fost imple­men­ta­te asi­gu­ră­ri­le medi­ca­le care ne-au aju­tat să redre­săm situ­a­ţia finan­ci­a­ră din sis­te­mul de sănă­ta­te”, a spe­ci­fi­cat Mihai Magdei. Vice­mi­nis­trul a accen­tu­at că ace­lea­şi stu­dii au indi­cat asu­pra nece­si­tă­ţii de refor­ma­re a sis­te­mu­lui de asis­tenţă medi­ca­lă pri­ma­ră, iar în anii 2009-2010, în loca­li­tă­ţi­le R. Mol­do­va a fost imple­men­ta­tă con­ce­pţia de dezvol­ta­re a medi­ci­nei de fami­lie.

Mihai Magdei a apre­ciat că, în pofi­da nea­jun­su­ri­lo­re şi pro­ble­me­lor exis­ten­te, sis­te­mul de sănă­ta­te sste în pro­ces de dezvol­ta­re. Prin­tre exem­ple­le adu­se de vice­mi­nis­tru se numă­ră şi fap­tul că ante­ri­or în R. Mol­dov se efec­tu­au 12-14 ana­li­ze de labo­ra­tor pen­tru exa­mi­na­rea stă­rii sănă­tă­ţii, iar în pre­zent exis­tă labo­ra­toa­re care efec­tu­ea­ză până la 40 de ana­li­ze dife­ri­te.

„Am înce­put a ana­li­za acti­vi­ta­tea hor­mo­ni­lor, a anti­cor­pi­lor tumo­ra­li, a dema­rat un stu­diu de feza­bi­li­ta­te a Insti­tu­tu­lui Onco­lo­gic, Spi­ta­lu­lui Cli­nic Repu­bli­can şi a Insti­tu­tu­lui de Cer­ce­tă­ri Şti­inţi­fi­ce „Cen­trul Mamei şi Copi­lu­lui”, se inves­tesc bani colo­sa­li în per­for­manţe­le sis­te­mu­lui de sănă­ta­te”, a con­chis Mihai Magdei.

-0-

Cris­ti­an BUNESCU


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

1 comentariu

  1. Maylo

    Nov01 Eu cred ca ora­se­le nor­sa­te cum­va sunt infra­ti­te, deci tara­nis­mul e chiar in floa­re. Sin­cer, pe mine unul m-ai jig­nit nespus. Nu te mai plac de azi ina­in­te! Am sa ma retrag intr-un colt, sa vars lacri­mi nes­far­si­te din cau­za con­di­ti­ei mele de taran incult!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *