Copiii, femeile şi bărbaţii din 12000 de gospodării – obiect de studiu

Cetă­ţe­nii R. Mol­dova sunt che­maţi să par­ti­cipe, în peri­oada 17 aprilie-30 iunie curent, la un stu­diu naţio­nal de eva­lu­are a situ­a­ţiei copi­i­lor, feme­i­lor şi băr­ba­ţi­lor. Stu­diul va fi rea­li­zat pe un eşan­tion de 12 mii de gos­po­dă­rii cas­nice din toate loca­li­tă­ţile R. Mol­dova şi se va axa pe situ­a­ţia cetă­ţe­ni­lor sub aspec­tul sănă­tă­ţii, edu­ca­ţiei, pro­te­cţiei copi­lu­lui, HIV/SIDA, acce­su­lui la ser­vi­ci­ile de asis­tenţă medi­cală etc., s-a anu­nţat, joi, la o con­fe­rinţă de presă orga­ni­zată la Minis­te­rul Sănă­tă­ţii.

Stu­diul de indi­ca­tori mul­ti­pli este o ini­ţi­a­tivă glo­bală a UNICEF şi se desfă­şoară o dată la 3-5 ani. În Repu­blica Mol­dova, ulti­mul stu­diu de acest fel a fost rea­li­zat în 2000. Rezul­ta­tele stu­di­u­lui din acest an vor oferi date pri­vind evo­lu­ţi­ile din ulti­mii 10 ani şi vor ajuta Guver­nul să ela­bo­reze poli­tici şi stra­te­gii în dome­niul sănă­tă­ţii, edu­ca­ţiei şi bunăs­tă­rii fami­li­i­lor din R. Mol­dova.

La între­ba­rea repor­te­ru­lui ZdG pri­vind rezul­ta­tele stu­di­i­lor ante­ri­oare şi impac­tul aces­tora asu­pra poli­ti­ci­lor publice, Mihai Magdei, vice­mi­nis­tru al Sănă­tă­ţii, a menţio­nat că Pla­nul de acti­vi­tate a Guver­nu­lui sti­pu­lează un şir de pro­bleme iden­ti­fi­cate ast­fel, ce urmează a fi solu­ţio­nate.

„Stu­di­ile ante­ri­oare au ară­tat care este acce­sul cetă­ţe­ni­lor la asis­tenţa medi­cală şi, în anii 2004-2005, au fost imple­men­tate asi­gu­ră­rile medi­cale care ne-au aju­tat să redre­săm situ­a­ţia finan­ci­ară din sis­te­mul de sănă­tate”, a spe­ci­fi­cat Mihai Magdei. Vice­mi­nis­trul a accen­tuat că ace­leaşi stu­dii au indi­cat asu­pra nece­si­tă­ţii de refor­mare a sis­te­mu­lui de asis­tenţă medi­cală pri­mară, iar în anii 2009-2010, în loca­li­tă­ţile R. Mol­dova a fost imple­men­tată con­ce­pţia de dezvol­tare a medi­ci­nei de fami­lie.

Mihai Magdei a apre­ciat că, în pofida nea­jun­su­ri­lore şi pro­ble­me­lor exis­tente, sis­te­mul de sănă­tate sste în pro­ces de dezvol­tare. Prin­tre exem­plele aduse de vice­mi­nis­tru se numără şi fap­tul că ante­rior în R. Mol­dov se efec­tuau 12-14 ana­lize de labo­ra­tor pen­tru exa­mi­na­rea stă­rii sănă­tă­ţii, iar în pre­zent există labo­ra­toare care efec­tu­ează până la 40 de ana­lize dife­rite.

„Am înce­put a ana­liza acti­vi­ta­tea hor­mo­ni­lor, a anti­cor­pi­lor tumo­rali, a dema­rat un stu­diu de feza­bi­li­tate a Insti­tu­tu­lui Onco­lo­gic, Spi­ta­lu­lui Cli­nic Repu­bli­can şi a Insti­tu­tu­lui de Cer­ce­tări Şti­inţi­fice „Cen­trul Mamei şi Copi­lu­lui”, se inves­tesc bani colo­sali în per­for­manţele sis­te­mu­lui de sănă­tate”, a con­chis Mihai Magdei.

-0-

Cris­tian BUNESCU


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

  • Maylo

    Nov01 Eu cred ca ora­sele nor­sate cumva sunt infra­tite, deci tara­nis­mul e chiar in floare. Sin­cer, pe mine unul m-ai jig­nit nespus. Nu te mai plac de azi ina­inte! Am sa ma retrag intr-un colt, sa vars lacrimi nes­far­site din cauza con­di­tiei mele de taran incult!!