560-stomatologie2

Zâmbet „american” pentru copiii familiilor socialmente vulnerabile din Moldova

Un grup de stu­denţi şi pro­fe­sori de la Uni­ver­si­ta­tea de Medi­cină din sta­tul Caro­lina de Nord, SUA, au venit în peri­oada 12-20 mar­tie în R. Mol­dova pen­tru a oferi tra­ta­ment den­tar gra­tuit copi­i­lor din orfe­li­na­tul din Stră­şeni şi celor defa­vo­ri­zaţi social.

În R. Mol­dova, peste 60% din­tre copiii din zonele rurale nu res­pectă igiena orală. Mulţi din­tre ei nu au nici măcar periuţe de dinţi, iar alţii le uti­li­zează rar, arată sta­tis­ti­cile Minis­te­ru­lui Sănă­tă­ţii.

„Comunicarea” între cele două popoare

Timp de o săp­tămână, peste 100 de copii au bene­fi­ciat de tra­ta­ment den­tar acor­dat de echipa din SUA, asis­tată de cole­gii din R. Mol­dova. Pre­pa­ra­tele medi­ca­men­toase au fost aduse de par­te­ne­rii din SUA, iar Uni­ver­si­ta­tea de Stat de Medi­cină şi Far­ma­cie „Nico­lae Tes­te­mi­ţanu” a ofe­rit spa­ţi­ile şi uti­la­jul Cli­ni­cii Sto­ma­to­lo­gice Uni­ver­si­tare.

Acţiu­nea s-a desfă­şu­rat al 16-lea an con­se­cu­tiv în con­tex­tul par­te­ne­ri­a­tu­lui din­tre Caro­lina de Nord şi R. Mol­dova. „Pro­gra­mul este o oport­u­ni­tate pen­tru noi de a pre­lua bune prac­tici de la spe­cia­li­ş­tii din SUA. Un bene­fi­ciu impor­tant al aces­tui schimb de expe­rienţă este comu­ni­ca­rea”, susţine Ion Lupan, deca­nul Facul­tă­ţii de Sto­ma­to­lo­gie a Uni­ver­si­tă­ţii de Medi­cină şi Far­ma­cie „Nico­lae Tes­te­mi­ţanu”.

„În R. Mol­dova şi în SUA meto­dele de tra­ta­ment sunt simi­lare, doar că insti­tu­ţi­ile medi­cale din SUA sunt înzes­trate cu echi­pa­ment modern, iar noi tin­dem ca în tim­pul cel mai apro­piat să redu­cem aceste dife­renţe”, spune Ion Lupan. Potri­vit lui, cele mai frec­vente pro­bleme den­tare cu care se con­fruntă copiii de la noi sunt afe­cţiu­nile cari­oase şi para­don­tale.

Spe­cia­li­ş­tii ame­ri­cani susţin că au rămas plă­cut sur­prinşi să vadă că multe echi­pa­mente medi­cale sunt de cali­tate bună, iar stu­denţii mol­do­veni sunt bine instruiţi.

„Mă dor câţiva dinţi şi vreau să nu mă mai doară”

Bur­ton Horwintz este unul din­tre medi­cii ame­ri­cani care a venit în R. Mol­dova. „Toată viaţa mea pro­fe­sio­nală, peste 48 de ani, am lucrat cu copiii. Prima dată am venit în Mol­dova în 2002 şi am avut posi­bi­li­ta­tea să tra­tez copii din fami­lii soci­al­mente vul­ne­ra­bile. De fapt, acest pro­iect îi aduce împre­ună pe stu­denţii mol­do­veni şi pe cei ame­ri­cani. Aşa învă­ţăm unii de la alţii… Am mai par­ti­ci­pat la ase­me­nea pro­iecte şi în alte ţări, unde am tra­tat gra­tuit copii din fami­lii vul­ne­ra­bile. O fac pen­tru că-mi dau seama că noi am putea fi sin­gu­rii care le pot oferi acest tra­ta­ment nece­sar, dar ade­sea prea cos­ti­si­tor”, poves­teşte sto­ma­to­lo­gul. În ace­laşi timp, el susţine că de-a lun­gul celor 14 ani, de când vine în R. Mol­dova, a obser­vat că aici există o pro­blemă severă de sănă­tate orală. „Cele mai severe pro­bleme den­tare la copiii din Mol­dova sunt cau­zate de fap­tul că nu se iau măsu­rile nece­sare de pre­ve­nire a unor boli. De aceea, încu­ra­jez auto­ri­tă­ţile şi şco­lile să educe copiii să res­pecte igiena orală, să meargă la medic când este nevoie şi să se ali­men­teze corect şi sănă­tos”, încu­ra­jează doc­to­rul Horwintz.

560-stomatologiePri­mii pacienţi din acest an ai sto­ma­to­lo­gi­lor ame­ri­cani au fost Radu şi Cris­tina, de la orfe­li­na­tul din Stră­şeni. Pri­mul care a tre­buit să-şi învingă frica a fost Radu. Deşi are 12 ani, el nu a mai fost nici­o­dată la sto­ma­to­log. „Mă dor câţiva dinţi şi vreau să nu mă mai doară”, ne-a spus Radu cu sfi­ală, măr­tu­ri­sind că nu-şi spală regu­lat dinţii.

„Fie­care copil este dife­rit, pen­tru unul e sufi­cient să-i vor­beşti cu voce calmă, caldă, iar altul are nevoie să-l ţii de mână ca să se lini­ş­tească şi să nu se mai teamă”, poves­teşte Bur­ton Horwintz cum obi­ş­nu­ieşte să lini­ş­tească copiii pe care îi tra­tează.

„Nu mi-e frică, doar sunt mare”

„Nu mi-e frică. În curând împli­nesc 10 ani, aşa că nu tre­buie să-mi fie frică, doar sunt mare”, ne-a spus cu mân­drie Cris­tina, în timp ce îşi aştepta cuminte rân­dul la con­sul­ta­ţie.

O strân­gere de mână pen­tru sigu­ranţă, vocea caldă şi domoală a medi­cu­lui, care i-a pre­zen­tat între­gul pro­ces, pe alo­curi dure­ros, sub formă de joacă: „Vom folosi un ine­luş şi o umbre­luţă care nu le va per­mite micro­bi­lor să rămână în guriţă. Vei simţi ca o înţe­pă­tură de ţânţar. Nu tre­buie să-ţi faci griji…”, aşa a reu­şit să treacă peste durere Cris­tina.

Galina Donici, edu­ca­toare la copiii din cla­sele I-IV de la orfe­li­na­tul din Stră­şeni, susţine că micu­ţii de la orfe­li­nat bene­fi­ci­ază de asis­tenţă încă de la înce­pu­tul aces­tui pro­iect. „Copiii sunt exa­mi­naţi peri­o­dic. Chiar nu demult au venit câţiva medici din stră­i­nă­tate şi copiii au fost con­sul­taţi, iar unora le-au fost repa­raţi dinţii. Acum am fost invi­taţi aici”, explică Galina Donici.

După ce au fost con­sul­taţi şi le-au fost tra­taţi dinţii, copiii au pri­mit în dar câte o pastă şi o periuţă de dinţi.

Diana Uncuţa, medic sto­ma­to­log, crede că mol­do­ve­nii au nevoie de o igienă orală mai bună. „În SUA se pune un accent mai mare pe pre­ve­ni­rea boli­lor den­tare, în timp ce la noi părinţii se adre­sează cam târ­ziu”, ada­ugă Ana Patri­cia Gume­niuc, stu­dentă la Facul­ta­tea de Sto­ma­to­lo­gie din Mol­dova.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.