Zâmbet „american” pentru copiii familiilor socialmente vulnerabile din Moldova

Un grup de stu­denţi şi pro­fe­so­ri de la Uni­ver­si­ta­tea de Medi­ci­nă din sta­tul Caro­li­na de Nord, SUA, au venit în peri­oa­da 12-20 mar­tie în R. Mol­do­va pen­tru a ofe­ri tra­ta­ment den­tar gra­tu­it copi­i­lor din orfe­li­na­tul din Stră­şe­ni şi celor defa­vo­ri­za­ţi soci­al.

În R. Mol­do­va, pes­te 60% din­tre copi­ii din zone­le rura­le nu res­pec­tă igie­na ora­lă. Mulţi din­tre ei nu au nici măcar periu­ţe de dinţi, iar alţii le uti­li­zea­ză rar, ara­tă sta­tis­ti­ci­le Minis­te­ru­lui Sănă­tă­ţii.

„Comunicarea” între cele două popoare

Timp de o săp­tămâ­nă, pes­te 100 de copii au bene­fi­ci­at de tra­ta­ment den­tar acor­dat de echi­pa din SUA, asis­ta­tă de cole­gii din R. Mol­do­va. Pre­pa­ra­te­le medi­ca­men­toa­se au fost adu­se de par­te­ne­rii din SUA, iar Uni­ver­si­ta­tea de Stat de Medi­ci­nă şi Far­ma­cie „Nico­lae Tes­te­mi­ţa­nu” a ofe­rit spa­ţi­i­le şi uti­la­jul Cli­ni­cii Sto­ma­to­lo­gi­ce Uni­ver­si­ta­re.

Acţiu­nea s-a desfă­şu­rat al 16-lea an con­se­cu­tiv în con­tex­tul par­te­ne­ri­a­tu­lui din­tre Caro­li­na de Nord şi R. Mol­do­va. „Pro­gra­mul este o oport­u­ni­ta­te pen­tru noi de a pre­lua bune prac­ti­ci de la spe­cia­li­ş­tii din SUA. Un bene­fi­ciu impor­tant al aces­tui schimb de expe­rienţă este comu­ni­ca­rea”, susţi­ne Ion Lupan, deca­nul Facul­tă­ţii de Sto­ma­to­lo­gie a Uni­ver­si­tă­ţii de Medi­ci­nă şi Far­ma­cie „Nico­lae Tes­te­mi­ţa­nu”.

„În R. Mol­do­va şi în SUA meto­de­le de tra­ta­ment sunt simi­la­re, doar că insti­tu­ţi­i­le medi­ca­le din SUA sunt înzes­tra­te cu echi­pa­ment modern, iar noi tin­dem ca în tim­pul cel mai apro­pi­at să redu­cem aces­te dife­renţe”, spu­ne Ion Lupan. Potri­vit lui, cele mai frec­ven­te pro­ble­me den­ta­re cu care se con­frun­tă copi­ii de la noi sunt afe­cţiu­ni­le cari­oa­se şi para­don­ta­le.

Spe­cia­li­ş­tii ame­ri­ca­ni susţin că au rămas plă­cut sur­prinşi să vadă că mul­te echi­pa­men­te medi­ca­le sunt de cali­ta­te bună, iar stu­denţii mol­do­ve­ni sunt bine instrui­ţi.

„Mă dor câţiva dinţi şi vreau să nu mă mai doară”

Bur­ton Horwintz este unul din­tre medi­cii ame­ri­ca­ni care a venit în R. Mol­do­va. „Toa­tă via­ţa mea pro­fe­sio­na­lă, pes­te 48 de ani, am lucrat cu copi­ii. Pri­ma dată am venit în Mol­do­va în 2002 şi am avut posi­bi­li­ta­tea să tra­tez copii din fami­lii soci­al­men­te vul­ne­ra­bi­le. De fapt, acest pro­iect îi adu­ce împre­u­nă pe stu­denţii mol­do­ve­ni şi pe cei ame­ri­ca­ni. Aşa învă­ţăm unii de la alţii… Am mai par­ti­ci­pat la ase­me­nea pro­iec­te şi în alte ţări, unde am tra­tat gra­tu­it copii din fami­lii vul­ne­ra­bi­le. O fac pen­tru că-mi dau sea­ma că noi am putea fi sin­gu­rii care le pot ofe­ri acest tra­ta­ment nece­sar, dar ade­sea prea cos­ti­si­tor”, poves­teş­te sto­ma­to­lo­gul. În ace­la­şi timp, el susţi­ne că de-a lun­gul celor 14 ani, de când vine în R. Mol­do­va, a obser­vat că aici exis­tă o pro­ble­mă seve­ră de sănă­ta­te ora­lă. „Cele mai seve­re pro­ble­me den­ta­re la copi­ii din Mol­do­va sunt cau­za­te de fap­tul că nu se iau măsu­ri­le nece­sa­re de pre­ve­ni­re a unor boli. De ace­ea, încu­ra­jez auto­ri­tă­ţi­le şi şco­li­le să edu­ce copi­ii să res­pec­te igie­na ora­lă, să mear­gă la medic când este nevo­ie şi să se ali­men­te­ze corect şi sănă­tos”, încu­ra­jea­ză doc­to­rul Horwintz.

560-stomatologiePri­mii pacienţi din acest an ai sto­ma­to­lo­gi­lor ame­ri­ca­ni au fost Radu şi Cris­ti­na, de la orfe­li­na­tul din Stră­şe­ni. Pri­mul care a tre­bu­it să-şi învingă fri­ca a fost Radu. Deşi are 12 ani, el nu a mai fost nici­o­da­tă la sto­ma­to­log. „Mă dor câţi­va dinţi şi vreau să nu mă mai doa­ră”, ne-a spus Radu cu sfi­a­lă, măr­tu­ri­sind că nu-şi spa­lă regu­lat dinţii.

„Fie­ca­re copil este dife­rit, pen­tru unul e sufi­cient să-i vor­beş­ti cu voce cal­mă, cal­dă, iar altul are nevo­ie să-l ţii de mână ca să se lini­ş­teas­că şi să nu se mai tea­mă”, poves­teş­te Bur­ton Horwintz cum obi­ş­nu­ieş­te să lini­ş­teas­că copi­ii pe care îi tra­tea­ză.

„Nu mi-e frică, doar sunt mare”

„Nu mi-e fri­că. În curând împli­ne­sc 10 ani, aşa că nu tre­bu­ie să-mi fie fri­că, doar sunt mare”, ne-a spus cu mân­drie Cris­ti­na, în timp ce îşi aştep­ta cumin­te rân­dul la con­sul­ta­ţie.

O strân­ge­re de mână pen­tru sigu­ranţă, vocea cal­dă şi domoa­lă a medi­cu­lui, care i-a pre­zen­tat între­gul pro­ces, pe alo­cu­ri dure­ros, sub for­mă de joa­că: „Vom folo­si un ine­luş şi o umbre­lu­ţă care nu le va per­mi­te micro­bi­lor să rămâ­nă în guri­ţă. Vei simţi ca o înţe­pă­tu­ră de ţânţar. Nu tre­bu­ie să-ţi faci gri­ji…”, aşa a reu­şit să trea­că pes­te dure­re Cris­ti­na.

Gali­na Doni­ci, edu­ca­toa­re la copi­ii din cla­se­le I-IV de la orfe­li­na­tul din Stră­şe­ni, susţi­ne că micu­ţii de la orfe­li­nat bene­fi­ci­a­ză de asis­tenţă încă de la înce­pu­tul aces­tui pro­iect. „Copi­ii sunt exa­mi­na­ţi peri­o­dic. Chiar nu demult au venit câţi­va medi­ci din stră­i­nă­ta­te şi copi­ii au fost con­sul­ta­ţi, iar uno­ra le-au fost repa­ra­ţi dinţii. Acum am fost invi­ta­ţi aici”, expli­că Gali­na Doni­ci.

După ce au fost con­sul­ta­ţi şi le-au fost tra­ta­ţi dinţii, copi­ii au pri­mit în dar câte o pas­tă şi o periu­ţă de dinţi.

Dia­na Uncu­ţa, medic sto­ma­to­log, cre­de că mol­do­ve­nii au nevo­ie de o igie­nă ora­lă mai bună. „În SUA se pune un accent mai mare pe pre­ve­ni­rea boli­lor den­ta­re, în timp ce la noi părinţii se adre­sea­ză cam târ­ziu”, ada­u­gă Ana Patri­cia Gume­niuc, stu­den­tă la Facul­ta­tea de Sto­ma­to­lo­gie din Mol­do­va.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *