552-parlament1

”Politicienii sunt doar nişte fiinţe umane care servesc cetăţenii”

Pro­ce­dura de votare a Guver­nu­lui Filip în Par­la­ment, de acum câteva săp­tămâni, a adus sus­pi­ciuni de intrans­pa­renţă şi pro­bleme de inte­gri­tate asu­pra cla­sei poli­tice actu­ale. Pe lângă fap­tul că nu a fost pus în dis­cu­ţie pro­gra­mul de guver­nare, nici nu au fost dis­cu­tate can­di­da­tu­rile mini­ş­tri­lor, fiind votaţi in cor­pore, cetă­ţe­nii R.Moldova au rămas nedu­me­riţi şi de ges­tio­na­rea situ­a­ţiei de după vot. Deşi în stradă s-au pro­dus pro­teste, con­du­ce­rea Par­la­men­tu­lui nu a emis comu­ni­cate, nu a ieşit în presă să explice situ­a­ţia, cu atât mai mult – nu a ieşit public să comu­nice cu cetă­ţe­nii.

Repor­te­rii de Gardă au avut posi­bi­li­ta­tea să vizi­teze recent mai multe insti­tu­ţii publice euro­pene, inclu­siv Par­la­men­tul Aus­triei, dia­lo­gând cu con­du­ce­rea aces­tor insti­tu­ţii des­pre trans­pa­renţă şi comu­ni­ca­rea cu cetă­ţe­nii.

10000 de oameni în Parlamentul Austriei

Par­la­men­tul de la Viena e o clă­dire de o rară fru­mu­seţe, dar şi de o mare des­chi­dere. În clă­di­rea Par­la­men­tu­lui poate intra ori­cine, pe pagina web a legi­sla­ti­vu­lui aus­tr­iac fiind pla­sată infor­ma­ţia cu pri­vire la vizite (www.parlament.gv.at/ENGL/GEBF/FUEHRUNGEN/). Totuşi, de Ziua Naţio­nală a Aus­triei, se adună cei mai mulţi vizi­ta­tori, deo­a­rece în această zi cetă­ţe­nii ştiu că pot vedea majo­ri­ta­tea încă­pe­ri­lor din Par­la­ment, pot întâlni par­la­men­tari, inclu­siv con­du­ce­rea legi­sla­ti­vu­lui, pot adresa între­bări şi primi răs­pun­suri la orice temă de inte­res public. În anul tre­cut, de Ziua Naţio­nală a Aus­triei, Par­la­men­tul de la Viena a fost vizi­tat de circa 10.000 de oameni.

552-Kopf-KarlheinzKar­lhe­inz Kopf, vice­preşe­din­tele Par­la­men­tu­lui Aus­triei, a petre­cut Ziua Naţio­nală la ser­vi­ciu, comu­ni­când cu cetă­ţeni din întreaga lume care au venit să vadă legi­sla­ti­vul. El spune că mulţi vin nu doar să vadă un monu­ment de isto­rie, care are peste 140 de ani, şi este păs­trat într-o formă exce­lentă, dar să vadă la pro­priu şi cum fun­cţio­nează demo­cra­ţia. Aus­tria, unul din­tre cele mai pros­pere state euro­pene, are o isto­rie a inde­pen­den­ței de doar 2 ori mai mare decât a Mol­do­vei. Dar calea fermă şi  inde­pen­dentă a Aus­triei a por­nit de la un moment foarte sigur: când ulti­mul sol­dat străin a pără­sit ţara.

„După cel de-al Doi­lea Răz­boi Mondial, Aus­tria a deve­nit o ţară liberă. Aceasta s-a întâm­plat anume cu 60 de ani în urmă, în 1955, când ulti­mul sol­dat străin a pără­sit Aus­tria, şi de atunci am con­struit această ţară inde­pen­dentă”, a spus Kopf pen­tru ZdG. Timp de 60 de ani aus­trie­cii au con­struit nu doar oraşe, sate, dru­muri şi infras­truc­tură. Ei au con­struit insti­tu­ţii cu o repu­ta­ţie bună, în care oame­nii să aibă încre­dere. În Par­la­men­tul Aus­triei poate intra orice cetă­ţean al lumii, fără să se legi­ti­meze. Acolo am întâl­nit ruşi, cehi, sârbi, chiar chi­nezi sau can­a­dieni.

„Parlamentarii nu sunt cineva mai special”

Eli­za­beth şi Denis sunt doi pen­sio­nari can­a­dieni, care au tra­ver­sat ocea­nul ca să facă un tur al Euro­pei. Au făcut cu bucu­rie şi un tur al legi­sla­ti­vu­lui aus­tr­iac, ana­li­zând şi com­pa­rând cum fun­cţio­nează demo­cra­ţia în Aus­tria şi în Can­ada. Eli­za­beth explică de ce con­si­deră impor­tant ca în clă­di­rile publice să poată intra orice cetă­ţean. „Fap­tul că poli­ti­cie­nii des­chid uşile în faţa cetă­ţe­ni­lor înseamnă că ei se simt ală­turi de cetă­ţeni, nu cineva spe­cial. Și eu cred că această des­chi­dere e sim­bo­lică. Asta ne face să înţe­le­gem că poli­ti­cie­nii sunt doar nişte fiinţe umane, care, în vir­tu­tea mese­riei, incearcă sa ser­vească cetă­ţe­nii”.

În Par­la­men­tul de la Chi­şi­nău a avut loc o sin­gură dată o zi a uşi­lor des­chise, atunci când a fost redes­chis după repa­ra­ţii. Ulte­rior, această insti­tu­ţie a fost cali­fi­cată de către expe­rţi drept una tot mai puţin trans­pa­rentă. Jur­na­li­ş­tii au fost izo­laţi într-o încă­pere cu pereţi opaci, iar cetă­ţe­nii află doar infor­ma­ţii parţi­ale des­pre acti­vi­ta­tea legi­sla­ti­vu­lui mol­do­ve­nesc.

Mari­ana Gal­ben este repor­teră res­pon­sa­bilă de dome­niul poli­tic la agenţia Infoprim-Neo. Ea merge dese­ori la Par­la­ment, doar că are un acces limi­tat la infor­ma­ţii. „În sala rezer­vată pen­tru presă putem vedea doar ceea ce ne arată came­rele, nu putem face obser­va­ţii per­so­nale. Iar dacă mer­gem în sala de şedinţe, acolo unde sunt rezer­vate câteva locuri pen­tru presă, nu avem con­di­ţii să lucrăm, adică prize pen­tru lap­top şi alte posi­bi­li­tăţi să scriem şti­rile în direct. Dar cei mai dez­a­van­ta­jaţi sunt foto­gra­fii, acolo, în ţar­cul pen­tru presă, munca lor nu are niciun sens”.

Şi Lili­ana Bar­bă­roşie, repor­teră res­pon­sa­bilă de dome­niul poli­tic la radio Europa Liberă, con­si­deră că Par­la­men­tul nu este sufi­cient de trans­pa­rent. Lili­ana susţine că nu doar repor­te­rii au bari­ere de infor­mare, ci şi cetă­ţe­nii. Ea face o com­pa­ra­ţie cu Sena­tul SUA, pe care a avut oca­zia să îl vizi­teze şi să vadă des­chi­de­rea legi­sla­to­ri­lor de acolo. „Este incre­di­bil ca cetă­ţe­nii de la noi să poată intra liber la aleşii lor, să abor­deze pro­ble­mele care îi inte­re­sează, să obţină răs­pun­suri”.

Miliarde dispărute din bănci

Şi la capi­to­lul trans­pa­renţă a veni­tu­ri­lor şi ave­ri­lor com­pa­ra­ţia din­tre legi­sla­ti­vul de la Chi­şi­nău cu insti­tu­ţi­ile simi­lare din UE nu ţine. Presa de la Chi­şi­nău, inclu­siv Zia­rul de Gardă, a publi­cat mai multe arti­cole din care reiese că legi­sla­to­rii nu-şi declară des­chis toate ave­rile şi inte­re­sele.

Con­du­ce­rea legi­sla­ti­vu­lui aus­tr­iac este con­vinsă că infor­ma­ţia nu poate fi ascunsă de cetă­ţeni. Kar­lhe­inz Kopf, vice­preşe­din­tele Par­la­men­tu­lui Aus­triei, crede că demo­cra­ţia înseamnă des­chi­de­rea infor­ma­ţiei. „Da, totul tre­buie să fie cunos­cut de către cetă­ţeni. Demo­cra­ţia depinde de liber­tăţi şi de acces la orice infor­ma­ţii, or, alt­fel nu ar fi posi­bil să avem o demo­cra­ţie legală”. L-am între­bat pe Kar­lhe­inz Kopf dacă par­la­men­ta­rii aus­trieci sunt, la fel ca la Chi­şi­nău, mai avuţi decât cetă­ţe­nii de rând. Acesta a decla­rat că par­la­men­ta­rii aus­trieci nu se regă­sesc prin­tre cei mai bogaţi cetă­ţeni: „Aus­tria este una din­tre cele mai bogate state din lume, un număr mare de cetă­ţeni au maşini şi averi obţi­nute prin muncă cin­stită şi de suc­ces, prin­tre aceş­tia sunt şi mem­brii Par­la­men­tu­lui – ei sunt la ace­laşi nivel cu alţi cetă­ţeni. Fap­tul că par­la­men­ta­rii deţin maşini – nu e un subiect de dis­cu­ţie în Aus­tria, dar tre­buie să menţio­nez că pen­tru par­la­men­tari – nu există pri­vi­le­gii, nici pen­tru depu­taţi, nici pen­tru mem­brii Guver­nu­lui.”

În anul tre­cut şi Aus­tria  a fost zdrun­ci­nată de un scan­dal finan­ciar. Colap­sul Băn­cii Hypo Alpe Adria, naţio­na­li­zată de guver­nul aus­tr­iac în 2009, a fost cali­fi­cat drept cel mai dez­as­truos feno­men ban­car al aces­tei ţări de după cel de-al Doi­lea Răz­boi Mondial. Banca Hypo ar fi înghi­ţit peste 5 mili­arde de euro din bani publici, inclu­siv din defi­cite şi dato­rii de stat umflate. În anul tre­cut Guver­nul a decis să închidă această bancă, dar acum toate insti­tu­ţi­ile și per­soa­nele res­pon­sa­bile de spă­la­rea celor 5 mili­arde sunt inves­ti­gate. Par­la­men­tul Aus­triei a creat pro­pria comi­sie de anchetă. Orice cetă­ţean aus­tr­iac poate afla cum se deru­lează, ce conţine şi când va fina­liza ancheta.

Deşi cele 5 mili­arde ar repre­zenta doar 1 pro­cent din PIB-ul Aus­triei, şi nu 15 % din PIB, cum a fost în cazul scan­da­lu­lui ban­car din R.Moldova, cetă­ţe­nii aus­trieci dar şi presa nu scapă din ochi şi nu lasă în pace părţile impli­cate. Aus­trie­cii nu se jenează să facă glume pe seama par­la­men­ta­ri­lor atunci când cred că pro­blema este exa­mi­nată super­fi­cial. Cu atât mai mult, poli­ti­cie­nii acceptă cri­ti­cile fără să dis­pună de armate de blo­ggeri şi comen­ta­tori care le-ar lua apă­ra­rea şi ar con­tra­a­taca presa inde­pen­dentă sau expe­rţii.

„Oamenii să nu obosească să ceară transparenţă”

Aus­trie­cii spun că trans­pa­renţa şi des­chi­de­rea faţă de cetă­ţeni nu vine de la sine, şi nici din sim­pla cre­are şi votare a unei legi. Poli­ti­cie­nii aus­trieci spun că cetă­ţe­nii au un rol foarte impor­tant în res­pon­sa­bi­li­za­rea cla­sei poli­tice, şi reu­şesc cei care nu obo­sesc nici­o­dată să lupte pen­tru valo­rile soci­e­tă­ţii. „Mol­dova sau alte state post-sovietice au avut doar 20-25 de ani ca să con­stru­iască o demo­cra­ţie. E o ches­tiune de dezvol­tare. E nece­sar să aveţi oameni care fac pre­siuni, care lucrează pen­tru dezvol­tare, care să nu obo­sească nici­o­dată, şi să soli­cite în per­ma­nenţă demo­cra­ti­za­rea. Aşa a fost şi la noi, dar acum am atins un nivel înalt nu doar de bunăs­tare mate­rială, dar şi un nivel înalt al demo­cra­ţiei şi liber­tă­ţii pen­tru toţi cetă­ţe­nii. Aceasta este posi­bil, dar tre­buie să lucraţi asu­pra aces­tui fapt, căci nu va veni de la sine”, a con­chis Kar­lhe­inz Kopf, vice­preşe­din­tele legi­sla­ti­vu­lui aus­tr­iac într-un inter­viu acor­dat Zia­ru­lui de Gardă.

Acest articol este posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă în mod necesar poziţia USAID sau a Guvernului SUA.

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

  • Simion

    RM e o vaca. O hra­nesc ceta­te­nii si o mulg poli­ti­cie­nii carele…sunt de doua feluri; cau­tati de poli­tia lui Kizdan&Kakaluk sau pro­te­jati de Kizdan&Kakaluk.

  • tara­sov ion

    Bun articol,dar pana sa ajun­gem noi ca Austria,noi ca des­chi­dere nu sun­tem nici ca Tarile Baltice,Romania,Bulgaria,Polonia,dar sa spe­ram,,