”Politicienii sunt doar nişte fiinţe umane care servesc cetăţenii”

Pro­ce­du­ra de vota­re a Guver­nu­lui Filip în Par­la­ment, de acum câte­va săp­tămâ­ni, a adus sus­pi­ciu­ni de intrans­pa­renţă şi pro­ble­me de inte­gri­ta­te asu­pra cla­sei poli­ti­ce actu­a­le. Pe lân­gă fap­tul că nu a fost pus în dis­cu­ţie pro­gra­mul de guver­na­re, nici nu au fost dis­cu­ta­te can­di­da­tu­ri­le mini­ş­tri­lor, fiind vota­ţi in cor­po­re, cetă­ţe­nii R.Moldova au rămas nedu­me­ri­ţi şi de ges­tio­na­rea situ­a­ţi­ei de după vot. Deşi în stra­dă s-au pro­dus pro­tes­te, con­du­ce­rea Par­la­men­tu­lui nu a emis comu­ni­ca­te, nu a ieşit în pre­să să expli­ce situ­a­ţia, cu atât mai mult – nu a ieşit public să comu­ni­ce cu cetă­ţe­nii.

Repor­te­rii de Gar­dă au avut posi­bi­li­ta­tea să vizi­te­ze recent mai mul­te insti­tu­ţii publi­ce euro­pe­ne, inclu­siv Par­la­men­tul Aus­tri­ei, dia­lo­gând cu con­du­ce­rea aces­tor insti­tu­ţii des­pre trans­pa­renţă şi comu­ni­ca­rea cu cetă­ţe­nii.

10000 de oameni în Parlamentul Austriei

Par­la­men­tul de la Vie­na e o clă­di­re de o rară fru­mu­seţe, dar şi de o mare des­chi­de­re. În clă­di­rea Par­la­men­tu­lui poa­te intra ori­ci­ne, pe pagi­na web a legi­sla­ti­vu­lui aus­tr­i­ac fiind pla­sa­tă infor­ma­ţia cu pri­vi­re la vizi­te (www.parlament.gv.at/ENGL/GEBF/FUEHRUNGEN/). Totu­şi, de Ziua Naţio­na­lă a Aus­tri­ei, se adu­nă cei mai mulţi vizi­ta­to­ri, deo­a­re­ce în aceas­tă zi cetă­ţe­nii ştiu că pot vedea majo­ri­ta­tea încă­pe­ri­lor din Par­la­ment, pot întâl­ni par­la­men­ta­ri, inclu­siv con­du­ce­rea legi­sla­ti­vu­lui, pot adre­sa între­bă­ri şi pri­mi răs­pun­su­ri la ori­ce temă de inte­res public. În anul tre­cut, de Ziua Naţio­na­lă a Aus­tri­ei, Par­la­men­tul de la Vie­na a fost vizi­tat de cir­ca 10.000 de oame­ni.

552-Kopf-KarlheinzKar­lhe­inz Kopf, vice­preşe­din­te­le Par­la­men­tu­lui Aus­tri­ei, a petre­cut Ziua Naţio­na­lă la ser­vi­ciu, comu­ni­când cu cetă­ţe­ni din întrea­ga lume care au venit să vadă legi­sla­ti­vul. El spu­ne că mulţi vin nu doar să vadă un monu­ment de isto­rie, care are pes­te 140 de ani, şi este păs­trat într-o for­mă exce­len­tă, dar să vadă la pro­priu şi cum fun­cţio­nea­ză demo­cra­ţia. Aus­tria, unul din­tre cele mai pros­pe­re sta­te euro­pe­ne, are o isto­rie a inde­pen­den­ței de doar 2 ori mai mare decât a Mol­do­vei. Dar calea fer­mă şi  inde­pen­den­tă a Aus­tri­ei a por­nit de la un moment foar­te sigur: când ulti­mul sol­dat stră­in a pără­sit ţara.

„După cel de-al Doi­lea Răz­boi Mondi­al, Aus­tria a deve­nit o ţară libe­ră. Aceas­ta s-a întâm­plat anu­me cu 60 de ani în urmă, în 1955, când ulti­mul sol­dat stră­in a pără­sit Aus­tria, şi de atun­ci am con­stru­it aceas­tă ţară inde­pen­den­tă”, a spus Kopf pen­tru ZdG. Timp de 60 de ani aus­trie­cii au con­stru­it nu doar ora­şe, sate, dru­mu­ri şi infras­truc­tu­ră. Ei au con­stru­it insti­tu­ţii cu o repu­ta­ţie bună, în care oame­nii să aibă încre­de­re. În Par­la­men­tul Aus­tri­ei poa­te intra ori­ce cetă­ţean al lumii, fără să se legi­ti­meze. Aco­lo am întâl­nit ruşi, cehi, sâr­bi, chiar chi­ne­zi sau can­a­die­ni.

„Parlamentarii nu sunt cineva mai special”

Eli­za­be­th şi Denis sunt doi pen­sio­na­ri can­a­die­ni, care au tra­ver­sat ocea­nul ca să facă un tur al Euro­pei. Au făcut cu bucu­rie şi un tur al legi­sla­ti­vu­lui aus­tr­i­ac, ana­li­zând şi com­pa­rând cum fun­cţio­nea­ză demo­cra­ţia în Aus­tria şi în Can­a­da. Eli­za­be­th expli­că de ce con­si­de­ră impor­tant ca în clă­di­ri­le publi­ce să poa­tă intra ori­ce cetă­ţean. „Fap­tul că poli­ti­cie­nii des­chid uşi­le în faţa cetă­ţe­ni­lor înseam­nă că ei se simt ală­tu­ri de cetă­ţe­ni, nu cine­va spe­cial. Și eu cred că aceas­tă des­chi­de­re e sim­bo­li­că. Asta ne face să înţe­le­gem că poli­ti­cie­nii sunt doar niş­te fiinţe uma­ne, care, în vir­tu­tea mese­ri­ei, incear­că sa ser­veas­că cetă­ţe­nii”.

În Par­la­men­tul de la Chi­şi­nău a avut loc o sin­gu­ră dată o zi a uşi­lor des­chi­se, atun­ci când a fost redes­chis după repa­ra­ţii. Ulte­ri­or, aceas­tă insti­tu­ţie a fost cali­fi­ca­tă de către expe­rţi drept una tot mai puţin trans­pa­ren­tă. Jur­na­li­ş­tii au fost izo­la­ţi într-o încă­pe­re cu pereţi opa­ci, iar cetă­ţe­nii află doar infor­ma­ţii parţi­a­le des­pre acti­vi­ta­tea legi­sla­ti­vu­lui mol­do­ve­ne­sc.

Mari­a­na Gal­ben este repor­te­ră res­pon­sa­bi­lă de dome­ni­ul poli­tic la agenţia Infoprim-Neo. Ea mer­ge dese­o­ri la Par­la­ment, doar că are un acces limi­tat la infor­ma­ţii. „În sala rezer­va­tă pen­tru pre­să putem vedea doar ceea ce ne ara­tă came­re­le, nu putem face obser­va­ţii per­so­na­le. Iar dacă mer­gem în sala de şedinţe, aco­lo unde sunt rezer­va­te câte­va locu­ri pen­tru pre­să, nu avem con­di­ţii să lucrăm, adi­că pri­ze pen­tru lap­top şi alte posi­bi­li­tă­ţi să scri­em şti­ri­le în direct. Dar cei mai dez­a­van­ta­ja­ţi sunt foto­gra­fii, aco­lo, în ţar­cul pen­tru pre­să, mun­ca lor nu are niciun sens”.

Şi Lili­a­na Bar­bă­roşie, repor­te­ră res­pon­sa­bi­lă de dome­ni­ul poli­tic la radio Euro­pa Libe­ră, con­si­de­ră că Par­la­men­tul nu este sufi­cient de trans­pa­rent. Lili­a­na susţi­ne că nu doar repor­te­rii au bari­e­re de infor­ma­re, ci şi cetă­ţe­nii. Ea face o com­pa­ra­ţie cu Sena­tul SUA, pe care a avut oca­zia să îl vizi­te­ze şi să vadă des­chi­de­rea legi­sla­to­ri­lor de aco­lo. „Este incre­di­bil ca cetă­ţe­nii de la noi să poa­tă intra liber la aleşii lor, să abor­de­ze pro­ble­me­le care îi inte­re­sea­ză, să obţi­nă răs­pun­su­ri”.

Miliarde dispărute din bănci

Şi la capi­to­lul trans­pa­renţă a veni­tu­ri­lor şi ave­ri­lor com­pa­ra­ţia din­tre legi­sla­ti­vul de la Chi­şi­nău cu insti­tu­ţi­i­le simi­la­re din UE nu ţine. Pre­sa de la Chi­şi­nău, inclu­siv Zia­rul de Gar­dă, a publi­cat mai mul­te arti­co­le din care reie­se că legi­sla­to­rii nu-şi decla­ră des­chis toa­te ave­ri­le şi inte­re­se­le.

Con­du­ce­rea legi­sla­ti­vu­lui aus­tr­i­ac este con­vin­să că infor­ma­ţia nu poa­te fi ascun­să de cetă­ţe­ni. Kar­lhe­inz Kopf, vice­preşe­din­te­le Par­la­men­tu­lui Aus­tri­ei, cre­de că demo­cra­ţia înseam­nă des­chi­de­rea infor­ma­ţi­ei. „Da, totul tre­bu­ie să fie cunos­cut de către cetă­ţe­ni. Demo­cra­ţia depin­de de liber­tă­ţi şi de acces la ori­ce infor­ma­ţii, or, alt­fel nu ar fi posi­bil să avem o demo­cra­ţie lega­lă”. L-am între­bat pe Kar­lhe­inz Kopf dacă par­la­men­ta­rii aus­trie­ci sunt, la fel ca la Chi­şi­nău, mai avu­ţi decât cetă­ţe­nii de rând. Aces­ta a decla­rat că par­la­men­ta­rii aus­trie­ci nu se regă­sesc prin­tre cei mai boga­ţi cetă­ţe­ni: „Aus­tria este una din­tre cele mai boga­te sta­te din lume, un număr mare de cetă­ţe­ni au maşi­ni şi ave­ri obţi­nu­te prin mun­că cin­sti­tă şi de suc­ces, prin­tre aceş­tia sunt şi mem­brii Par­la­men­tu­lui – ei sunt la ace­la­şi nivel cu alţi cetă­ţe­ni. Fap­tul că par­la­men­ta­rii deţin maşi­ni – nu e un subiect de dis­cu­ţie în Aus­tria, dar tre­bu­ie să menţio­nez că pen­tru par­la­men­ta­ri – nu exis­tă pri­vi­le­gii, nici pen­tru depu­ta­ţi, nici pen­tru mem­brii Guver­nu­lui.”

În anul tre­cut şi Aus­tria  a fost zdrun­ci­na­tă de un scan­dal finan­ci­ar. Colap­sul Băn­cii Hypo Alpe Adria, naţio­na­li­za­tă de guver­nul aus­tr­i­ac în 2009, a fost cali­fi­cat drept cel mai dez­as­tru­os feno­men ban­car al aces­tei ţări de după cel de-al Doi­lea Răz­boi Mondi­al. Ban­ca Hypo ar fi înghi­ţit pes­te 5 mili­ar­de de euro din bani publi­ci, inclu­siv din defi­ci­te şi dato­rii de stat umfla­te. În anul tre­cut Guver­nul a decis să închi­dă aceas­tă ban­că, dar acum toa­te insti­tu­ţi­i­le și per­soa­ne­le res­pon­sa­bi­le de spă­la­rea celor 5 mili­ar­de sunt inves­ti­ga­te. Par­la­men­tul Aus­tri­ei a cre­at pro­pria comi­sie de anche­tă. Ori­ce cetă­ţean aus­tr­i­ac poa­te afla cum se deru­lea­ză, ce conţi­ne şi când va fina­li­za anche­ta.

Deşi cele 5 mili­ar­de ar repre­zen­ta doar 1 pro­cent din PIB-ul Aus­tri­ei, şi nu 15 % din PIB, cum a fost în cazul scan­da­lu­lui ban­car din R.Moldova, cetă­ţe­nii aus­trie­ci dar şi pre­sa nu sca­pă din ochi şi nu lasă în pace părţi­le impli­ca­te. Aus­trie­cii nu se jenea­ză să facă glu­me pe sea­ma par­la­men­ta­ri­lor atun­ci când cred că pro­ble­ma este exa­mi­na­tă super­fi­ci­al. Cu atât mai mult, poli­ti­cie­nii accep­tă cri­ti­ci­le fără să dis­pu­nă de arma­te de blo­gge­ri şi comen­ta­to­ri care le-ar lua apă­ra­rea şi ar con­tra­a­ta­ca pre­sa inde­pen­den­tă sau expe­rţii.

„Oamenii să nu obosească să ceară transparenţă”

Aus­trie­cii spun că trans­pa­renţa şi des­chi­de­rea faţă de cetă­ţe­ni nu vine de la sine, şi nici din sim­pla cre­a­re şi vota­re a unei legi. Poli­ti­cie­nii aus­trie­ci spun că cetă­ţe­nii au un rol foar­te impor­tant în res­pon­sa­bi­li­za­rea cla­sei poli­ti­ce, şi reu­şesc cei care nu obo­sesc nici­o­da­tă să lup­te pen­tru valo­ri­le soci­e­tă­ţii. „Mol­do­va sau alte sta­te post-sovietice au avut doar 20-25 de ani ca să con­stru­ias­că o demo­cra­ţie. E o ches­tiu­ne de dezvol­ta­re. E nece­sar să aveţi oame­ni care fac pre­siu­ni, care lucrea­ză pen­tru dezvol­ta­re, care să nu obo­seas­că nici­o­da­tă, şi să soli­ci­te în per­ma­nenţă demo­cra­ti­za­rea. Aşa a fost şi la noi, dar acum am atins un nivel îna­lt nu doar de bunăs­ta­re mate­ria­lă, dar şi un nivel îna­lt al demo­cra­ţi­ei şi liber­tă­ţii pen­tru toţi cetă­ţe­nii. Aceas­ta este posi­bil, dar tre­bu­ie să lucra­ţi asu­pra aces­tui fapt, căci nu va veni de la sine”, a con­chis Kar­lhe­inz Kopf, vice­preşe­din­te­le legi­sla­ti­vu­lui aus­tr­i­ac într-un inter­viu acor­dat Zia­ru­lui de Gar­dă.

Acest articol este posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă în mod necesar poziţia USAID sau a Guvernului SUA.

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

3 comentarii

  1. Simion

    RM e o vaca. O hra­ne­sc ceta­te­nii si o mulg poli­ti­cie­nii carele…sunt de doua felu­ri; cau­ta­ti de poli­tia lui Kizdan&Kakaluk sau pro­te­ja­ti de Kizdan&Kakaluk.

  2. tarasov ion

    Bun articol,dar pana sa ajun­gem noi ca Austria,noi ca des­chi­de­re nu sun­tem nici ca Tari­le Baltice,Romania,Bulgaria,Polonia,dar sa spe­ram,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *