Reguli noi la importul de automobile: scutiri pentru unii, scumpiri pentru alţii

Pose­so­rii de maşi­ni cu nume­re de înma­tri­cu­la­re stră­i­ne care au intro­dus auto­mo­bi­le­le în R. Mol­do­va până la 1 noiem­brie 2016 îşi vor putea înma­tri­cu­la mij­loa­ce­le de trans­port achi­tând doar 30% din cota acci­zei. Modi­fi­că­ri legi­sla­ti­ve în acest sens au fost adop­ta­te de Par­la­ment în lec­tu­ră fina­lă. Potri­vit docu­men­tu­lui, pen­tru a bene­fi­cia de redu­ce­rea la pla­ta acci­zei, pro­pri­e­ta­rii de maşi­ni cu nume­re stră­i­ne tre­bu­ie să pre­zin­te cer­ti­fi­ca­tul de achi­ta­re a vini­e­tei şi să-şi înre­gis­tre­ze auto­ve­hi­cu­le­le în peri­oa­da 1 ianu­a­rie 2017 — 1 apri­lie 2017, în caz con­trar, ar urma să le scoa­tă din țară.

În ace­la­şi timp, con­form unui alt pro­iect de lege, adop­tat în pri­mă lec­tu­ră de către Par­la­ment, în R. Mol­do­va vor putea fi impor­ta­te doar mij­loa­ce­le de trans­port care nu vor depă­şi vechi­mea de 7 ani. Până acum puteau fi înre­gis­tra­re auto­mo­bi­le cu vâr­sta maxi­mă de 10 ani. Expe­rţi eco­no­mi­ci susţin că, prin acest pro­iect de lege, s-ar face lob­by pen­tru com­pa­ni­i­le care impor­tă auto­mo­bi­le noi, în timp ce auto­rii pro­iec­tu­lui spun că se urmă­reș­te cre­ş­te­rea sigu­ranţei în tra­fic şi pro­te­ja­rea mediu­lui.

Scutire de 70% pentru maşinile cu numere străine

Vine­ri, 16 decem­brie, curent, la pro­pu­ne­rea Guver­nu­lui, Par­la­men­tul R. Mol­do­va a votat, în lec­tu­ră fina­lă, modi­fi­ca­rea şi com­ple­ta­rea mai mul­tor acte legi­sla­ti­ve care se refe­ră la impor­tul şi la înre­gis­tra­rea mij­loa­ce­lor de trans­port. Prin­tre acte­le modi­fi­ca­te se numă­ră Codul fis­cal, Codul vamal, Legea cu pri­vi­re la modul de intro­du­ce­re şi scoa­te­re a bunu­ri­lor de pe teri­to­ri­ul R. Mol­do­va, dar şi Legea des­pre acti­vi­ta­tea Poli­ţi­ei.

Prin­ci­pa­la nou­ta­te adu­să de aces­te modi­fi­că­ri este că auto­ri­tă­ţi­le vor per­mi­te cetă­ţe­ni­lor care deţin auto­mo­bi­le cu nume­re de înma­tri­cu­la­re stră­i­ne să le înre­gis­tre­ze în R. Mol­do­va, indi­fe­rent de vechi­mea lor, achi­tând doar 30% din cota acci­zei sta­bi­li­tă pen­tru 2016. Pen­tru auto­mo­bi­le­le mai vechi de 10 ani se va achi­ta 30% din cota acci­zei pen­tru 2016, sta­bi­li­tă pen­tru maşi­ni­le cu o vechi­me de 10 ani. De aces­te pre­ve­de­ri vor bene­fi­cia doar pro­pri­e­ta­rii care au intro­dus maşi­ni­le pe teri­to­ri­ul R. Mol­do­va până la data de 1 noiem­brie 2016 şi pot face dova­da achi­tă­rii vini­e­tei. Tot cu o redu­ce­re de 70% la acci­ză vor putea fi înma­tri­cu­la­te şi auto­ve­hi­cu­le­le înma­tri­cu­la­te în stân­ga Nis­tru­lui. Pro­pri­e­ta­rii aces­to­ra nu vor fi obli­ga­ţi să pre­zin­te cer­ti­fi­ca­tul care demon­strea­ză achi­ta­rea vini­e­tei.

Ast­fel, bene­fi­ci­ind de redu­ce­rea de 70% pre­vă­zu­tă de aceas­tă lege, pro­pri­e­ta­rul unei mași­ni cu nume­re stră­i­ne de până la 7 ani, intro­du­să în țară până la 1 noiem­brie 2016, cu motor die­sel de 2000 cm³, va achi­ta pen­tru deva­ma­re doar 18 480 de lei, în loc de 61 600 cât ar cos­ta în mod nor­mal. Pen­tru o Dacie Logan, cu motor de 1400 cm³, pe ben­zi­nă, se vor achi­ta 5082 lei în loc de 16 940 lei cât ar cos­ta acci­zul deplin.

Auto­ri­tă­ți­le esti­mea­ză că pe stră­zi­le R. Mol­do­va cir­cu­lă apro­xi­ma­tiv 35 de mii de mași­ni înma­tri­cu­la­te în alte țări, în spe­cial în Bul­ga­ria și Litu­a­nia

În nota infor­ma­ti­vă care însoţeş­te pro­iec­tul de lege ela­bo­rat de Guvern se spu­ne că aces­te modi­fi­că­ri au sco­pul de a „asi­gu­ra echi­ta­tea fis­ca­lă între per­soa­ne­le care deţin auto­ve­hi­cu­le înma­tri­cu­la­te în R. Mol­do­va şi cele care deţin auto­ve­hi­cu­le neîn­ma­tri­cu­la­te, cre­ş­te­rea sigu­ranţei în tra­fic a cetă­ţe­ni­lor, redu­ce­rea poluă­rii mediu­lui şi spo­ri­rea pe ter­men lung a înca­să­ri­lor la buget”.

Con­form Legii buge­tu­lui de stat pe 2017, guver­na­rea pre­co­ni­zea­ză înca­sa­rea a cir­ca 100 de mili­oa­ne de lei din acci­ze­le la auto­tu­ris­me­le cu nume­re de înma­tri­cu­la­re stră­i­ne pen­tru care se acor­dă aceas­tă scu­ti­re de 70% din acci­ză.

Amenzi pentru şoferii cu maşini înregistrate în regiunea transnistreană

Modi­fi­că­ri­le adop­ta­te în Par­la­ment sta­bi­lesc noi limi­te de timp în care maşi­ni­le înre­gis­tra­te în alte sta­te se vor putea afla pe teri­to­ri­ul R. Mol­do­va – cel mult 180 de zile dintr-o peri­oa­dă de 12 luni con­se­cu­ti­ve, cu con­di­ţia achi­tă­rii vini­e­tei (16 euro pen­tru 30 de zile, 45 de euro pen­tru 90 de zile şi 85 de euro pen­tru 180 de zile). Maşi­ni­le intro­du­se în R. Mol­do­va de către per­soa­ne fizi­ce care au domi­ci­li­ul într-un stat stră­in şi care deţin per­mis de con­du­ce­re emis pes­te hota­re se vor putea afla pe teri­to­ri­ul ţării noas­tre mai mult de 180 de zile, achi­tând, pen­tru a doua jumă­ta­te a anu­lui, vini­e­ta cu un cost de 180 de euro, adă­u­gă­tor la cei 85 de euro achi­ta­ţi pen­tru pri­me­le 180 de zile din an.

Şofe­rii care nu vor res­pec­ta aces­te ter­me­ne vor pri­mi amen­zi de 25-30 uni­tă­ţi con­venţio­na­le (1250-1500 lei) cu apli­ca­rea a 4 punc­te de pena­li­za­re, maşi­ni­le lor urmând a fi reţi­nu­te şi duse de poli­ţie la cel mai apro­pi­at birou vamal sau la punc­tul vamal de fron­ti­e­ră, pen­tru a fi scoa­se din R. Mol­do­va. Chel­tu­ie­li­le de escor­ta­re a mij­loa­ce­lor de trans­port, de 0.15 euro/km, vor fi achi­ta­te de către şofe­rii care au încăl­cat ter­me­nul de afla­re a auto­mo­bi­lu­lui pe teri­to­ri­ul R. Mol­do­va.

Șofe­rii care au domi­ci­li­ul în R. Mol­do­va și dețin per­mis de con­du­ce­re eli­be­rat de auto­ri­t­ți­le de la Chi­și­nău, vor putea con­du­ce mași­ni cu nume­re trans­nis­tre­ne doar dacă aces­te uni­tă­ți de trans­port apar­țin agen­ți­lor eco­no­mi­ci din stân­ga Nis­tru­lui, iar con­du­că­to­rii auto sunt anga­ja­ții ai aces­to­ra

Şi con­du­ce­rea auto­ve­hi­cu­lu­lui cu plă­cu­ţe din uni­tă­ţi­le administrativ-teritoriale din stân­ga Nis­tru­lui şi mun. Ben­der, de către per­soa­ne care nu au domi­ci­li­ul în ace­le loca­li­tă­ţi şi deţin per­mis de con­du­ce­re al R. Mol­do­va, se va san­cţio­na cu amen­dă de 25-30 uni­tă­ţi con­venţio­na­le cu apli­ca­rea a 4 punc­te de pena­li­za­re. Con­du­că­to­rii maşi­ni­lor cu nume­re stră­i­ne care au domi­ci­li­ul în altă ţară şi au per­mis eli­be­rat de acea ţară, pre­cum şi şofe­rii maşi­ni­lor cu nume­re trans­nis­tre­ne care au domi­ci­li­ul în stân­ga Nis­tru­lui nu vor fi amen­da­ţi.

7 ani în loc de 10

În timp ce impor­tul şi înre­gis­tra­rea maşi­ni­lor cu nume­re stră­i­ne care au intrat în ţară până la 1 noiem­brie a fost per­mi­să indi­fe­rent de vechi­mea pe care o au, cu o scu­ti­re de 70% din preţul acci­zei, un alt pro­iect de lege, adop­tat în pri­mă lec­tu­ră, pro­pu­ne limi­ta­rea vâr­stei maşi­ni­lor care pot fi impor­ta­te în R. Mol­do­va la 7 ani. În pre­zent pot fi impor­ta­te maşi­ni­le cu o vechi­me de până la 10 ani. Tot­o­da­tă, maşi­ni­le care depă­şesc 10 ani, de epo­că, vor putea fi impor­ta­te, ca şi până acum, achi­tând o taxă vama­lă de 10 mii de euro.

Auto­rii aces­tui pro­iect, depu­ta­ţii Dumi­tru Dia­cov, Mar­cel Rădu­can, Rai­sa Apols­chii, şi Iurie Lean­că, susţin că limi­ta­rea vâr­stei mij­loa­ce­lor de trans­port auto la cel mult 7 ani este nece­sa­ră pen­tru a spo­ri sigu­ranţa la tra­fic şi a redu­ce nive­lul de noxe emi­se. „7 ani este o vâr­stă des­tul de bună, unde este şi sigu­ranţă. Din 100 de acci­den­te pes­te 80% sunt pro­vo­ca­te de auto­mo­bi­le care au vâr­sta mai mare de 7 ani de zile. Anu­al se impor­tă pes­te 6 mii de auto­tu­ris­me care au între 7 şi 10 ani de zile şi în aşa fel pia­ţa s-a supra­sa­tu­rat de auto­mo­bi­le vechi. Cu mare regret, pia­ţa din R. Mol­do­va se trans­for­mă într-un cimi­tir de auto­mo­bi­le”, ne-a decla­rat Mar­cel Rădu­can, unul din auto­rii pro­iec­tu­lui.

Vine­ri, 23 decem­brie, pro­iec­tul a fost adop­tat în pri­ma lec­tu­ră de majo­ri­ta­tea par­la­men­ta­ră. Pen­tru a deve­ni lege, aces­ta are nevo­ie însă de o apro­ba­re din par­tea Guver­nu­lui, iar ulte­ri­or, de un nou vot în Par­la­ment, în lec­tu­ra a doua.

„Haideţi să separăm ecologia de lobby”

Vea­ce­slav Ioni­ţă, expert „IDIS Vii­to­rul”, ex-deputat şi preşe­din­te al Comi­si­ei eco­no­mie, buget şi finanţe, susţi­ne că acest pro­iect apă­ră, de fapt, inte­re­se­le com­pa­ni­i­lor impor­ta­toa­re de auto­mo­bi­le noi şi, tot­o­da­tă, îi va afec­ta pe cetă­ţe­nii cu o pute­re mai mică de cum­pă­ra­re, care pre­fe­rau auto­mo­bi­le de 7-10 ani, mai iefti­ne. „Hai­deţi să sepa­răm eco­lo­gia de lob­by. Dacă într-adevăr avem o pro­ble­mă eco­lo­gi­că, ea nu ţine de impor­tul de maşi­ni, ci de revi­zia teh­ni­că pe care o facem anu­al. Ar tre­bui să for­mu­lăm care sunt cri­te­ri­i­le eco­lo­gi­ce, potri­vit căro­ra o maşi­nă are voie sau nu să cir­cu­le pe stră­zi­le R. Mol­do­va, şi în fie­ca­re an, atun­ci când tre­ci revi­zia teh­ni­că, să se sta­bi­leas­că dacă ai sau nu drep­tul. Vechi­mea nu este un indi­ca­tor de cali­ta­te, pen­tru că avem maşi­ni pro­du­se în Euro­pa care au pes­te 7 ani, dar sunt mult mai bune decât maşi­ni­le noi pro­du­se în alte ţări. Aceas­tă ini­ţi­a­ti­vă nu este decât un lob­by sim­plu, pri­mi­tiv şi noi tre­bu­ie să ştim că sub para­va­nul eco­lo­gic se bagă lucrul aces­ta. Noi şi aşa avem un sis­tem foar­te dubi­os la import, iar apli­ca­rea acci­zei nu este corec­tă. Pen­tru o maşi­nă de 3 mii de euro la mâna a doua şi una de 40 de mii de euro nouă se plă­teş­te ace­ea­şi sumă de bani. În ori­ce ţară este TVA-ul, de exem­plu 20% din valoa­rea maşi­nii. La noi sta­tul face o favoa­re celor care impor­tă maşi­ni scum­pe, par­că i-ar pro­te­ja. Aici este o dis­cri­mi­na­re”, afir­mă Ioni­ţă.

Şi sigu­ranţa la tra­fic, spu­ne exper­tul IDIS, ar tre­bui sta­bi­li­tă la con­tro­lul anu­al al maşi­ni­lor: „Oare o maşi­nă pro­du­să în peri­oa­da sovi­e­ti­că e mai sigu­ră ca una de pes­te 7 ani pro­du­să în Euro­pa? Eu sunt pen­tru sigu­ranţă şi pen­tru eco­lo­gie, dar asta nu se face la import, se face în fie­ca­re an la tes­ta­rea auto­mo­bi­le­lor”. Mar­cel Rădu­can, coa­u­tor al pro­iec­tu­lui de lege, afir­mă însă că modi­fi­că­ri­le pro­pu­se nu-i favo­ri­zea­ză pe marii impor­ta­to­ri de maşi­ni. „Cei care spun că este un lob­by în favoa­rea impor­ta­to­ri­lor de auto­mo­bi­le tre­bu­ie să înţe­lea­gă că impor­ta­to­rii au nevo­ie ca inter­va­lul să fie până la 5 ani. Anu­me vâr­sta din­tre 7 şi 10 ani nu-i favo­ri­zea­ză nici­de­cum pe impor­ta­to­ri”, susţi­ne depu­ta­tul.

Importul de automobile, în scădere continuă

Potri­vit Ser­vi­ci­u­lui Vamal, numă­rul auto­tu­ris­me­lor impor­ta­te în R. Mol­do­va s-a redus con­stant în ulti­mii ani, în 2016 fiind aproa­pe de două ori mai mic decât în urmă cu 4 ani. Dacă în 2013 au fost impor­ta­te 31579 uni­tă­ţi, atun­ci în 2014 numă­rul aces­to­ra a fost de 24882, iar în 2015 şi în pri­me­le 11 luni din 2016, impor­tul auto­tu­ris­me­lor a con­sti­tu­it doar 17551, res­pec­tiv, 15911 uni­tă­ţi. Cele mai mul­te din­tre aces­tea sunt maşi­ni la mâna a doua, cele noi având o cotă de apro­xi­ma­tiv 20%. Din acci­ze­le pen­tru impor­tul aces­tor auto­mo­bi­le sta­tul a înca­sat, în 2014, 675 mili­oa­ne de lei, în 2015 – aproa­pe 543 mili­oa­ne, iar în pri­me­le 11 luni din 2016 – 536 mili­oa­ne de lei.

Con­co­mi­tent cu redu­ce­rea numă­ru­lui auto­mo­bi­le­lor impor­ta­te, a cres­cut numă­rul celor cu nume­re stră­i­ne intro­du­se în R. Mol­do­va, fapt demon­strat de numă­rul de vini­e­te eli­be­ra­te. În 2014 au fost vân­du­te 304 mii vini­e­te (51 mili­oa­ne de lei), în 2015 – 414 mii vini­e­te (89 mili­oa­ne), iar în 2016, până la 1 noiem­brie, au fost eli­be­ra­te 502 mii vini­e­te, de 104 mili­oa­ne de lei.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

3 comentarii

 1. Ovidiu

  Nuștiu cine a venit cu ini­ția­ti­va dată dar a gîndit-o tare bine, și oame­nii sca­pă de pro­ble­me și sta­tul, pri­mii devin gos­po­da­ri cu alte în regu­lă și tre­bu­ie să mai tre­mu­re că le expi­ră acte­le, sta­tul în schimb înca­sea­ză bani în plus la buge­tul de stat

 2. andrei balan

  In sfir­sit se va face ordi­ne pe stra­zi­le din Chi­si­nau. De cele mai mul­te ori incal­ca anu­me astia cu nume­re strai­ne. Si o fac din sim­plu motiv ca nu se tem de came­re­le video. Acum insa nu cred ca vor rata asa oca­zie sa-si inre­gis­tre­ze auto­mo­bi­lul avind asa o redu­ce­re.

 3. hat3ck

  “Dacă într-adevăr avem o pro­ble­mă eco­lo­gi­că, ea nu ţine de impor­tul de maşi­ni, ci de revi­zia teh­ni­că pe care o facem anu­al. Ar tre­bui să for­mu­lăm care sunt cri­te­ri­i­le eco­lo­gi­ce, potri­vit căro­ra o maşi­nă are voie sau nu să cir­cu­le pe stră­zi­le R. Mol­do­va, şi în fie­ca­re an, atun­ci când tre­ci revi­zia teh­ni­că, să se sta­bi­leas­că dacă ai sau nu drep­tul. Vechi­mea nu este un indi­ca­tor de cali­ta­te, pen­tru că avem maşi­ni pro­du­se în Euro­pa care au pes­te 7 ani, dar sunt mult mai bune decât maşi­ni­le noi pro­du­se în alte ţări.
  Şi sigu­ranţa la tra­fic, spu­ne exper­tul IDIS, ar tre­bui sta­bi­li­tă la con­tro­lul anu­al al maşi­ni­lor: „Oare o maşi­nă pro­du­să în peri­oa­da sovi­e­ti­că e mai sigu­ră ca una de pes­te 7 ani pro­du­să în Euro­pa? Eu sunt pen­tru sigu­ranţă şi pen­tru eco­lo­gie, dar asta nu se face la import, se face în fie­ca­re an la tes­ta­rea auto­mo­bi­le­lor””
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
  Lua­ti amin­te!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *