Cum e să fii student în Italia?

Când intri la cur­sul de eco­no­mie s-ar putea să-ți vezi pro­fe­so­rul cum intră în cla­să și își pune pe masă cas­ca de pro­tec­ție. Toc­mai a cobo­rât de pe moto­ci­cle­tă. Chiar dacă m-am obiș­nu­it cu ei, tot îmi vine să le zic rebe­li aces­tor tip de pro­fe­so­ri. De fapt, e un lucru nor­mal.

E al cin­ci­lea an de când îmi fac stu­di­i­le în Ita­lia și în tot acest timp nu am auzit de mită sau cado­u­ri. Este o ruși­ne pen­tru un stu­dent să copi­e­ze. Nu că te-ar prin­de pro­fe­so­rul. E o ruși­ne pur și sim­plu. Note­le le obții pen­tru ce ai în cap în momen­tul exa­me­nu­lui. În depen­den­ță de facul­ta­te, exa­me­ne­le pot fi pre­pon­de­rent în scris sau oral. În trei ani la Vero­na, am scris doar un exa­men. Iar cel mai lung exa­men față în față cu pro­fe­so­rul a durat 50 de minu­te.

Dife­rit de sis­te­mul de nota­re de aca­să, zece­le în Ita­lia e un 30, iar mini­mul tre­că­tor este 18. Dacă ai fost bra­vo, ți se ada­u­gă și lode (lau­de), care intră în punc­ta­jul final, la absol­vi­re. Gama de note este, prin urma­re, mai lar­gă, iar asta, pro­ba­bil, o face mai dură.

Unul din­tre lucru­ri­le pe care le apre­ciez cel mai mult în sis­te­mul ita­li­an este că poți să fii stu­dent obiș­nu­it la zi, fără să frec­ven­te­zi cur­su­ri­le. Aceas­ta îți per­mi­te să com­bi­ni stu­di­i­le cu un loc de mun­că, adi­că să-ți orga­ni­ze­zi tim­pul după propriu-ți plac, fără să fii dis­cri­mi­nat sau pri­vit mai rău de pro­fe­so­ri. De fapt, la mul­te facul­tă­ți, pro­fe­so­rii nici macăr nu își cunosc pe nume stu­den­ții și poa­te că nici nu îi cunosc la față, pen­tru că sunt prea mul­ți în aulă, iar inte­rac­țiu­nea e aproa­pe ine­xis­ten­tă. Desi­gur, dacă stai în pri­ma bănc[, șan­sa să fii memo­rat e mai mare. Total dife­rit este, totuși, la mas­te­rat, unde numă­rul de stu­den­ți este mai mic, exis­tând posi­bi­li­ta­tea inte­rac­țiu­nii în tim­pul ore­lor. Comu­ni­ca­rea, aș zice eu, este în gene­ral o pro­ble­mă. Căl­du­ra pro­fe­so­ri­lor de aca­să nu am simțit-o la fel de puter­nic și în Ita­lia.

Tot des­pre exa­me­ne. Sis­te­mul ita­li­an îți per­mi­te să ale­gi sin­gur când să le sus­ții. În fie­ca­re sesiu­ne sunt 2-3 date din care poți ale­ge să mer­gi la exa­me­ne. Dacă nu ești gata în sesiu­nea de iar­nă, le sus­ții la vară, la toam­nă sau chiar mai târ­ziu. Stu­den­tul e liber să alea­gă și să deci­dă cum cre­de că e mai bine. Poa­te refu­za nota pri­mi­tă, repe­tând exa­me­nul de câte ori vrea, fără a fi pena­li­zat. Ast­fel, licen­ța de trei ani de zile poa­te fi înche­ia­tă și în patru, cin­ci, șase ani. Con­tea­ză tim­pul și rit­mul de învă­ța­re a fie­că­rui stu­dent.

Nelu­ând în con­si­de­ra­re fap­tul că în Ita­lia tine­rii plea­că târ­ziu de aca­să, cred că acest sis­tem care ofe­ră mul­tă liber­ta­te îi aju­tă să devi­nă mai res­pon­sa­bi­li. Absol­vi­rea pen­tru ei este o ade­vă­ra­tă petre­ce­re, iar atâ­ta timp cât mun­ca adu­ce roa­de, bucu­ria e pe măsu­ră.

Diana Frumosu, Italia

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *