Diseminarea falsului se bazează pe interes

Pe 24 ianu­a­rie, Aso­ci­a­ţia Pre­sei Inde­pen­den­te (API) a orga­ni­zat o nouă şedinţa a Clu­bu­lui de dis­cu­ţii STOP FALS, cu gene­ri­cul „Fal­su­ri­le infor­ma­ţio­na­le: între încăl­ca­re şi san­cţiu­ne”. În cadrul eve­ni­men­tu­lui au fost abor­da­te subiec­te lega­te de felul în care sunt cre­a­te şi, ulte­ri­or, con­su­ma­te şti­ri­le din mass-media în R. Mol­do­va.

Dis­cu­ţia a dema­rat cu o refe­ri­re la ceea ce Oxford a denu­mit cuvân­tul anu­lui 2016: „post-truth, adi­că „post-adevăr”. Aces­ta este un adjec­tiv care se refe­ră la „cir­cum­stanţe­le în care fap­te obiec­ti­ve au mai puţi­nă influ­enţă pen­tru a mode­la opi­nia publi­că decât ape­lu­ri­le la emoţie şi la opi­nii per­so­na­le”, potri­vit defi­ni­ţi­ei din dicţio­nar. În acest con­text, direc­to­rul exe­cu­tiv al API, Petru Maco­vei, a sub­li­ni­at că situ­a­rea geo­gra­fi­că a R. Mol­do­va, între Est şi Vest, influ­enţea­ză modul în care func­țio­nea­ză spa­ţi­ul medi­a­tic de la noi. Tot­o­da­tă, Maco­vei a făcut refe­ri­re la recen­ta şti­re publi­ca­tă în ver­siu­nea onli­ne a zia­ru­lui „KP v Mol­do­ve” (kp.md) cu titlul : „În far­ma­ci­i­le din Chi­şi­nău au înce­tat să mai vor­beas­că în lim­ba rusă, chiar şi cu oas­peţii veni­ţi în Mol­do­va: Dacă nu va pla­ce, muri­ţi!”. Aceas­ta a fost publi­ca­tă fără a fi veri­fi­ca­tă, deși gene­ra­li­za un fals. Ulte­ri­or, exper­ta media Viori­ca Zaha­ria, preşe­din­ta Con­si­li­u­lui de Pre­să din R. Mol­do­va a argu­men­tat că arti­co­lul a fost rea­li­zat nepro­fe­si­o­nist.

În cadrul Clu­bu­lui de dis­cu­ții, Petru Maco­vei s-a refe­rit și la insti­tu­ţi­i­le media care „para­zi­tea­ză” pe bran­du­ri stră­i­ne şi, ca urma­re, retrans­mit fal­su­ri, pre­cum şi la media onli­ne care este des­tul de sen­si­bi­lă, întru­cât ope­rea­ză mult mai rapid. Maco­vei a sub­li­ni­at că ar fi nece­sar de imple­men­tat meto­de şi posi­bi­li­tă­ţi alter­na­ti­ve pen­tru a lup­ta cu fal­su­ri­le, întru­cât inter­zi­ce­rea trans­mi­te­rii unei sur­se media nu e cel mai bine­ve­nit mod de a rezol­va pro­ble­ma.

Preşe­din­te­le Con­si­li­ul Coor­do­na­tor al Audi­o­vi­zu­a­lu­lui (CCA), Dinu Cio­can, pre­zent la eve­ni­ment, a menţio­nat, pe de altă par­te, că, de obi­cei, „în media, ade­vă­rul se bazea­ză pe emoţii, pe când dise­mi­na­rea fal­su­lui se bazea­ză pe inte­res”. Cio­can a opi­nat că ar fi nece­sar de apli­cat măsu­ri mai dras­ti­ce pen­tru insti­tu­ţi­i­le media care publi­că infor­ma­ții fal­se. Cio­can a mai spus că san­cţiu­ni­le actu­a­le sunt ine­fi­cien­te: „amen­da maxi­mă pe care tebu­ie să o achi­te insti­tu­ţia media în cazul încăl­că­ri­lor este de doar 5400 de lei”, bani ușor recu­pe­ra­ți din publi­ci­ta­te comer­ci­a­lă. „San­cţiu­ni­le tre­bu­ie apli­ca­te cores­pun­ză­tor gra­vi­tă­ţii încăl­că­rii, şi nu gra­du­al”, a sub­li­ni­at pre­șe­din­te­le CCA, adă­u­gând că este îngri­jo­ră­tor fap­tul că „nu avem în legi­sla­ţie niciun arti­col care s-ar refe­ri la noţiu­nea de infor­ma­ţie fal­să”.

Petru Maco­vei a amin­tit des­pre fal­sul dis­tri­bu­it de anu­mi­te sure­se media în cam­pa­nia elec­to­ra­lă pre­zi­den­ți­a­lă, prin care se susţi­nea că, dacă Maia San­du va câş­ti­ga ale­ge­ri­le, 30.000 de sirie­ni vor veni în Mol­do­va. Deși insti­tu­ţi­i­le media au fost amen­da­te, aces­tea nu au pre­zen­tat ulte­ri­or vreo dezminţi­re.

În ace­lași con­text, între­bat de pos­tu­ri­le media din trus­tul „Gene­ral Media Gro­up” care publi­că exact ace­ea­şi şti­re pe 4 cana­le dife­ri­te, preşe­din­te­le CCA, Dinu Cio­can, a pre­ci­zat că „legea îi obli­gă să aibă un pro­dus autoh­ton, nu și ori­gi­nal”.

Cât des­pre site-urile care publi­că vădit fal­su­ri şi nu indi­că date­le de con­tact, Petru Maco­vei a sub­li­ni­at că „legea ar tre­bui să obli­ge por­ta­ru­ri­le să indi­ce o adre­să”, pre­ci­zând că e drep­tul con­su­ma­to­ri­lor să cunoas­că auto­rii ști­ri­lor pos­ta­te.

Clu­bul de dis­cu­ţii „STOP FALS!” a fost lasat în anul 2016. În cadrul aces­tu­ia, jur­na­li­ş­ti, repre­zen­tanţi ai struc­tu­ri­lor de regle­men­ta­re lega­lă şi de auto­re­gle­men­ta­re jur­na­lis­ti­că, expe­rţi în dife­ri­te dome­nii şi con­su­ma­to­ri de media exa­mi­nea­ză cazu­ri­le de trans­mi­te­re deli­be­ra­tă a infor­ma­ți­i­lor fal­se și dis­to­r­sio­na­te, iden­ti­fi­când solu­ții ce ar per­mi­te com­ba­te­rea fal­su­ri­lor mul­ti­pli­ca­te de mass-media.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *