[sondaj] 2016, față în față cu guvernarea

În 2-3 zile, intrăm în Săr­bă­to­ri­le de Cră­ciun, după care, în alte câte­va, vine şi Anul Nou. 2016 îşi face deja „baga­je­le”, se pre­gă­teş­te de drum. Ne lasă. Împli­ni­ţi? Neîm­pli­ni­ţi? Eli­te­le de la guver­na­re ne-au pro­mis că vor face, din 2016, un an mai cu drep­ta­te, fără coru­pţie, cu o via­ţă mai bună, fami­lii mai sănă­toa­se şi copii mai feri­ci­ţi. Cum a fost? Ce s-a schim­bat? Cum ne-am schim­bat? În bine? În rău?

2016 pleacă. Cu ce rămânem?

Alexandra Cann, Asociaţia Patronală APIUS

Ceea ce s-a întâm­plat în 2016 este un dez­as­tru. E anul din care a avut de câști­gat ori­ci­ne, numai nu bie­tul cetă­țean. Pen­tru bine­le lui nu s-a făcut nimic. Pe lân­gă toa­te scum­pi­ri­le, a mai fost împo­vă­rat și cu ram­bu­r­sa­rea mili­ar­du­lui furat. Com­pli­cat an. Inves­ti­ții în R. Mol­do­va nu se fac, eco­no­mia e la pământ, buge­tul e din împru­mu­tu­ri, impo­zi­te, tari­fe și amen­zi. Însă, răul cel mai mare care s-a întâm­plat în 2016 este ale­ge­rea unui pre­șe­din­te care vrea să ne ducă cu plu­ta în Eura­sia. Dacă a ajuns Dodon să se căci­u­leas­că nu doar în faţa Mosco­vei, dar şi a Tiras­po­lu­lui, e prea de tot. În Dias­po­ră s-a dat cu picio­rul, iar pen­tru Kra­s­no­sel­s­ki s-au adus feli­ci­tă­ri. Cul­mea nebu­ni­ei, ce să zic. Mol­do­va e și mai răz­le­ți­tă decât a fost. Urmă­ri­le anu­lui 2016 pot agra­va situ­a­ția în 2017. Nu cred că va fi un an mai bun. Guver­na­rea nu ne dă argu­men­te să cre­dem că va fi mai bine.

Profir Tanasciuc, pensionar

Nimic bun, din tot ce s-a întâm­plat în 2016. Des­pre mili­ar­dul furat nu se aude nimic, hoții rămân la liber­ta­te, via­ța se scum­peș­te, guver­na­rea își face de cap mai depar­te. Sin­gu­rul lucru bun care urma să se întâm­ple a fost ale­ge­rea pre­șe­din­te­lui, dar și aces­ta a fost com­pro­mis. Dodon-președinte e cul­mea rău­lui pen­tru Mol­do­va. Și acest lucru se va vedea în 2017. În 2016 a tre­bu­it să ne strân­gem curea­ua mai mult decât în 2015, ca să rezis­tăm pre­țu­ri­lor și tari­fe­lor. În 2017 s-ar putea să fie și mai slut. Ne așteap­tă scum­pi­ri în lanț. Cei săra­ci vor fi și mai săra­ci, nevo­ia­șii – și mai nevo­iași. În par­la­ment, toa­te legi­le se fac pen­tru ei, nu și pen­tru noi.

Rodica Cucereanu, primară, Crihana Veche, Cahul

2016 a fost un an greu, difi­cil, insta­bil poli­tic. Nu știu ce am putea să ne amin­tim de bine. Am avut mereu sen­za­ția că un an mai rău ca 2016 nu poa­te fi. Ale­ge­ri­le pre­zi­den­ți­a­le au com­pli­cat și ele lucru­ri­le, în loc să le sim­pli­fi­ce. 2016 nu a fost un an sim­plu nici în plan soci­al. Sal­tul pre­țu­ri­lor, când tră­iești dintr-un sala­riu fix sau dintr-o pen­sie fixă, face pro­ble­me mari, mai ales pen­tru lumea de la sate, care îşi tră­ieș­te via­ța mai mult pe cont pro­priu. Însă, ce-a fost a fost. S-a tre­cut. Să spe­răm că 2017 va fi un an mai bun. Pen­tru toți.

Tudor Deliu, deputat PLDM

A fost un an com­pli­cat. Pen­tru R. Mol­do­va şi pen­tru cetă­țe­ni, aproa­pe că nimic nu s-a schim­bat în bine. Mai degra­bă, am fost mar­to­ri, pe dura­ta anu­lui, la mai mul­te ata­cu­ri din par­tea guver­nă­rii asu­pra cetă­țea­nu­lui: mă refer la dato­ria publi­că, pusă pe sea­ma popu­la­ți­ei (mili­ar­dul furat), la majo­ra­rea vâr­stei de pen­sio­na­re, la lega­li­za­rea hoți­i­lor din ave­rea publi­că, amnis­tia fis­ca­lă… Şi nu sunt sin­gu­re­le. Este un an plin de regre­te. Per­so­nal îi mul­țu­mesc Dom­nu­lui că, în toa­tă „bufe­tă­ria” asta din Par­la­ment, am putut, ală­tu­ri de cole­gii mei, să ne res­pec­tăm man­da­tul așa după cum am făcut-o tot­dea­u­na. În rest, ce să vă zic? Sun­tem pe sfâr­șit de an. Să ne bucu­răm că se sfâr­șeș­te şi să ne dorim ca anul care vine să fie unul mult mai bun. La Mulţi Ani!

Arcadie Suceveanu, Uniunea Scriitorilor, preşedinte

Aștep­tă­ri­le au fost mul­te. Şi mari. Nu şi împli­ni­ri­le. Par­ti­de­le de la guver­na­re nu şi-au făcut trea­ba, refor­me­le au rămas vor­be, via­ţa degra­dea­ză, case, sate pus­ti­i­te şi copii aban­do­na­ţi la tot pasul, mili­ar­dul furat rămâ­ne pe mâna celor care l-au furat, ale­ge­ri­le ne-au fost şi ele fura­te. Lumea a spe­rat că va putea ale­ge un preşe­din­te care s-o repre­zin­te, însă i s-a pus în câr­că un preşe­din­te tru­cat, care vrea să trans­for­me R. Mol­do­va într-o guber­nie ruseas­că. În loc să mer­gem îna­in­te, sun­tem trași îna­poi, însă nu are cum să le reu­șeas­că. 2016 a fost mar­cat de pro­tes­te masi­ve, aşa cum nu au mai fost de mult, din care au rezul­tat două forţe poli­ti­ce noi, pro-populare, PAS şi DA. Și asta e bine. Tot în acest an, 2016, a prins con­tu­ru­ri mai cla­re şi miş­ca­rea uni­o­nis­tă oda­tă cu lan­sa­rea Sfa­tu­lui Ţării-2, ceea ce înseam­nă că avem alter­na­ti­ve pen­tru a ieşi din cer­cul vicios în care ne fier­bem de 25 de ani. Va fi 2017 mai bun? Îmi vine greu să cred, dar așa e tra­di­ția noas­tră veche, româ­neas­că, că tre­bu­ie să ne urăm de bine şi să spe­răm la bine.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

5 comentarii

 1. slava

  Inco­rect spus “cu ce rama­nem”, corect o sa fie ca “2016 a tre­cut, si iar mer­gem ina­in­te”.

  • Vlad Ganea

   Lasa ca rami­nem si cu incre­de­re UE, cu spri­ji­nul UE, cu acor­dul FMI, cu Guver­na­rea pro-europeana, cu vama care lucrea­za dupa lege so deso­gur cu aces­tea vom si mer­ge ina­in­te in 2017 🙂

 2. Valeriu

  Pare­rea neo­biec­ti­va a citor­va oame­ni, asta inca nu inseam­na “tota­lu­ri” si nici macar son­daj. Tre­bu­ie date con­cre­te, per­cep­tii din inte­ri­or si din exte­ri­or, infor­ma­tii din dife­ri­te dome­nii.

 3. Harton

  Toți sunt nemul­țu­miți de fur­tul mili­ar­du­lui, au fost ares­ta­ți Filat , Pla­ton, Shor dar după cum a mai spus și șefa DNA, Lau­ra Codru­ța Kove­si, în mod nor­mal ast­fel de cazu­ri durea­ză ani de zile chiar și trei și șase ani , dar la noi vor timp de un an de zile să se rezol­ve totul!

 4. Teodor

  Oooo, si cine a scris aces­te opi­nii, nu cum­va tot exper­tii de la Jur­nal­TV, alde Alai­ba, Tofi­lat si Nata­sa Mora­ri?! Toa­te ca toa­te, dar pen­sio­na­rul de mai sus cred ca inca nu stie ca pen­si­i­le vor fi mari­te si in une­le cazu­ri chiar dub­la­te.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *