[sondaj] Recensământ sau spălare de bani?

Până pe 31 mar­tie, cu o întâr­zi­e­re de cir­ca 3 ani, vor fi făcu­te publi­ce rezul­ta­te­le con­tro­ver­sa­tu­lui Recen­sământ al popu­la­ţi­ei şi locu­in­țe­lor din 24-25 mai 2014. Cel puţin, asta spu­ne o hotă­râre de guvern. Moti­ve­le întâr­zi­e­rii, invo­ca­te de Biro­ul Naţio­nal de Sta­tis­ti­că (BNS), sunt lip­sa bani­lor, echi­pa­men­tul înve­chit şi pro­ce­sa­rea manu­a­lă a date­lor. În timp ce expe­rţii con­si­de­ră că recen­sămân­tul este tru­cat şi nu mai are nicio valoa­re, direc­to­rul BNS, Vita­lie Val­cov, susţi­ne că, în pofi­da întâr­zi­e­rii, rezul­ta­te­le recen­sămân­tu­lui vor fi, ori­cum, de folos.

Un recensământ învechit? La ce mai prinde?

Valentin Krîlov, comentator politic

Fap­tul că s-a întâr­zi­at este evi­dent. Chiar şi în peri­oa­da sovi­e­ti­că, cu echi­pa­men­tul de atun­ci, rezul­ta­te­le erau gata în cel mult un an. 2,9 ani e prea mult. De ce a fost aşa? Pen­tru că guver­na­rea a avut inte­res mai mare pen­tru banii de la recen­sământ, decât pen­tru recen­sământ. Au fost bani buni, din afa­ră, chel­tu­iți într-un mod sus­pect, iar pro­ce­sa­rea date­lor s-a lun­git spe­cial, ca să se cea­ră alţi bani. Şi tot aşa. Mai poa­te fi util recen­sămân­tul? Ar putea, dacă urmă­to­rul va fi pes­te 7 ani. Dar depin­de ce rezul­ta­te va afi­şa BNS şi dacă vor fi lua­te în cal­cul de guver­na­re. Recen­sămin­te­le în lumea civi­li­za­tă se fac pen­tru ca guver­ne­le să poa­tă deter­mi­na clar pri­o­ri­tă­ți­le pen­tru dezvol­ta­rea ţării. La noi nu se ştie ce efec­te va avea, dacă pla­ni­fi­ca­rea ori este una for­ma­lă, ori nu exis­tă.

Andrei Dumbrăveanu, Asociaţia Sociologilor şi Demografilor

Eu nu ştiu dacă este înve­chit, din moment ce un recen­sământ se orga­ni­zea­ză o dată la 10 ani şi urmă­to­rul va fi în 2023. Da, lucră­ri­le de teren şi colec­ta­rea date­lor s-au făcut în 2014. Este ade­vă­rat şi fap­tul că pre­lu­cra­rea aces­tor date s-a lun­git. Dar nu asta e pro­ble­ma. Pro­ble­ma e că aces­te date nu au fost corect colec­ta­te şi nu reflec­tă situ­a­ţia rea­lă. Dar, de schim­bat nu mai poa­te fi schim­bat nimic, indi­fe­rent din ce moti­ve s-a întâm­plat ceea ce s-a întâm­plat. Pe cât de uti­le vor fi ele nu ştiu, dar ele vor rămâ­ne date de orien­ta­re până la urmă­to­rul recen­sământ.

Vitalia Pavlicenco, Partidul Naţional Liberal

Pen­tru popu­la­ţie, recen­sămân­tul nu mai are nicio uti­li­ta­te. Pen­tru cei de la guver­na­re – da. Ei îl vor fal­si­fi­ca şi îl vor ajus­ta la nevo­i­le lor, aşa cum fac totul. În 2014, s-au temut să-l publi­ce, pen­tru că nu le con­ve­neau rezul­ta­te­le nici sub aspect iden­ti­tar şi nici sub cel social-economic. Iden­ti­tar nu, pen­tru a dosi explo­zia pro­cen­tu­a­lă a celor care s-au iden­ti­fi­cat ca româ­ni, iar social-economic, pen­tru a ascun­de de finan­ța­to­rii euro­pe­ni dez­as­trul în care fuse­se adu­să R. Mol­do­va după 2009. Era într-un an elec­to­ral şi guver­na­rea nu avea nevo­ie să dea cărţi­le pe faţă. Nu o vor face nici acum. Vor tru­ca rezul­ta­te­le aşa ca ele să ara­te bine pen­tru ei, mai ales că de atun­ci au tre­cut aproa­pe 3 ani, iar în 3 ani mul­te nu mai sunt ca în 2014.

Alexei Busuioc, primar Capaclia, Cantemir

După aproa­pe 3 ani de la recen­sămân­tul din 2014, noi, în pri­mă­rii, ne ghi­dăm şi azi de date­le celui din 2004. Şi la nivel cen­tral e la fel. Cui­va, aco­lo „sus”, îi con­vi­ne acest lucru, pen­tru că pe con­tul dife­ren­ței de popu­la­ţie din­tre 2004 şi 2014, se scot bani euro­pe­ni mul­ți. Mie aşa şi nu mi-e clar, ce a fost acest recen­sământ: o spă­la­re de fon­du­ri euro­pe­ne sau o mane­vră elec­to­ra­lă? Cred că a fost şi una, şi alta. Vă amin­ti­ţi ce a fost cu lis­te­le elec­to­ra­le cu morţi şi alte fic­țiu­ni la ale­ge­ri­le din 2014, 2016, posi­bil şi la loca­le­le din 2015? Toa­te se trag de la tăi­nu­i­rea rezul­ta­te­lor recen­sămân­tu­lui. Uti­li­ta­te? Care uti­li­ta­te, când eu şi alte mii sau zeci de mii ca mine, nu au fost inter­vi­e­va­te. Iar asta înseam­nă că acest recen­sământ nu ne-a luat în cal­cul şi pe noi.

Nicolae Osmochescu, profesor universitar, doctor în drept

Da, lucru­ri­le s-au cam înve­chit. O tre­i­me din ter­me­nul de vala­bi­li­ta­te al aces­tui refe­ren­dum s-a dus. În 3 ani date­le din 2014 au sufe­rit schim­bă­ri, şi schim­bă­ri esenţi­a­le, pe mai mul­te cate­go­rii de între­bă­ri: numă­rul popu­la­ți­ei, nata­li­ta­tea, mor­ta­li­ta­tea, exo­dul, situ­a­ţia iden­ti­ta­ră, acor­da­rea cetă­țe­ni­ei, retra­ge­rea cetă­țe­ni­ei, cate­go­ri­i­le de vâr­stă, cor­pul elec­to­ral – ce s-a întâm­plat cu el? A înti­ne­rit? A îmbă­trâ­nit? Unde sun­tem? La ce să ne aștep­tăm? Recen­sămân­tul 2014 a fost, în pre­mie­ră, nu doar al popu­la­ţi­ei, ci şi al locu­in­țe­lor. Cine sunt bene­fi­ci­a­rii pala­te­lor şi ai cas­te­le­lor de mili­oa­ne? Avem o evi­den­ță? Se pare că recen­sămân­tul nu dă răs­puns, în acest sens, nici pe depar­te. Dar, fără date corec­te, guver­nul nu va putea lua deci­zii corec­te.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *