[sondaj] Eroii independenței: desconsiderați de Dodon și uitați de Guvern

Pe 2 mar­tie 2017, se împli­ne­sc 25 de ani de la agre­siu­nea mili­ta­ră rusă la Nis­tru, oca­zie cu care, acum o săp­tămâ­nă, guver­nul a con­vo­cat, în pri­ma ședin­ță, Con­si­li­ul naţio­nal pen­tru pro­ble­me­le par­ti­ci­pan­ți­lor la con­flic­te­le arma­te. A fost dis­cu­ta­tă agen­da eve­ni­men­tu­lui. Pro­gra­mul nu depă­șeș­te, însă, cadrul unor acțiu­ni come­mo­ra­ti­ve, impor­tan­te şi ele, dar nu sin­gu­re­le pen­tru care ple­dea­ză de ani de zile par­ti­ci­panţii la Răz­bo­i­ul de Inde­pen­denţă.

Consemnăm evenimentul, dar cu Eroii Războiului ce facem?

Anatol Caraman, Asociaţia Tiras-Tighina

Şedinţa de săp­tămâ­na tre­cu­tă a fost pri­ma, la urmă­toa­re­le vom dis­cu­ta şi pro­ble­me lega­te de pro­te­cţia soci­a­lă a par­ti­ci­panţi­lor la răz­boi, dar pri­ma a fost pe pro­ble­me de orga­ni­za­re a mani­fes­tă­ri­lor come­mo­ra­ti­ve. O spun în cali­ta­te de mem­bru al Con­si­li­u­lui. Faci­li­tă­ţi­le pen­tru Ero­ii Răz­bo­i­u­lui de Inde­pen­den­ță sunt o pro­ble­mă mare şi veche. Com­pa­ra­tiv cu ceea ce face Tiras­po­lul pen­tru gar­di­ş­tii şi căză­ci­mea care a lup­tat de par­tea Rusi­ei la Nis­tru, dife­ren­țe­le sunt foar­te mari. În cea mai proas­tă situ­a­ție sunt inva­li­zii de răz­boi, care au o pen­sie de 1250 — 1500 de lei. De prin 2007, cerem ca pen­si­i­le să le fie cal­cu­la­te ca şi pen­tru un minis­tru sau depu­tat, 75% din sala­riu, pen­tru că meri­te­le aces­tor fun­cţio­na­ri nu sunt mai mari decât ale lup­tă­to­ri­lor pe front, care au rămas şi inva­li­zi pe via­ţă. Deo­cam­da­tă, sun­tem la nivel de dis­cu­ții. Exis­tă o solu­ție ce ar per­mi­te majo­ra­rea până la 4-5 mii de lei a pen­si­i­lor inva­li­zi­lor… Se cau­tă rezer­ve. Avem vreo 12 mii de vete­ra­ni, care, însă, nu au par­ti­ci­pat la răz­boi. Va fi făcu­tă o inven­ta­ri­e­re. Atun­ci situ­a­ţia s-ar putea schim­ba nu doar pen­tru inva­li­zi.

Tudor Pânzaru, participant la război

Noroc că exis­tă ziua de 2 mar­tie şi guver­nan­ții mai fac, de ochii lumii, câte o cere­mo­n­ie. Dar, în rest, băta­ie de joc de vete­ra­nii de răz­boi. Nică­ie­ri în lume nu se pro­ce­dea­ză în aşa hal cu ero­ii răz­bo­a­ie­lor de inde­pen­den­ță. În 2002, m-au lăsat fără casă. Până în 2010, am stat în gaz­dă, din 2010 – sunt în stra­dă. Ei nu au nevo­ie de noi. Îşi bat joc de noi şi se răz­bu­nă pen­tru că am lup­tat pen­tru inde­pen­den­ța R. Mol­do­va faţă de Rusia. În 25 de ani, guver­nă­ri­le s-au schim­bat, dar la guver­na­re au rămas ace­iași comu­niș­ti, indi­fe­rent că îşi zic demo­cra­ți sau alt­fel. Vete­ra­nii mor pe un capăt de răni şi de sără­cie. Cu 100 de lei pe lună, com­pen­sa­ție pen­tru căl­du­ră, şi alt­ce­va nimic, ce poţi face? Eu le-aş dori lor şi copi­i­lor lor să ajun­gă ca noi.

Viorica Olaru-Cemârtan, istoric

A fost un Răz­boi de Inde­pen­denţă şi tre­bu­ie să vor­bim des­pre el, prin tot felul de acţiu­ni, ca să ştie toa­tă lumea ce a fost şi cum a fost. Aşa că avem nevo­ie şi de come­mo­ră­ri, pen­tru cei ple­ca­ţi. Dar nu tre­bu­ie să uităm nici de cei rămași. Şi pro­ble­ma cea mare aici este. Ero­ii Răz­bo­i­u­lui de Inde­pen­den­ță, la fel ca şi cei tre­cuți prin repre­siu­ni­le sovi­e­ti­ce, nu sunt recu­nos­cuți, ca ata­re. Ei sunt tra­ta­ți ca o pova­ră. Sacri­fi­ci­ul lor nu este apre­ciat de acest stat, pen­tru inde­pen­den­ța căru­ia ei s-au jert­fit. Cine­va s-a sacri­fi­cat pen­tru inde­pen­den­ță, iar cine­va pro­fi­tă de ea, inclu­siv tov. Dodon, care a ajuns să impu­te Chi­şi­nă­u­lui şi nu Mosco­vei vina pen­tru acest răz­boi. Trist. Cu ast­fel de guver­nă­ri rămâ­nem şi fără eroi şi fără inde­pen­den­ță. Tre­bu­ie să ale­gem, ori ne lăsăm osta­ti­cii aces­tor guver­nă­ri, ori ne reu­nim cu Ţara. Dar nu pen­tru ca cine­va să ne rezol­ve pro­ble­me­le, ci pen­tru ca să sim­țim şi noi efec­te­le liber­tă­ții.

Alecu Reniţă, Asociația „Parlamentul 1990”

Pri­mul par­la­ment, pre­șe­din­te­le şi guver­nul de atun­ci au cre­at o serie de faci­li­tă­ți lup­tă­to­ri­lor de la Nis­tru, însă, din păca­te şi deloc întâm­plă­tor, ele au fost ampu­ta­te de cele­lal­te guver­nă­ri. Des­pre ce gri­jă pen­tru acești eroi putem vor­bi, dacă actu­a­lul pre­șe­din­te a depus flo­ri la Tighi­na pen­tru cei care în 1992 au împuș­cat în ei? Este o nesim­ți­re tota­lă, o mare insul­tă la adre­sa celor care au apă­rat inde­pen­den­ța R. Mol­do­va în 1992. Şi toa­te se fac inten­țio­nat, ca să nu mai avem cura­jul să lup­tăm pen­tru ide­a­lu­ri­le şi liber­ta­tea noas­tră. Iar fap­tul că vete­ra­nii sunt ținu­ți cu 100 de lei pe lună nu îşi are nicio îndrep­tă­ți­re când şefi de între­prin­de­ri de stat au pes­te 100 de mii de lei sala­riu lunar, când pro­cu­ro­rii şi jude­că­to­rii au pes­te 20 de mii, iar pre­șe­din­ția chel­tu­ieș­te anu­al doar pen­tru între­ți­ne­re 20 de mili­oa­ne de lei… Cred că, în soci­e­ta­te, ar tre­bui cre­at un curent de opi­nie în jurul aces­tei pro­ble­me. Alt­fel nu se va rezol­va nimic.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

1 comentariu

  1. Leon

    Nici nu ma astep­tam ca Dodon sa aiba vre­un res­pect pen­tru aces­ti eroi, dar sa intoar­ca spa­te­le e deja prea mult. Asta spu­ne mul­te des­pre el ca om si mai ales ca poli­ti­ci­an. Daca nu ne res­pec­tam ero­ii, atun­ci nu avem nici un vii­tor. Or sa ne ple­ce oame­nii, satui de gre­a­ta cu care Dodon con­du­ce tara. Pe asta se bazea­za, sa-i rama­na numai sus­ti­na­to­rii lui si sa faca dic­ta­tu­ra?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *