[sondaj] Cetăţenie contra cost

Legea Cetă­ţe­ni­ei R. Mol­do­va ar putea fi modi­fi­ca­tă. Potri­vit unui pro­iect de lege, lan­sat de soci­a­li­ş­ti în par­la­ment, stră­i­nii vor putea obţi­ne cetă­ţe­nia mol­do­ve­neas­că dacă, pe lân­gă recu­noa­ş­te­rea Con­sti­tu­ţi­ei şi cunoa­ş­te­rea lim­bii româ­ne, vor deţi­ne în băn­cli­le comer­ci­a­le din R. Mol­do­va nu mai puţin de 1 mili­on de Euro, bani de care să nu se atingă pri­mii 3 ani de la acor­da­rea cetă­ţe­ni­ei. Soci­a­li­ş­tii moti­vea­ză că modi­fi­că­ri­le sunt meni­te să „încu­ra­je­ze inves­ti­ţi­i­le stră­i­ne” în R. Mol­do­va.

Cetăţenie de un milion. Ce va câștiga R. Moldova?

Veronica Abramciuc, Fondul Internaţional „Alternative”

Nu va câş­ti­ga nimic R. Mol­do­va. Nici eco­no­mia, nici cetă­ţe­nii R. Mol­do­va şi nu văd care ar fi inte­re­sul stră­i­ni­lor să inves­teas­că sume de la un mili­on în sus, pe care să nu-i poa­tă valo­ri­fi­ca timp de 3 ani. La ce bun? De dra­gul cetă­ţe­ni­ei R. Mol­do­va? La aşa preţ? Şi în con­di­ţi­i­le în care lumea plea­că din R. Mol­do­va? Des­pre ce încu­ra­ja­re a inves­ti­ţi­i­lor poa­te fi vor­ba? E un non­sens. Sunt bani morţi pen­tru eco­no­mie. Sin­gu­re­le câști­gă­toa­re ar fi băn­ci­le comer­ci­a­le. Banii vor veni pe con­tul lor şi veni­tu­ri­le de la rulaj vor fi tot ale lor. Altă expli­ca­ție nu văd. Bănu­iesc că soci­a­liș­tii fac lob­by în par­la­ment în inte­re­sul băn­ci­lor. Sau, ar putea fi o înțe­le­ge­re de car­tel cu cei de la guver­na­re. Dacă e aşa, se va vedea la vot.

Alexandra Cann, Asociaţia Patronală APIUS, preşedinte

Eu sunt şefă de între­prin­de­re şi îmi este greu să-mi ima­gi­nez cine ar fi nai­vul care ar pune la băta­ie un mili­on de euro în schim­bul cetă­ţe­ni­ei mol­do­ve­neş­ti. Nu cum­va R. Mol­do­va, din care lumea fuge pe un capăt, a ajuns visul de aur al mili­o­na­ri­lor lumii? Ca să inves­teas­că în R. Mol­do­va, stră­i­nii au nevo­ie de mai puţi­nă biro­cra­ție şi de garanţii juri­di­ce, nu de cetă­ţe­nie. Dar dacă se vrea ca R. Mol­do­va să atra­gă mafi­o­ții din toa­tă lumea, atun­ci da, e o solu­ție. Banii mur­da­ri vor fi la adă­post, mafi­o­ții vor avea cetă­țe­nie, nu se va atin­ge nime­ni de ei…. Numai că asta nu are nimic cu inte­re­se­le R. Mol­do­va. Inte­re­se­le sunt ale cui­va, şi tre­bu­ie de văzut dacă numai al soci­a­liș­ti­lor sau şi ale alt­cui­va?

Fiodor Ghelici, Asociaţia „Moldova Mea”

E greu să-ţi dai sea­ma ce e în capul auto­ri­lor ini­ţi­a­ti­vei: ei fie că sunt rupţi de rea­li­ta­te, fie că sunt escro­ci. Arătați-mi mie idi­o­tul care nu are ce face cu un mili­on de euro şi e gata să-i depu­nă într-o ban­că comer­ci­a­lă din R. Mol­do­va, după cazul mili­ar­du­lui furat… Şi pen­tru ce? Pen­tru cetă­ţe­nia unui stat sărac, corupt şi nea­trac­tiv. Noi, ce folos că sun­tem cetă­ţe­ni ai R. Mol­do­va? Ne apă­ră cetă­ţe­nia de hoţi? Eu cred că cei care au gân­dit acest pro­iect au unul din două inte­re­se: fie unul comercial-criminal, de spă­la­re a bani­lor mur­da­ri sub „pavi­li­o­nul” cetă­ţe­ni­ei mol­do­ve­neş­ti, fie de con­strân­ge­re a pro­ce­su­lui de acor­da­re a cetă­ţe­ni­ei mol­do­ve­neş­ti şi de închi­de­re, sub o altă for­mă, a gra­ni­ţe­lor R. Mol­do­va.

Sergiu Mocanu, Mişcarea Populară Antimafie

Ini­ţi­al, când am auzit de aceas­tă ini­ţi­a­ti­vă, am cre­zut că e o glu­mă, pen­tru că e foar­te greu să iei în seri­os lucru­ri nese­ri­oa­se. Ea nici măcar diver­siu­ne nu este, e o sim­plă nai­vi­ta­te, care vine, cred eu, din lip­să de expe­rienţă. Cadrul inves­ti­ţio­nal într-un stat îl asi­gu­ră nu cetă­ţe­nia inves­ti­to­ru­lui, ci jus­ti­ţia, garanţi­i­le juri­di­ce că inves­ti­ţia ta nu va fi supu­să unor ris­cu­ri de rea­ca­pa­ra­re sau altor ris­cu­ri. Aşa că, dacă legea nu func­țio­nea­ză sau func­țio­nea­ză aşa cum se întâm­plă la noi, cetă­ţe­nia nu te aju­tă la nimic… Pro­iec­tul este mort din faşă. Eu nu cred că el are sorţi de izbân­dă, iar dacă va fi votat în Par­la­ment, efec­te­le lui vor fi „0”. Rând la cetă­ţe­nie mol­do­ve­neas­că de un mili­on de euro nu va fi.

Maria Ciobanu, parlamentară

Fap­tul că stăm foar­te prost la capi­to­lul inves­ti­ţii stră­i­ne este ade­vă­rat. Dar un mili­on de euro con­tra cetă­ţe­ni­ei, nu cred că e cazul R. Mol­do­va. Prac­ti­ca inter­na­ţio­na­lă ara­tă că lumea foar­te boga­tă inves­teş­te aco­lo unde exis­tă com­pe­ti­ţie, garanţii şi sta­bi­li­ta­te. Noi ce le putem ofe­ri? Repu­ta­ţia R. Mol­do­va, din cau­za mili­ar­du­lui furat şi a regi­mu­lui de guver­na­re, e la pământ. Cetă­ţe­nia aces­tui stat nu e una atrac­ti­vă, ca să se bată mili­o­na­rii pen­tru ea. Cred că ini­ţi­a­ti­va soci­a­li­ş­ti­lor e un proiect-capcană în folo­sul băn­ci­lor comer­ci­a­le. E o nouă sche­mă de făcut bani, inspi­ra­tă de „coor­do­na­tor” sau con­ve­ni­tă de el cu Igor Dodon. Dacă e un pro­iect gân­dit de PD şi con­ve­nit cu PSRM, va tre­ce în Par­la­ment, doar că R. Mol­do­va nu va avea nimic de câști­gat din asta.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

5 comentarii

 1. Cipolino

  In Aus­tria cu 1000000 de Euro la fel ei ceta­te­nie.
  In gene­re asta o poti face in mai mul­te tari din Euro­pa.
  Dar asta nu e cazul Mol­do­vei.
  Eu per­so­nal nu as da nici 1000 de Euro pe ceta­te­nie mai ales ca azi am inca alte 2 ceta­te­nii in afa­ra de RM de care voi fi nevo­it in curind sa ma dezic.

  Biz­ne­sul ar mer­ge daca ar cere sa zicem 1000 de euro. Pai ar veni toti din Sirya.
  Aici tre­bu­ie de vazut care ar tre­bui sa fie pre­tul ast­fel ca impac­tul sa fie maxim.

  Daca sa luam tari­le pe teri­to­ri­ul caro­ra are rqaz­boi si numa­rul de imi­gran­ti pai am avea unde­va pes­te 10 000 000 de imi­gran­ti.

  Daca la aces­ti 10 000 000 de imi­gran­ti am vin­de cu 1000 de euro am face 10 mili­ar­de din care am avea intor­si ina­poi mili­ar­dul si pro­fit de 9 mili­ar­de.

  SUNT SIGUR CA GUVERNAREA VA CITI CE AM SCRIS SI IN LUNILE URMATOARE VA APAREA UN NOU PROIECT DE LEGE IN ACEST SENS.

  Pina la urma daca se reu­seste de adus aici 10 000 000 de natii ames­te­ca­te atun­ci clar ca RM nu se va uni nici­o­da­ta cu Roma­nia.

  Clar ca in asa con­di­tii RM garan­tat va dori in UE.

 2. BereChisinau

  Eu demult am avut asa idee.
  Tin min­te ca o poves­team la unii care azi is in stat da ei mureau de ris pe atun­ci.
  Imi aduc amin­te era inca 2006 da vad ca azi ide­ea so copt.
  Daca Mol­do­ve­nii plea­ca drum bun la toti! Cara­re batu­ta!

  In schimb la 1000 de euro sau 10 000 de euro mai bine ca se poa­te 1000 de euro de luat la intra­rea in tara si res­tul pe dato­rie si pro­cen­te.

  In asa fel ca sa rezol­vam pro­ble­ma veche si sa unim mol­do­ve­nii.

  Cum?

  Daca in tara apar sa zicem 50% de natii ames­te­ca­te adi­ca 3000 000 de imi­gran­ti.

  Atun­ci altii 3000 000 de mol­do­ve­ni de azi se vor uni ca ei is bas­ti­na­si si iaca se rezol­va pro­ble­ma care azi inca e pro­ble­ma.

  Mai depar­te cum facem cu 3000 000 de natii ames­te­ca­te.

  Tre­bu­ie de facut in asa fel ca ei sa fie robit asa ca in SUA si sa lup­te intre ei.

  Pina la urma alt cal­cul.

  3000 0000 cu 1000 euro asta is 3 mili­ar­de.

  Un mili­ard il intorcem ina­poi da 2 mili­ar­de pen­tru noul stat.

  Sa nu uitam ca alte 9000 euro de la 3000 000 imi­gran­ti adi­ca 27 mili­ar­de in timp de 10 ani.

  In asa fel si popu­la­tia se va mari degra­ba mai mare ca in Roma­nia.

  Deci mai tir­ziu putem vor­bi des­pre marea uni­re si recrea­rea Mare­lul Vechi Impe­riu Roman.

  Avind in vede­re ca popu­la­tia in 10 ani va depa­si pes­te 70 mili­oa­ne ca asta numa la ince­put asa apu o sa rugam pe veci­ni sa ne impro­mu­te ceva teri­to­riu pen­tru ca sun­tem urma­sii impe­ri­u­lui Roman.

  Pes­te 10 ani popu­la­tia Impe­ri­u­lui Roman va intre­ce popu­la­tia Rusi­ei asa ca un vii­tor min­dru ne asteap­ta.

  Da sa nu uit ca putem avea un con­tract cu Euro­pa unde toti imi­gran­tii ii putem ada­pos­ti in RM si tri­mi­te la lucru pe cimp.

  Ar mai tre­bui o noua lege ca Robia.

  Mai bine sa fii Rob decit sa mori la raz­boi.

  Robia tre­bu­ie sa fie con­di­tio­na­ta adi­ca daca lucre­zi bine poti sca­pa de robie in scurt timp adi­ca ca in Impe­riu Roman numa ca nu la 40 de ani da unde­va la 35 de ani.

 3. Kizdar

  Let make Ame­ri­ca Gre­at Again

  Ha ha ha

  Desi nu ma pun cu nebu­nul da cind par­la­men­tul se con­sul­ta cu nebu­nul ce sa zic?

 4. tolea mereuta

  Eu cred ca totul este ori o faca­tu­ra pt,a spa­la bani negri din Rusia si alte tari din CSI,ori o imen­sa pros­tie tipic mol­do­ve­neas­ca cand este vor­ba de banii altora,mai ales daca sunt straini,Eu zic ca daca se voia ceva prac­tic si real cu ceta­te­nia se atra­geau afa­ce­ris­ti strai­ni prin lege sim­pla de a face o fir­ma cu 150 de euro,fara impo­zit in pri­mul an,apoi cu !% din intra­ri in al doi­lea an,apoi 2%,urmatorul an,mergand pana la 5%,atragand tine­rii si matu­rii in afaceri,Asa cu mili­o­nul de euro ,eu o vad folo­si­ta pt,cei din Rusia si CSI,care au bani negri,aici ii albesc so cu ceta­te­nia noas­tra pot cir­cu­la liber in UE si nu numai,deci pt,aceste per­so­na­je este facuta,inclusiv pt,cei din Ukrai­na care fug de acolo,,dar nu va cas­ti­ga statul,ci mafia rusa,mafia din CSI si oli­gar­hii dubi­o­si de ori­un­de,,

 5. ivancelgroaznic

  “,deci pt,aceste per­so­na­je este facuta,inclusiv pt,cei din Ukrai­na care fug de acolo,,dar nu va cas­ti­ga statul,ci mafia rusa,mafia din CSI si oli­gar­hii dubi­o­si de ori­un­de,,”

  Asa si este, nu e pen­tru stat ci pen­tru bor­fa­shi. Pe de alta par­te so gin­dit cine­va, ce inseam­na cite­va mili­oa­ne de strai­ni in tara? Cu alte obi­ce­iu­ri, reli­gie, apu­ca­tu­ri ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *