PSD a câştigat alegerile parlamentare din România

Ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re din Româ­nia, care au avut loc dumi­ni­că, 11 decem­brie, au fost câş­ti­ga­te deta­şat de Par­ti­dul Soci­al Demo­crat (PSD), care a acu­mu­lat mai mult decât dublu faţă de Par­ti­dul Naţio­nal Libe­ral (PNL), cla­sat pe locul doi. În vii­to­rul legi­sla­tiv de la Bucu­reş­ti se vor mai regă­si Uniu­nea Sal­va­ţi Româ­nia (USR), Uniu­nea Demo­cra­tă a Maghia­ri­lor (UDMR), Ali­anţa Libe­ra­li­lor şi Demo­cra­ţi­lor (ALDE), dar şi Par­ti­dul Miş­ca­rea Popu­la­ră (PMP), con­dus de fos­tul preşe­din­te al Româ­ni­ei, Tra­ian Băsescu.

Ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re din 11 decem­brie s-au evi­denţi­at printr-o pre­zenţă redu­să la vot atât în ţară, cât şi la secţi­i­le des­chi­se în stră­i­nă­ta­te. Doar 39,49% (7,21 mili­oa­ne de ale­gă­to­ri) au par­ti­ci­pat la vot din tota­lul de pes­te 18 mili­oa­ne de ale­gă­to­ri inclu­şi în lis­te­le elec­to­ra­le. În stră­i­nă­ta­te, au votat 106 038 de per­soa­ne, cei mai acti­vi ale­gă­to­ri fiind româ­nii din R. Mol­do­va.

Şase partide în viitorul Parlament

În vii­to­rul par­la­ment al Româ­ni­ei au ajuns 6 par­ti­de. Cei mai mulţi par­la­men­ta­ri îi vor reve­ni PSD-ului, care a ocu­pat pri­mul loc în 36 de judeţe. PNL a învins în numai 3 judeţe (Alba, Sibiu şi Cluj), iar UDMR a acu­mu­lat cele mai mul­te votu­ri în 4 judeţe, locu­i­te pre­pon­de­rent de etni­ci maghia­ri (Satu Mare, Cova­s­na, Har­ghi­ta şi Mureş).

Ast­fel, ulti­me­le rezul­ta­te parţi­a­le ofi­ci­a­le pre­zen­ta­te de Biro­ul Elec­to­ral Cen­tral, după pro­ce­sa­rea a 99,82% din votu­ri, ara­tă că, pen­tru Came­ra Depu­ta­ţi­lor, social-democraţii au acu­mu­lat 45,5% din votu­ri, iar la Senat – 45,71%. Aceş­tia sunt urma­ţi, la o dife­renţă de aproa­pe 25%, de PNL, care la Came­ra Depu­ta­ţi­lor a adu­nat 20,07% şi la Senat 20,42. În pre­mie­ră, în par­la­men­tul Româ­ni­ei se va regă­si şi USR, par­tid fon­dat în iulie 2016, după ce lide­rul aces­tu­ia, Nicu­şor Dan, pe atun­ci preşe­din­te al Uniu­nii Sal­va­ţi Bucu­reş­ti­ul, s-a cla­sat pe locul doi la ale­ge­ri­le pen­tru fun­cţia de pri­mar gene­ral al Bucu­reş­ti­u­lui. USR s-a cla­sat pe locul trei la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re din 11 decem­brie, acu­mulând 8,83% pen­tru Came­ra Depu­ta­ţi­lor şi 8,88 pen­tru Senat. În par­la­ment vor mai fi repre­zen­ta­te UDMR (6,19% la Came­ra Depu­ta­ţi­lor, 6,25% la Senat) şi ALDE, con­dus de fos­tul pre­mi­er Călin Popescu-Tăriceanu (5,62 % la Came­ra Depu­ta­ţi­lor şi 6% la Senat). PMP este un alt par­tid care va intra pen­tru pri­ma dată în par­la­ment, aces­ta tre­când la limi­tă pra­gul elec­to­ral de 5%. Fos­tul preşe­din­te al Româ­ni­ei, acum lider al PMP, va ocu­pa un loc în Sena­tul Româ­ni­ei.

Votul în străinătate: românii din R. Moldova, cei mai activi

Spre deo­se­bi­re de ale­ge­ri­le pre­zi­denţi­a­le din 2014, când în dias­po­ra au votat pes­te 360 de mii de româ­ni, la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re din acest an au par­ti­ci­pat puţin pes­te 100 de mii de ale­gă­to­ri.

Potri­vit Biro­u­lui Elec­to­ral Cen­tral, rezul­ta­te­le parţi­a­le în dias­po­ra pla­sea­ză USR pe pri­mul loc, cu 28% pen­tru Senat şi 23,72% pen­tru Came­ra Depu­ta­ţi­lor. PNL a obţi­nut locul doi în pre­fe­rinţe­le româ­ni­lor afla­ţi pes­te hota­re (26,21% la Senat şi 26,19% la Came­ră), urmat de PMP (24,96% Senat şi 27,33% Came­ră). PSD, care în Româ­nia a luat pes­te 45%, în dias­po­ra a acu­mu­lat doar 10,03%.

Aproa­pe o tre­i­me din cei care au par­ti­ci­pat la vot pes­te hota­re au constituit-o româ­nii cu reşe­dinţa în R. Mol­do­va. La cele 35 de secţii de vota­re des­chi­se pe teri­to­ri­ul ţării noas­tre au votat 30 645 cetă­ţe­ni. Marea majo­ri­ta­te din­tre aceş­tia şi-au dat votul pen­tru PMP-ul lui Tra­ian Băsescu, par­tid care a acu­mu­lat, atât la Senat cât şi la Came­ra Depu­ta­ţi­lor, apro­xi­ma­tiv 66%. Pe locul secund s-a cla­sat PNL (apro­xi­ma­tiv 15 %), iar pe trei PSD (pes­te 9%), urmat de USR (apro­xi­ma­tiv 5,5%) şi ALDE cu puţin pes­te 2%.

Diaspora va avea 2 senatori şi 4 deputaţi

Par­la­men­tul Româ­ni­ei este unul bica­me­ral, fiind alcă­tu­it din Senat şi din Came­ra Depu­ta­ţi­lor. Româ­nii din stră­i­nă­ta­te vor fi repre­zen­ta­ţi în legi­sla­tiv de 6 par­la­men­ta­ri: 4 depu­ta­ţi şi 2 sena­to­ri. Până la redis­tri­bu­i­rea locu­ri­lor de par­la­men­tar, nume­le aces­to­ra nu se cunoa­ş­te cu cer­ti­tu­di­ne, dar, con­form rezul­ta­te­lor înre­gis­tra­te în dias­po­ra, cele mai mari şanse să ocu­pe cele două locu­ri de sena­tor le au Vio­rel Badea (PNL), sena­tor din par­tea dias­po­rei în ulti­me­le două legi­sla­tu­ri, şi Radu Miha­il, pri­mul can­di­dat din lis­ta USR, spe­cia­list în mana­ge­ment în dome­ni­ul comu­ni­ca­ţi­i­lor, sta­bi­lit la Paris.

Nici repre­zen­tanţii dias­po­rei din Came­ra Depu­ta­ţi­lor nu sunt deo­cam­da­tă con­fir­ma­ţi. Con­stan­tin Codrea­nu, pri­mul în lis­ta PMP pen­tru dias­po­ra, este sin­gu­rul can­di­dat ori­gi­nar din R. Mol­do­va care, aproa­pe sigur, va obţi­ne un man­dat de depu­tat în Par­la­men­tul Româ­ni­ei.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

1 comentariu

  1. Anatolie Mereuta

    Daca Codrea­nu a intrat in Par­la­men­tul Roma­niei a deve­nit dus­ma­nul lui Dodon ca unionist,dar si al lui Ghimpu,care cre­de ca PMP fura elec­to­ra­tul par­ti­du­lui P,L srl,cum zic unii din pri­e­te­nii lui Ghim­pu,

    pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *