Pe 11 decembrie, cetăţenii României îşi aleg Parlamentul

Dumi­ni­că, 11 decem­brie, pes­te 18 mili­oa­ne de româ­ni sunt aştep­ta­ţi la urne pen­tru a-şi ale­ge repre­zen­tanţii în Par­la­ment. Pe lân­gă cei din ţară, la scru­tin vor par­ti­ci­pa şi aproa­pe 2 mili­oa­ne de cetă­ţe­ni cu drept de vot care locu­iesc în afa­ra gra­ni­ţe­lor Româ­ni­ei. Aceş­tia vor putea vota la 417 secţii de vot des­chi­se în întrea­ga lume, cele mai mul­te fiind în Ita­lia, Spa­nia şi R. Mol­do­va.

Par­la­men­tul Româ­ni­ei este unul bica­me­ral, fiind alcă­tu­it din Senat şi Came­ra Depu­ta­ţi­lor. Româ­nii din dias­po­ra vor avea în urmă­to­rul legi­sla­tiv şase repre­zen­tanţi: 4 depu­ta­ţi şi 2 sena­to­ri. Pen­tru cele 6 foto­lii în legi­sla­tiv s-au înscris în cur­sa elec­to­ra­lă opt par­ti­de poli­ti­ce.

417 secţii în 95 de ţări

Pen­tru ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re din 11 decem­brie, Minis­te­rul de Exter­ne (MAE) de la Bucu­reş­ti a des­chis, în stră­i­nă­ta­te, 417 secţii de vota­re, cu 111 mai mult decât la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re din 2012 şi cu 123 de secţii de vota­re mai mult decât la ale­ge­ri­le pre­zi­denţi­a­le din 2014.

Cele mai mul­te secţii de vota­re vor fi des­chi­se în ţări­le cu cele mai mari comu­ni­tă­ţi de româ­ni, pre­cum Ita­lia, unde vor fi orga­ni­za­te 73 de secţii, Spa­nia – 53 de secţii şi R. Mol­do­va – 35 de secţii. Potri­vit date­lor MAE de la Bucu­reş­ti, pen­tru cele 417 secţii din stră­i­nă­ta­te, au fost repar­ti­za­te 1.993.930 de bule­ti­ne de vot (996.965 de bule­ti­ne pen­tru ale­ge­rea Sena­tu­lui şi 996.965 – pen­tru ale­ge­rea Came­rei Depu­ta­ţi­lor). Auto­ri­tă­ţi­le de la Bucu­reş­ti susţin că numă­rul bule­ti­ne­lor de vot a fost sta­bi­lit ca urma­re a esti­mă­ri­lor rea­li­za­te de misiu­ni­le diplo­ma­ti­ce, dar şi ţinând cont de pre­zenţa la vot la ale­ge­ri­le ante­ri­oa­re.

Pen­tru cele 35 de secţii din R. Mol­do­va, des­chi­se în 23 de loca­li­tă­ţi, vor fi dis­tri­bu­i­te 87500 de bule­ti­ne de vot. La Chi­şi­nău vor fi des­chi­se 12 secţii de vota­re. Alte secţii de vot, în zona de cen­tru, vor fi des­chi­se la Hân­ceş­ti, Ialo­ve­ni, Nis­po­re­ni, Unghe­ni, Orhei, Tele­neş­ti, Cău­şe­ni, Ane­nii Noi, Călă­ra­şi, dar şi în satul Bar­dar, r. Ialo­ve­ni. În sudul R. Mol­do­va secţii de vota­re vor fi des­chi­se la Cahul, Can­te­mir, Leo­va, Cimi­ş­lia, Giur­gi­u­leş­ti şi în satul Cara­be­to­v­ca, r. Basa­ra­beas­ca. În nor­dul R. Mol­do­va vor fi orga­ni­za­te secţii de vota­re la Con­su­la­tul Gene­ral al Româ­ni­ei din muni­ci­pi­ul Bălţi, pre­cum şi în cen­tre­le raio­na­le Dro­chia, Edi­neţ, Flo­reş­ti, Făleş­ti, Soro­ca.

Pen­tru a putea vota, cetă­ţe­nii româ­ni din R. Mol­do­va vor tre­bui să pre­zin­te, pe lân­gă paşa­por­tul româ­ne­sc, şi un act de iden­ti­ta­te mol­do­ve­ne­sc, care să ates­te reşe­dinţa aces­to­ra în R. Mol­do­va.

Cine sunt candidaţii pentru diaspora

Pen­tru cele 6 foto­lii din vii­to­rul Par­la­ment al Româ­ni­ei, desem­na­te de ale­gă­to­rii din dias­po­ra, s-au înscris în cur­să can­di­da­ţi din 8 par­ti­de poli­ti­ce, prin­tre ei fiind şi per­soa­ne ori­gi­na­re din R. Mol­do­va.

Par­ti­dul Miş­ca­rea Popu­la­ră (PMP), con­dus de fos­tul preşe­din­te al Româ­ni­ei, Tra­ian Băsescu, îi va avea can­di­da­ţi, la Senat, pe Daniel Ţecu, pre­șe­din­te­le Fede­ra­ţi­ei aso­ci­a­ţi­i­lor de româ­ni din Euro­pa, şi pe Doru Den­diu, fost cores­pon­dent TVR în R. Mol­do­va, sta­bi­lit de mai mulţi ani la Chi­şi­nău. Pen­tru Came­ra Depu­ta­ţi­lor, can­di­da­ţii PMP sunt Con­stan­tin Codrea­nu (fost jur­na­list, tra­du­că­tor), Doru Coliu (ingi­ner), Dănuţ Fran­gu şi Sorin Cozma.

Can­di­da­ţii Uniu­nii Demo­cra­te Maghia­re din Româ­nia (UDMR) sunt, la Came­ra Depu­ta­ţi­lor, Magya­ri Tivadar-Pál (pro­fe­sor uni­ver­si­tar la Cluj), Kini­z­si Zol­tán (expert în comu­ni­ca­re), Bara­bás Kata­lin, Ander­có Aliz-Timea. Pen­tru senat can­di­da­ţii UDMR sunt poli­to­lo­gul Kovács Péter şi juris­tul Lac­zi­ko Enikő-Katalin.

Can­di­da­ții Par­ti­du­lui Naţio­nal Libe­ral (PNL) pen­tru cele patru locu­ri de depu­tat sunt: Mihai Voicu, vice­preşe­din­te al PNL, Ale­xan­dru Bar­bă­roşie, preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Raio­nal Ane­nii Noi din R. Mol­do­va, Mari­us Ioan, rezi­dent în Spa­nia, şi Gabriel Săvu­les­cu, sta­bi­lit în Ger­ma­nia. Pen­tru cele două pos­tu­ri de sena­tor, can­di­da­ții PNL sunt Vio­rel Badea, actu­al sena­tor, preşe­din­te­le PNL Dias­po­ra, şi Petru Mihai Săbă­i­lă, rezi­dent în Spa­nia.

Par­ti­dul Româ­nia Uni­tă (PRU) îi pro­pu­ne, la senat, pe antre­pre­no­rul bra­şo­vean Flo­rin Tăta­ru şi artis­ta Anca Badiu, iar la Came­ra Depu­ta­ţi­lor pe Ghe­or­ghe Tur­da, cân­tă­reţ de muzi­că popu­la­ră, Rareş Cris­tea (meca­nic monta­tor), Vasi­le Ili­eş (viti­cul­tor) şi Cris­ti­an Mihai (deco­ra­tor).

Pe lis­ta Ali­anţei Libe­ra­li­lor şi Demo­cra­ţi­lor (ALDE) de la Came­ra Depu­ta­ţi­lor sunt actu­a­lul depu­tat Aure­li­an Mihai, Eri­ch Moca­nu (con­sul­tant turis­tic), Tudor-Bogdan Rogin (eco­no­mist) şi Robert Cris­tea. La Senat, can­di­da­ţii ALDE sunt Cor­ne­liu Rădă­u­ţă – medic ori­gi­nar din R. Mol­do­va, şi Zve­tla­na Ilea­na Pre­o­tea­sa (pro­fe­soa­ră).

Din par­tea Par­ti­du­lui Soci­al Demo­crat (PSD), pen­tru Came­ra Depu­ta­ţi­lor, can­di­dea­ză medi­cul den­tist, năs­cut în R. Mol­do­va, Vea­ce­slav Şara­met, Cătă­lin Şer­bu (dele­gat al Came­rei de Come­rţ Româ­no – Ibe­ri­ce, Spa­nia), Lili­a­na Laban (agent comer­ci­al, Ita­lia) şi Sma­ran­da Vor­ni­cu Sha­lit (con­si­li­er par­la­men­tar). Pen­tru un loc în Senat vor lup­ta Vili Sâr­bu, repre­zen­tant al PSD dias­po­ra din Spa­nia, şi Mari­an Vădu­va, eco­no­mist, rezi­dent în Marea Bri­ta­nie.

Ali­anţa Noas­tră Româ­nia (ANR) îi pro­pu­ne, pen­tru fun­cţia de sena­tor, pe gene­ra­lul Ion Cos­taş, fost minis­tru de Inter­ne şi al Apă­ră­rii al R. Mol­do­va în anii 1990 — 1992, şi pe bucu­reş­tea­nul Ionel Udres­cu, preşe­din­te­le sin­di­ca­tu­lui cinea­ş­ti­lor. Pen­tru Came­ra Depu­ta­ţi­lor can­di­da­ţii ANR sunt Geor­ge Ale­xan­der (scri­i­tor, edi­to­ria­list), Ana­ma­ria Nedel­cu (eco­no­mis­tă), Ionuţ Con­stan­ti­ne­scu (medic sto­ma­to­log) şi Geor­ge Tasu (ingi­ner).

Can­di­da­ţii Uniu­nii Sal­va­ţi Româ­nia (USR) pen­tru Came­ra Depu­ta­ţi­lor sunt Manu­el Cos­tes­cu, fost secre­tar de stat în Guver­nul Cio­loş, Nico­lae Daniel Popes­cu, mana­ger la Cen­trul Natio­nal de Infor­ma­re si Recu­noas­te­re Aca­de­mi­că din Marea Bri­ta­nie, Iri­na Galu­pa, avo­ca­tă sta­bi­li­tă la Paris, şi Anca Sawa­ia, de ase­me­nea sta­bi­li­tă la Paris. Pen­tru Senat, USR i-a înscris în cur­să pe Radu Miha­il, spe­cia­list în mana­ge­ment în dome­ni­ul comu­ni­ca­ţi­i­lor, care locu­ieş­te în pre­zent la Paris, şi Cera­se­la Pon­ta, asis­tent edu­ca­ţio­nal şi cul­tu­ral la Roma.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *