Demersul lui Timofti în apărarea unui judecător demis

Ade­la Andro­nic, jude­că­toa­rea demi­să acum jumă­ta­te de an de Con­si­li­ul Supe­ri­or al Magis­tra­tu­rii, după ce a luat deci­zii dubi­oa­se într-un pro­ces care viza sis­te­mul „Car­te Ver­de”, con­ti­nuă să facă jus­ti­ţie. Nico­lae Timofti, şeful sta­tu­lui, fost jude­că­tor, a evi­tat să sem­ne­ze un decret pri­vind demi­te­rea jude­că­toa­rei, chiar dacă, acum o lună, Cur­tea Supre­mă de Jus­ti­ţie a menţi­nut hotă­rârea Con­si­li­u­lui prin care aceas­ta era dată afa­ră din sis­tem ca fiind una lega­lă. La înce­put de decem­brie, printr-un gest fără pre­ce­dent, afir­mă repre­zen­tanţii insti­tu­ţi­ei, Timofti chiar s-a adre­sat mem­bri­lor CSM cu soli­ci­ta­rea de a-şi revi­zui hotă­rârea de demi­te­re a Ade­lei Andro­nic.

Ade­la Andro­nic este jude­că­toa­re la Jude­că­to­ria Cen­tru din Chi­şi­nău din 2004. În 2009, ea a fost numi­tă în fun­cţie până la atin­ge­rea pla­fo­nu­lui de vâr­stă. Pe 17 mai 2016, Con­si­li­ul Supe­ri­or al Magis­tra­tu­rii (CSM) a decis să pro­pu­nă preşe­din­te­lui R. Mol­do­va eli­be­ra­rea Ade­lei Andro­nic din fun­cţia de jude­că­tor la Jude­că­to­ria Cen­tru. Cu un an mai devre­me, în apri­lie 2015, Vla­di­mir Gro­su, pe atun­ci minis­tru al Jus­ti­ţi­ei, a depus la CSM o sesi­za­re cu pri­vi­re la acţiu­ni­le jude­că­toa­rei Ade­la Andro­nic între­prin­se în pro­ce­sul de exa­mi­na­re a cere­rii de che­ma­re în jude­ca­tă depu­să de Com­pa­nia de Asi­gu­ră­ri „Vic­to­ria Asi­gu­ră­ri” SA împo­tri­va Biro­u­lui Națio­nal al Asi­gu­ra­to­ri­lor de Auto­ve­hi­cu­le din Mol­do­va (BNAA), SAR „Mold­car­go” SA, CA „Gra­we Carat Asi­gu­ră­ri” SA, CA „Moldova-Astrovaz” SA şi CA „Acord-Grup” SA, pri­vind recu­noa­ş­te­rea nulă a acte­lor juri­di­ce. Ulte­ri­or, Miha­il Mano­li, direc­to­rul exe­cu­tiv de atun­ci al BNAA, a depus o sesi­za­re simi­la­ră. Cei doi au recla­mat fap­tul că magis­tra­ta, la exa­mi­na­rea ches­tiu­nii lega­te de pri­mi­rea pe rol a cere­rii de che­ma­re în jude­ca­tă şi asi­gu­ra­rea acţiu­nii, a comis mai mul­te aba­te­ri dis­ci­pli­na­re.

Jude­că­toa­rea Ade­la Andro­nic

Decizia magistratei în dosarul „Carte Verde”

Mai exact, Ade­la Andro­nic, con­sta­ta ulte­ri­or CSM, a admis cere­rea celor de la „Vic­to­ria Asi­gu­ră­ri”, a inter­zis Con­si­li­u­lui şi direc­to­ru­lui nou-ales al BNAA să emi­tă ori­ce fel de hotă­râri şi a sus­pen­dat exe­cu­ta­rea hotă­râri­lor Adu­nă­rii Gene­ra­le a BNAA până la exa­mi­na­rea cazu­lui în fond. Înche­ie­rea instanţei pri­vind pri­mi­rea în pro­ce­du­ră şi pune­rea pe rol a cere­rii de che­ma­re în jude­ca­tă, ane­xa­tă la mate­ri­a­le­le cau­zei civi­le viza­te, nu era sem­na­tă de jude­că­toa­rea Ade­la Andro­nic. Ulte­ri­or, în luna mar­tie 2016, Cur­tea de Apel (CA) Chi­şi­nău a anu­lat deci­zia pri­mei instan­țe. Jude­că­to­rii au con­sta­tat că înche­ie­rea pri­mei instanţe pri­vind pri­mi­rea în pro­ce­du­ră şi pune­rea pe rol a cere­rii de che­ma­re în jude­ca­tă nu era sem­na­tă de jude­că­tor. „Nesem­na­rea înche­ie­rii de pune­re pe rol a cere­rii… duce la con­clu­zia că, în esenţă, ea nu a fost pusă pe rol”. Tot­o­da­tă, jude­că­to­rii de la Apel au ajuns la con­clu­zia că, pe lân­gă fap­tul că aceas­ta a exa­mi­nat un dosar care nu era pus pe rol, a sus­pen­dat ile­gal acti­vi­ta­tea orga­ne­lor de con­du­ce­re a BNAA, ceea ce duce la „blo­ca­rea acti­vi­tă­ţii nor­ma­le a aces­tu­ia, fapt urmă­rit de cei care au mers în jude­ca­tă”.

Com­ple­tul de la CA Chi­şi­nău a remis cau­za la ree­xa­mi­na­re în pri­ma instanţă. Aceas­ta a ajuns tot la Ade­la Andro­nic. La scurt timp, jude­că­toa­rea ia altă deci­zie, con­tra­ră pri­mei, prin care, ini­ţi­al, a res­pins cere­rea de sus­pen­da­re a acti­vi­tă­ţii noii con­du­ce­ri a BNAA, soli­ci­ta­tă de „Vic­to­ria Asi­gu­ră­ri”, iar ulte­ri­or, la 16 iulie 2015, a scos în gene­ral de pe rol cere­rea aces­to­ra, pe motiv că nu au res­pec­tat „pro­ce­du­ra pre­a­la­bi­lă obli­ga­to­rie de solu­ţio­na­re a liti­gi­u­lui”. Doar că, răul a fost deja făcut. În peri­oa­da în care con­du­ce­rea BNAA a fost sus­pen­da­tă prin înche­ie­rea jude­că­toa­rei Andro­nic, BNAA ar fi fost fra­u­dat cu apro­xi­ma­tiv 30 de mili­oa­ne de lei, după ce con­du­ce­rea insti­tu­ţi­ei a reve­nit, prin inte­ri­mat, unui ucrai­ne­an, Ole­xan­dr Pin­chuk, apro­pi­at de Vea­ce­slav Pla­ton, aflat astăzi în arest. Orga­ne­le de drept au şi des­chis un dosar penal pe acest fapt, aces­ta, însă, nu a avut încă o fina­li­ta­te. După acest scan­dal, R. Mol­do­va a fost sus­pen­da­tă pro­vi­zo­riu din sis­te­mul inter­na­ţio­nal „Car­te Ver­de”, fapt ce a pro­vo­cat un ade­vă­rat cutre­mur la nivel de Guvern.

Demisă de CSM din a treia încercare

Ini­ţi­al, CSM a decis să nu o pedep­seas­că pe Ade­la Andro­nic. Ulte­ri­or, i-a apli­cat un „aver­tis­ment”. După o nouă con­tes­ta­re a BNAA, în mai 2016, CSM a decis eli­be­ra­rea magis­tra­tei din fun­cţie, ajun­gând la con­clu­zia că în acest caz „nu poa­te fi vor­ba de o eroa­re, după cum încear­că să pre­zin­te jude­că­toa­rea”. „Mai degra­bă, este vor­ba de o negli­jenţă gra­vă, care a gene­rat con­se­cinţe gra­ve pârâ­tu­lui şi impli­cit sta­tu­lui R. Mol­do­va. Ade­la Andro­nic, ca repre­zen­tant al sta­tu­lui în pro­ce­sul de înfăp­tu­i­re a jus­ti­ţi­ei, în acti­vi­ta­tea sa de jude­că­tor, a încăl­cat nor­me­le impe­ra­ti­ve ale legi­sla­ţi­ei în pro­ce­sul de înfăp­tu­i­re a jus­ti­ţi­ei, mani­fes­tând un com­por­ta­ment lip­sit de pru­denţă pro­fe­sio­na­lă, fără res­pect faţă de lege, afec­tând grav dem­ni­ta­tea şi pres­ti­gi­ul fun­cţi­ei de magis­trat, prin aceas­ta pre­ju­di­ci­ind încre­de­rea opi­ni­ei publi­ce în impa­rţi­a­li­ta­tea şi mora­li­ta­tea cor­pu­lui jude­că­to­resc, pres­ti­gi­ul jus­ti­ţi­ei în ansam­blu…”, se spu­ne în hotă­rârea CSM din mai 2016.

Ade­la Andro­nic nu a fost de acord cu deci­zia CSM şi a atacat-o în jude­ca­tă, cerând anu­la­rea ei. Pe 15 noiem­brie 2016, CSJ (magis­tra­ţii Tatia­na Vie­ru, Gali­na Stra­tu­lat, Iurie Beje­na­ru, Maria Gher­vas şi Tama­ra Chişca-Doneva) a res­pins ca neîn­te­me­ia­tă cere­rea de che­ma­re în jude­ca­tă îna­in­ta­tă de Andro­nic împo­tri­va CSM. Hotă­rârea este ire­vo­ca­bi­lă din momen­tul emi­te­rii.

Timofti a considerat demiterea o sancţiune prea dură

Jude­că­toa­rea Andro­nic a con­ti­nu­at şi con­ti­nuă să facă jus­ti­ţie. Pen­tru a fi demi­să, era nevo­ie de un decret sem­nat de şeful sta­tu­lui, dar aces­ta a întâr­zi­at să apa­ră. Ba mai mult, la 6 decem­brie 2016, şeful sta­tu­lui s-a adre­sat CSM-ului cu un demers prin care a soli­ci­tat ree­xa­mi­na­rea hotă­rârii CSM din mai 2016, prin care Ade­la Andro­nic era demi­să. „Exa­minând mate­ri­a­le­le pre­zen­ta­te prin pris­ma prin­ci­pi­i­lor onoa­rei, pro­bi­tă­ţii pro­fe­sio­na­le şi pres­ti­gi­u­lui jus­ti­ţi­ei, aş dori să atrag atenţia Con­si­li­u­lui asu­pra unui dezi­de­rat legi­sla­tiv – al pro­porţio­na­li­tă­ţii san­cţiu­nii dis­ci­pli­na­re apli­ca­te în raport cu aba­te­rea con­sta­ta­tă, care urmea­ză a fi elu­ci­dat”, scrie în demer­sul sem­nat de Nico­lae Timofti.

CSM-ul, în şedinţa de marţi, 13 decem­brie 2016, a res­pins demer­sul preşe­din­te­lui Timofti. Ana­to­lie Ţur­can, mem­bru al CSM, susţi­ne că „pri­ma dată în via­ţă aşa ceva am întâl­nit”. „Preşe­din­te­le con­si­de­ră că am pedepsit-o prea aspru. Nici­o­da­tă nu am avut ase­me­nea demer­su­ri. Aici tre­bu­ie să amin­tim că CSJ a menţi­nut hotă­rârea CSM. Noi nu sun­tem instanţă com­pe­ten­tă de a modi­fi­ca hotă­rârea CSJ. Clar că CSM a res­pins demer­sul preşe­din­te­lui. Nu puteam face alt­ce­va”, zice Ana­to­lie Ţur­can.

Explicaţiile Preşedinţiei şi dosarul examinat de magistrată

„În demer­sul şefu­lui sta­tu­lui a fost scris doar că, în opi­nia preşe­din­te­lui, pedeap­sa apli­ca­tă jude­că­toa­rei este exa­ge­ra­tă. A fost dis­pu­să eli­be­ra­rea din fun­cţie pen­tru o încăl­ca­re dis­ci­pli­na­ră, nu pen­tru ele­men­te de coru­pţie. Bine. Nu-i exclus că ea poa­te să meri­te, dar preşe­din­te­le a pri­vit alt­fel ches­tia asta… Într-adevăr, legea nu pre­ve­de posi­bi­li­ta­tea revi­zu­i­rii deci­zi­ei, dar nici nu inter­zi­ce. Demer­sul şefu­lui sta­tu­lui a fost unul de prin­ci­piu. Oare nu se încal­că aici pro­porţia din­tre încăl­ca­re şi pedeap­să? Preşe­din­te­le s-a gân­dit că poa­te CSM va des­chi­de ochii la ches­tia asta. Dar, dacă va veni demer­sul de la CSM, jude­că­toa­rea va fi eli­be­ra­tă din fun­cţie. Legea îl obli­gă pe preşe­din­te să sem­ne­ze. Mulţi în ţara asta sunt nedu­me­ri­ţi. Dră­gu­ţa­nu tot era nedu­me­rit când preşe­din­te­le i-a cerut să ple­ce din fun­cţie”, menţio­nea­ză Ion Pădu­ra­ru, secre­ta­rul gene­ral al Apa­ra­tu­lui Preşe­din­te­lui R. Mol­do­va.

Ade­la Andro­nic a refu­zat să dis­cu­te cu ZdG. După ce i-am adre­sat între­ba­rea, magis­tra­ta, pe care am găsit-o la numă­rul de tele­fon din incin­ta Jude­că­to­ri­ei Cen­tru, a închis, iar ulte­ri­or, nu a mai răs­puns. Jude­că­toa­rea are în ges­tiu­ne dosa­rul penal de învi­nu­i­re a ex-ministrului Sănă­tă­ţii, Andrei Usa­tîi, pri­vind gaja­rea par­te­ru­lui Spi­ta­lu­lui Repu­bli­can. În dosar figu­rea­ză şi nota­ra Tere­za Anton, fii­ca fos­tu­lui judecător-asistent de la Cur­tea Con­sti­tu­ţio­na­lă, deco­rat de preşe­din­te­le R. Mol­do­va cu Ordi­nul Repu­bli­cii, cea mai îna­l­tă dis­tin­cţie de stat, deşi mai mulţi foş­ti cole­gi ai magis­tra­tu­lui s-au revol­tat, pre­ci­zând că aces­ta nu ar fi meri­tat dis­tin­cţia. Părţi­le din acest dosar susţin că nu exis­tă vreo legă­tu­ră între demer­sul lui Nico­lae Timofti făcut în apă­ra­rea jude­că­toa­rei Ade­la Andro­nic şi exa­mi­na­rea dosa­ru­lui penal de către aceas­ta.

Acest articol este realizat în cadrul proiectului „Consolidarea statului de drept şi asigurarea transparenţei sistemului judecătoresc”, implementat de A.O. “Juriştii pentru drepturile omului” cu suportul Civil Rights Defenders şi National Endowment for Democracy, care nu influenţează în niciun fel subiectul şi conţinutul investigaţiilor publicate.

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *