Cum a fost? Ce va urma?

Deși sunt pes­te hota­re, îmi pasă mult de cei de aca­să, din Mol­do­va. Vreau ca țara noas­tră să pros­pe­re și să-și con­ti­nue cur­sul spre comu­ni­ta­tea celor mai dezvol­ta­te sta­te. De ace­ea, după ce am aflat rezul­ta­te­le pri­mu­lui tur al ale­ge­ri­lor pre­zi­den­ți­a­le, am rea­li­zat că tre­bu­ie să par­ti­cip nea­pă­rat la turul 2. Noi avem nevo­ie de un lider cu ver­ti­ca­li­ta­te, care are expe­rien­ță inter­națio­na­lă, care poa­te și doreș­te să adu­că prac­ti­ci­le din Vest în RM.

Maia San­du a intro­dus un fel de fil­tru în sis­te­mul edu­ca­țio­nal, or, popo­rul nos­tru are nevo­ie de tine­ri deș­tep­ți, nu din cei care să copi­e­ze masiv. De un ast­fel de fil­tru avem nevo­ie și în pute­ri­le legi­sla­ti­vă, exe­cu­ti­vă și jus­ti­ție.

Cronologie

În Mal­ta (o țări­șoa­ră mică, în mij­lo­cul Mării Medi­te­ra­ne), cu păre­re de rău, nu au fost des­chi­se sec­ții de vot pen­tru cetă­țe­nii R. Mol­do­va. Iată cum am ajuns să par­curg sute de kilo­me­tri ca să votez, în scur­te date cro­no­lo­gi­ce:

25 octom­brie. Am dis­cu­tat des­pre ale­ge­ri cu un bun pri­e­ten mol­do­vean sta­bi­lit de ceva timp în Fran­ța, i-am spus că nu voi putea vota din cau­za lip­sei sec­ți­i­lor de vot în Mal­ta.

2 noiem­brie. Veri­șo­rul din SUA mi-a scris des­pre un grup pe Face­bo­ok, și că o ase­me­nea mobi­li­za­re a dias­po­rei încă nu s-a văzut.

2 noiem­brie. Pri­e­te­nul din Fran­ța m-a adă­u­gat în acel grup, numit „Adop­tă Un Vot”. Din acel moment, eram la curent cu toa­te nou­tă­ți­le și ini­ția­ti­ve­le.

8 noiem­brie. Cople­șit de toa­te pos­tă­ri­le, veri­fic unde ar fi o sec­ție de vot mai apro­pi­a­tă. Caut bilet de avion.

9 noiem­brie. Pos­tez în grup: „Vreau să zbor la Roma (Ita­lia) din Mal­ta ca să votez …” și cer aju­to­rul cui­va de aco­lo să „mă adop­te”. Pe la 23:40 am pri­mit un mesaj de la dna Tatia­na Sti­glic, care accep­ta cu bună­vo­in­ță să mă aju­te. Înda­tă am și pro­cu­rat bile­tul de avion.

13 noiem­brie. Auto­buz – Cora­bie – Auto­buz – Avion – Auto­buz – Sec­ție de vot. Am por­nit la 8:10 dimi­nea­ța din Mal­ta și am ajuns la sec­ția de vot la 17:40, deci pes­te 9 ore de călă­to­rie într-o direc­ție. În auto­bu­zul de la Aero­por­tul din Roma spre cen­tru, am făcut cunoș­tin­ță cu o fami­lie de mol­do­ve­ni care veni­se­ră recent în Ita­lia. Mare le-a fost mira­rea când le-am spus că vin să votez toc­mai din Mal­ta, și mai ales – pen­tru Maia San­du. Băr­ba­tul înda­tă a tre­să­rit, zicând că, dacă ea devi­ne pre­șe­din­tă, va înce­pe un răz­boi. Am încer­cat să aflu de ce cre­de asta, iar ei au zis că pre­o­tul le-a spus așa. La gară m-au întâm­pi­nat Tatia­na și pri­e­te­na sa. Împre­u­nă am mers gră­bi­ți vreo 2 km până la sec­ția de vot. Mare bucu­rie că ne-au ajuns bule­ti­ne, căci ni s-a spus că în pri­mul tur au fost doar câte­va sute de bule­ti­ne uti­li­za­te, iar la acel moment erau doar câte­va sute răma­se. Era abia ora 6 sea­ra. Am votat, ne-am foto­gra­fi­at, și am ple­cat.

Concluzii

Mul­ți din dias­po­ră au dedi­cat aces­tui pro­ces zile și săp­tămâ­ni, chel­tu­ind mul­ți bani pen­tru a ajun­ge la vot. Desi­gur că sun­tem dez­a­mă­gi­ți, dar totuși, am fost mai soli­da­ri și mai uni­ți ca nici­o­da­tă, și am obți­nut o vic­to­rie a noas­tră – 86,18% din cei de pes­te hota­re au votat pen­tru Maia San­du.

Să nu ne întris­tăm prea mult, deo­a­re­ce a fost doar una din bătă­lii. Urmea­ză ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re. Noi, cei de pes­te hota­re, vom fi ală­tu­ri de Mol­do­va cu gân­dul și cu fap­ta. Ori­când vom avea posi­bi­li­ta­tea, ne vom aju­ta con­ce­tă­țe­nii, rude­le, pri­e­te­nii.

Dato­ri­tă gru­pu­lui „ADOPTĂ UN VOT!”, am fost adă­pos­tit cu drag și pri­mit ca aca­să de Tatia­na Sti­glic. Mi-am făcut ami­ci noi. Mă bucur ca am făcut acest drum din Mal­ta până în Ita­lia, şi că mi-a ajuns un bule­tin de vot. Tot­o­da­tă, îmi pare foar­te rău pen­tru cei care nu au avut posi­bi­li­ta­tea să vote­ze.

Indi­fe­rent de acest rezul­tat, CEC-ul tre­bu­ie să se moder­ni­ze­ze. Putem pre­lua prac­ti­ci din alte țări, cum ar fi votul on-line (de ex., Elveţia, Esto­nia), sau votul prin poş­tă (de ex., SUA).

Dacă Igor Dodon m-ar între­ba de unde am luat bani pen­tru a mă depla­sa la o dis­tanţă atât de mare ca să votez sau cine m-a spon­so­ri­zat, pot să-i spun că sunt din rezer­ve­le pro­prii. Cu toa­te că am chel­tu­it cât un sala­riu mediu în R. Mol­do­va (138 Euro – doar bile­tul de avion), știu că acești bani au ajuns în eco­no­mia UE, care mereu adu­ce suport țării noas­tre prin cre­di­te, gran­tu­ri și inves­ti­ții. Și dacă voi fi bra­vo și voi mun­ci, îi voi ago­ni­si îna­poi foar­te curând.

Aceas­ta este doar expe­rien­ța mea, însă în elec­to­ra­la dată sunt mii de isto­rii dife­ri­te și mult mai inte­re­san­te.

Alexandru Mițul, Malta

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *