Atac asupra ZdG: o cronică fără sfârşit

26 aprilie 2011 – ZdG: o răfuială pentru multiplele articole de investigaţie

Reda­cţia Zia­ru­lui de Gar­dă (ZdG) a fost supu­să unui atac de ima­gi­ne fără pre­ce­dent. Cerem orga­ne­lor de drept să inves­ti­ghe­ze cazul, iar insti­tu­ţi­i­lor inter­na­ţio­na­le — pro­te­cţie.

În Chi­şi­nău, dar şi în alte loca­li­tă­ţi ale R. Mol­do­va au fost dis­tri­bu­i­te zia­re ile­ga­le, tipă­ri­te în mod cri­mi­nal, care conţin logo­ul, cor­pul de lite­ră, nume­le de rubri­ci ale ZdG, dar cu un conţi­nut impro­priu, mani­pu­la­tor şi deni­gra­tor pen­tru ima­gi­nea publi­ca­ţi­ei.

Este vor­ba des­pre o tipă­ri­tu­ră în for­mat A3, cu denu­mi­rea de ZdC – având o sin­gu­ră lite­ră schim­ba­tă (G înlo­cu­it cu C), care folo­seş­te toa­te însem­ne­le ZdG, uti­li­za­te din iulie 2004, de la momen­tul lan­să­rii, inclu­siv pe cele din case­ta logo­u­lui – «Săp­tămâ­nal Inde­pen­dent de Inves­ti­ga­ţii», www.zdc.md. În inte­ri­or, se face uz de rubri­ci­le Zia­ru­lui de Gar­dă, dar şi de însem­ne­le carac­te­ris­ti­ce, inl­clu­siv de titlul supli­men­tu­lui de sati­ră, numit în ori­gi­nal «Circ în Tram­Vai!», în tipă­ri­tu­ra cu pri­ci­na fiind denu­mit «Circ în Tro­lei­buz».

ZdC abu­n­dă în ata­cu­ri poli­ti­ce mur­da­re asu­pra unui par­tid şi, în fond, asu­pra actu­a­lu­lui pri­mar de Chi­şi­nău, tot aco­lo fiind pro­mo­va­tă ima­gi­nea pozi­ti­vă a doi mem­bri ai PLDM. Edi­ţia în cau­ză pre­zin­tă doar nume repor­te­ri­ceş­ti şi date reda­cţio­na­le fal­se, inclu­siv adre­sa reda­cţi­ei, nume­re­le de tele­fon, adre­se­le elec­tro­ni­ce. Nu sunt pre­zen­ta­te date corec­te cu pri­vi­re la edi­tor şi la tipo­gra­fia care a exe­cu­tat coman­da.

Echi­pa ZdG cali­fi­că aceas­tă acţiu­ne ca pe un atac la ima­gi­nea publi­ca­ţi­ei care, pe par­cur­sul a 7 ani de exis­tenţă, a evi­tat par­ti­za­na­tul poli­tic şi a ofe­rit citi­to­ri­lor săi trans­pa­renţă maxi­mă cu pri­vi­re la echi­pă, tipo­gra­fie, tiraj, etc. Reda­cţia con­si­de­ră că acest gest este unul de răfu­ia­lă pen­tru mul­ti­ple­le arti­co­le de inves­ti­ga­ţie publi­ca­te de ZdG, care a fost supus în repe­ta­te rân­du­ri ame­ninţă­ri­lor elec­tro­ni­ce şi tele­fo­ni­ce.

Cerem susţi­ne­rea comu­ni­tă­ţii media din R. Mol­do­va în elu­ci­da­rea aces­tei situ­a­ţii şi spri­ji­nul comu­ni­tă­ţii inter­na­ţio­na­le pen­tru pro­te­cţia unei echi­pe de repor­te­ri care îşi înde­pli­ne­sc mun­ca jur­na­lis­ti­că în exclu­si­vi­ta­te pe prin­ci­pii deon­to­lo­gi­ce.
Echi­pa ZdG

26 aprilie 2011 – MAI, SIS, CEC, PG — sesizate oficial

Reda­cţia Săp­tămâ­na­lu­lui Inde­pen­dent de Inves­ti­ga­ţii Zia­rul de Gar­dă a sesi­zat ofi­ci­al Par­la­men­tul, Guver­nul, Pro­cu­ra­tu­ra Gene­ra­lă, Minis­te­rul de Inter­ne, SIS şi CEC pe mar­gi­nea fal­su­lui edi­to­ri­al lan­sat în sco­pul deni­gră­rii şi com­pro­mi­te­rii poli­ti­cii edi­to­ri­a­le a publi­ca­ţi­ei.

Reda­cţia soli­ci­tă inves­ti­ga­rea cazu­lui şi iden­ti­fi­ca­rea auto­ru­lui aces­tui fals medi­a­tic, tipo­gra­fia la care a fost tipă­rit aces­ta, resur­se­le finan­ci­a­re din care a fost pro­dus.

27 aprilie 2011 – Falsul ziar «ZdC» nu se înscrie în conceptul luptei politice

PLDM a sesi­zat Pro­cu­ra­tu­ra Gene­ra­lă, MAI şi CEC în legă­tu­ră cu aşa zisul pro­dus medi­a­tic «ZdC», a comu­ni­cat în cadrul unei con­fe­rinţe de pre­să coor­do­na­to­rul staff-ului elec­to­ral al PLDM, Vadim Pis­trin­ciuc, care a cata­lo­gat tipă­ri­tu­ra «ZdC» drept «o diver­siu­ne medi­a­ti­că ce nu se înscrie în con­cep­tul lup­tei poli­ti­ce, o sfi­da­re a mai mul­tor nor­me lega­le».
Pis­trin­ciuc a menţio­nat că tipă­ri­tu­ra este un atac fără pre­ce­dent asu­pra ima­gi­nii săp­tămâ­na­lu­lui Zia­rul de Gar­dă, care şi-a demon­strat pe par­cur­sul exis­tenţei sale ver­ti­ca­li­ta­tea, nean­ga­ja­rea şi pro­fe­si­o­nis­mul.

Coor­do­na­to­rul de cam­pa­nie a menţio­nat că deţi­ne infor­ma­ţii pre­cum că tipă­ri­tu­ra, care folo­seş­te ile­gal logo­ul şi alte însem­ne ale Zia­ru­lui de Gar­dă, este dis­tri­bu­i­tă în cuti­i­le poş­ta­le de mino­ri, ceea ce con­tra­vi­ne legi­sla­ţi­ei.

27 aprilie 2011 – Declaraţie de condamnare

Aso­ci­a­ţia Pre­sei Inde­pen­den­te (API) con­dam­nă ata­cul de ima­gi­ne asu­pra publi­ca­ţi­ei de inves­ti­ga­ţie Zia­rul de Gar­dă, mem­bru al API. Ţinu­ta gra­fi­că, logo­ti­pul şi cor­pul de lite­re ale ZdG au fost uti­li­za­te în sco­pu­ri vădit elec­to­ra­le şi defă­i­mă­toa­re, prin edi­ta­rea unei tipă­ri­tu­ri inti­tu­la­tă «ZdC Zia­rul de Chi­şi­nău».

API cere MAI, Pro­cu­ra­tu­rii Gene­ra­le şi CEC să inves­ti­ghe­ze ope­ra­tiv acest caz şi să anu­nţe public cine sunt auto­rii şi cine a coman­dat acest atac împo­tri­va pre­sei inde­pen­den­te.

27 aprilie 2011 – “Mâine dimineaţă cazul ZdG va fi elucidat”

Au tre­cut mai mult de 24 de ore din momen­tul în care ZdG a sesi­zat orga­ne­le de drept în legă­tu­ră cu clo­na ile­ga­lă a publi­ca­ţi­ei. Până la aceas­tă oră mai mul­te insti­tu­ţii media au abor­dat subiec­tul, dar insti­tu­ţi­i­le de drept nu au ofe­rit infor­ma­ţii cla­re des­pre o even­tu­a­lă anche­tă şi des­pre ver­siu­ni­le ofi­ci­a­le.

ZdG a fost vizi­ta­tă de un ofi­ţer SIS care a soli­ci­tat mai mul­te infor­ma­ţii şi deta­lii cu pri­vi­re la acest caz, decla­rând că va reve­ni cât de curând va avea nou­tă­ţi. Sur­se con­fi­denţi­a­le ne-au infor­mat că ar fi fost ares­ta­te câte­va per­soa­ne bănu­i­te de impli­ca­re în fabri­ca­rea şi dis­tri­bu­i­rea aces­tui fals. Con­tac­tat de ZdG, pur­tă­to­rul de cuvânt al MAI, Chi­ril Moţ­pan a decla­rat că nu deţi­ne infor­ma­ţii cu pri­vi­re la per­soa­ne­le reţi­nu­te, dar că «mâi­ne, la pri­ma oră, vom avea date des­pre acest caz».

27 aprilie 2011 – PG a expediat sesizarea la MAI

Pro­cu­ra­tu­ra Gene­ra­lă a expe­di­at sesi­za­rea ZdG la MAI, pen­tru a fi inves­tga­tă “după com­pe­tenţe”.

28 aprilie 2011 – Vlad Filat: cazul ZdG/PLDM/PL/ZdC nu a fost discutat azi la MAI

În tim­pul vizi­tei la MAI, pre­mi­e­rul Vlad Filat, împre­u­nă cu minis­trul de Inter­ne, Ale­xei Roibu, au vor­bit, la soli­ci­ta­rea ZdG, des­pre nou­tă­ţi­le pri­vind inves­ti­ga­rea cazu­lui «ZdC». Minis­trul a cali­fi­cat cazul drept „încăl­ca­re a ordi­nii publi­ce”. Ei au recu­nos­cut că, în tim­pul între­ve­de­rii, subiec­tul nu a fost dis­cu­tat, dar că acest caz va fi inves­ti­gat.

3 mai 2011 – CEC cere elucidarea cazului ZdG/ZdC până la 5 iunie

Comi­sia Elec­to­ra­lă Cen­tra­lă a remis o sesi­za­re în adre­sa MAI, în care soli­ci­tă «să inves­ti­ga­ţi acest caz în ter­men res­trâns (până la înche­ie­rea peri­oa­dei elec­to­ra­le) şi să ne infor­ma­ţi des­pre rezul­ta­te­le anche­tei pen­tru a între­prin­de măsu­ri­le impu­se de lege».

Sesi­za­rea este sem­na­tă de către preşe­din­te­le CEC, Iurie Cio­can.

3 mai 2011 – Cazul ZdG/ZdC încă nu a fost calificat de MAI

MAI ne-a infor­mat că pe par­cur­sul zilei de astăzi urmea­ză să fie cali­fi­ca­tă acţiu­nea de scri­e­re, tipă­ri­re şi dis­tri­bu­i­re ile­ga­lă a ZdC.

Pur­tă­to­rul de cuvânt al MAI, Chi­ril Moţ­pan a decla­rat pen­tru ZdG că abia «azi au fost deru­la­te care­va acţiu­ni care vor scoa­te la ive­a­lă acest fals», urmând ca aces­te acţiu­ni să fie pro­ba­te legal.

Moţ­pan susţi­ne că, pe par­cur­sul zilei de astăzi, «urmea­ză să fie cali­fi­ca­tă acţiu­nea», după care MAI va face publi­ce rezul­ta­te­le inves­ti­ga­ţi­i­lor.

Chi­ril Moţ­pan a mai decla­rat că pe acest caz nu a fost reţi­nu­tă nicio per­soa­na. «Nu poa­te fi vor­ba de ares­tă­ri sau reţi­ne­ri. Întâi tre­bu­ie cali­fi­ca­tă infra­cţiu­nea ca pena­lă sau admi­nis­tra­ti­vă», a decla­rat el.

4 mai 2011 – SIS: Veţi fi primii care veţi afla

“Atun­ci când vom avea nou­tă­ţi, veţi fi pri­mii care le veţi afla”, ne-a decla­rat ofi­ţe­rul SIS la 8 zile de la vizi­ta în reda­cţie.

4 mai 2011 – MAI: A apărut “cazul Godea”

“Astăzi încă nu avem nicio nou­ta­te, deo­a­re­ce a apă­rut un caz nou, “cazul Godea”, care ne pre­o­cu­pă acum”, ne-au decla­rat res­pon­sa­bi­li de la MAI.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

10 comentarii

 1. Silvera

  Si ce are Godea cu MAI ? E in aler­ta toa­ta poli­tia mol­da­va, daca cine­va il para­seste pe “exce­len­ta sa infu­mu­ra­tul” ? A facut Godea vreo cri­ma, incal­ca­re a ordi­nii publi­ce, a che­mat pe cine­va la rascoa­la ? De cand poli­tia se ocu­pa de poli­ti­ca si se pre­o­cu­pa de “cazul Godea” si la indi­ca­tia cui ? S-o fi schim­bat Legea, care regle­men­tea­za acti­vi­ta­tea poli­ti­ei si noi nu mai stim ce atri­bu­tii are MAI ?

 2. AVRAAM

  Sti­ma­ta Silvera.MAIul Mol­do­vei suve­ra­ne de la 1999 incoa­ce eu fel de SRL.Doresti cri­me descoperite?Achita!Doresti coman­da de crima?Achita!Doresti sa inter­cep­te­zi vor­bi­rea cuiva?Achita!Doresti sa fie cine­va filat(urmarit)?Achita!Vrei sa-ti fie gasi­ta masi­na furata?Achita!Comisariatele de poli­tie nu sunt dota­te cu petrol,statii de radio,tehnica criminalistica,cu rechi­zi­te si uti­laj special.Totul este pe sea­ma cetateanului-vrei?Achita euro,dolari,ruble,lire ster­li­ne macar yua­ni kinez numai nu lei si MAI­ul e in ser­vi­ci­ul tau.Godea ca si Filat,e “parin­te­le” lui Rob(Roibu),acest Rob este in ser­vi­ci­ul PLDM nu a si intre­gii societati.de exem­plu: Plohotniuc,Lupu,Ghimpu,Voronin,-toti au ser­vi­ci­ul lor de securitate,nu au ei nevo­ie de MAI,in cazul dat ZDG ar tre­bui sa mari­ti taxa la ziar si tira­jul ca sa pla­ti­ti ca toti “impo­zit” la MAI,ori sa va for­ma­ti secu­ri­ta­tea voas­tra per­so­na­la din fos­ti men­e­ge­ri a MAI,asa ca Papuc,Botnari,Gumenita,Zubic,Alexei,Suhusin,Suhodol,Copiimulti,Macovei,Catan,Babuc,Harabagiu,etc.Drag ZDG si Silvera,deje e tim­pul sa va deprin­de­ti ca “бесплатный сыр-только в мышеловке”-asta e regu­la de pia­ta si in MAI.Vreai servicii-scoate ruble!Mari!!!!

 3. MereAcre

  AVRAAM-cunosti foar­te multe,no v holos­tuiu.
  Vei spu­ne ca nu esti STUKACI,atunci mai bine TACI.

 4. AVRAAM

  MereAcre,de ceia ca tace toa­ta soci­e­ta­tea ca kkt in buruiene,de aia si traim asa.Da tie iti convine,ca copii tai sa fie uci­si ca cei de la Dur­les­ti si cri­ma sa nu fie descoperita?Hai,zii,EROULE!!!

 5. MOS COSTACHE

  CE SCRIE AVRAAM ESTE V “HOLOSTUIU ” NUMAI LA NOI IN TARA. DIN CE A SCRIS AVRAAM PANA ACUMA PE FORUMUL ZDG, INTR-O TARA CIVILIZATA SE INTENTAU VRE-O 10 DOSARE PENALE, SI VRE-O 10 BANDITI ERAU PUSI LA PUSCARIE.IAR DIN CATE INVESTIGATII A PUBLICAT V “HOLOSTUIU” ZDG,IN ALTA TARA ERAU PUSI LA PUSCARIE PESTE 1000 DE LICHELE.SI DIN ACEA TARA DISPAREA CORUPTIA,ODATA SI PENTRU TOTDEAUNA.. 90% DIN MOLDOVENI,TREC PE LANGA UN JAF,PE LANGA UN VIOL, CU CAPUL IN JOS FARA CA SA SE IMPLICE,ORI CEL PUTIN FARA SA DEA UN TELEFON LA POLITIE,CU GANDUL CA MIE NU-MI PASA ,DOAR NU SUNT EU VIOLAT…ORI TU MEREACRE TRECAND PE LANGA UN VIOL TE GANDESTI CA NU ESTI “STUKACI”, SI DIN ACEST MOTIV NU SUNI LA POLITIE???????????????

 6. matasaru2004

  MAI: A apă­rut «cazul Godea»…..Filat l-a dat pe Godea pe mai­ni­le lui Cocior­va si Saa­chi­an?

 7. AVRAAM

  pt.matasaru2004:-Nu,Tolea,nu pe mai­ni­le aces­tor “meca­ni­za­to­ri” l-a dat,ci in mai­ni­le gri­ju­lii a “cekis­ti­lor” lui Roibu.Ai uitat Ana­tol de unde,din ce lea­gan vine gene­ra­lul de КГБ? E gene­ral sovietic,lectura lui Dzerjinskii,Beria,e NKVD de cel care liki­dea­za masele.Stii Tolea cum au ter­mi­na­to cei ce l-au para­sit pe Stalin,Putin?Trotkii a fost liki­dat in Mexik de КГБ,Litvinenco in Lon­dra liki­dat tot de КГБ.Cred ca nu inza­dar Filat l-a pus in slu­j­ba MAI pe КГБ-stul Roibu.Filat e tiran,ca si Putin,Stalin,tot e din КГБ-a tre­cut cur­su­ri­le spe­ci­a­le КГБ din Golitino,centrul secret se spionaj.Acestia tra­da­to­rii nu iarta.Sa vezi-mai devre­me ori mai tarziu,cei ce l-au para­sit pe Con­du­ca­to­rul Filat,alde Nagacevaschi,Tanase,Godea,vor intra in pana.Filat nu iarta.Are resurs admi­nis­tra­tiv puternic,slugi instru­i­te cu grad de gene­ra­li si RANZA MARE de CURCAN.Roibu nu e pus in MAI pen­tru a des­co­pe­ri cri­me si infractiuni.El are alta misiu­ne…

 8. MereAcre

  AVRAAM,80 pro­cen­te din popu­la­tie nu este informata,cunoaste(pe apucate)ce trans­mi­te M1,NIT sau radio NOROC.Alta sursa-OBS.Muncind toa­ta ziua pe cimp nu mai ai chef de a te informa,de asta tacem(spre bucu­ria kir­ma­ci­lor).
  Dar sa stii AVRAAM,ca mie numi con­vi­ne asa situatie,de ace­ea din 89 pina in ulti­ma zi de munca(pentru “STATUL” nostru)am avut nepla­ce­ri la ser­vi­ciu cu sefii-toti comunisti,fatarnici,si lingai.In 92,fiind inapt pen­tru ser­vi­ci­ul mili­tar, am par­ti­ci­pat voluntar.O peri­oa­da am con­dus aso­ci­a­tia raio­na­la a voluntarilor,pina sa ince­put min­ca­ri­mea si des­tra­ma­rea aces­tei orga­ni­za­tii la nuvel republican.Nu mai cred nici intrun par­tid sau organizatie.Am spe­rat dupa 7 apri­lie la ceva bun insa iara­si mam inse­lat.
  Deci,sunt unul din cele 80 de pro­cen­te.

 9. Suhar

  Lasa­ti cazul aces­ta ca nu mai scoa­te­ti nimic din el. Plan­ca voas­tra e aici. mai sus nu pute­ti sari­ii

 10. vera

  La 27 May, cred­ca ras­pun­sul va fi deja pre­ga­tit, intr-un fel… “Canii tur­ba­ti”, pot, sa mai astep­te!
  Cei de la MAI nu pot face o ordi­ne publi­ca pe stra­zi si tro­tu­a­re, ca sa mer­ji nor­mal, unde mai pui, sa acor­de aten­tie ZGD, cand toti ,inca sunt vii si neva­ta­ma­ti! MAI cu cei mor­ti nu se lamu­res­te “tol­com”, nici pen­tru cei vii nu prea i-si “bate capul”.
  “Stra­na zane­a­ta dru­ghi­mi, bolee vaj­ni­mi dela­mi..!”
  AVRAAM are drep­ta­te!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *