Natalia Ciobanu: „Aş fotografia mirosurile”

Nu-şi adu­ce amin­te momen­tul exact când foto­gra­fia a venit şi i s-a înti­pă­rit pe reti­nă. Cum­va, pur şi sim­plu, a închis ple­o­a­pe­le şi a înţe­les că totul nu e decât foto­gra­fi­e­re con­stan­tă. Şi a con­ti­nu­at să o facă, nu doar cu ochii, ci şi cu un Canon. Ast­fel, ceea ce prin­de Nata­lia Cio­ba­nu din fugă, butonând, rămâ­ne nu doar în memo­rie, ci şi pe hâr­tie pen­tru mult timp îna­in­te.

Nata­lia spu­ne că pen­tru ea nu exis­tă părţi gre­le în a-şi face mese­ria, ci doar une­le momen­te care tre­bu­ie depă­şi­te sau accep­ta­te aşa cum sunt. De fie­ca­re dată, aces­tea dife­ră şi depind de mai mul­te cir­cum­stanţe, care nu pot fi pre­zi­se, afir­mă Nata­lia. Şi părţi­le bune sunt impre­vi­zi­bi­le, „însă cele pe care le pot evi­denţia cu sigu­ranţă se refe­ră la fap­tul că de fie­ca­re dată cunosc oame­ni incre­di­bi­li şi vizi­tez ţări atât de fru­moa­se”.

„Fiecare şedinţă foto e foarte personală, intimă”

Acum, Nata­lia se află în India, la Udai­pur, unde va rămâ­ne până la sfârşit de ianu­a­rie. Poves­teş­te că ora­şul este unul foar­te calm, cald şi că a dat şi de o gaz­dă incre­di­bil de dră­gu­ţă. „Oame­nii fac toa­te călă­to­ri­i­le şi, ca urma­re, deci­zi­i­le cele mai bune vin ca de la sine”, ada­u­gă ea.

Des­pre şedinţe­le foto pe care le-a făcut şi con­ti­nuă să le facă, Nata­lia spu­ne că „fie­ca­re este şi a fost remar­ca­bi­lă şi impor­tan­tă pen­tru mine, ori­ce per­soa­nă nouă are un impact major în via­ţa mea, iar ten­dinţa de a-i dez­vă­lui pe cei care îi cunosc deja face foto­gra­fi­e­rea şi mai atrac­ti­vă. Fie­ca­re şedinţă foto e foar­te per­so­na­lă, inti­mă şi impor­tan­tă. Exis­tă, totu­şi, oame­ni care au intrat în via­ţa mea dato­ri­tă foto­gra­fi­ei şi au schim­bat mul­te”, remar­că foto­gra­fa.

Cât des­pre emoţie, aceas­ta „poa­te fi juca­tă, fal­si­fi­ca­tă, însă o sta­re nici­o­da­tă. Deci, să prin­dem stă­ri în care se află omul în momen­tul foto­gra­fi­e­rii, asta con­tea­ză. Dacă foto­gra­ful e foar­te atent, recep­tiv, cu tim­pul şi prac­ti­ca, va învă­ţa de la sine să trans­mi­tă toa­tă aceas­tă sin­ce­ri­ta­te printr-o sin­gu­ră foto­gra­fie”, cre­de Nata­lia.

Seninătăţile imperfecţiunii

Să-i apa­ră ima­gi­nea pe coper­ta unei cărţi a fost un mare vis de-al său, şi în ace­la­şi timp, „când a ajuns pri­ma car­te în mâi­ni­le mele, simţeam un calm deo­se­bit, era ceva ce tre­bu­ia să se întâm­ple ine­vi­ta­bil. Pen­tru expo­zi­ţie, însă, am aştep­tat foar­te mult. Am avut nume­roa­se pro­pu­ne­ri pen­tru a-mi expu­ne lucră­ri­le timp de 2-3 ani, dar le refu­zam pe toa­te. Atun­ci când am simţit că sunt des­tul de bună pen­tru a le expu­ne, am făcut-o”, com­ple­tea­ză Nata­lia, amintindu-şi că în acea sea­ră, la Odes­sa, au venit foar­te mulţi oame­ni să-i vadă lucră­ri­le şi să o feli­ci­te.

Nata­lia Cio­ba­nu este de păre­re că e impor­tant să faci ceea ce simţi, şi nu să cau­ţi să fii pe pla­cul cui­va atun­ci când foto­gra­fi­e­zi. Spu­ne că oame­nii şi ceea ce tră­ieş­te zi de zi o inspi­ră. Nu ştie dacă ar vrea să foto­gra­fi­e­ze un sen­ti­ment, dar spu­ne că, cu sigu­ranţă, ar foto­gra­fia miro­su­ri­le şi sune­te­le, dacă ar fi posi­bil.

Dacă pri­vim înde­lung în ochii celor pe care i-am foto­gra­fi­at, putem des­co­pe­ri că „sun­tem foar­te dife­ri­ţi, uni­ci, dar, în ace­la­şi timp, semă­năm mult. E incre­di­bil, dar ade­vă­rat”, mai spu­ne Nata­lia. Ada­u­gă că o foto­gra­fie ide­a­lă nu exis­tă şi că „ar fi plic­ti­si­tor să exis­te”. Din călă­to­ri­i­le sale în Româ­nia, Cehia, India, Tur­cia, Maroc, Uzbe­kis­tan, Myan­mar adu­ce aca­să „foto­gra­fii şi memo­rii înscri­se pe hâr­tie”.

Deşi totul, ca mai întot­dea­u­na, a înce­put cu un joc, atun­ci când Nata­lia a pri­mit în dar de la buni­ca sa un mic apa­rat de foto­gra­fi­at, acum este sigu­ră că foto­gra­fia o face feri­ci­tă, împli­ni­tă şi ast­fel reu­şeş­te, la rân­dul său, să-i bucu­re şi pe cei din jur.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *