[FOTO] Casa de milioane a şefului CNI

Ana­to­lie Don­ciu, proas­pă­tul şef al Comi­siei Naţio­nale de Inte­gri­tate (CNI), locu­ieşte într-o casă eva­lu­ată de expe­rţi imo­bi­li­ari la apro­xi­ma­tiv 5 mili­oane de lei. Con­stru­cţia „cas­te­lu­lui” a înce­put în peri­oada în care acesta activa în cadrul Cen­tru­lui pen­tru Com­ba­te­rea Cri­me­lor Eco­no­mice şi Coru­pţiei (CCCEC). Preşe­din­tele CNI nu s-a mulţu­mit, însă, doar cu tere­nul pe care şi-a înă­lţat casa, îngră­dind, împre­ună cu imo­bi­lul său, un teren public, eva­luat la apro­xi­ma­tiv 1,5 mln lei, pe care este ampla­sat un punct de trans­for­ma­toare al “Red Union Fenosa”. Din această cauză, cele două părţi se judecă de aproape cinci ani.

Ana­to­lie Don­ciu a fost numit joi, 25 octom­brie, în fun­cţia de preşe­dinte al CNI, insti­tu­ţie nou-formată, abi­li­tată cu veri­fi­ca­rea ave­ri­lor dem­ni­ta­ri­lor. În vâr­stă de 55 de ani, Don­ciu a avan­sat timp de 19 ani de la anche­ta­tor până la prim-viceprocuror de Chi­şi­nău. În 2002-2004, a fost şeful Depar­ta­men­tu­lui Urmă­rire Penală din cadrul CCCEC, iar în 2004-2007 – direc­tor al Dire­cţiei Gene­rale Ana­li­tică, Prog­no­zare şi Pre­ve­nire a CCCEC. Ulte­rior, s-a dedi­cat acti­vi­tă­ţii şti­inţi­fice.

Casă de 5 milioane, neînregistrată la “Cadastru”

În iulie 2004, pe când activa la CCCEC, a pri­mit, în urma unei deci­zii a Con­si­li­u­lui Muni­ci­pal Chi­şi­nău (CMC), un teren de 600 m², pen­tru con­stru­cţii, pe str. Valen­tin Guţu. În scurt timp, şi-a ridi­cat acolo o casă cu două nivele.

Acce­sul maşi­ni­lor pe dru­mul care duce spre domi­ci­liul lui Don­ciu este res­tri­cţio­nat de o barieră, ampla­sată chiar pe linia gar­du­lui casei şefu­lui CNI. Imo­bi­lul este locu­i­bil. Gar­dul este alb, împle­tit cu flori încă vii. Prin gra­ti­ile porţii se poate observa gara­jul şi cel puţin un auto­mo­bil. Aco­pe­ri­şu­rile tutu­ror clă­di­ri­lor din ogradă sunt din oale maro.

Expe­rţii imo­bi­li­ari cu care am dis­cu­tat ne-au spus că o ase­me­nea casă valoa­rează apro­xi­ma­tiv 300 mii de euro, echi­va­len­tul a 5 mln. lei. De remar­cat că, pe un site de anu­nţuri, la înce­pu­tul aces­tui an, în apro­pi­ere de casa lui Don­ciu, se vin­dea un teren, iar pro­pri­e­ta­rul cerea 30 mii euro pen­tru 100 m². Dacă ar fi să ţinem cont de aceste cal­cule, ar reieşi că doar tere­nul de 600 m², pe care e ampla­sată casa şefu­lui CNI, ar valora 180 mii de euro, adică aproape 3 mln lei.

Am încer­cat să aflăm deta­lii des­pre casa lui Ana­tol Don­ciu la “Cadas­tru”. Ni s-a spus, însă, că imo­bi­lul aces­tuia nu este înre­gis­trat. Anga­jaţi ai “Cadas­tru” susţin că, din acest motiv, Don­ciu n-ar avea drept de pro­pri­e­tate asu­pra tere­nu­lui res­pec­tiv.

Dar cum e posi­bil ca o casă locu­i­bilă să nu fie înre­gis­trată la “Cadas­tru”? Surse din cadrul Pri­mă­riei Chi­şi­nău ne-au vor­bit des­pre posi­bi­lul motiv pen­tru care imo­bi­lul lui Don­ciu lip­seşte din regis­trele de la “Cadas­tru”. Ast­fel, acesta ar fi pri­mit ini­ţial, tot de la Pri­mă­rie, un teren ampla­sat pe teri­to­riul unei şcoli. Ulte­rior a soli­ci­tat alt teren, pe motiv că pri­mul ar fi fost impo­si­bil de uti­li­zat. În 2004, prin deci­zia CMC, lui Don­ciu i-a fost alo­cat tere­nul de pe str. Valen­tin Guţu. Doar că, între timp, actu­a­lul şef al CNI ar fi reu­şit să înre­gis­treze la “Cadas­tru” tere­nul pri­mit ini­ţial. Ast­fel, pen­tru a nu avea pro­bleme, a renu­nţat să-şi înre­gis­teze tere­nul pe care şi-a înă­lţat casa.

Infor­ma­ţi­ile de la “Cadas­tru” con­firmă fap­tul că Ana­to­lie Don­ciu este pro­pri­e­ta­rul unui teren în sec­to­rul Buiu­cani, pe str. Al. Mari­ne­scu. Nu am reu­şit să veri­fi­căm dacă ambele pro­pri­e­tăţi ale lui Don­ciu sunt tre­cute în decla­ra­ţia sa de avere, pen­tru că nimeni, de la Par­la­ment, nu ne-a putut oferi acest docu­ment pe care Don­ciu ar fi tre­buit să-l pre­zinte atunci când a ajuns mem­bru al CNI.

Donciu vs Fenosa

Lângă casa lui Ana­to­lie Don­ciu, încă din 1960, este ampla­sat un punct de trans­for­ma­toare, acum al Com­pa­niei “Red Union Fenosa”, care ali­men­tează zona cu elec­tri­ci­tate. Don­ciu, după ce şi-a con­struit casa, şi după ce s-a dedi­dat acti­vi­tă­ţii şti­inţi­fice, a acţio­nat în jude­cată “Red Union Fenosa”.

În moti­va­rea cere­rii, acesta indica că “este pro­pri­e­ta­rul imo­bi­lu­lui din str. Valen­tin Guţu, şi că…, zgo­mo­tul pro­dus de pos­tul de trans­for­ma­toare PT-47 pro­duce o acţiune nocivă, care cre­ează un peri­col pen­tru sănă­ta­tea sa şi a mem­bri­lor fami­liei sale, pre­cum şi a celor care locu­iesc în veci­nă­ta­tea trans­for­ma­to­ru­lui. Mai mult ca atât, zgo­mo­tul este insu­por­ta­bil şi cre­ează inco­mo­di­tăţi, pro­voacă stare de stres şi neli­ni­şte”, scrie Don­ciu în cere­rea de che­mare în jude­cată, soli­ci­tând “obli­ga­rea “RED Union Fenosa” de a trans­fera punc­tul de trans­for­ma­toare PT-47 din veci­nă­ta­tea imo­bi­lu­lui, pen­tru a nu afecta drep­tul de pro­pri­e­tate asu­pra bunu­lui imo­bil res­pec­tiv”. Deşi repre­zen­tanţii “Red Union Fenosa” menţio­nau în faţa magis­tra­ţi­lor că acel punct nu pro­duce peri­col sau zgo­mot care să deran­jeze, că a fost ampla­sat acolo cu mult timp îna­inte ca Don­ciu să-şi con­stru­iască imo­bil şi că, ini­ţial, acesta se anga­jase să deli­mi­teze ograda sa de locul unde sunt ampla­sate trans­for­ma­toa­rele, instanţa i-a dat drep­tate lui Ana­to­lie Don­ciu, obli­gând “Red Union Fenosa” să ream­pla­seze punc­tul de trans­for­ma­toare.

Câinii şefului CNI “păzesc” transformatoarele

Cu câteva zile îna­inte ca Ana­to­lie Don­ciu să fie numit de par­la­men­tari în fun­cţia de preşe­dinte al CNI, acesta câş­tiga un nou pro­ces împo­triva celor de la “Red Union Fenosa”. Repre­zen­tanţii celui mai mare dis­tri­bu­i­tor pri­vat de ener­gie elec­trică din R. Mol­dova au cerut instanţei schim­ba­rea modu­lui de exe­cu­tare a hotă­rârii jude­că­to­reşti, pe motiv că Pri­mă­ria Chi­şi­nău nu le-a acor­dat un alt loc pen­tru ampla­sa­rea punc­tu­lui de trans­for­ma­toare. CSJ, însă, a res­pins cere­rea dis­tri­bu­i­to­ru­lui de ener­gie.

Din surse neo­fi­ci­ale am aflat că o ase­me­nea cerere este depusă de “Red Union Fenosa” şi la CEDO. Soli­ci­taţi de ZdG să se pro­nu­nţe pe mar­gi­nea aces­tui caz, repre­zen­tanţii com­pa­niei au refu­zat, pe motiv că îşi doresc ca “acest caz să fie solu­ţio­nat pe calea instanţei de jude­cată, aici sau în altă parte”.

Una peste alta, “Red Union Fenosa” nu a pur­ces la exe­cu­ta­rea hotă­rârii de jude­cată. Ana­to­lie Don­ciu, însă, pare-se a încer­cat să-şi facă sin­gur drep­tate, îngră­dind nu doar casa sa, ci şi punc­tul de trans­for­ma­toare, ampla­sat pe un teren public, cu o supra­faţă de apro­xi­ma­tiv 300 m², blo­când prac­tic acce­sul către acest uti­laj. Din spu­sele veci­ni­lor, atunci când anga­ja­ţii “Red Union Fenosa” au avut nevoie să lucreze la punc­tul de trans­for­ma­toare, se loveau de refu­zul fami­liei Don­ciu. Aceş­tia ne-au expli­cat că, într-o zi, a fost nevoie şi de inter­venţia poli­ţiei pen­tru a rezolva situ­a­ţia.

De remar­cat că, în jurul punc­tu­lui de trans­for­ma­toare care, repe­tăm, este ampla­sat pe un teren care apa­rţine sta­tu­lui, sunt doi câini de rasă ai fami­liei Don­ciu, care fac prac­tic impo­si­bilă apro­pi­e­rea de punc­tul de trans­for­ma­toare a celor de la Fenosa, fără apro­ba­rea fami­liei şefu­lui CNI.

“E ocupare abuzivă”

Fap­tul că tere­nul îngră­dit de Ana­to­lie Don­ciu, pe care este ampla­sat punc­tul de trans­for­ma­toare, este unul public ne-a fost con­fir­mat de res­pon­sa­bili din cadrul Pri­mă­riei Chi­şi­nău. Şi repre­zen­tanţii Inspe­cţiei de Stat în Con­stru­cţii admit că Ana­to­lie Don­ciu a îngră­dit ile­gal un teren care nu-i apa­rţine, însă spun că nu ei sunt res­pon­sa­bili să ia măsuri.

“Inspec­to­ra­tul Eco­lo­gic de Stat şi auto­ri­tă­ţile publice locale sunt res­pon­sa­bile de  întoc­mi­rea proceselor-verbale. Acolo reiese că e ocu­pare abu­zivă a pro­pri­e­tă­ţii muni­ci­pale. Pedeapsa ar fi o amendă şi demo­la­rea, din con­tul bene­fi­ci­a­ru­lui. Am fost de mai multe ori acolo şi am văzut. Am văzut gar­dul, con­struit de mult. Poate că şi ter­me­nul de pre­scri­pţie o fi fost depă­şit”, ne-a spus Petru Vasi­lică, de la Inspe­cţia de Stat în Con­stru­cţii.

Vadim Stân­gaci, vice­di­rec­to­rul Inspec­to­ra­tu­lui Eco­lo­gic de Stat, susţine că insti­tu­ţia a răs­puns încă în apri­lie celor de la “Red Union Fenosa”, care le-au soli­ci­tat impli­care. “Ei ar tre­bui să soli­cite de la auto­ri­tă­ţile publice nişte acte ce ar arăta cu pre­ci­zie supra­feţele de teren ges­tio­nate de Fenosa şi ocu­pate ile­gal, ca ulte­rior, să putem acţiona şi san­cţiona per­soa­nele care au făcut asta. Nu am pri­mit o ast­fel de infor­ma­ţie”, a pre­ci­zat Stân­gaci.

Repre­zen­tanţii Dire­cţiei fun­ci­are din cadrul Pri­mă­riei Chi­şi­nău ne-au spus că se vor implica în acest caz, iar în cel mai scurt timp vor inter­veni, pen­tru a-l solu­ţiona.

“Nu mă interesează lotul”

De remar­cat că tere­nul public îngră­dit de Ana­to­lie Don­ciu, cu o supra­faţă de apro­xi­ma­tiv 300 m², ar valora circa 90 mii de euro, echi­va­len­tul a 1,5 mln lei. Să fie oare zgo­mo­tul şi noci­vi­ta­tea punc­tu­lui de trans­for­ma­toare prin­ci­pa­lul motiv pen­tru care Don­ciu a cerut ream­pla­sa­rea lui?

Şeful CNI susţine că da, pen­tru că, spune el, nu are niciun inte­res asu­pra tere­nu­lui din pre­a­jma casei sale. Parcă sur­prins de subiect, Don­ciu ne-a spus ini­ţial că, pen­tru a înţe­lege cum stau lucru­rile, va tre­bui să ne întâl­nim, “pen­tru a vedea actele”. “Cei de la Fenosa au făcut o poartă şi şi-au insta­lat lacăt. Ei au ori­când acces. Veniţi şi vedeţi”, ne-a îndem­nat Don­ciu.

“Dar gar­dul dvs. l-aţi făcut?”, l-am între­bat. “Nu e vorba de gard”, ne-a repli­cat Don­ciu. “Fenosa are acces la punc­tul de trans­for­ma­toare. Faceţi cum doriţi. Eu ştiu că sunt corect. Dacă am îngră­dit ile­gal, de ce nu m-au dat în jude­cată timp de cinci ani? Pri­mă­ria nu are nicio pro­blemă. Am făcut acel gard ca să-mi pro­te­jez sec­to­rul, dar nu cu sco­pul de a aca­para loturi. Nu mă inte­re­sează lotul acela, deloc”, ne-a spus Don­ciu. Ulte­rior, acesta a mai pre­ci­zat că, de fapt, el nu a con­struit niciun gard acolo. I-am spus că am fost la faţa locu­lui şi că avem poze. “A, deja aţi foto­gra­fiat. De ce nu m-aţi che­mat şi pe mine? Şi dvs. vreţi să fiţi o presă inde­pen­dentă, liberă şi obiec­tivă? Vă con­si­de­ram un ziar serios, cu care cola­bo­ram în anu­mite situ­a­ţii, dar acum aţi por­nit pe altă cale”, ne-a repli­cat Ana­to­lie Don­ciu, sugerându-ne să pro­ce­dăm cum ne dic­tează “soves­tea”.

Vom reveni.

Update: Vineri, 2 noiem­brie: [DOC] Test de inte­gri­tate. Decla­ra­ţi­ile lui Don­ciu vs datele de la «Cadas­tru»


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

 • Vic­tor Moș­neag

  @RM
  Apre­ciez iro­nia de care ai dat dovada. Imi dau seama ca ai deja in minte un sce­na­riu, si iti va fi foarte greu sa accepti altul. Sunt sigur ca nu ai sa ma crezi ca nu am vor­bit cu Cris­tina Cojo­caru in ulti­mul an, res­pec­tiv, ea nu are nici o lega­tura cu acest arti­col. Pe Ser­giu Ostaf l/am sunat sa/l intreb doar des­pre decla­ra­tia de avere a lui Ana­to­lie Don­ciu. Nu m-a aju­tat. Ser­giu Ostaf nici nu a stiut des­pre ce va fi arti­co­lul.
  Apre­ciez gan­di­rea ta pro­funda, dar nu m-am gan­dit sa scriu in loc de 600 m.p. 6 ari. asa am pri­mit infor­ma­tia de la Pri­ma­rie, asa am prezentat/o. Refe­ri­tor la suma des­pre care vor­besti ca este eva­lu­ata casa, aici, pro­ba­bil si eu am scris neclar, dar cand s-a spus 300 mii, s-a luat in cal­cul si tere­nul de langa casa, gara­jul etc…
  Exista un gard, nu stiu des­pre ce fel de baraj vor­besti. Iar gar­dul a fost inal­tat de Ana­to­lie don­ciu. Nimeni nu neaga asta.
  Casa, din cate am aflat a fost inal­tata pana in 2007.
  Ma bucur ca ma urma­resti, iar daca ai facut-o cu ade­va­rat, nu cred ca puteai sa nu observi ca NICIODATA nu am scris un arti­col la comanda cuiva. Urma­reste ZdG in con­ti­nu­are ca sa vezi daca sun­tem sau nu obiec­tivi. Fap­tul ca l-am luat in coli­ma­tor pe Ana­to­lie don­ciu si i/am lasat in pace pe cei­lalti mem­bri ai CNI nu e decat o intam­plare. In numa­rul vii­tor te vei con­vinge, daca vei avea inte­lep­ciu­nea nece­sara.
  P.S. Ulti­mul tau mesaj sa-l iau ca pe o ame­nin­tare?

 • RM

  Nu e nici o ame­nin­tare, doar ca am pre­va­zut ca auto­rul arti­co­lu­lui va oferi o replica comen­ta­ri­u­lui meu, fiindca a depus prea mult suflet in ceea ce a scris:).
  Acum inte­leg ca casa nu costa totusi 300 mii euro ci mai putin.
  Astept cu nerab­dare mate­ria­li­za­rea for­tei Dvs. de con­vin­gere dle autor.

 • Vic­tor Moş­neag

  Eva­lu­a­rea nu îmi apa­rţine mie, ci unor per­soane din dome­niu, con­tac­tate de noi, care s-au refe­rit la cei 600 m patraţi. Nu vreau să con­ving pe nimeni. Eu sunt mulţu­mit că am conş­ti­inţa curată. Cei care vor să înţe­leagă asta, înţe­leg. Cei care nu vor, nu vor înţe­lege asta nici­o­dată, ori­câte probe n-ar fi pre­zen­tate. Ori­cum, cazul nu e nici pe departe încheiat…D-nule comen­ta­tor, v-aş da deta­lii, dar mă tem că i le veţi spune şi dnlui Don­ciu, care va reuşi să-şi pre­gă­tească apă­ra­rea 🙂

 • RM

  Mda dle Mos­neag, refe­ri­tor la deta­lii, gin­diti ca un pro­cu­ror (secre­tul anche­tei):)).

 • vera

  Multi des­tepti i-si exprima parerile,privitor la acest arti­col, soco­tind ca se fac cu un pla­nuit scop, dar va inse­lati greu: un jur­na­list nu poate sti mai multe sin­gur, din cite i se comu­nica sau arata rezul­ta­tul inves­ti­ga­rii, de catre per­soa­nele, din orga­nele de drept, cu ras­pun­dere pen­tru con­tro­lul efec­tuat, care apare pe pagina zia­ru­lui, dato­ria jur­na­lis­tu­lui, con­sul­tat juri­dic de avo­cati, care stau la dis­po­zi­tia Mass-mediei ori­cand. Nimic nu se face din senin, nimeni nu publica nimic din cer!
  Dl.Donciu a comis CONSTIENT incal­cari legi­sla­tive seri­oase, din mai multe puncte de vedere:

  a) cu ingra­di­rea tere­nu­lui neautorizat(problema cu Union Fenosa),

  b) impe­di­ca­rea acce­su­lui la obiect,

  c) cu ingra­di­rea teri­to­ri­u­lui public,- des­ti­nat pen­tru joaca si tre­ce­rea libera a pie­to­ni­lor,

  d) n’-a inre­gis­trat casa la orga­nul respectiv(cadastru),

  e)stiind legea, dl.Donciu a ignorat-o si din alte puncte de vedere, ceea ce denota, ca:

  j) nu mai merita sa fie ales in acest post,decat ,cum a zis tiganul:”s-o stearga din gara”; avem multi hoti si vio­la­tori ai legii la conducere:NU NE MAI TREBUIE INCA UNUL si inca la ce post!!
  Ce fel de Mol­dova inde­pen­denta avem si demo­crata, daca nu se exe­cuta legea si in adresa cinov­ni­ci­lor de stat de rang inalt?

  Se fac crime:om-ucidere,altii prada buge­tul RM, altii fac biz­nes ile­gal si nimeni nu aplica legea impo­triva lor:imunitatea lor impe­dica exe­cu­ta­rea ei.
  De ce un jur­na­list nu tre­buie sa gin­deasca ca un procuror;legea tre­buie s-o cunoasca toti, si numai pro­cu­ro­rul are voie, in baza la probe, sa pedep­seasca, luind deci­zii, hota­riri, in baza legii in vigoare? Dar se face acest lucru? Nu! Scriu, mai in toate cazu­rile, ca nu au probe de ajuns ca sa-i traga la raspundere…dupa lege.

  Don­ciu nu-i intrece pe altii in boga­tie, dar uitati-va cate incal­cari legi­sla­tive comite, avind cunos­tinte in drept, cu deti­ne­rea ati­tor func­tii la stat? E obij­du­i­tor, desi­gur, ca toti i-l vad pe dlui, dar ce sa-i faci:daca doreste sa fie la asa post la CNI; tre­buie sa se supuie legii si sa nu repete exem­plul lui Voro­nin si altora -acoperi-ti de jude­ca­tori si pro­cu­rori pen­tru dife­rite actiuni ile­gale.
  Jur­na­lis­tul si-a facut dato­ria, in baza docu­men­ta­rii si nu poarta nici o vina;nu-i pro­cu­ror sau jude­ca­tor ca sa tie “crisa” cuiva!!

 • Cîn­tar

  Vera
  eşti una din acei “mulţi deş­te­pţi”?
  Ca să înţe­legi – aici bătaia e mai lungă, acei care tot au “pri­h­va­ti­zat” timp de 20 ani, Lucin­schii şi Voro­nin, subal­ter­nii lor ce astăzi sunt “anti­co­mu­ni­şti şi pro­e­u­ro­peni” şi guver­nează se luptă cu Ghimpu
  Oare nu vezi că toţi jur­na­li­ş­tii “inde­pen­denţi” atacă pe Ghimpu şi Chir­toacă, PL? Oare nu ştii că avem 35 de per­soane cu avere de peste 30 mln Euro şi peste 200 per­soane cu venit anual de peste un milion de lei? Ghimpu e de vină? Ghimpu le încurcă!!!
  Jur­na­li­ş­tii “inde­pen­denţi” sunt împre­ună cu pro­pa­ganda Rusiei şi a oli­gar­hiei împo­triva lui Ghimpu, PL. Cu aju­to­rul jur­na­li­ş­ti­lor “inde­pen­denţi” se spală cre­e­rii “Pleacă ai noş­tri, vin ai noş­tri. Noi rămâ­nem tot ca proş­tii”
  Reci­teş­tii pe Rodica, Vicu, Nea­mul, Cio­ban la OI, Colean, Ale­xan­dru.
  Cojo­caru de la Amba­sada din SUA (vezi ce scrie Vic­tor pe 1 noiem­brie) va pleca ca adjunct la Che­traru, la Cen­trul Anti­co­ru­pţie (aşa se aude)
  Omu­lui îi este dat să se cîn­dească, dar să nu fie pros­tiţi timp de 20 ani de jur­na­li­şti, comen­ta­tori poli­tici şi ONGuri “inde­pen­dente”

 • vicu

  Vera, Vera,dupa maniera in care te expui se vede ca nu-ti este straina pii­nea de jur­na­list, dar anume in aceasta cali­ta­tea cred ca nu esti tare si tre­buie s-o stergi din gara, pre­cum zici chiar tu, deo­a­rece nu tii cont de nimic decit de pinea care esti capa­bila s-o faci dintr-o sen­sa­tie sto­arsa din deget. Este pe inte­le­sul tutu­rora ca jur­na­lis­tul care are de mun­cit asu­pra unui mate­rial tre­buie sa se docu­men­teze, nu fara a con­sulta si opi­nia spe­cia­lis­ti­lor si tra­ge­dia este ca lacu­nele for­mate din nedo­rinta de a munci asu­pra mate­ri­a­lu­lui la aco­pera jur­na­lis­tul prin inter­pre­tari ero­nate, presupuneri…fara cunos­tinta de cauza, fara a tine cont de careva deon­to­lo­gie si etica-se vede ca avem si jur­na­listi la fel de cali­fi­cati ca si unii guver­nanti, de fapt vorba unui om intelept-avem ceea ce meritam-nu sun­tem sufi­cient de maturi pen­tru per­so­na­li­tati de cali­tate….

 • VATAN

  VINOVATUL ESTE ACEL CARE IA REPARTIZAT TEREN PENTRU CONSTRUCŢIA CASEI DIN CAUZĂ CĂ ACUZATU DEACUM DESPUNEA DE APARTAMENT CU 4 CAMERE.CEIA CE CONTRAVINE LEGISLAŢII ÎN VIGOARE.

 • Valen­tina Cuș­nir

  Mă adre­sez către auto­rul articolului:scrieți-ne clar ce impo­zite pe venit a achi­tat Don­ciu de la 2000 încoace sau chiar și ante­rior și va fi totul clar. Este o infor­ma­ție ușor de obți­nut. Ast­fel le veți închide gura la toți.
  Presa își face bine dato­ria și să nu-i împie­di­căm să facă acest lucru. Cui nu-i place, să nu citească ! Poli­ti­cie­nii să-și facă ser­vi­ciul în folo­sul Popo­ru­lui, nu în inte­res de grup.

 • Cîn­tar

  Dna Cuş­nir
  Sun­teţi cunos­cută ca o per­soană ce ată­caţi PL şi pe Dl Ghimpu şi în ace­laş timp o susţi­mă­toare a Dlui Filat
  De ce nu Vă inte­re­saţi cum de are “casa de sti­clă” vizavi de UNICUM Dl Filat, casa de zeci de ori mai mare ca Dlui Don­ciu?
  De ce nu Va inte­re­saţi cum de au deve­nit 35 per­soane cu averi de peste 30 000 000 Euro, şi vre-o 200 per­soane cu venit anual de pste 1 000 000 lei?
  Cînd a-ţi avut în vedere de “Poli­ti­cie­nii să-și facă ser­vi­ciul în folo­sul Popo­ru­lui, nu în inte­res de grup.” a-ţi avut în vedere de mili­o­na­rii şi mili­ar­da­rii în Euro din PCRM, PD, sau şi din iubi­tul Dstră par­tid PLDM?
  Nu v-aţi între­bat cu cine au guver­nat Lucin­schii şi Voro­nin? De ce sun­tem cei mai săraci din Europa?
  Ruşi­nică!

 • tania

  Unii din comen­ta­tori incurca invi­dia cu rela­ta­rea infor­ma­tiei a inves­ti­ga­tiei in baza docu­men­te­lor, ii sus­tin pe cei,care nu repecta legea, pe care o si mai profeseaza.E groaz­nic cu men­ta­li­ta­tea aces­tor ceta­teni in frunte cu politicienii.Regret dl Ghimpu, dar nu mai am incredere.E departe lumi­nita de la capa­tul tunelului.Bravo ZDG.

 • eu

  Uitati-va ce scrie o femeie, care spune ca este vecina cu Ana­to­lie Don­ciu, pe un site de soci­a­li­zare…
  Grav este si fap­tul ca Don­ciu tine osta­tici loca­ta­rii unui car­tier intreg la Malina Mica. Iarna tre­cuta, pe un frig de cra­pau pie­trele, am ramas fara curent dupa mie­zul nop­tii, timp de 14 ore, aveam copil mic care ingheta cre­deti din cauza cui? A lui Don­ciu, care a ingra­dit trans­for­ma­to­rul in cur­tea sa si cei de la Fenosa umblau in jurul ogra­zii nes­ti­ind ce sa faca. Fur­ni­zo­rul de curent ne implora sa rab­dam si, in final, ne-au zis ca acolo locu­ieste un pro­cu­ror si nu pot face nimic. Sper ca Don­ciu va avea bunul-simt si va renunta la func­tie. Cel putin, Pl nu il va apara cu atata inver­su­nare.

 • rodika

  Asa gen de com­pa­nii s-au obis­nuit sa aca­pa­reze tot cei posibil…indiferent daca au sau nu dreptate…..cele doua parti se vor judeca inca multi ani ina­inte….. Refe­ri­tor la imobil…..nu mai exagerati….este un pro­iect des­tul de modest spe­ci­fik ani­lor 2001-2004….. sau voi chiar cre­deti ca o per­soana care a deti­nut func­tii de vaza pe par­cur­sul ani­lor tre­buie sa tra­ieasca intr-o cocioaba????? insa refe­ri­tor la func­tia care o detine la moment nu putem sa nu remar­cam ca A.Donciu este cit se poate de obiec­tiv…..

 • Valen­tin

  btw, ati vazut acest inter­view cu d-l don­ciu?
  http://www.noi.md/md/news_id/30988
  nu înțe­leg cum ast­fel de oameni pot ocupa ast­fel de pos­turi