[FOTO] Casa de milioane a şefului CNI

Ana­to­lie Don­ciu, proas­pă­tul şef al Comi­si­ei Naţio­na­le de Inte­gri­ta­te (CNI), locu­ieş­te într-o casă eva­lu­a­tă de expe­rţi imo­bi­li­a­ri la apro­xi­ma­tiv 5 mili­oa­ne de lei. Con­stru­cţia „cas­te­lu­lui” a înce­put în peri­oa­da în care aces­ta acti­va în cadrul Cen­tru­lui pen­tru Com­ba­te­rea Cri­me­lor Eco­no­mi­ce şi Coru­pţi­ei (CCCEC). Preşe­din­te­le CNI nu s-a mulţu­mit, însă, doar cu tere­nul pe care şi-a înă­lţat casa, îngră­dind, împre­u­nă cu imo­bi­lul său, un teren public, eva­lu­at la apro­xi­ma­tiv 1,5 mln lei, pe care este ampla­sat un punct de trans­for­ma­toa­re al “Red Union Feno­sa”. Din aceas­tă cau­ză, cele două părţi se jude­că de aproa­pe cin­ci ani.

Ana­to­lie Don­ciu a fost numit joi, 25 octom­brie, în fun­cţia de preşe­din­te al CNI, insti­tu­ţie nou-formată, abi­li­ta­tă cu veri­fi­ca­rea ave­ri­lor dem­ni­ta­ri­lor. În vâr­stă de 55 de ani, Don­ciu a avan­sat timp de 19 ani de la anche­ta­tor până la prim-viceprocuror de Chi­şi­nău. În 2002-2004, a fost şeful Depar­ta­men­tu­lui Urmă­ri­re Pena­lă din cadrul CCCEC, iar în 2004-2007 – direc­tor al Dire­cţi­ei Gene­ra­le Ana­li­ti­că, Prog­no­za­re şi Pre­ve­ni­re a CCCEC. Ulte­ri­or, s-a dedi­cat acti­vi­tă­ţii şti­inţi­fi­ce.

Casă de 5 milioane, neînregistrată la “Cadastru”

În iulie 2004, pe când acti­va la CCCEC, a pri­mit, în urma unei deci­zii a Con­si­li­u­lui Muni­ci­pal Chi­şi­nău (CMC), un teren de 600 m², pen­tru con­stru­cţii, pe str. Valen­tin Guţu. În scurt timp, şi-a ridi­cat aco­lo o casă cu două nive­le.

Acce­sul maşi­ni­lor pe dru­mul care duce spre domi­ci­li­ul lui Don­ciu este res­tri­cţio­nat de o barie­ră, ampla­sa­tă chiar pe linia gar­du­lui casei şefu­lui CNI. Imo­bi­lul este locu­i­bil. Gar­dul este alb, împle­tit cu flo­ri încă vii. Prin gra­ti­i­le porţii se poa­te obser­va gara­jul şi cel puţin un auto­mo­bil. Aco­pe­ri­şu­ri­le tutu­ror clă­di­ri­lor din ogra­dă sunt din oale maro.

Expe­rţii imo­bi­li­a­ri cu care am dis­cu­tat ne-au spus că o ase­me­nea casă valoa­rea­ză apro­xi­ma­tiv 300 mii de euro, echi­va­len­tul a 5 mln. lei. De remar­cat că, pe un site de anu­nţu­ri, la înce­pu­tul aces­tui an, în apro­pi­e­re de casa lui Don­ciu, se vin­dea un teren, iar pro­pri­e­ta­rul cerea 30 mii euro pen­tru 100 m². Dacă ar fi să ţinem cont de aces­te cal­cu­le, ar reieşi că doar tere­nul de 600 m², pe care e ampla­sa­tă casa şefu­lui CNI, ar valo­ra 180 mii de euro, adi­că aproa­pe 3 mln lei.

Am încer­cat să aflăm deta­lii des­pre casa lui Ana­tol Don­ciu la “Cadas­tru”. Ni s-a spus, însă, că imo­bi­lul aces­tu­ia nu este înre­gis­trat. Anga­ja­ţi ai “Cadas­tru” susţin că, din acest motiv, Don­ciu n-ar avea drept de pro­pri­e­ta­te asu­pra tere­nu­lui res­pec­tiv.

Dar cum e posi­bil ca o casă locu­i­bi­lă să nu fie înre­gis­tra­tă la “Cadas­tru”? Sur­se din cadrul Pri­mă­ri­ei Chi­şi­nău ne-au vor­bit des­pre posi­bi­lul motiv pen­tru care imo­bi­lul lui Don­ciu lip­seş­te din regis­tre­le de la “Cadas­tru”. Ast­fel, aces­ta ar fi pri­mit ini­ţi­al, tot de la Pri­mă­rie, un teren ampla­sat pe teri­to­ri­ul unei şco­li. Ulte­ri­or a soli­ci­tat alt teren, pe motiv că pri­mul ar fi fost impo­si­bil de uti­li­zat. În 2004, prin deci­zia CMC, lui Don­ciu i-a fost alo­cat tere­nul de pe str. Valen­tin Guţu. Doar că, între timp, actu­a­lul şef al CNI ar fi reu­şit să înre­gis­tre­ze la “Cadas­tru” tere­nul pri­mit ini­ţi­al. Ast­fel, pen­tru a nu avea pro­ble­me, a renu­nţat să-şi înre­gis­te­ze tere­nul pe care şi-a înă­lţat casa.

Infor­ma­ţi­i­le de la “Cadas­tru” con­fir­mă fap­tul că Ana­to­lie Don­ciu este pro­pri­e­ta­rul unui teren în sec­to­rul Buiu­ca­ni, pe str. Al. Mari­ne­scu. Nu am reu­şit să veri­fi­căm dacă ambe­le pro­pri­e­tă­ţi ale lui Don­ciu sunt tre­cu­te în decla­ra­ţia sa de ave­re, pen­tru că nime­ni, de la Par­la­ment, nu ne-a putut ofe­ri acest docu­ment pe care Don­ciu ar fi tre­bu­it să-l pre­zin­te atun­ci când a ajuns mem­bru al CNI.

Donciu vs Fenosa

Lân­gă casa lui Ana­to­lie Don­ciu, încă din 1960, este ampla­sat un punct de trans­for­ma­toa­re, acum al Com­pa­niei “Red Union Feno­sa”, care ali­men­tea­ză zona cu elec­tri­ci­ta­te. Don­ciu, după ce şi-a con­stru­it casa, şi după ce s-a dedi­dat acti­vi­tă­ţii şti­inţi­fi­ce, a acţio­nat în jude­ca­tă “Red Union Feno­sa”.

În moti­va­rea cere­rii, aces­ta indi­ca că “este pro­pri­e­ta­rul imo­bi­lu­lui din str. Valen­tin Guţu, şi că…, zgo­mo­tul pro­dus de pos­tul de trans­for­ma­toa­re PT-47 pro­du­ce o acţiu­ne noci­vă, care cre­ea­ză un peri­col pen­tru sănă­ta­tea sa şi a mem­bri­lor fami­li­ei sale, pre­cum şi a celor care locu­iesc în veci­nă­ta­tea trans­for­ma­to­ru­lui. Mai mult ca atât, zgo­mo­tul este insu­por­ta­bil şi cre­ea­ză inco­mo­di­tă­ţi, pro­voa­că sta­re de stres şi neli­ni­ş­te”, scrie Don­ciu în cere­rea de che­ma­re în jude­ca­tă, soli­ci­tând “obli­ga­rea “RED Union Feno­sa” de a trans­fe­ra punc­tul de trans­for­ma­toa­re PT-47 din veci­nă­ta­tea imo­bi­lu­lui, pen­tru a nu afec­ta drep­tul de pro­pri­e­ta­te asu­pra bunu­lui imo­bil res­pec­tiv”. Deşi repre­zen­tanţii “Red Union Feno­sa” menţio­nau în faţa magis­tra­ţi­lor că acel punct nu pro­du­ce peri­col sau zgo­mot care să deran­je­ze, că a fost ampla­sat aco­lo cu mult timp îna­in­te ca Don­ciu să-şi con­stru­ias­că imo­bil şi că, ini­ţi­al, aces­ta se anga­ja­se să deli­mi­te­ze ogra­da sa de locul unde sunt ampla­sa­te trans­for­ma­toa­re­le, instanţa i-a dat drep­ta­te lui Ana­to­lie Don­ciu, obli­gând “Red Union Feno­sa” să ream­pla­se­ze punc­tul de trans­for­ma­toa­re.

Câinii şefului CNI “păzesc” transformatoarele

Cu câte­va zile îna­in­te ca Ana­to­lie Don­ciu să fie numit de par­la­men­ta­ri în fun­cţia de preşe­din­te al CNI, aces­ta câş­ti­ga un nou pro­ces împo­tri­va celor de la “Red Union Feno­sa”. Repre­zen­tanţii celui mai mare dis­tri­bu­i­tor pri­vat de ener­gie elec­tri­că din R. Mol­do­va au cerut instanţei schim­ba­rea modu­lui de exe­cu­ta­re a hotă­rârii jude­că­to­reş­ti, pe motiv că Pri­mă­ria Chi­şi­nău nu le-a acor­dat un alt loc pen­tru ampla­sa­rea punc­tu­lui de trans­for­ma­toa­re. CSJ, însă, a res­pins cere­rea dis­tri­bu­i­to­ru­lui de ener­gie.

Din sur­se neo­fi­ci­a­le am aflat că o ase­me­nea cere­re este depu­să de “Red Union Feno­sa” şi la CEDO. Soli­ci­ta­ţi de ZdG să se pro­nu­nţe pe mar­gi­nea aces­tui caz, repre­zen­tanţii com­pa­niei au refu­zat, pe motiv că îşi doresc ca “acest caz să fie solu­ţio­nat pe calea instanţei de jude­ca­tă, aici sau în altă par­te”.

Una pes­te alta, “Red Union Feno­sa” nu a pur­ces la exe­cu­ta­rea hotă­rârii de jude­ca­tă. Ana­to­lie Don­ciu, însă, pare-se a încer­cat să-şi facă sin­gur drep­ta­te, îngră­dind nu doar casa sa, ci şi punc­tul de trans­for­ma­toa­re, ampla­sat pe un teren public, cu o supra­fa­ţă de apro­xi­ma­tiv 300 m², blo­când prac­tic acce­sul către acest uti­laj. Din spu­se­le veci­ni­lor, atun­ci când anga­ja­ţii “Red Union Feno­sa” au avut nevo­ie să lucre­ze la punc­tul de trans­for­ma­toa­re, se loveau de refu­zul fami­li­ei Don­ciu. Aceş­tia ne-au expli­cat că, într-o zi, a fost nevo­ie şi de inter­venţia poli­ţi­ei pen­tru a rezol­va situ­a­ţia.

De remar­cat că, în jurul punc­tu­lui de trans­for­ma­toa­re care, repe­tăm, este ampla­sat pe un teren care apa­rţi­ne sta­tu­lui, sunt doi câi­ni de rasă ai fami­li­ei Don­ciu, care fac prac­tic impo­si­bi­lă apro­pi­e­rea de punc­tul de trans­for­ma­toa­re a celor de la Feno­sa, fără apro­ba­rea fami­li­ei şefu­lui CNI.

“E ocupare abuzivă”

Fap­tul că tere­nul îngră­dit de Ana­to­lie Don­ciu, pe care este ampla­sat punc­tul de trans­for­ma­toa­re, este unul public ne-a fost con­fir­mat de res­pon­sa­bi­li din cadrul Pri­mă­ri­ei Chi­şi­nău. Şi repre­zen­tanţii Inspe­cţi­ei de Stat în Con­stru­cţii admit că Ana­to­lie Don­ciu a îngră­dit ile­gal un teren care nu-i apa­rţi­ne, însă spun că nu ei sunt res­pon­sa­bi­li să ia măsu­ri.

“Inspec­to­ra­tul Eco­lo­gic de Stat şi auto­ri­tă­ţi­le publi­ce loca­le sunt res­pon­sa­bi­le de  întoc­mi­rea proceselor-verbale. Aco­lo reie­se că e ocu­pa­re abu­zi­vă a pro­pri­e­tă­ţii muni­ci­pa­le. Pedeap­sa ar fi o amen­dă şi demo­la­rea, din con­tul bene­fi­ci­a­ru­lui. Am fost de mai mul­te ori aco­lo şi am văzut. Am văzut gar­dul, con­stru­it de mult. Poa­te că şi ter­me­nul de pre­scri­pţie o fi fost depă­şit”, ne-a spus Petru Vasi­li­că, de la Inspe­cţia de Stat în Con­stru­cţii.

Vadim Stân­ga­ci, vice­di­rec­to­rul Inspec­to­ra­tu­lui Eco­lo­gic de Stat, susţi­ne că insti­tu­ţia a răs­puns încă în apri­lie celor de la “Red Union Feno­sa”, care le-au soli­ci­tat impli­ca­re. “Ei ar tre­bui să soli­ci­te de la auto­ri­tă­ţi­le publi­ce niş­te acte ce ar ară­ta cu pre­ci­zie supra­feţe­le de teren ges­tio­na­te de Feno­sa şi ocu­pa­te ile­gal, ca ulte­ri­or, să putem acţio­na şi san­cţio­na per­soa­ne­le care au făcut asta. Nu am pri­mit o ast­fel de infor­ma­ţie”, a pre­ci­zat Stân­ga­ci.

Repre­zen­tanţii Dire­cţi­ei fun­ci­a­re din cadrul Pri­mă­ri­ei Chi­şi­nău ne-au spus că se vor impli­ca în acest caz, iar în cel mai scurt timp vor inter­ve­ni, pen­tru a-l solu­ţio­na.

“Nu mă interesează lotul”

De remar­cat că tere­nul public îngră­dit de Ana­to­lie Don­ciu, cu o supra­fa­ţă de apro­xi­ma­tiv 300 m², ar valo­ra cir­ca 90 mii de euro, echi­va­len­tul a 1,5 mln lei. Să fie oare zgo­mo­tul şi noci­vi­ta­tea punc­tu­lui de trans­for­ma­toa­re prin­ci­pa­lul motiv pen­tru care Don­ciu a cerut ream­pla­sa­rea lui?

Şeful CNI susţi­ne că da, pen­tru că, spu­ne el, nu are niciun inte­res asu­pra tere­nu­lui din pre­a­j­ma casei sale. Par­că sur­prins de subiect, Don­ciu ne-a spus ini­ţi­al că, pen­tru a înţe­le­ge cum stau lucru­ri­le, va tre­bui să ne întâl­nim, “pen­tru a vedea acte­le”. “Cei de la Feno­sa au făcut o poar­tă şi şi-au insta­lat lacăt. Ei au ori­când acces. Veni­ţi şi vedeţi”, ne-a îndem­nat Don­ciu.

“Dar gar­dul dvs. l-aţi făcut?”, l-am între­bat. “Nu e vor­ba de gard”, ne-a repli­cat Don­ciu. “Feno­sa are acces la punc­tul de trans­for­ma­toa­re. Faceţi cum dori­ţi. Eu ştiu că sunt corect. Dacă am îngră­dit ile­gal, de ce nu m-au dat în jude­ca­tă timp de cin­ci ani? Pri­mă­ria nu are nicio pro­ble­mă. Am făcut acel gard ca să-mi pro­te­jez sec­to­rul, dar nu cu sco­pul de a aca­pa­ra lotu­ri. Nu mă inte­re­sea­ză lotul ace­la, deloc”, ne-a spus Don­ciu. Ulte­ri­or, aces­ta a mai pre­ci­zat că, de fapt, el nu a con­stru­it niciun gard aco­lo. I-am spus că am fost la faţa locu­lui şi că avem poze. “A, deja aţi foto­gra­fi­at. De ce nu m-aţi che­mat şi pe mine? Şi dvs. vreţi să fiţi o pre­să inde­pen­den­tă, libe­ră şi obiec­ti­vă? Vă con­si­de­ram un ziar seri­os, cu care cola­bo­ram în anu­mi­te situ­a­ţii, dar acum aţi por­nit pe altă cale”, ne-a repli­cat Ana­to­lie Don­ciu, sugerându-ne să pro­ce­dăm cum ne dic­tea­ză “soves­tea”.

Vom reve­ni.

Upda­te: Vine­ri, 2 noiem­brie: [DOC] Test de inte­gri­ta­te. Decla­ra­ţi­i­le lui Don­ciu vs date­le de la «Cadas­tru»


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

65 comentarii

 1. Victor Moșneag

  @RM
  Apre­ciez iro­nia de care ai dat dova­da. Imi dau sea­ma ca ai deja in min­te un sce­na­riu, si iti va fi foar­te greu sa accep­ti altul. Sunt sigur ca nu ai sa ma cre­zi ca nu am vor­bit cu Cris­ti­na Cojo­ca­ru in ulti­mul an, res­pec­tiv, ea nu are nici o lega­tu­ra cu acest arti­col. Pe Ser­giu Ostaf l/am sunat sa/l intreb doar des­pre decla­ra­tia de ave­re a lui Ana­to­lie Don­ciu. Nu m-a aju­tat. Ser­giu Ostaf nici nu a sti­ut des­pre ce va fi arti­co­lul.
  Apre­ciez gan­di­rea ta pro­fun­da, dar nu m-am gan­dit sa scriu in loc de 600 m.p. 6 ari. asa am pri­mit infor­ma­tia de la Pri­ma­rie, asa am prezentat/o. Refe­ri­tor la suma des­pre care vor­bes­ti ca este eva­lu­a­ta casa, aici, pro­ba­bil si eu am scris neclar, dar cand s-a spus 300 mii, s-a luat in cal­cul si tere­nul de lan­ga casa, gara­jul etc…
  Exis­ta un gard, nu stiu des­pre ce fel de baraj vor­bes­ti. Iar gar­dul a fost inal­tat de Ana­to­lie don­ciu. Nime­ni nu nea­ga asta.
  Casa, din cate am aflat a fost inal­ta­ta pana in 2007.
  Ma bucur ca ma urma­res­ti, iar daca ai facut-o cu ade­va­rat, nu cred ca puteai sa nu obser­vi ca NICIODATA nu am scris un arti­col la coman­da cui­va. Urma­res­te ZdG in con­ti­nu­a­re ca sa vezi daca sun­tem sau nu obiec­ti­vi. Fap­tul ca l-am luat in coli­ma­tor pe Ana­to­lie don­ciu si i/am lasat in pace pe cei­lal­ti mem­bri ai CNI nu e decat o intam­pla­re. In numa­rul vii­tor te vei con­vin­ge, daca vei avea inte­lep­ciu­nea nece­sa­ra.
  P.S. Ulti­mul tau mesaj sa-l iau ca pe o ame­nin­ta­re?

 2. RM

  Nu e nici o ame­nin­ta­re, doar ca am pre­va­zut ca auto­rul arti­co­lu­lui va ofe­ri o repli­ca comen­ta­ri­u­lui meu, fiind­ca a depus prea mult suflet in ceea ce a scris:).
  Acum inte­leg ca casa nu cos­ta totu­si 300 mii euro ci mai putin.
  Astept cu nerab­da­re mate­ria­li­za­rea for­tei Dvs. de con­vin­ge­re dle autor.

 3. Victor Moşneag

  Eva­lu­a­rea nu îmi apa­rţi­ne mie, ci unor per­soa­ne din dome­niu, con­tac­ta­te de noi, care s-au refe­rit la cei 600 m patra­ţi. Nu vreau să con­ving pe nime­ni. Eu sunt mulţu­mit că am conş­ti­inţa cura­tă. Cei care vor să înţe­lea­gă asta, înţe­leg. Cei care nu vor, nu vor înţe­le­ge asta nici­o­da­tă, ori­câ­te pro­be n-ar fi pre­zen­ta­te. Ori­cum, cazul nu e nici pe depar­te încheiat…D-nule comen­ta­tor, v-aş da deta­lii, dar mă tem că i le veţi spu­ne şi dnlui Don­ciu, care va reu­şi să-şi pre­gă­teas­că apă­ra­rea 🙂

 4. RM

  Mda dle Mos­neag, refe­ri­tor la deta­lii, gin­di­ti ca un pro­cu­ror (secre­tul anche­tei):)).

 5. vera

  Mul­ti des­tep­ti i-si expri­ma parerile,privitor la acest arti­col, soco­tind ca se fac cu un pla­nu­it scop, dar va inse­la­ti greu: un jur­na­list nu poa­te sti mai mul­te sin­gur, din cite i se comu­ni­ca sau ara­ta rezul­ta­tul inves­ti­ga­rii, de catre per­soa­ne­le, din orga­ne­le de drept, cu ras­pun­de­re pen­tru con­tro­lul efec­tu­at, care apa­re pe pagi­na zia­ru­lui, dato­ria jur­na­lis­tu­lui, con­sul­tat juri­dic de avo­ca­ti, care stau la dis­po­zi­tia Mass-mediei ori­cand. Nimic nu se face din senin, nime­ni nu publi­ca nimic din cer!
  Dl.Donciu a comis CONSTIENT incal­ca­ri legi­sla­ti­ve seri­oa­se, din mai mul­te punc­te de vede­re:

  a) cu ingra­di­rea tere­nu­lui neautorizat(problema cu Union Feno­sa),

  b) impe­di­ca­rea acce­su­lui la obiect,

  c) cu ingra­di­rea teri­to­ri­u­lui public,- des­ti­nat pen­tru joa­ca si tre­ce­rea libe­ra a pie­to­ni­lor,

  d) n’-a inre­gis­trat casa la orga­nul respectiv(cadastru),

  e)stiind legea, dl.Donciu a ignorat-o si din alte punc­te de vede­re, ceea ce deno­ta, ca:

  j) nu mai meri­ta sa fie ales in acest post,decat ,cum a zis tiganul:”s-o stear­ga din gara”; avem mul­ti hoti si vio­la­to­ri ai legii la conducere:NU NE MAI TREBUIE INCA UNUL si inca la ce post!!
  Ce fel de Mol­do­va inde­pen­den­ta avem si demo­cra­ta, daca nu se exe­cu­ta legea si in adre­sa cinov­ni­ci­lor de stat de rang inalt?

  Se fac crime:om-ucidere,altii pra­da buge­tul RM, altii fac biz­nes ile­gal si nime­ni nu apli­ca legea impo­tri­va lor:imunitatea lor impe­di­ca exe­cu­ta­rea ei.
  De ce un jur­na­list nu tre­bu­ie sa gin­deas­ca ca un procuror;legea tre­bu­ie s-o cunoas­ca toti, si numai pro­cu­ro­rul are voie, in baza la pro­be, sa pedep­seas­ca, luind deci­zii, hota­ri­ri, in baza legii in vigoa­re? Dar se face acest lucru? Nu! Scriu, mai in toa­te cazu­ri­le, ca nu au pro­be de ajuns ca sa-i tra­ga la raspundere…dupa lege.

  Don­ciu nu-i intre­ce pe altii in boga­tie, dar uitati-va cate incal­ca­ri legi­sla­ti­ve comi­te, avind cunos­tin­te in drept, cu deti­ne­rea ati­tor func­tii la stat? E obij­du­i­tor, desi­gur, ca toti i-l vad pe dlui, dar ce sa-i faci:daca dores­te sa fie la asa post la CNI; tre­bu­ie sa se supu­ie legii si sa nu repe­te exem­plul lui Voro­nin si alto­ra -acoperi-ti de jude­ca­to­ri si pro­cu­ro­ri pen­tru dife­ri­te actiu­ni ile­ga­le.
  Jur­na­lis­tul si-a facut dato­ria, in baza docu­men­ta­rii si nu poar­ta nici o vina;nu-i pro­cu­ror sau jude­ca­tor ca sa tie “cri­sa” cui­va!!

 6. Cîntar

  Vera
  eşti una din acei “mulţi deş­te­pţi”?
  Ca să înţe­le­gi – aici băta­ia e mai lun­gă, acei care tot au “pri­h­va­ti­zat” timp de 20 ani, Lucin­schii şi Voro­nin, subal­ter­nii lor ce astăzi sunt “anti­co­mu­ni­ş­ti şi pro­e­u­ro­pe­ni” şi guver­nea­ză se lup­tă cu Ghim­pu
  Oare nu vezi că toţi jur­na­li­ş­tii “inde­pen­denţi” ata­că pe Ghim­pu şi Chir­toa­că, PL? Oare nu ştii că avem 35 de per­soa­ne cu ave­re de pes­te 30 mln Euro şi pes­te 200 per­soa­ne cu venit anu­al de pes­te un mili­on de lei? Ghim­pu e de vină? Ghim­pu le încur­că!!!
  Jur­na­li­ş­tii “inde­pen­denţi” sunt împre­u­nă cu pro­pa­gan­da Rusi­ei şi a oli­gar­hi­ei împo­tri­va lui Ghim­pu, PL. Cu aju­to­rul jur­na­li­ş­ti­lor “inde­pen­denţi” se spa­lă cre­e­rii “Plea­că ai noş­tri, vin ai noş­tri. Noi rămâ­nem tot ca proş­tii”
  Reci­teş­tii pe Rodi­ca, Vicu, Nea­mul, Cio­ban la OI, Colean, Ale­xan­dru.
  Cojo­ca­ru de la Amba­sa­da din SUA (vezi ce scrie Vic­tor pe 1 noiem­brie) va ple­ca ca adjunct la Che­tra­ru, la Cen­trul Anti­co­ru­pţie (aşa se aude)
  Omu­lui îi este dat să se cîn­deas­că, dar să nu fie pros­ti­ţi timp de 20 ani de jur­na­li­ş­ti, comen­ta­to­ri poli­ti­ci şi ONGu­ri “inde­pen­den­te”

 7. vicu

  Vera, Vera,dupa manie­ra in care te expui se vede ca nu-ti este strai­na pii­nea de jur­na­list, dar anu­me in aceas­ta cali­ta­tea cred ca nu esti tare si tre­bu­ie s-o ster­gi din gara, pre­cum zici chiar tu, deo­a­re­ce nu tii cont de nimic decit de pinea care esti capa­bi­la s-o faci dintr-o sen­sa­tie sto­ar­sa din deget. Este pe inte­le­sul tutu­ro­ra ca jur­na­lis­tul care are de mun­cit asu­pra unui mate­ri­al tre­bu­ie sa se docu­men­te­ze, nu fara a con­sul­ta si opi­nia spe­cia­lis­ti­lor si tra­ge­dia este ca lacu­ne­le for­ma­te din nedo­rin­ta de a mun­ci asu­pra mate­ri­a­lu­lui la aco­pe­ra jur­na­lis­tul prin inter­pre­ta­ri ero­na­te, presupuneri…fara cunos­tin­ta de cau­za, fara a tine cont de care­va deon­to­lo­gie si etica-se vede ca avem si jur­na­lis­ti la fel de cali­fi­ca­ti ca si unii guver­nan­ti, de fapt vor­ba unui om intelept-avem ceea ce meritam-nu sun­tem sufi­cient de matu­ri pen­tru per­so­na­li­ta­ti de cali­ta­te….

 8. VATAN

  VINOVATUL ESTE ACEL CARE IA REPARTIZAT TEREN PENTRU CONSTRUCŢIA CASEI DIN CAUZĂ CĂ ACUZATU DEACUM DESPUNEA DE APARTAMENT CU 4 CAMERE.CEIA CE CONTRAVINE LEGISLAŢII ÎN VIGOARE.

 9. Valentina Cușnir

  Mă adre­sez către auto­rul articolului:scrieți-ne clar ce impo­zi­te pe venit a achi­tat Don­ciu de la 2000 încoa­ce sau chiar și ante­ri­or și va fi totul clar. Este o infor­ma­ție ușor de obți­nut. Ast­fel le veți închi­de gura la toți.
  Pre­sa își face bine dato­ria și să nu-i împie­di­căm să facă acest lucru. Cui nu-i pla­ce, să nu citeas­că ! Poli­ti­cie­nii să-și facă ser­vi­ci­ul în folo­sul Popo­ru­lui, nu în inte­res de grup.

 10. Cîntar

  Dna Cuş­nir
  Sun­teţi cunos­cu­tă ca o per­soa­nă ce ată­ca­ţi PL şi pe Dl Ghim­pu şi în ace­laş timp o susţi­mă­toa­re a Dlui Filat
  De ce nu Vă inte­re­sa­ţi cum de are “casa de sti­clă” viza­vi de UNICUM Dl Filat, casa de zeci de ori mai mare ca Dlui Don­ciu?
  De ce nu Va inte­re­sa­ţi cum de au deve­nit 35 per­soa­ne cu ave­ri de pes­te 30 000 000 Euro, şi vre-o 200 per­soa­ne cu venit anu­al de pste 1 000 000 lei?
  Cînd a-ţi avut în vede­re de “Poli­ti­cie­nii să-și facă ser­vi­ci­ul în folo­sul Popo­ru­lui, nu în inte­res de grup.” a-ţi avut în vede­re de mili­o­na­rii şi mili­ar­da­rii în Euro din PCRM, PD, sau şi din iubi­tul Dstră par­tid PLDM?
  Nu v-aţi între­bat cu cine au guver­nat Lucin­schii şi Voro­nin? De ce sun­tem cei mai săra­ci din Euro­pa?
  Ruşi­ni­că!

 11. tania

  Unii din comen­ta­to­ri incur­ca invi­dia cu rela­ta­rea infor­ma­ti­ei a inves­ti­ga­ti­ei in baza docu­men­te­lor, ii sus­tin pe cei,care nu repec­ta legea, pe care o si mai profeseaza.E groaz­nic cu men­ta­li­ta­tea aces­tor ceta­te­ni in frun­te cu politicienii.Regret dl Ghim­pu, dar nu mai am incredere.E depar­te lumi­ni­ta de la capa­tul tunelului.Bravo ZDG.

 12. eu

  Uitati-va ce scrie o feme­ie, care spu­ne ca este veci­na cu Ana­to­lie Don­ciu, pe un site de soci­a­li­za­re…
  Grav este si fap­tul ca Don­ciu tine osta­ti­ci loca­ta­rii unui car­ti­er intreg la Mali­na Mica. Iar­na tre­cu­ta, pe un frig de cra­pau pie­tre­le, am ramas fara curent dupa mie­zul nop­tii, timp de 14 ore, aveam copil mic care inghe­ta cre­de­ti din cau­za cui? A lui Don­ciu, care a ingra­dit trans­for­ma­to­rul in cur­tea sa si cei de la Feno­sa umblau in jurul ogra­zii nes­ti­ind ce sa faca. Fur­ni­zo­rul de curent ne implo­ra sa rab­dam si, in final, ne-au zis ca aco­lo locu­ies­te un pro­cu­ror si nu pot face nimic. Sper ca Don­ciu va avea bunul-simt si va renun­ta la func­tie. Cel putin, Pl nu il va apa­ra cu ata­ta inver­su­na­re.

 13. rodika

  Asa gen de com­pa­nii s-au obis­nu­it sa aca­pa­re­ze tot cei posibil…indiferent daca au sau nu dreptate…..cele doua par­ti se vor jude­ca inca mul­ti ani ina­in­te….. Refe­ri­tor la imobil…..nu mai exagerati….este un pro­iect des­tul de modest spe­ci­fik ani­lor 2001-2004….. sau voi chiar cre­de­ti ca o per­soa­na care a deti­nut func­tii de vaza pe par­cur­sul ani­lor tre­bu­ie sa tra­ieas­ca intr-o cocioa­ba????? insa refe­ri­tor la func­tia care o deti­ne la moment nu putem sa nu remar­cam ca A.Donciu este cit se poa­te de obiec­tiv…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *