Firmele offshore şi afacerile de familie ale ministrului Lazăr, pe bani europeni

452-tatiana-lazar1Fir­me­le fami­li­ei Lazăr au ofe­rit mai mul­te ser­v­cii con­tra pla­tă insti­tu­ţi­i­lor de stat, inclu­siv Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei, CCCEC-ului, Minis­te­ru­lui Teh­no­lo­gi­ei Infor­ma­ţi­ei şi Comu­ni­ca­ţi­i­lor. Recent, fir­ma „Tatra-Bis” SRL, fon­da­toa­rea căre­ia este şi Tatia­na Lazăr, soţia viceprim-ministrului Vale­riu Lazăr, a fost desem­na­tă câş­ti­gă­toa­rea unui ten­der,Cisco 640-692
ofe­rind logis­ti­ca nece­sa­ră unui eve­ni­ment orga­ni­zat de Minis­te­rul Eco­no­mi­ei şi de Agenţia pen­tru Efi­cienţă Ener­ge­ti­că, cu supor­tul finan­ci­ar al Uniu­nii Euro­pe­ne.

Fir­ma de turism şi de orga­ni­za­re a eve­ni­men­te­lor „Tatra-Bis” SRL a fost fon­da­tă în 2003 de către slo­va­cul Emi­li­an Dzu­gas – 50% şi de către Tatia­na Lazăr, soţia minis­tru­lui Eco­no­mi­ei, care deţi­ne cota de par­ti­ci­pa­re de 50%. În 2010, aceas­tă com­pa­nie a acor­dat ser­vi­cii de orga­ni­za­re a eve­ni­men­te­lor pen­tru CCCEC, care desfă­şu­ra un pro­iect în par­te­ne­ri­at cu Ser­vi­ci­ul Gră­ni­ce­ri al Ucrai­nei, cu susţi­ne­rea finan­ci­a­ră a Misiu­nii Uniu­nii Euro­pe­ne de asis­tenţă la fron­ti­e­ra între Mol­do­va şi Ucrai­na.

De la înce­pu­tul anu­lui 2013, „Tatra-Bis” SRL a câş­ti­gat mai mul­te ten­de­re anu­nţa­te de către Pro­gra­mul Naţiu­ni­lor Uni­te pen­tru Dezvol­ta­re (PNUD), un orga­nism sub­si­di­ar al Orga­ni­za­ţi­ei Naţiu­ni­lor Uni­te. În apri­lie 2013, fir­ma fami­li­ei Lazăr a câş­ti­gat un pro­iect în valoa­re de 200 mii de lei pen­tru orga­ni­za­rea unui trai­ning, iar pe 2 — 6 decem­brie 2013 a acor­dat ser­vi­cii de logis­ti­că pen­tru o vizi­tă de stu­diu în Litu­a­nia, orga­ni­za­tă din fon­du­ri admi­nis­tra­te de PNUD.

452-Gala-premiilor-undp-orgLupta dintre soţia guvernatorului BNM şi soţia ministrului Economiei

Pe 6 decem­brie 2013, Minis­te­rul Eco­no­mi­ei şi Agenţia pen­tru Efi­cienţă Ener­ge­ti­că a orga­ni­zat „Gala Mol­do­va Eco-Energetică”, edi­ţia 2013, cel mai mare con­curs de pre­mi­e­re a ini­ţi­a­ti­ve­lor de suc­ces în sec­to­rul ener­gi­ei rege­ne­ra­bi­le. La eve­ni­ment au par­ti­ci­pat pes­te 300 de invi­ta­ţi, repre­zen­tanţi ai con­du­ce­rii de vârf a R. Mol­do­va, mini­ş­tri, amba­sa­do­ri, repre­zen­tanţi ai orga­ni­za­ţi­i­lor inter­na­ţio­na­le, sec­to­ru­lui pri­vat, mediu­lui aca­de­mic şi soci­e­tă­ţii civi­le. Desfă­şu­ra­rea eve­ni­men­tu­lui a fost finanţa­tă de Uniu­nea Euro­pea­nă, cofi­nanţa­tor fiind PNUD Mol­do­va.

Pen­tru orga­ni­za­rea logis­ti­că a Galei, pe 3 octom­brie, PNUD a ini­ţi­at un con­curs. Până pe 16 octom­brie, mai mul­te fir­me urmau să-şi depu­nă ofer­te­le pen­tru a câş­ti­ga acest ten­der. În cur­să s-au înscris trei fir­me. Una din­tre aces­tea este com­pa­nia de tra­du­ce­re şi orga­ni­za­re a eve­ni­men­te­lor „Ber­li­z­zo Gro­up” – Ano­di­lia SRL, con­du­să de Oti­lia Dră­gu­ţa­nu, soţia guver­na­to­ru­lui Băn­cii Naţio­na­le, Dorin Dră­gu­ţa­nu, care mai figu­rea­ză în cali­ta­te de fon­da­tor la încă 4 fir­me. O altă fir­mă par­ti­ci­pan­tă la ten­der a fost „Tatra-Bis” SRL, fon­da­tă de Tatia­na Lazăr.

Firma familiei Lazăr, câştigătoare

În final, „Tatra-Bis” SRL a fost desem­na­tă câş­ti­gă­toa­re a ten­de­ru­lui în sumă de 28,2 mii USD, echi­va­len­tul a 366 mii lei, pen­tru a acor­da logis­ti­ca nece­sa­ră bunei desfă­şu­ră­ri a Galei orga­ni­za­te de Minis­te­rul Eco­no­mi­ei. Am încer­cat să aflăm dacă este vor­ba de un con­flict de inte­re­se. „La ten­der au par­ti­ci­pat trei fir­me. „Tatra-Bis” a avut cea mai bună ofer­tă şi a câş­ti­gat. Ten­de­rul este exe­cu­tat con­form con­di­ţi­i­lor de pro­cu­ra­re vala­bi­le la PNUD. Con­form con­di­ţi­i­lor noas­tre, ar fi vor­ba de un con­flict de inte­re­se în cazul în care echi­pa de eva­lu­a­re ar avea care­va atri­bu­ţii la com­pa­nia res­pec­ti­vă. Nime­ni de la noi nu are nicio tan­genţă. În plus, a fost şi cea mai bună ofer­tă. Noi am dis­cu­tat pro­ble­ma res­pec­ti­vă. Ne-am pus aceas­tă între­ba­re îna­in­te de ten­der. De comun acord s-a ajuns la con­clu­zia că nu este rele­vant pen­tru noi”, a decla­rat Miha­il Măciu­că, orga­ni­za­to­rul ten­de­ru­lui de la PNUD.

452-otilia_dragutanuSoţia guver­na­to­ru­lui BNM, Oti­lia Dră­gu­ţa­nu, pri­e­te­nă cu soţia minis­tru­lui Lazăr, ne-a spus că dacă în acest an, fir­ma ei „Ber­li­z­zo Gro­up” – Ano­di­lia SRL nu a câş­ti­gat ten­de­rul, va încer­ca la anul să vină cu o ofer­tă mai bună. „Ade­vă­rul este că cole­gii care au fost în comi­sia de eva­lu­a­re de la PNUD sunt per­soa­ne pe care eu le cunosc şi nu pun nicio secun­dă la îndo­ia­lă impa­rţi­a­li­ta­tea lor. Am tota­lă încre­de­re faţă de cei care au fost în comi­sie. Res­pec­tiv, dacă nu noi am fost cei selec­ta­ţi, înseam­nă că cine­va din­tre cole­gii şi par­te­ne­rii noş­tri a avut o ofer­tă mai bună. Vom încer­ca la anul să pre­zen­tăm o ofer­tă mai bună. Atât pot să spun”, a expli­cat Oti­lia Dră­gu­ţa­nu.

Tatiana Lazăr: Nu credeam că am câştigat!

Tatia­na Lazăr recu­noa­ş­te că „Tatra-Bis” SRL nu a avut cel mai bun con­cept de orga­ni­za­re a Galei, însă susţi­ne că au fost cei mai buni la capi­to­lul preţ. „Nici eu nu am cre­zut că am câş­ti­gat! E clar că vouă vă pare abso­lut neîn­tâm­plă­toa­re ches­tia asta. Doar că soţul meu nu lucrea­ză la PNUD şi nu e pri­ma dată când câş­tig la ei. Da, înţe­leg că sunt nevas­ta lui Lazăr, dar ce să fac eu acum? Să stau în casă, să fur, ce tre­bu­ie să fac? Sunt zeci de ten­de­re la care par­ti­ci­păm. Eu sunt 50 la 50 în fir­mă cu pri­e­te­nul slo­vac şi el nu înţe­le­ge mul­te. Eu îi spun: Emi­li­an, nu are rost să par­ti­ci­păm la ten­de­rul de bile­te de la Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, că soţul va zice: „Tatra Bis” SRL – nu! Pen­tru că vor fi inter­pre­ta­te greşit lucru­ri­le. Emi­li­an nu cre­de şi spu­ne: tre­bu­ie să dăm, tre­bu­ie să dăm…”, a decla­rat Tatia­na Lazăr.

Afacerile familiei Lazăr conectate la firme offshore

Fir­me­le fami­li­ei Lazăr sunt înscri­se pe soţia sa, Tatia­na Lazăr, şi pe fiul lor, Mir­cea Lazăr, ambii fiind fon­da­to­ri în fir­me, dar şi par­te­ne­ri de afa­ce­ri cu câte­va com­pa­nii off-shore. În 2000, Vale­riu Lazăr a fon­dat Agenţia „Inte­l­li­gent Ser­vi­ces”, pe care, ulte­ri­or, a redenumit-o Soci­e­ta­tea Comer­ci­a­lă „Busi­ne­ss Inte­l­li­gent Ser­vi­ces” (BIS) SRL. Potri­vit Came­rei Înre­gis­tră­rii de Stat (CÎS), în cali­ta­te de fon­da­to­ri figu­rea­ză Liviu Gumo­vs­chi, cu cea mai mică cotă de par­ti­ci­pa­re, de 10 %, Tatia­na Lazăr cu 42 % şi fir­ma ÎCS „Max­bu­ry Corporation-M” SRL cu 48 %.

Fon­da­tor unic al ÎCS „Max­bu­ry Corporation-M” SRL este com­pa­nia bri­ta­ni­că „Max­bu­ry Cor­po­ra­tion LLP”, cu un capi­tal soci­al de 9,1 miloa­ne de lei. Infor­ma­ţi­i­le obţi­nu­te de la „Com­pa­nies Hou­se” — Agenţia Exe­cu­ti­vă de pe lân­gă Minis­te­rul Come­rţu­lui şi Indus­tri­ei din Marea Bri­ta­nie, o insti­tu­ţie simi­la­ră cu CÎS din R. Mol­do­va, ara­tă că, în cali­ta­te de acţio­na­ri la „Max­bu­ry Cor­po­ra­tion LLP”, sunt înre­gis­tra­te alte două fir­me offsho­re: High­te­ch Agen­cy LTD, cu sedi­ul în Beli­ze, şi Qua­dro Mana­ge­ment LTD, cu sedi­ul în insu­le­le Sey­che­l­les.

Firmele înregistrate pe aceeaşi adresă

Tot­o­da­tă, ÎCS „Max­bu­ry Corporation-M” SRL figu­rea­ză în cali­ta­te de fon­da­tor şi în alte două fir­me, unde fon­da­tor este şi Mir­cea Lazăr, fiul de 22 de ani al minis­tru­lui Eco­no­mi­ei. O rela­ţie apro­pi­a­tă din­tre afa­ce­ri­le fami­li­ei Lazăr şi fir­ma ÎCS „Max­bu­ry Corporation-M” SRL se expli­că şi prin fap­tul că sunt înre­gis­tra­te la ace­ea­şi adre­să din Chi­şi­nău, pe str.Bernardazzi 53, ap. 4. „Fir­ma Max­bu­ry e o temă apar­te. O să revin la aceas­tă temă după ce dis­cut cu ai mei”, ne-a spus Tatia­na Lazăr. Ulte­ri­or, a revint cu un mesaj: „Cred că mai mul­te infor­ma­ţii vă poa­te da Andrei Cri­gan, direc­to­rul BIS”.

„Eu ce pot să vă spun, ÎCS „Max­bu­ry Corporation-M” SRL este unul din­tre fon­da­to­rii noş­tri. Este un cli­ent al nos­tru. Noi sun­tem un grup de com­pa­nii. Este o for­mă ordi­na­ră de inves­ti­ţii cu un par­te­ne­ri­at. Ei ne ofe­ră finanţa­re şi nouă. Ce se refe­ră la BIS vă răs­pund. Ce se refe­ră la „Max­bu­ry Cor­po­ra­tion LLP”, încer­ca­ţi să afla­ţi voi, pen­tru că sun­teţi băieţi care faceţi inves­ti­ga­ţii şi aveţi acces la mul­te infor­ma­ţii. Suc­ces!”, a comen­tat Andrei Cri­gan, admi­nis­tra­to­rul de la „Busi­ne­ss Inte­l­li­gent Ser­vi­ces” SRL.

Ministrul Lazăr: Eu ce am cu lămuririle voastre?

Slo­va­cul Emi­li­an Dzu­gas, par­te­ne­rul de afa­ce­ri al Tatia­nei Lazăr, figu­rea­ză în cali­ta­te de fon­da­tor unic la fir­ma ÎCS „Emil&Ian Ser­vi­ce” SRL, care desfă­şoa­ră acti­vi­tă­ţi de pla­sa­re în câm­pul mun­cii a cetă­ţe­ni­lor în Mol­do­va şi în stră­i­nă­ta­te, ser­vi­cii hote­li­e­re şi de trans­port. Într-un raport de audit al Curţii de Con­tu­ri, efec­tu­at la Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, se ara­tă că „Audi­tul a con­sta­tat nere­gu­li la achi­zi­ţio­na­rea ser­vi­ci­i­lor de trans­port aeri­an de pasa­ge­ri, comi­se la anu­mi­te eta­pe ale pro­ce­su­lui de achi­zi­ţii, ceea ce nu exclu­de şi o posi­bi­lă favo­ri­za­re a agen­tu­lui eco­no­mic decla­rat câş­ti­gă­tor”. Am încer­cat să aflăm dacă agen­tul favo­ri­zat ar fi fir­ma turis­ti­că a Tatia­nei Lazăr sau al par­te­ne­ru­lui ei de afa­ce­ri.

„Dacă e vor­ba de trans­port, aso­ci­a­tul meu are o com­pa­nie de trans­port. Poa­te aşa ei au pres­tat ser­v­cii, dar Tatia­na Lazăr nu are nimic cu aceas­tă com­pa­nie”, spu­ne soţia minis­tru­lui. Con­tac­tat de ZdG, Emi­li­an Dzu­gas ne-a spus că fir­ma sa a înche­iat con­trac­te cu mai mul­te insti­tu­ţii de stat, însă pen­tru mai mul­te deta­lii să o con­tac­tăm pe admi­nis­tra­toa­rea de la ÎCS „Emil&Ian Ser­vi­ce” SRL, Nel­li Zas­tav­neţ­chi. „Da, noi am ofe­rit ser­vi­cii de trans­port Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei, însă nu de trans­port aeri­an. Am acor­dat ser­vi­cii de trans­port şi Par­la­men­tu­lui, chiar şi în 2011, când a venit la Chi­şi­nău vice­preşe­din­te­le SUA, Joe Biden. Totul s-a făcut prin lici­ta­ţii”, susţi­ne Zas­tav­neţ­chi.

Am încer­cat să dis­cu­tăm cu minis­trul Vale­riu Lazăr pen­tru a face niş­te pre­ci­ză­ri des­pre afa­ce­ri­le fami­li­ei sale în rela­ţia cu Minis­te­rul Eco­no­mi­ei. Con­tac­tat de ZdG, Lazăr ne-a răs­puns: „Eu ce am cu lămu­ri­ri­le voas­tre? Anu­me din per­spec­ti­va aces­tui arti­col, ne faceţi un demers în scris şi vă dăm un răs­puns în scris. Noi aşa pro­ce­dăm, ca să nu nime­rim în zona inter­pre­tă­ri­lor. Aşa e corect. Hai noroc!”.700-501


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

37 comentarii

 1. Guvern

  Un vice-prim minis­tru ar tre­bui sa intre­be con­du­ca­to­rii insti­tu­ti­i­lor de stat cum de se pri­mes­te ca un pen­sio­nar tre­cut de 80 ani,care nici macar nu stie sa spu­na buna ziua in lim­ba de stat,ocupa timp de 15 ani func­tia de inginer-sef interimar(caci n-are drep­tul sa ocu­pe de cea de inginer-sef)si care mai mult sta pe bule­tin iar Minis­te­rul muncii,din con­tul nos­tru, ii pla­tes­te buletinul.Va mai mira­ti de ce plea­ca tine­rii din tara cu asa conducere?Si asa cazu­ri sunt mul­te.

 2. p.s.

  D.Lazar n-are cind sa intre­be pe cole­gul sau de par­tid d.Sainciuc,pe direc­to­rul Insti­tu­tu­lui Economiei,care nu se stie cu ce se ocu­pa, des­pre hao­sul cu sala­ri­za­rea in tara cind un peda­gog sau un ingi­ner cu stu­dii supe­ri­oa­re au un sala­riu de 2-3 mii lei iar un sofer de tro­lei­bus 7-12 mii lei.Iata de ce sofe­rii de maxi-taxi,care au 5-6 mii lei spun ca “lucrea­za in pier­de­re” si cer taxa de 4-5 lei.Va mai mira­ti de ce in asa tara mica este asa mare infla­tie?

 3. Oleg

  Pai care e pro­ble­ma lici­ta­tia a fost facu­ta de PNUD care nu are nimic cu Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, ce e rau in asta nu prea inte­leg?????

 4. Petru

  Da Oleg are drep­ta­te, chiar daca cola­bo­rea­za cu ME, PNUD este o orga­ni­za­tie inter­na­tio­na­la, si sint sigur ca cind ase­me­nea orga­ni­za­ti­ii dau bani totul se face in cel mai trans­pa­rent mod.

 5. Marcel

  Toa­ta lumea stie ca sotia minis­tru­lui Lazar este om de afa­ce­ri, impor­tant este ca Lazar in decla­ra­ti de ave­re spe­ci­fi­ca ca sotia si fiul detin actiu­ni la aces­te com­pa­nii, nu a ascuns nimic nu????

 6. Elena

  Si de cind este o cri­ma sa par­ti­ci­pi la ase­me­nea lici­ta­tii sa le cisti­gi si sa ofe­ri ser­vi­ci­i­le pe care fir­ma ta le pres­tea­za????

 7. Cornelia

  Nu degea­ba s-a zis ca a fost orga­ni­zat un ten­der si prin urma­re cei mai buni au cisti­gat , ceea ce a fot tras­pa­rent si legi­bil , dea­ce­ea nu e nevo­ie de care­va abe­ra­tii pe cind con­di­ti­i­le com­pa­niei Tatia­nei Laza­ri au fost mult mai bene­fi­ce.

 8. Dumitru

  Pre­cum a si fost men­tio­nat coma­nia Tatia­nei Lazar a fost fon­da­ta inca in anul 2003 in par­te­ne­ri­at cu un inves­ti­tor strain ,pe par­cur­sul ani­lor aceas­ta a deti­nut un mare suc­ces si incre­de­re din par­tea bene­fi­ci­a­ri­lor si tren­dul a fost cisti­gat tot de ea ,inte­li­gen­ta dum­nea­ei nu tre­bu­ie abor­da­ta cu invi­die si gre­sit , dar de apre­ciat ca-i reu­seste foar­te bine in dome­ni­ul afa­ce­ri­lor.

 9. vaniusa

  Acest ten­der “orga­ni­zat de PNUD” a fost cisti­gat de cel care a scris spe­ci­fi­ca­ti­i­le teh­ni­ce si ulte­ri­or a recep­tio­nat ser­vi­cii si anu­me Agen­tia din sub­or­di­nea Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei !!!!!

 10. AEE

  lasa Lazar sa dea in scris expli­ca­tii ce a facut cu banii euro­pe­ni acor­da­ti Agen­ti­ei de Efi­cien­ta Ener­ge­ti­ce in suma de 100 mili­oa­ne lei. In loc sa intre­prin­da ceva con­cret si de folos pen­tru tara el a pus aces­te mili­oa­ne pe depo­zit la o ban­ca, ca mai apoi prin com­pa­ni­i­le soti­ei sa orga­ni­ze­ze dife­ri­te nimi­cu­ri pe pani mari.

 11. CATALIN

  Vad ca Lazar si-a pus ”avo­ca­ții” la trea­ba. E con­flict de inte­re­se dra­gii mei, par­ca nu se vede…se vede, cu ochiul liber. Asa fac afa­ce­ris­tii de la noi afa­ce­ri. Spa­la banii inves­ti­ti din afa­ra, ca la alt­ce­va nu-i duce capul… PNUD, da e orga­ni­za­tie inter­na­tio­na­la, dar ave­ti gri­ja sa vede­ti cine lucrea­za in aceas­ta (și alte ”orga­ni­za­tii inter­na­tio­na­le”), care sunt si ele pli­ne de fini, nana­si, cume­tri, cole­gi de par­tid și care sunt bîn­tu­i­te, in cazu­ri ca cel cu Las­zar, de tra­fic de influ­en­ta… Si in cazul lui Dra­gu­tan e ace­lași lucru, si-au impar­tit baie­tii sfe­re­le de influ­en­ta si azi cas­ti­gi tu, mai­ne eu, impor­tant e sa nu nime­reas­ca in ”zona” și la ”tor­bă” si alt­ci­ne­va, din afa­ra ”car­du­lui”… Cre­de­ti ca daca nu era Lazar minis­tru, mai pupa dna Lazar concursul…(licitatia)? Asa ca lasati-o mai moa­le, dlor ”avo­ca­te” si ”avo­ca­ti”

 12. iurie v,stiti,voi,care calailor din d.i.p.si penitenciare

  bra­vo cataline,doar puti­ni inte­leg cit de corup­ti si hoti sunt toti aces­ti minis­tri si ca sa nu ii numesct mai rau,tocmai de ace­ea cum vin la treuca,toti fiii si soti­i­le lor,devin pes­te noap­te mari oame­ni de afacere,de fapt sunt doar o acoperire,ei insi­si isi con­duc afacerile,ca pe fiii lor ton­ti nu ear duce capul la asa hotii!!!pe soti­ii nici atit!!!

 13. Frica-lui-Lazar

  Or e ta**it acest minis­tru, or se face prost. Cum dra­cu se pri­mes­te ca la toa­te ser­vi­ci­i­le ofe­ri­te sta­tu­lui au acces si cas­ti­ga numai fir­me­le lor. Ei ras­pund sim­plu ca au par­ti­ci­pat la lici­ta­tii si au cas­ti­gat.
  Acest minis­tru cu sui­tA LUI FACE PE TOTI PROSTI, O TARA o face proas­ta.
  Vreau sa fac public o nou­ta­te des­pre acest mize­ra­bil, min­ciu­nos si al dra­cu­lui minis­tru:
  Toa­te ten­de­re­le care tin de con­sul­tan­ta pen­tru minis­te­re, insti­tuii de stat etc., sunt cas­ti­ga­te tot de ace­le fir­me a lui Lazar.
  Cum se intim­pla asta Vale­rui?
  Ce ai aici de comen­tat?
  Stii numai a latra ore in sir in fata came­re­lor de luat vede­ri.
  R***** de Dra­gu­ta­nu sta pe sacul de bani si face pe “незнаю”, slu­jind RAIDERUL din toa­ta ras­pu­te­rea, fiind unul din cei mai fide­li ai lui.

 14. Mery,- adevarul pur si nimic mai mult!

  In UE toți func­țio­na­rii publi­ci sunt obli­gti sa declare tot veni­tul fami­li­ar, adi­ca sumar cu a soti­ei, con­tro­la­ti si con­cor­dat cu veni­tu­ri­le si decla­ra­ți­i­le fecio­ri­lor din afa­ce­ri, PT a exclu­de acțiu­ni­le de corup­ție si fra­u­de .
  La noi invers, totul se pune pe sea­ma soa­cre­lor pen­sio­na­re de 70-80 ani, soti­i­lor si fii­lor stu­den­ți sau care dea­bea au absol­vit vre-o facul­ta­te.
  Si toți se pre­fac ca e ok!
  PUSCARII SUNT PREA PUTINE IN MOLDOVA PT AI PUNE TOȚI HOTII IN LEGE, IAR JUSTIȚIA ESTE TOTAL CRIMINALA!
  MOLDOVA LEAC NU ARE!
  Numai Uni­rea cu Tara – Mamă Româ­nia ( cu o mul­ti­me de pus­ca­rii si case de nebi­ni) si un Vlad Tepes in frun­tea Țării poa­te sal­va pal­ma de pământ din­tre Put si Nis­tru!
  Fra­ti­lor , UNIRE! In suflet si in acțiu­ni!

 15. Olarasu N

  Nu am inte­les “unde se ascun­de” con­flic­tul de inte­re­se. Ca o fir­ma a caror fon­da­to­ri au tan­gen­te cu guver­nan­tii si par­ti­ci­pa la lici­ta­ti­i­le orga­ni­za­ti­i­lor euro­pe­ne atun­ci apar con­flic­te de inte­re­se ? Jur­na­lis­tii de la ZDG au ajuns la absurd, ori inves­ti­ga­ti ama­nun­tit ori nu mai face­ti dez­in­for­ma­ri. Pare­rea mea ca este un sim­plu arti­col facut la coman­da fara suport cu doar nis­te sim­ple con­sta­ta­ri si usoa­re alu­zii la posi­bi­le necon­for­mi­ta­ti pen­tru a sifo­na ima­gi­nea cui­va. Si cum dove­di­ti fap­tul ca fir­me­le men­tio­na­te sunt offsho­re, sau, eu fiind for­mat in alt dome­niu, daca sunt inre­gis­tra­te in regiu­ni­le res­pec­ti­ve devin auto­mat sus­cep­ti­bi­le de …

 16. Valeriu

  Auto­rul ari­co­lu­lui a evo­cat doar fap­te fara a le comen­ta.
  Acum fiti aten­ti la comen­ta­ri­i­le lui ola­ra­su, dumi­tru, cor­ne­lia, ele­na, mar­cel, petru si oleg care vor sa dilu­e­ze ade­va­rul dur evo­cat in arti­col.
  In rea­li­ta­te eu cred ca toti aces­ti indi­vi­zi sunt de fapt una si ace­ia­si per­soa­na.
  Aceas­ta este o stra­te­gie uti­li­za­ta cu suc­ces de mafi­o­tii din Repu­bli­ca Mol­do­va.

 17. Ella

  Vad ca zia­rul de gar­da nu are ceva mai bun de facut decit sa inven­te­ze bir­fe si sa se vire in via­ta oame­ni­lor doar ca sa faca apa­ren­te de “ziar” infor­mat si corect. Doar e clar fap­tul ca PNUD nu are nici o lega­tu­ra cu Minis­te­rul eco­no­mi­ei. E o tara libe­ra nu? Par­ti­ci­pa la lici­ta­tie cine poa­te si cine are dorin­ta. Ce vina au ei ca sunt cei mai buni? Si denu­mi­rea arti­co­lu­lui chiar e abu­r­da) Cica “Fir­me­le offsho­re ale fami­li­ei Lazar”…M-a facut sa rid) Zia­rul de Gar­da ar tre­bui sa se infor­meze mai intii des­pre ce scriu,dar nu sa com­pu­na arti­co­le din 2 bir­fe nasco­ci­te de cine­va.

 18. victor

  Nu este o nou­ta­te ca sotia lui Lazar este om de afa­ce­ri. Se stia demult. Infor­ma­tia este putin ero­na­ta. Nu exis­ta nici o pro­ba seri­oa­sa in sen­sul dat. In ori­ce caz nu am vazut nimic iesit din comun.

 19. Ilie

  Vad ca pen­tru cine­va deja a ince­put cam­pa­nia elec­to­ra­la si a ince­put a fabri­ca PR negru in adre­sa lui Lazar, eu de exem­plu cuget oame­nii dupa rea­li­za­ri si in cazul dat nu m-as lasa mani­pu­lat de zvo­nu­ri si bir­fe. Iar Lazar de cind il stiu a facut totul in favoa­rea sta­tu­lui si nici­o­da­ta nu a intre­prins nimic impo­tri­va RM.

 20. Adelina

  Dupa pare­rea mea aces­te insi­nu­a­ri Mocan-esti nu au nimic in comun cu realitatea,pentru ca fie­ca­re stim ca aces­te afa­ce­ri au ori­ci­ni lega­le si sunt inte­me­ia­te. Nu cred in aces­te acuzatii,mai ales ca argu­men­te­le care au fost adu­se sunt putin rele­van­te!!!

 21. vlad

  TREBUIE SĂ FIM IGNORANȚI SAU PROȘTI CA GARDUL;CA SĂ NU OBSEVĂM PORNIREA ACESTUI FURT DE ȚARĂ SUB O DENUMIRE CINICĂ Inte­l­le­get Ser­vi­ces!!!

 22. Valeriu

  Lazar can­d­va a facut o remar­ca: “Sa spu­na fie­ca­re om de afa­ce­ri din Mol­do­va cand si cum a cas­ti­gat pri­mul mili­on!”
  Sa spu­na Lazar, cand si cum a cas­ti­gat pri­mul mili­on (poa­te in tim­pul cand lucra la secu­ri­ta­te si in vir­tu­tea func­ti­ei pe care o deti­nea moni­to­ri­za oame­nii de afa­ce­ri?).
  Da se vede ca “am pus mana rana” din moment ce au apa­rut trei reac­tii bol­na­vi­cioa­se la remar­ca mea.

 23. pachiţa

  nouă nu ne rămâ­ne decât să ne bucu­răm că aleşii popo­ru­lui au aşa pitbu­l­li cu apu­că­tu­ri de afa­ce­ri. mai bine, într-adevăr şi le-ar ţine aca­să. este con­flict de inte­re­se, evi­dent. vin vân­ză­toa­re­le de pe tim­pu­ri sovi­e­ti­ce cu piro­joa­ce­le lor. de ce fir­ma­ce­le de PR au mono­po­li­zat indus­tria tra­du­ce­ri­lor şi o târâie niş­te oame­ni care nu au nimic în comun. asta mă doa­re, să şi le ţie dori­ne­ii în lesă aca­să.

 24. Radu Marian

  ZdG, vă admir foar­te mult, și în spe­cial inves­ti­ga­ți­i­le voas­tre și cred în con­ti­nu­a­re că sun­te­ți inde­pen­den­ți și impar­ți­a­li, DAR
  ați dat-o în bară cu inves­ti­ga­ția dată! Nu văd nimic sus­pect aici, mai ales că aces­te com­pa­nii de care vor­bi­ți sunt cunos­cut pen­tru pro­fe­sio­na­lis­mul lor! Nu înseam­nă că lumea ar tre­bui să nu facă afa­ce­ri deloc dacă au ca soți sau rude func­țio­na­ri publi­ci!!
  Tare vreau să nu vă com­pro­mi­te­ți cu arti­co­lul ăsta!
  suc­ces

 25. IMPORTANT

  UN SINGUR DETALIU , EA (adi­ka sotia sa) nu cre­dea ca va cisti­ga !!!!!! si MINUNE a cisti­gat, xxxx…

 26. Ovidiu

  Va tre­ce si asta ca ziua de ieri… Doar putem pre­su­pu­ne ce fur­tu­ri vor urma dupa aso­ci­e­re….. Aco­lo cio­la­nul va fi mai gras.

 27. Legendarus

  Lazar şi eco­no­mia

  Decând Lazar e minis­tru
  De eco­no­mie
  De la Prut pîna la Nistrru-i
  Dub­la sara­cie

  De când Lazar e şi vice
  Pes­te Prim-ministru
  Prețurile-n loc sa pice
  Au agu­ns sinis­tre

  La putere-i KaGeBe-ul-
  Mafie obs­cu­ra
  Ţara mea avînd tupe­ul
  De ai da şi c…l

  La putere-s Pla­ho­t­niu­cii
  Ghim­pii şi Fila­tii
  Ţara – cracaneaza-ți bucii
  Sla­bii , inge­ta­tii…

  Sa te aiba domnii laza­ri
  Liber rela­x­sa­ta…
  Din *nads­tro­ica* pîna-n bazis
  Suplu refor­ma­ta …

 28. O

  Aceas­ta inves­ti­ga­tie e una de sla­ba cali­ta­te si se rezu­ma la o sim­pla spe­cu­la­tie care nu demon­strea­ză nimic. Cunoaș­tem cu toții prin­ci­pi­ul nevi­no­va­ti­ei pana la dova­da con­tra­ri­u­lui. Dacă as fi in locul jur­na­lis­ti­lor as cere acces la docu­men­te­le achi­zi­ti­i­lor res­pec­ti­ve des­fă­șu­ra­te de minis­ter in baza legii cu pri­vi­re la acce­sul la docu­men­te publi­ce, as ana­li­za caie­te­le de sar­ci­ni, ofer­te­le, rapoar­te­le comi­si­i­lor de eva­lu­a­re, con­trac­te­le si atun­ci as putea tra­ge care­va con­clu­zii. Pana atun­ci aceas­ta inves­ti­ga­tie nu are nici o valoa­re. Dar banu­iesc ca asta e prea mare efort pen­tru un jur­na­list, deci e mult mai sim­plu sa faci spe­cu­la­tii de genul aces­tui arti­col. In plus, in vir­tu­tea expe­rien­tei mele in achi­zi­ții in cadrul unor orga­ni­za­ții inter­națio­na­le in Mol­do­va, pot sa va spun ca Tatra Bis si Ano­di­lia sant une­le din foar­te puti­ne fir­me care ofe­ră ser­vi­cii de logis­ti­ca a eve­ni­men­te­lor in Mol­do­va

 29. Cetateanul RM

  Chiar si Miha­il Măciu­că, orga­ni­za­to­rul ten­de­ru­lui de la PNUD va decla­ra ca lici­ta­ti­i­le au fost efec­tu­a­te corect iar voi nu va pute­ti linish­ti!
  Mai Iurie San­du­ta hai ince­ta­ti sa vede­ti Hoti in toa­ta lumea de la Guver­na­re.

 30. aglaia

  „Nu am făcut secret din asta. Din 1992 şi până în 1994 am făcut cur­su­ri spe­ci­a­le şi am fost ofi­ţer în cadrul Minis­te­ru­lui Secu­ri­tă­ţii Naţio­na­le (MSN). După cum se ştie des­pre cei care au acti­vat în secu­ri­ta­te, „bâvşih cekis­tov ne bâva­et” (foş­ti secu­ri­ş­ti nu exis­tă – n.r.)”, a decla­rat Lazăr, în cadrul unei emi­siu­ni tele­vi­za­te.

 31. O

  Încă oda­tă – o inves­ti­ga­tie necon­clu­den­ta, cu un titlu care are sco­pul de a indu­ce citi­to­rii in eroa­re (vezi “pe banii euro­pe­ni­lor”) o mos­tra de jur­na­lism care încear­că sa mas­che­ze lip­sa de pro­fe­sio­na­lism cu sche­me, teo­rii a con­spi­ra­ti­ei, offshore-uri, etc.
  Per­so­nal îmi dis­pla­ce Lazar ca func­țio­nar public si sant sigur ca exis­ta mul­tă corup­ție in dome­ni­ul pe care îl ges­tio­nea­ză, dar dacă vrem sa lup­tam cu corup­ție avem nevo­ie de inves­ti­ga­tii ade­vă­ra­te cali­ta­tea căro­ra sa per­mi­tă si auto­ri­tă­ți­lor rele­van­te sa nu aibă alta ieși­re decât sa se auto­se­si­ze­ze, ca de alt­fel cei viza­ti vor rade de așa arti­co­le si vor mer­ge mai depar­te

 32. O

  Vica, dacă nu ai înțe­les din pri­ma, mai încerc o data spe­cial pen­tru tine 🙂
  Acest arti­col pre­tin­de a fi unul de inves­ti­ga­tie. Sco­pul unei inves­ti­ga­tii e sa scoa­tă la ive­a­lă nere­gu­li, cri­me si pe auto­rii aces­to­ra. Titlul arti­co­lu­lui suge­rea­ză nere­gu­li când zice “afa­ce­ri pe banii euro­pe­ni­lor”. Dar arti­co­lul in sine nu adu­ce nici o dova­da a care­va nere­gu­li. Fap­tul ca Tatra-bis a câști­gat ten­de­re nu înseam­nă abso­lut nimic ile­gal, pana nu se demon­strea­ză con­tra­ri­ul. Eu nu exclud ca exis­ta nere­gu­li, dar jur­na­lis­tul in cau­za, din păca­te, nu ne adu­ce nici o dova­da. In comen­ta­ri­i­le mele de mai sus eu i-am suge­rat unde sa cau­te dovezi, dacă nu-i este lene.
  Ca sa te linis­tesc