Firmele offshore şi afacerile de familie ale ministrului Lazăr, pe bani europeni

452-tatiana-lazar1Fir­mele fami­liei Lazăr au ofe­rit mai multe ser­v­cii con­tra plată insti­tu­ţi­i­lor de stat, inclu­siv Minis­te­ru­lui Eco­no­miei, CCCEC-ului, Minis­te­ru­lui Teh­no­lo­giei Infor­ma­ţiei şi Comu­ni­ca­ţi­i­lor. Recent, firma „Tatra-Bis” SRL, fon­da­toa­rea căreia este şi Tatiana Lazăr, soţia viceprim-ministrului Vale­riu Lazăr, a fost desem­nată câş­ti­gă­toa­rea unui ten­der,Cisco 640-692
ofe­rind logis­tica nece­sară unui eve­ni­ment orga­ni­zat de Minis­te­rul Eco­no­miei şi de Agenţia pen­tru Efi­cienţă Ener­ge­tică, cu supor­tul finan­ciar al Uniu­nii Euro­pene.

Firma de turism şi de orga­ni­zare a eve­ni­men­te­lor „Tatra-Bis” SRL a fost fon­dată în 2003 de către slo­va­cul Emi­lian Dzu­gas – 50% şi de către Tatiana Lazăr, soţia minis­tru­lui Eco­no­miei, care deţine cota de par­ti­ci­pare de 50%. În 2010, această com­pa­nie a acor­dat ser­vi­cii de orga­ni­zare a eve­ni­men­te­lor pen­tru CCCEC, care desfă­şura un pro­iect în par­te­ne­riat cu Ser­vi­ciul Gră­ni­ceri al Ucrai­nei, cu susţi­ne­rea finan­ci­ară a Misiu­nii Uniu­nii Euro­pene de asis­tenţă la fron­ti­era între Mol­dova şi Ucraina.

De la înce­pu­tul anu­lui 2013, „Tatra-Bis” SRL a câş­ti­gat mai multe ten­dere anu­nţate de către Pro­gra­mul Naţiu­ni­lor Unite pen­tru Dezvol­tare (PNUD), un orga­nism sub­si­diar al Orga­ni­za­ţiei Naţiu­ni­lor Unite. În apri­lie 2013, firma fami­liei Lazăr a câş­ti­gat un pro­iect în valoare de 200 mii de lei pen­tru orga­ni­za­rea unui trai­ning, iar pe 2 — 6 decem­brie 2013 a acor­dat ser­vi­cii de logis­tică pen­tru o vizită de stu­diu în Litu­a­nia, orga­ni­zată din fon­duri admi­nis­trate de PNUD.

452-Gala-premiilor-undp-orgLupta dintre soţia guvernatorului BNM şi soţia ministrului Economiei

Pe 6 decem­brie 2013, Minis­te­rul Eco­no­miei şi Agenţia pen­tru Efi­cienţă Ener­ge­tică a orga­ni­zat „Gala Mol­dova Eco-Energetică”, edi­ţia 2013, cel mai mare con­curs de pre­mi­ere a ini­ţi­a­ti­ve­lor de suc­ces în sec­to­rul ener­giei rege­ne­ra­bile. La eve­ni­ment au par­ti­ci­pat peste 300 de invi­taţi, repre­zen­tanţi ai con­du­ce­rii de vârf a R. Mol­dova, mini­ş­tri, amba­sa­dori, repre­zen­tanţi ai orga­ni­za­ţi­i­lor inter­na­ţio­nale, sec­to­ru­lui pri­vat, mediu­lui aca­de­mic şi soci­e­tă­ţii civile. Desfă­şu­ra­rea eve­ni­men­tu­lui a fost finanţată de Uniu­nea Euro­peană, cofi­nanţa­tor fiind PNUD Mol­dova.

Pen­tru orga­ni­za­rea logis­tică a Galei, pe 3 octom­brie, PNUD a ini­ţiat un con­curs. Până pe 16 octom­brie, mai multe firme urmau să-şi depună ofer­tele pen­tru a câş­tiga acest ten­der. În cursă s-au înscris trei firme. Una din­tre aces­tea este com­pa­nia de tra­du­cere şi orga­ni­zare a eve­ni­men­te­lor „Ber­li­zzo Group” – Ano­di­lia SRL, con­dusă de Oti­lia Dră­gu­ţanu, soţia guver­na­to­ru­lui Băn­cii Naţio­nale, Dorin Dră­gu­ţanu, care mai figu­rează în cali­tate de fon­da­tor la încă 4 firme. O altă firmă par­ti­ci­pantă la ten­der a fost „Tatra-Bis” SRL, fon­dată de Tatiana Lazăr.

Firma familiei Lazăr, câştigătoare

În final, „Tatra-Bis” SRL a fost desem­nată câş­ti­gă­toare a ten­de­ru­lui în sumă de 28,2 mii USD, echi­va­len­tul a 366 mii lei, pen­tru a acorda logis­tica nece­sară bunei desfă­şu­rări a Galei orga­ni­zate de Minis­te­rul Eco­no­miei. Am încer­cat să aflăm dacă este vorba de un con­flict de inte­rese. „La ten­der au par­ti­ci­pat trei firme. „Tatra-Bis” a avut cea mai bună ofertă şi a câş­ti­gat. Ten­de­rul este exe­cu­tat con­form con­di­ţi­i­lor de pro­cu­rare vala­bile la PNUD. Con­form con­di­ţi­i­lor noas­tre, ar fi vorba de un con­flict de inte­rese în cazul în care echipa de eva­lu­are ar avea careva atri­bu­ţii la com­pa­nia res­pec­tivă. Nimeni de la noi nu are nicio tan­genţă. În plus, a fost şi cea mai bună ofertă. Noi am dis­cu­tat pro­blema res­pec­tivă. Ne-am pus această între­bare îna­inte de ten­der. De comun acord s-a ajuns la con­clu­zia că nu este rele­vant pen­tru noi”, a decla­rat Mihail Măciucă, orga­ni­za­to­rul ten­de­ru­lui de la PNUD.

452-otilia_dragutanuSoţia guver­na­to­ru­lui BNM, Oti­lia Dră­gu­ţanu, pri­e­tenă cu soţia minis­tru­lui Lazăr, ne-a spus că dacă în acest an, firma ei „Ber­li­zzo Group” – Ano­di­lia SRL nu a câş­ti­gat ten­de­rul, va încerca la anul să vină cu o ofertă mai bună. „Ade­vă­rul este că cole­gii care au fost în comi­sia de eva­lu­are de la PNUD sunt per­soane pe care eu le cunosc şi nu pun nicio secundă la îndo­ială impa­rţi­a­li­ta­tea lor. Am totală încre­dere faţă de cei care au fost în comi­sie. Res­pec­tiv, dacă nu noi am fost cei selec­taţi, înseamnă că cineva din­tre cole­gii şi par­te­ne­rii noş­tri a avut o ofertă mai bună. Vom încerca la anul să pre­zen­tăm o ofertă mai bună. Atât pot să spun”, a expli­cat Oti­lia Dră­gu­ţanu.

Tatiana Lazăr: Nu credeam că am câştigat!

Tatiana Lazăr recu­noa­şte că „Tatra-Bis” SRL nu a avut cel mai bun con­cept de orga­ni­zare a Galei, însă susţine că au fost cei mai buni la capi­to­lul preţ. „Nici eu nu am cre­zut că am câş­ti­gat! E clar că vouă vă pare abso­lut neîn­tâm­plă­toare ches­tia asta. Doar că soţul meu nu lucrează la PNUD şi nu e prima dată când câş­tig la ei. Da, înţe­leg că sunt nevasta lui Lazăr, dar ce să fac eu acum? Să stau în casă, să fur, ce tre­buie să fac? Sunt zeci de ten­dere la care par­ti­ci­păm. Eu sunt 50 la 50 în firmă cu pri­e­te­nul slo­vac şi el nu înţe­lege multe. Eu îi spun: Emi­lian, nu are rost să par­ti­ci­păm la ten­de­rul de bilete de la Minis­te­rul Eco­no­miei, că soţul va zice: „Tatra Bis” SRL – nu! Pen­tru că vor fi inter­pre­tate greşit lucru­rile. Emi­lian nu crede şi spune: tre­buie să dăm, tre­buie să dăm…”, a decla­rat Tatiana Lazăr.

Afacerile familiei Lazăr conectate la firme offshore

Fir­mele fami­liei Lazăr sunt înscrise pe soţia sa, Tatiana Lazăr, şi pe fiul lor, Mir­cea Lazăr, ambii fiind fon­da­tori în firme, dar şi par­te­neri de afa­ceri cu câteva com­pa­nii off-shore. În 2000, Vale­riu Lazăr a fon­dat Agenţia „Inte­l­li­gent Ser­vi­ces”, pe care, ulte­rior, a redenumit-o Soci­e­ta­tea Comer­ci­ală „Busi­ness Inte­l­li­gent Ser­vi­ces” (BIS) SRL. Potri­vit Came­rei Înre­gis­tră­rii de Stat (CÎS), în cali­tate de fon­da­tori figu­rează Liviu Gumo­vs­chi, cu cea mai mică cotă de par­ti­ci­pare, de 10 %, Tatiana Lazăr cu 42 % şi firma ÎCS „Max­bury Corporation-M” SRL cu 48 %.

Fon­da­tor unic al ÎCS „Max­bury Corporation-M” SRL este com­pa­nia bri­ta­nică „Max­bury Cor­po­ra­tion LLP”, cu un capi­tal social de 9,1 miloane de lei. Infor­ma­ţi­ile obţi­nute de la „Com­pa­nies House” — Agenţia Exe­cu­tivă de pe lângă Minis­te­rul Come­rţu­lui şi Indus­triei din Marea Bri­ta­nie, o insti­tu­ţie simi­lară cu CÎS din R. Mol­dova, arată că, în cali­tate de acţio­nari la „Max­bury Cor­po­ra­tion LLP”, sunt înre­gis­trate alte două firme offshore: High­tech Agency LTD, cu sediul în Belize, şi Qua­dro Mana­ge­ment LTD, cu sediul în insu­lele Sey­che­l­les.

Firmele înregistrate pe aceeaşi adresă

Tot­o­dată, ÎCS „Max­bury Corporation-M” SRL figu­rează în cali­tate de fon­da­tor şi în alte două firme, unde fon­da­tor este şi Mir­cea Lazăr, fiul de 22 de ani al minis­tru­lui Eco­no­miei. O rela­ţie apro­pi­ată din­tre afa­ce­rile fami­liei Lazăr şi firma ÎCS „Max­bury Corporation-M” SRL se explică şi prin fap­tul că sunt înre­gis­trate la ace­eaşi adresă din Chi­şi­nău, pe str.Bernardazzi 53, ap. 4. „Firma Max­bury e o temă aparte. O să revin la această temă după ce dis­cut cu ai mei”, ne-a spus Tatiana Lazăr. Ulte­rior, a revint cu un mesaj: „Cred că mai multe infor­ma­ţii vă poate da Andrei Cri­gan, direc­to­rul BIS”.

„Eu ce pot să vă spun, ÎCS „Max­bury Corporation-M” SRL este unul din­tre fon­da­to­rii noş­tri. Este un cli­ent al nos­tru. Noi sun­tem un grup de com­pa­nii. Este o formă ordi­nară de inves­ti­ţii cu un par­te­ne­riat. Ei ne oferă finanţare şi nouă. Ce se referă la BIS vă răs­pund. Ce se referă la „Max­bury Cor­po­ra­tion LLP”, încer­caţi să aflaţi voi, pen­tru că sun­teţi băieţi care faceţi inves­ti­ga­ţii şi aveţi acces la multe infor­ma­ţii. Suc­ces!”, a comen­tat Andrei Cri­gan, admi­nis­tra­to­rul de la „Busi­ness Inte­l­li­gent Ser­vi­ces” SRL.

Ministrul Lazăr: Eu ce am cu lămuririle voastre?

Slo­va­cul Emi­lian Dzu­gas, par­te­ne­rul de afa­ceri al Tatia­nei Lazăr, figu­rează în cali­tate de fon­da­tor unic la firma ÎCS „Emil&Ian Ser­vice” SRL, care desfă­şoară acti­vi­tăţi de pla­sare în câm­pul mun­cii a cetă­ţe­ni­lor în Mol­dova şi în stră­i­nă­tate, ser­vi­cii hote­li­ere şi de trans­port. Într-un raport de audit al Curţii de Con­turi, efec­tuat la Minis­te­rul Eco­no­miei, se arată că „Audi­tul a con­sta­tat nere­guli la achi­zi­ţio­na­rea ser­vi­ci­i­lor de trans­port aerian de pasa­geri, comise la anu­mite etape ale pro­ce­su­lui de achi­zi­ţii, ceea ce nu exclude şi o posi­bilă favo­ri­zare a agen­tu­lui eco­no­mic decla­rat câş­ti­gă­tor”. Am încer­cat să aflăm dacă agen­tul favo­ri­zat ar fi firma turis­tică a Tatia­nei Lazăr sau al par­te­ne­ru­lui ei de afa­ceri.

„Dacă e vorba de trans­port, aso­ci­a­tul meu are o com­pa­nie de trans­port. Poate aşa ei au pres­tat ser­v­cii, dar Tatiana Lazăr nu are nimic cu această com­pa­nie”, spune soţia minis­tru­lui. Con­tac­tat de ZdG, Emi­lian Dzu­gas ne-a spus că firma sa a înche­iat con­tracte cu mai multe insti­tu­ţii de stat, însă pen­tru mai multe deta­lii să o con­tac­tăm pe admi­nis­tra­toa­rea de la ÎCS „Emil&Ian Ser­vice” SRL, Nelli Zas­tav­neţ­chi. „Da, noi am ofe­rit ser­vi­cii de trans­port Minis­te­ru­lui Eco­no­miei, însă nu de trans­port aerian. Am acor­dat ser­vi­cii de trans­port şi Par­la­men­tu­lui, chiar şi în 2011, când a venit la Chi­şi­nău vice­preşe­din­tele SUA, Joe Biden. Totul s-a făcut prin lici­ta­ţii”, susţine Zas­tav­neţ­chi.

Am încer­cat să dis­cu­tăm cu minis­trul Vale­riu Lazăr pen­tru a face nişte pre­ci­zări des­pre afa­ce­rile fami­liei sale în rela­ţia cu Minis­te­rul Eco­no­miei. Con­tac­tat de ZdG, Lazăr ne-a răs­puns: „Eu ce am cu lămu­ri­rile voas­tre? Anume din per­spec­tiva aces­tui arti­col, ne faceţi un demers în scris şi vă dăm un răs­puns în scris. Noi aşa pro­ce­dăm, ca să nu nime­rim în zona inter­pre­tă­ri­lor. Aşa e corect. Hai noroc!”.700-501


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

 • Guvern

  Un vice-prim minis­tru ar tre­bui sa intrebe con­du­ca­to­rii insti­tu­ti­i­lor de stat cum de se pri­meste ca un pen­sio­nar tre­cut de 80 ani,care nici macar nu stie sa spuna buna ziua in limba de stat,ocupa timp de 15 ani func­tia de inginer-sef interimar(caci n-are drep­tul sa ocupe de cea de inginer-sef)si care mai mult sta pe bule­tin iar Minis­te­rul muncii,din con­tul nos­tru, ii pla­teste buletinul.Va mai mirati de ce pleaca tine­rii din tara cu asa conducere?Si asa cazuri sunt multe.

 • p.s.

  D.Lazar n-are cind sa intrebe pe cole­gul sau de par­tid d.Sainciuc,pe direc­to­rul Insti­tu­tu­lui Economiei,care nu se stie cu ce se ocupa, des­pre hao­sul cu sala­ri­za­rea in tara cind un peda­gog sau un ingi­ner cu stu­dii supe­ri­oare au un sala­riu de 2-3 mii lei iar un sofer de tro­lei­bus 7-12 mii lei.Iata de ce sofe­rii de maxi-taxi,care au 5-6 mii lei spun ca “lucreaza in pier­dere” si cer taxa de 4-5 lei.Va mai mirati de ce in asa tara mica este asa mare infla­tie?

 • Oleg

  Pai care e pro­blema lici­ta­tia a fost facuta de PNUD care nu are nimic cu Minis­te­rul Eco­no­miei, ce e rau in asta nu prea inte­leg?????

 • Petru

  Da Oleg are drep­tate, chiar daca cola­bo­reaza cu ME, PNUD este o orga­ni­za­tie inter­na­tio­nala, si sint sigur ca cind ase­me­nea orga­ni­za­tiii dau bani totul se face in cel mai trans­pa­rent mod.

 • Mar­cel

  Toata lumea stie ca sotia minis­tru­lui Lazar este om de afa­ceri, impor­tant este ca Lazar in decla­rati de avere spe­ci­fica ca sotia si fiul detin actiuni la aceste com­pa­nii, nu a ascuns nimic nu????

 • Elena

  Si de cind este o crima sa par­ti­cipi la ase­me­nea lici­ta­tii sa le cistigi si sa oferi ser­vi­ci­ile pe care firma ta le pres­teaza????

 • Cor­ne­lia

  Nu degeaba s-a zis ca a fost orga­ni­zat un ten­der si prin urmare cei mai buni au cisti­gat , ceea ce a fot tras­pa­rent si legi­bil , dea­ceea nu e nevoie de careva abe­ra­tii pe cind con­di­ti­ile com­pa­niei Tatia­nei Lazari au fost mult mai bene­fice.

 • Dumi­tru

  Pre­cum a si fost men­tio­nat coma­nia Tatia­nei Lazar a fost fon­data inca in anul 2003 in par­te­ne­riat cu un inves­ti­tor strain ,pe par­cur­sul ani­lor aceasta a deti­nut un mare suc­ces si incre­dere din par­tea bene­fi­ci­a­ri­lor si tren­dul a fost cisti­gat tot de ea ,inte­li­genta dum­neaei nu tre­buie abor­data cu invi­die si gre­sit , dar de apre­ciat ca-i reu­seste foarte bine in dome­niul afa­ce­ri­lor.

 • vani­usa

  Acest ten­der “orga­ni­zat de PNUD” a fost cisti­gat de cel care a scris spe­ci­fi­ca­ti­ile teh­nice si ulte­rior a recep­tio­nat ser­vi­cii si anume Agen­tia din sub­or­di­nea Minis­te­ru­lui Eco­no­miei !!!!!

 • AEE

  lasa Lazar sa dea in scris expli­ca­tii ce a facut cu banii euro­peni acor­dati Agen­tiei de Efi­cienta Ener­ge­tice in suma de 100 mili­oane lei. In loc sa intre­prinda ceva con­cret si de folos pen­tru tara el a pus aceste mili­oane pe depo­zit la o banca, ca mai apoi prin com­pa­ni­ile sotiei sa orga­ni­zeze dife­rite nimi­curi pe pani mari.

 • CATALIN

  Vad ca Lazar si-a pus ”avo­ca­ții” la treaba. E con­flict de inte­rese dra­gii mei, parca nu se vede…se vede, cu ochiul liber. Asa fac afa­ce­ris­tii de la noi afa­ceri. Spala banii inves­titi din afara, ca la alt­ceva nu-i duce capul… PNUD, da e orga­ni­za­tie inter­na­tio­nala, dar aveti grija sa vedeti cine lucreaza in aceasta (și alte ”orga­ni­za­tii inter­na­tio­nale”), care sunt si ele pline de fini, nanasi, cume­tri, colegi de par­tid și care sunt bîn­tu­ite, in cazuri ca cel cu Las­zar, de tra­fic de influ­enta… Si in cazul lui Dra­gu­tan e ace­lași lucru, si-au impar­tit baie­tii sfe­rele de influ­enta si azi cas­tigi tu, maine eu, impor­tant e sa nu nime­reasca in ”zona” și la ”torbă” si alt­ci­neva, din afara ”car­du­lui”… Cre­deti ca daca nu era Lazar minis­tru, mai pupa dna Lazar concursul…(licitatia)? Asa ca lasati-o mai moale, dlor ”avo­cate” si ”avo­cati”

 • iurie v,stiti,voi,care cala­i­lor din d.i.p.si peni­ten­ci­are

  bravo cataline,doar putini inte­leg cit de corupti si hoti sunt toti acesti minis­tri si ca sa nu ii numesct mai rau,tocmai de aceea cum vin la treuca,toti fiii si soti­ile lor,devin peste noapte mari oameni de afacere,de fapt sunt doar o acoperire,ei insisi isi con­duc afacerile,ca pe fiii lor tonti nu ear duce capul la asa hotii!!!pe sotiii nici atit!!!

 • Frica-lui-Lazar

  Or e ta**it acest minis­tru, or se face prost. Cum dracu se pri­meste ca la toate ser­vi­ci­ile ofe­rite sta­tu­lui au acces si cas­tiga numai fir­mele lor. Ei ras­pund sim­plu ca au par­ti­ci­pat la lici­ta­tii si au cas­ti­gat.
  Acest minis­tru cu suitA LUI FACE PE TOTI PROSTI, O TARA o face proasta.
  Vreau sa fac public o nou­tate des­pre acest mize­ra­bil, min­ciu­nos si al dra­cu­lui minis­tru:
  Toate ten­de­rele care tin de con­sul­tanta pen­tru minis­tere, insti­tuii de stat etc., sunt cas­ti­gate tot de acele firme a lui Lazar.
  Cum se intim­pla asta Vale­rui?
  Ce ai aici de comen­tat?
  Stii numai a latra ore in sir in fata came­re­lor de luat vederi.
  R***** de Dra­gu­tanu sta pe sacul de bani si face pe “незнаю”, slu­jind RAIDERUL din toata ras­pu­te­rea, fiind unul din cei mai fideli ai lui.

 • Mery,- ade­va­rul pur si nimic mai mult!

  In UE toți func­țio­na­rii publici sunt obli­gti sa declare tot veni­tul fami­liar, adica sumar cu a sotiei, con­tro­lati si con­cor­dat cu veni­tu­rile si decla­ra­ți­ile fecio­ri­lor din afa­ceri, PT a exclude acțiu­nile de corup­ție si fra­ude .
  La noi invers, totul se pune pe seama soa­cre­lor pen­sio­nare de 70-80 ani, soti­i­lor si fii­lor stu­denți sau care dea­bea au absol­vit vre-o facul­tate.
  Si toți se pre­fac ca e ok!
  PUSCARII SUNT PREA PUTINE IN MOLDOVA PT AI PUNE TOȚI HOTII IN LEGE, IAR JUSTIȚIA ESTE TOTAL CRIMINALA!
  MOLDOVA LEAC NU ARE!
  Numai Uni­rea cu Tara – Mamă Româ­nia ( cu o mul­time de pus­ca­rii si case de nebini) si un Vlad Tepes in frun­tea Țării poate salva palma de pământ din­tre Put si Nis­tru!
  Fra­ti­lor , UNIRE! In suflet si in acțiuni!

 • Ola­rasu N

  Nu am inte­les “unde se ascunde” con­flic­tul de inte­rese. Ca o firma a caror fon­da­tori au tan­gente cu guver­nan­tii si par­ti­cipa la lici­ta­ti­ile orga­ni­za­ti­i­lor euro­pene atunci apar con­flicte de inte­rese ? Jur­na­lis­tii de la ZDG au ajuns la absurd, ori inves­ti­gati ama­nun­tit ori nu mai faceti dez­in­for­mari. Pare­rea mea ca este un sim­plu arti­col facut la comanda fara suport cu doar niste sim­ple con­sta­tari si usoare alu­zii la posi­bile necon­for­mi­tati pen­tru a sifona ima­gi­nea cuiva. Si cum dove­diti fap­tul ca fir­mele men­tio­nate sunt offshore, sau, eu fiind for­mat in alt dome­niu, daca sunt inre­gis­trate in regiu­nile res­pec­tive devin auto­mat sus­cep­ti­bile de …

 • Ovi­diu

  GASCA!
  Dle Irie Leanca – treziti-Va!

 • Vale­riu

  Auto­rul ari­co­lu­lui a evo­cat doar fapte fara a le comenta.
  Acum fiti atenti la comen­ta­ri­ile lui ola­rasu, dumi­tru, cor­ne­lia, elena, mar­cel, petru si oleg care vor sa dilu­eze ade­va­rul dur evo­cat in arti­col.
  In rea­li­tate eu cred ca toti acesti indi­vizi sunt de fapt una si ace­iasi per­soana.
  Aceasta este o stra­te­gie uti­li­zata cu suc­ces de mafi­o­tii din Repu­blica Mol­dova.

 • Ella

  Vad ca zia­rul de garda nu are ceva mai bun de facut decit sa inven­teze birfe si sa se vire in viata oame­ni­lor doar ca sa faca apa­rente de “ziar” infor­mat si corect. Doar e clar fap­tul ca PNUD nu are nici o lega­tura cu Minis­te­rul eco­no­miei. E o tara libera nu? Par­ti­cipa la lici­ta­tie cine poate si cine are dorinta. Ce vina au ei ca sunt cei mai buni? Si denu­mi­rea arti­co­lu­lui chiar e abu­rda) Cica “Fir­mele offshore ale fami­liei Lazar”…M-a facut sa rid) Zia­rul de Garda ar tre­bui sa se infor­meze mai intii des­pre ce scriu,dar nu sa com­puna arti­cole din 2 birfe nasco­cite de cineva.

 • vic­tor

  Nu este o nou­tate ca sotia lui Lazar este om de afa­ceri. Se stia demult. Infor­ma­tia este putin ero­nata. Nu exista nici o proba seri­oasa in sen­sul dat. In orice caz nu am vazut nimic iesit din comun.

 • Ilie

  Vad ca pen­tru cineva deja a ince­put cam­pa­nia elec­to­rala si a ince­put a fabrica PR negru in adresa lui Lazar, eu de exem­plu cuget oame­nii dupa rea­li­zari si in cazul dat nu m-as lasa mani­pu­lat de zvo­nuri si birfe. Iar Lazar de cind il stiu a facut totul in favoa­rea sta­tu­lui si nici­o­data nu a intre­prins nimic impo­triva RM.

 • Ade­lina

  Dupa pare­rea mea aceste insi­nu­ari Mocan-esti nu au nimic in comun cu realitatea,pentru ca fie­care stim ca aceste afa­ceri au ori­cini legale si sunt inte­me­iate. Nu cred in aceste acuzatii,mai ales ca argu­men­tele care au fost aduse sunt putin rele­vante!!!

 • vlad

  TREBUIE SĂ FIM IGNORANȚI SAU PROȘTI CA GARDUL;CA SĂ NU OBSEVĂM PORNIREA ACESTUI FURT DE ȚARĂ SUB O DENUMIRE CINICĂ Inte­l­le­get Ser­vi­ces!!!

 • Vale­riu

  Lazar can­dva a facut o remarca: “Sa spuna fie­care om de afa­ceri din Mol­dova cand si cum a cas­ti­gat pri­mul milion!”
  Sa spuna Lazar, cand si cum a cas­ti­gat pri­mul milion (poate in tim­pul cand lucra la secu­ri­tate si in vir­tu­tea func­tiei pe care o deti­nea moni­to­riza oame­nii de afa­ceri?).
  Da se vede ca “am pus mana rana” din moment ce au apa­rut trei reac­tii bol­na­vi­cioase la remarca mea.

 • Sandu

  Feli­ci­tari pen­tru arti­col! Bravo!!

 • pachiţa

  nouă nu ne rămâne decât să ne bucu­răm că aleşii popo­ru­lui au aşa pitbu­lli cu apu­că­turi de afa­ceri. mai bine, într-adevăr şi le-ar ţine acasă. este con­flict de inte­rese, evi­dent. vin vân­ză­toa­rele de pe tim­puri sovi­e­tice cu piro­joa­cele lor. de ce fir­ma­cele de PR au mono­po­li­zat indus­tria tra­du­ce­ri­lor şi o târâie nişte oameni care nu au nimic în comun. asta mă doare, să şi le ţie dori­neii în lesă acasă.

 • Radu Marian

  ZdG, vă admir foarte mult, și în spe­cial inves­ti­ga­ți­ile voas­tre și cred în con­ti­nu­are că sun­teți inde­pen­denți și impar­ți­ali, DAR
  ați dat-o în bară cu inves­ti­ga­ția dată! Nu văd nimic sus­pect aici, mai ales că aceste com­pa­nii de care vor­biți sunt cunos­cut pen­tru pro­fe­sio­na­lis­mul lor! Nu înseamnă că lumea ar tre­bui să nu facă afa­ceri deloc dacă au ca soți sau rude func­țio­nari publici!!
  Tare vreau să nu vă com­pro­mi­teți cu arti­co­lul ăsta!
  suc­ces

 • IMPORTANT

  UN SINGUR DETALIU , EA (adika sotia sa) nu cre­dea ca va cistiga !!!!!! si MINUNE a cisti­gat, xxxx…

 • Ovi­diu

  Va trece si asta ca ziua de ieri… Doar putem pre­su­pune ce fur­turi vor urma dupa aso­ci­ere….. Acolo cio­la­nul va fi mai gras.

 • Legen­da­rus

  Lazar şi eco­no­mia

  Decând Lazar e minis­tru
  De eco­no­mie
  De la Prut pîna la Nistrru-i
  Dubla sara­cie

  De când Lazar e şi vice
  Peste Prim-ministru
  Prețurile-n loc sa pice
  Au aguns sinis­tre

  La putere-i KaGeBe-ul-
  Mafie obs­cura
  Ţara mea avînd tupeul
  De ai da şi c…l

  La putere-s Pla­ho­t­niu­cii
  Ghim­pii şi Fila­tii
  Ţara – cracaneaza-ți bucii
  Sla­bii , inge­ta­tii…

  Sa te aiba domnii lazari
  Liber rela­x­sata…
  Din *nads­tro­ica* pîna-n bazis
  Suplu refor­mata …

 • O

  Aceasta inves­ti­ga­tie e una de slaba cali­tate si se rezuma la o sim­pla spe­cu­la­tie care nu demon­strează nimic. Cunoaș­tem cu toții prin­ci­piul nevi­no­va­tiei pana la dovada con­tra­ri­u­lui. Dacă as fi in locul jur­na­lis­ti­lor as cere acces la docu­men­tele achi­zi­ti­i­lor res­pec­tive des­fă­șu­rate de minis­ter in baza legii cu pri­vire la acce­sul la docu­mente publice, as ana­liza caie­tele de sar­cini, ofer­tele, rapoar­tele comi­si­i­lor de eva­lu­are, con­trac­tele si atunci as putea trage careva con­clu­zii. Pana atunci aceasta inves­ti­ga­tie nu are nici o valoare. Dar banu­iesc ca asta e prea mare efort pen­tru un jur­na­list, deci e mult mai sim­plu sa faci spe­cu­la­tii de genul aces­tui arti­col. In plus, in vir­tu­tea expe­rien­tei mele in achi­zi­ții in cadrul unor orga­ni­za­ții inter­națio­nale in Mol­dova, pot sa va spun ca Tatra Bis si Ano­di­lia sant unele din foarte putine firme care oferă ser­vi­cii de logis­tica a eve­ni­men­te­lor in Mol­dova

 • Ceta­tea­nul RM

  Chiar si Mihail Măciucă, orga­ni­za­to­rul ten­de­ru­lui de la PNUD va declara ca lici­ta­ti­ile au fost efec­tu­ate corect iar voi nu va puteti linishti!
  Mai Iurie San­duta hai ince­tati sa vedeti Hoti in toata lumea de la Guver­nare.

 • aglaia

  „Nu am făcut secret din asta. Din 1992 şi până în 1994 am făcut cur­suri spe­ci­ale şi am fost ofi­ţer în cadrul Minis­te­ru­lui Secu­ri­tă­ţii Naţio­nale (MSN). După cum se ştie des­pre cei care au acti­vat în secu­ri­tate, „bâvşih cekis­tov ne bâvaet” (foşti secu­ri­şti nu există – n.r.)”, a decla­rat Lazăr, în cadrul unei emi­siuni tele­vi­zate.

 • O

  Încă odată – o inves­ti­ga­tie necon­clu­denta, cu un titlu care are sco­pul de a induce citi­to­rii in eroare (vezi “pe banii euro­pe­ni­lor”) o mos­tra de jur­na­lism care încearcă sa mas­cheze lipsa de pro­fe­sio­na­lism cu scheme, teo­rii a con­spi­ra­tiei, offshore-uri, etc.
  Per­so­nal îmi dis­place Lazar ca func­țio­nar public si sant sigur ca exista multă corup­ție in dome­niul pe care îl ges­tio­nează, dar dacă vrem sa lup­tam cu corup­ție avem nevoie de inves­ti­ga­tii ade­vă­rate cali­ta­tea cărora sa per­mită si auto­ri­tă­ți­lor rele­vante sa nu aibă alta ieșire decât sa se auto­se­si­zeze, ca de alt­fel cei vizati vor rade de așa arti­cole si vor merge mai departe

 • O

  Vica, dacă nu ai înțe­les din prima, mai încerc o data spe­cial pen­tru tine 🙂
  Acest arti­col pre­tinde a fi unul de inves­ti­ga­tie. Sco­pul unei inves­ti­ga­tii e sa scoată la ive­ală nere­guli, crime si pe auto­rii aces­tora. Titlul arti­co­lu­lui suge­rează nere­guli când zice “afa­ceri pe banii euro­pe­ni­lor”. Dar arti­co­lul in sine nu aduce nici o dovada a careva nere­guli. Fap­tul ca Tatra-bis a câști­gat ten­dere nu înseamnă abso­lut nimic ile­gal, pana nu se demon­strează con­tra­riul. Eu nu exclud ca exista nere­guli, dar jur­na­lis­tul in cauza, din păcate, nu ne aduce nici o dovada. In comen­ta­ri­ile mele de mai sus eu i-am suge­rat unde sa caute dovezi, dacă nu-i este lene.
  Ca sa te linis­tesc

 • Nic

  Nu degeaba in tara noas­tra se face tot numai mu eco­no­mie.