Dumitru Pulbere are casă de 1 mil. USD şi teren acaparat ilegal

Dumi­tru Pul­be­re, fos­tul preşe­din­te al Curţii Con­sti­tu­ţio­na­le (CC), locu­ieş­te într-o casă impu­nă­toa­re, care valo­rea­ză pe pia­ţa imo­bi­li­a­ră apro­xi­ma­tiv 1 mil. USD. „Teme­lia” ei a fost pusă cu cei 400 mii de lei acor­da­ţi de Guver­nul Tar­lev în 2002, din fon­dul de rezer­vă al Exe­cu­ti­vu­lui, pen­tru ca Pul­be­re să-şi cum­pe­re o locu­inţă. Pe lân­gă tere­nu­ri­le cum­pă­ra­te de la pri­mă­rie, ex-judecătorul con­sti­tu­ţio­nal se pare că şi-a con­stru­it „cona­cul” şi pe un teren ocu­pat ile­gal, aflat în pro­pri­e­ta­tea mun. Chi­şi­nău.

În febru­a­rie 2012, pe reţe­le­le de soci­a­li­za­re a fost pos­ta­tă o ima­gi­ne cu o casă de lux, des­pre care se afir­ma că ar apa­rţi­ne fos­tu­lui preşe­din­te al CC, Dumi­tru Pul­be­re. Până la urmă, pre­sa s-a rezu­mat doar să pre­zin­te infor­ma­ţia, ală­tu­ri de acea foto­gra­fie, fără a avea cer­ti­tu­di­nea că imo­bi­lul apa­rţi­ne într-adevăr lui Pul­be­re şi fără a ofe­ri alte deta­lii des­pre el: când l-a con­stru­it sau din ce bani.

„Povestea” a început în 2002

Date­le „Cadastru”-ului con­fir­mă că imo­bi­lul pre­zen­tat atun­ci apa­rţi­ne fami­li­ei Pul­be­re. Ofi­ci­al, deşi, la pri­ma vede­re, aces­ta se află pe Şosea­ua Hân­ceş­ti, în acte este înre­gis­trat pe str. Mitro­po­lit Gurie Gro­su. În une­le docu­men­te, imo­bi­lul este pre­zen­tat ca fiind pe str. V. Doku­cea­ev. Cele două străzi sunt adia­cen­te.

Potri­vit infor­ma­ţi­i­lor cadas­tra­le, Pul­be­re a intrat în pose­sia tere­nu­lui pe care şi-a con­stru­it casa în vara anu­lui 2002, la un an şi jumă­ta­te după ce a deve­nit jude­că­tor la CC. Tere­nul, cu o supra­fa­ţă de 550 m.p., a fost cum­pă­rat de Pul­be­re de la pri­mă­rie. În acea peri­oa­dă a şi înce­put con­stru­cţia casei, fina­li­za­tă ofi­ci­al în 2008, fapt con­fir­mat de procesul-verbal de rece­pţie fina­lă, sem­nat la 28 noiem­brie, ace­la­şi an. Imo­bi­lul este înre­gis­trat pe nume­le soţi­lor Pul­be­re, Dumi­tru şi Ale­xan­dra, şi are supra­fa­ţa ofi­ci­a­lă de 204,9 m.p.

„Conacul” de 1 mil. USD

În 2003, fami­lia Pul­be­re a mai obţi­nut de la Pri­mă­rie un teren, lân­gă cel cum­pă­rat ante­ri­or, cu o supra­fa­ţă de 317 m.p. Con­form unor sur­se, fami­lia a cum­pă­rat tere­nul la preţ nor­ma­tiv, achitându-l în rate, în anii 2003-2008.

Con­form date­lor de la „Cadas­tru”, casa în care locu­ieş­te fami­lia Pul­be­re are ape­duct per­ma­nent, cana­li­za­re cen­tra­lă, gaz, pereţii sunt din pia­tră de cal­car, iar aco­pe­ri­şul – din ola­ne. În 2005, imo­bi­lul era esti­mat de expe­rţii cadas­tra­li la 4,15 mil. de lei, iar tere­nul pe care este ampla­sat, la 450 mii de lei.

Expe­rţii cu care am dis­cu­tat susţin că valoa­rea actu­a­lă a casei este de 2-3 ori mai mare decât cea esti­ma­tă în 2005 de cei de la „Cadas­tru”. În urma unor cal­cu­le sim­ple, se con­sta­tă că fos­tul preşe­din­te al CC deţi­ne un „conac” a cărui valoa­re de pia­ţă poa­te atin­ge 1 mil. USD (apro­xi­ma­tiv 12 mil. lei), dacă ar fi să esti­măm valoa­rea casei şi a tere­nu­lui.

Pulbere, verificat

Imo­bi­lul, dar şi cur­tea fos­tu­lui preşe­din­te al CC, par să-şi meri­te banii. Casa are cel puţin 3 nive­lu­ri, iar în ogra­dă mai poa­te fi obser­va­tă cel puţin o altă con­stru­cţie, în ace­la­şi stil, doar că mai mică. Poar­ta are ace­ea­şi culoa­re ca şi aco­pe­ri­şu­ri­le con­stru­cţi­i­lor din inte­ri­o­rul “moşi­ei”.

Se pare, însă, că aceas­ta e con­stru­i­tă şi pe un teren aca­pa­rat ile­gal de fos­tul jude­că­tor con­sti­tu­ţio­nal. În pre­zent, repre­zen­tanţii Inspe­cţi­ei de Stat în Con­stru­cţii exa­mi­nea­ză un aviz adre­sat de Pri­mă­ria Chi­şi­nău, prin care se soli­ci­tă pedep­si­rea fos­tu­lui preşe­din­te al CC pen­tru ocu­pa­rea ile­ga­lă a unui teren muni­ci­pal.

Per­soa­ne din cadrul Inspe­cţi­ei de Stat în Con­stru­cţii ne-au spus că, pe 23 febru­a­rie 2013, repre­zen­tanţi ai Dire­cţi­ei gene­ra­le arhi­tec­tu­ră, urba­nism şi rela­ţii fun­ci­a­re de la Pri­mă­ria Chi­şi­nău au efec­tu­at un con­trol la casa lui Dumi­tru Pul­be­re.

488 m.p., acaparaţi ilegal?

Ast­fel, s-a sta­bi­lit că fos­tul preşe­din­te al CC, „fără a efec­tua coor­do­nă­ri­le res­pec­ti­ve cu ser­vi­ci­i­le abi­li­ta­te, în lip­sa deci­zi­ei CMC pri­vind atri­bu­i­rea tere­nu­ri­lor, a ocu­pat ile­gal un lot de pământ pro­pri­e­ta­te muni­ci­pa­lă cu o supra­fa­ţă de cir­ca 488 m.p. Tere­nul în cau­ză este îngră­dit cu gard capi­tal, insta­lat nea­u­to­ri­zat, şi parţi­al pavat cu dale de beton. Pe teren sunt edi­fi­ca­te sama­vol­nic con­stru­cţii capi­ta­le şi acce­so­rii. Se impu­ne achi­ta­rea pre­ju­di­ci­i­lor mate­ri­a­le pen­tru ocu­pa­rea ile­ga­lă a tere­nu­ri­lor, demo­la­rea con­stru­cţi­i­lor edi­fi­ca­te nea­u­to­ri­zat şi tra­ge­rea la răs­pun­de­re a con­tra­ve­nien­tu­lui”, se spu­ne în înş­ti­inţa­re.

Repre­zen­tanţii Inspe­cţi­ei de Stat în con­stru­cţii susţin însă că nu au ajuns încă să exa­mi­ne­ze aceas­tă pro­ble­mă. Ei ne-au spus că, cel mai pro­ba­bil, vor remi­te Pri­mă­ri­ei Chi­şi­nău acte­le, pen­tru ca aceas­ta, împre­u­nă cu repre­zen­tanţii Minis­te­ru­lui Mediu­lui, să inter­vi­nă pen­tru pedep­si­rea lui Pul­be­re, deo­a­re­ce tere­nul aca­pa­rat este în pose­sia mun. Chi­şi­nău.

Pulbere: „Poftim, verificaţi toate documentele”

Con­tac­tat de ZdG, Dumi­tru Pul­be­re ne-a spus că aude pen­tru pri­ma dată de un con­trol al pri­mă­ri­ei la casa sa, dar şi des­pre fap­tul că ar fi aca­pa­rat ile­gal un teren muni­ci­pal. „Pri­ma dată aud de la dvs. des­pre un ast­fel de con­trol. Şi mie îmi este inte­re­sant. Nu cunosc aşa ceva”, a zis Pul­be­re. „Dar nu aţi luat un teren care nu vă apa­rţi­ne?”, l-am între­bat pe fos­tul preşe­din­te al CC. „Vai de mine. Sigur că nu”, ne-a repli­cat Pul­be­re.

Des­pre imo­bi­lul de mili­oa­ne pe care-l deţi­ne, Dumi­tru Pul­be­re ne-a spus că nu ar vrea să dis­cu­te la tele­fon, doar că s-a ară­tat ocu­pat pen­tru a se întâl­ni cu noi, menţionând că este liber abia săp­tămâ­na viitoare.(Discuţia cu el a avut loc luni, 18 mar­tie 2013 – n.r.) „Poftim, veri­fi­ca­ţi toa­te docu­men­te­le. Casa este înre­gis­tra­tă la BTI („Cadas­tru” – n.r.), la fel şi lotul de pământ. E înre­gis­tra­tă şi hotă­rârea de Guvern prin care s-a alo­cat o sumă de bani pen­tru con­stru­cţia casei. Veri­fi­ca­ţi, şi dacă apar pro­ble­me, putem să ne întâl­nim şi să dis­cu­tăm”, ne-a îndem­nat Pul­be­re.

Banii noştri pentru „palatul” lui Pulbere

Am încer­cat să aflăm de la fos­tul jude­că­tor des­pre ce hotă­râre de Guvern este vor­ba, doar că aces­ta a refu­zat să ne dea deta­lii. „A fost publi­ca­tă în Moni­to­rul Ofi­ci­al, cu mulţi ani în urmă. Ridi­ca­ţi Moni­to­rul Ofi­ci­al, studiaţi-l, dacă aşa inte­res mare aveţi”, a con­ti­nu­at Pul­be­re.

Am încer­cat să găsim acea hotă­râre de Guvern. Ast­fel, am des­co­pe­rit că, pe 11 febru­a­rie 2002, prin inter­me­di­ul hotă­rârii Guver­nu­lui nr. 148, Guver­nul con­dus pe atun­ci de Vasi­le Tar­lev a alo­cat „din fon­dul de rezer­vă al Guver­nu­lui mij­loa­ce finan­ci­a­re orga­ni­za­ţi­i­lor şi cetă­ţe­ni­lor”. În lis­tă l-am găsit şi pe Dumi­tru Pul­be­re, căru­ia i s-au acor­dat 400 mii de lei „pen­tru pro­cu­ra­rea spa­ţi­u­lui loca­tiv”.

De menţio­nat că, ală­tu­ri de Pul­be­re, în teme­iul ace­lei hotă­râri au mai pri­mit bani alte 14 per­soa­ne, doar că sume­le ofe­ri­te aces­to­ra nu depă­şeau 10 mii de lei. Fos­tul pre­mi­er Vasi­le Tar­lev nu şi-a putut amin­ti de o ast­fel de hotă­râre de Guvern. „Cado­ul” pri­mit de Pul­be­re pe tim­pul guver­nă­rii comu­nis­te nu este însă o sur­pri­ză, fiind bine cunos­cut fap­tul că aces­ta a fost unul din­tre favo­ri­ţii fos­tu­lui preşe­din­te al R. Mol­do­va, Vla­di­mir Voro­nin, care i-a acor­dat de-a lun­gul tim­pu­lui mai mul­te daru­ri de preţ, cu diver­se oca­zii.

În ulti­mii doi ani, soţii Pul­be­re au indi­cat împre­u­nă veni­tu­ri de apro­xi­ma­tiv 300 mii de lei, din­tre care 275 mii de lei câş­ti­ga­ţi de el din sala­ri­ul de la CC şi din acti­vi­ta­tea peda­go­gi­că. Soţia sa, Ale­xan­dra Pul­be­re, eco­no­mis­tă la fir­ma „Nirom-roz”, a obţi­nut ofi­ci­al cir­ca 25 mii de lei (1 mie de lei lunar). Fami­lia Pul­be­re are un fiu, care acti­vea­ză tot în dome­ni­ul juri­dic.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

62 comentarii

 1. Федор

  Андрей, сказки своим детям будешь рассказывать 🙂 и своему куму Дмитрию Пулбере у него в погребе 🙂

 2. Tiapa

  2 Leo Da laso ca nu chiar fura toti cum spui tu. sefii si amd – astai prea adinc si filo­so­fic 🙂 Da noi vor­bim de banii publi­ci, de ave­rea publi­ca ave­rea publi­ca carei fura­ta si baga­ta in buzu­nar. Da deal-de Me manin­ca la bors des­pre cei care n-au reu­sit si amd. Cine n-a reu­sit? cei care mun­cesc si n-au sau cei care-i fura pe cei care mun­cesc??? eu cred ca oda­ta si oda­ta “reu­si­tii” astea vor fi fuga­ri­ti (in cel mai bun caz) de “nere­u­si­tii” cin­sti­ti si cum­se­ca­de! in tia­pa cu toti tilha­rii si hotii!

 3. maria

  Господин судья Пулбере построил этот огромный котедж на свою “честную зарплату”,что и доказывает нам о его “порядочности”.Кончились дураки,которые верили в эти коммунистические сказки!

 4. Nicolae Comerzan

  CATRE :
  MU_ME si altii, care nu vad nimic peri­cu­los in cei care se imbo­ga­ta­esc pe spa­te­le POPORULUI , ca para­zi­tii, …
  ….. totul ar fi cale vale , mai tre­a­ca …daca aces­ti Fra­e­ri nu ar con­sti­tui o si CLASA poli­ti­ca fara mora­la si inca pre­tind ca FAC LEGILE SI VEGIAZA LA IMPLEMENTAREA LOR IN PRACTICA >>>… Halal fra­ti­lor daca nio accep­tam ca ei sa se lau­de cum ne FRAIERESC PE NOI , accep­tand BATJOCURA la care sun­tem supu­ci intrea­ga soci­e­ta­te …

 5. Petru

  Bine, daca voi zice­ti ca res­pec­ti­vul si-a con­stru­it cona­cul de 12 mln. lei pe sudoa­rea frun­tii, la fel si gene­ra­lul Che­tra­ru, si colo­ne­lul Zam­brea­nu, si cler­cul Don­ciu, si jus­ti­ti­a­rul Ber­lin­schi si altii vre-o mie-doua, remu­ne­ra­ti din buget (ia face­ti o sim­pla arti­me­ti­ca si vede­ti ce o sa va iasa. Si ince­ta­ti cu insi­nu­a­rea de ames­tec in via­ta pri­va­ta, ei sunt sau au fost oame­ni publi­ci, pla­ti­ti de mine, de tine si toa­ta lumea, dea­ce­ea imi pasa cum s-au chel­tu­it aces­ti bani)inseamna ca ati facut din mine apri­o­ri un dement. Sigur, ca nu ei sunt corup­ti, ci eu, nu ei au mis­ti­fi­cat sau cla­sat dosa­re, neno­ro­cind lumea, ba chair si sta­bi­li­ta­tea tarii (prin cele pier­du­te la CEDO), ci vec­nii mei, care tra­iesc de azi pe mai­ne. Leo, ME, Andrei si Co,voi chiar cre­de­ti in ceea ce afir­ma­ti? Ca sun­te­ti din ace­ea­si gas­ca ori pe aproa­pe, asta veti afla atun­ci cand o sa va insa­na­to­si­ti de orbul gai­nii. Pana atun­ci pre­fe­ra­ti sa nu va dati cu pare­rea, pen­tru arta­ti ridi­co­li. In aceas­ta ches­tiu­ne exis­ta doar o sin­gu­ra optiu­ne> ori taci, ori pocaieste-te. Si inca un lucru. Momen­tan, noi nu putem face alt­ce­va, decat sa vor­bim, sa ana­li­zam (cu dis­cer­na­mant), sa pro­pu­nem, la actiu­ne se va tre­ce de ina­da­ta ce la pute­re va veni o alta cla­sa (majo­ri­ta­te) poli­ti­ca, insa tre­bu­ie sa inte­le­gem, ca un popor, un stat este puter­nic si res­pec­tat doar daca mizea­za pe ade­var, nu pe min­ciu­na. Ce pur­ta­to­ri de nume sun­te­ti voi, daca in loc lae spu­ne­ti ca-i balae. Iar dupa min­ciu­na dru­mul duce direct in imo­ra­li­ta­te. Con­clu­zia va apar­ti­ne.

 6. Căldare Dumitru

  Te uiți la mutra aces­tui cin­stit om și vezi numai drep­ta­te, măre­ne­mie și lega:)))))

 7. TOLEA

  De fapt Pul­be­re si toti cei ca alde pul­be­re fac par­te din­trun sis­tem de fara­de­le­gi ca a ince­put sa se insta­leye in peri­oa­da ani­lor 2001 de catre voro­nin si ali­a­tul sau pla­ha­t­niuc majo­ri­ta­tea ceta­te­ni­lor nici nusi dau sea­ma si nu pot inte­le­ge ce sis­tem mafi­ot a fost,el a putut exis­ta si exis­ta mai depar­te daca noi toti oame­ni de buna cre­din­ta dori­to­ri de drep­ta­te de corec­ti­tu­di­ne si exis­ten­ta nor­ma­la in acest stat nu ne vom ala­tu­ra aces­tor per­soa­ne ce au efec­tu­at inves­ti­ga­tia data din cau­za ca ei sunt uni­ca san­sa de a insta­u­ra in tara corec­ti­tu­di­nea si a pune in capul mesei legea. vo spun cu cer­ti­tu­di­ne pen­tru ca cunosc din inte­ri­or acest sis­tem am dus o lup­ta crin­ce­na impo­tri­va lui si stiu ca ala ziua de azi orga­ne­le de drept nu au posi­bi­li­ta­tea de a opu­ne rezis­te­na aces­tui sis­tem din urma­toa­re­le pri­ci­ni lucra­to­rii deci­zio­na­li din aces­te orga­ne pe par­cur­sul a 8 ani de guver­na­re au fost implan­ta­ti pe cri­te­rii pen­tru pas­tra­rea si dezvol­ta­rea aces­tui sis­tem corupt care pina la urma adu­ce la revol­ta soci­a­la si poa­te si o lovi­tu­ra de stat. Ma inchin in fata celor ce au facut inves­ti­ga­tia meri­ta­ti de a fi ordi­nu­lui Ste­fan cel Mare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *