Dumitru Pulbere are casă de 1 mil. USD şi teren acaparat ilegal

Dumi­tru Pul­bere, fos­tul preşe­dinte al Curţii Con­sti­tu­ţio­nale (CC), locu­ieşte într-o casă impu­nă­toare, care valo­rează pe piaţa imo­bi­li­ară apro­xi­ma­tiv 1 mil. USD. „Teme­lia” ei a fost pusă cu cei 400 mii de lei acor­daţi de Guver­nul Tar­lev în 2002, din fon­dul de rezervă al Exe­cu­ti­vu­lui, pen­tru ca Pul­bere să-şi cum­pere o locu­inţă. Pe lângă tere­nu­rile cum­pă­rate de la pri­mă­rie, ex-judecătorul con­sti­tu­ţio­nal se pare că şi-a con­struit „cona­cul” şi pe un teren ocu­pat ile­gal, aflat în pro­pri­e­ta­tea mun. Chi­şi­nău.

În febru­a­rie 2012, pe reţe­lele de soci­a­li­zare a fost pos­tată o ima­gine cu o casă de lux, des­pre care se afirma că ar apa­rţine fos­tu­lui preşe­dinte al CC, Dumi­tru Pul­bere. Până la urmă, presa s-a rezu­mat doar să pre­zinte infor­ma­ţia, ală­turi de acea foto­gra­fie, fără a avea cer­ti­tu­di­nea că imo­bi­lul apa­rţine într-adevăr lui Pul­bere şi fără a oferi alte deta­lii des­pre el: când l-a con­struit sau din ce bani.

„Povestea” a început în 2002

Datele „Cadastru”-ului con­firmă că imo­bi­lul pre­zen­tat atunci apa­rţine fami­liei Pul­bere. Ofi­cial, deşi, la prima vedere, acesta se află pe Şoseaua Hân­ceşti, în acte este înre­gis­trat pe str. Mitro­po­lit Gurie Grosu. În unele docu­mente, imo­bi­lul este pre­zen­tat ca fiind pe str. V. Doku­ceaev. Cele două străzi sunt adia­cente.

Potri­vit infor­ma­ţi­i­lor cadas­trale, Pul­bere a intrat în pose­sia tere­nu­lui pe care şi-a con­struit casa în vara anu­lui 2002, la un an şi jumă­tate după ce a deve­nit jude­că­tor la CC. Tere­nul, cu o supra­faţă de 550 m.p., a fost cum­pă­rat de Pul­bere de la pri­mă­rie. În acea peri­oadă a şi înce­put con­stru­cţia casei, fina­li­zată ofi­cial în 2008, fapt con­fir­mat de procesul-verbal de rece­pţie finală, sem­nat la 28 noiem­brie, ace­laşi an. Imo­bi­lul este înre­gis­trat pe numele soţi­lor Pul­bere, Dumi­tru şi Ale­xan­dra, şi are supra­faţa ofi­ci­ală de 204,9 m.p.

„Conacul” de 1 mil. USD

În 2003, fami­lia Pul­bere a mai obţi­nut de la Pri­mă­rie un teren, lângă cel cum­pă­rat ante­rior, cu o supra­faţă de 317 m.p. Con­form unor surse, fami­lia a cum­pă­rat tere­nul la preţ nor­ma­tiv, achitându-l în rate, în anii 2003-2008.

Con­form date­lor de la „Cadas­tru”, casa în care locu­ieşte fami­lia Pul­bere are ape­duct per­ma­nent, cana­li­zare cen­trală, gaz, pereţii sunt din pia­tră de cal­car, iar aco­pe­ri­şul – din olane. În 2005, imo­bi­lul era esti­mat de expe­rţii cadas­trali la 4,15 mil. de lei, iar tere­nul pe care este ampla­sat, la 450 mii de lei.

Expe­rţii cu care am dis­cu­tat susţin că valoa­rea actu­ală a casei este de 2-3 ori mai mare decât cea esti­mată în 2005 de cei de la „Cadas­tru”. În urma unor cal­cule sim­ple, se con­stată că fos­tul preşe­dinte al CC deţine un „conac” a cărui valoare de piaţă poate atinge 1 mil. USD (apro­xi­ma­tiv 12 mil. lei), dacă ar fi să esti­măm valoa­rea casei şi a tere­nu­lui.

Pulbere, verificat

Imo­bi­lul, dar şi cur­tea fos­tu­lui preşe­dinte al CC, par să-şi merite banii. Casa are cel puţin 3 nive­luri, iar în ogradă mai poate fi obser­vată cel puţin o altă con­stru­cţie, în ace­laşi stil, doar că mai mică. Poarta are ace­eaşi culoare ca şi aco­pe­ri­şu­rile con­stru­cţi­i­lor din inte­ri­o­rul “moşiei”.

Se pare, însă, că aceasta e con­stru­ită şi pe un teren aca­pa­rat ile­gal de fos­tul jude­că­tor con­sti­tu­ţio­nal. În pre­zent, repre­zen­tanţii Inspe­cţiei de Stat în Con­stru­cţii exa­mi­nează un aviz adre­sat de Pri­mă­ria Chi­şi­nău, prin care se soli­cită pedep­si­rea fos­tu­lui preşe­dinte al CC pen­tru ocu­pa­rea ile­gală a unui teren muni­ci­pal.

Per­soane din cadrul Inspe­cţiei de Stat în Con­stru­cţii ne-au spus că, pe 23 febru­a­rie 2013, repre­zen­tanţi ai Dire­cţiei gene­rale arhi­tec­tură, urba­nism şi rela­ţii fun­ci­are de la Pri­mă­ria Chi­şi­nău au efec­tuat un con­trol la casa lui Dumi­tru Pul­bere.

488 m.p., acaparaţi ilegal?

Ast­fel, s-a sta­bi­lit că fos­tul preşe­dinte al CC, „fără a efec­tua coor­do­nă­rile res­pec­tive cu ser­vi­ci­ile abi­li­tate, în lipsa deci­ziei CMC pri­vind atri­bu­i­rea tere­nu­ri­lor, a ocu­pat ile­gal un lot de pământ pro­pri­e­tate muni­ci­pală cu o supra­faţă de circa 488 m.p. Tere­nul în cauză este îngră­dit cu gard capi­tal, insta­lat nea­u­to­ri­zat, şi parţial pavat cu dale de beton. Pe teren sunt edi­fi­cate sama­vol­nic con­stru­cţii capi­tale şi acce­so­rii. Se impune achi­ta­rea pre­ju­di­ci­i­lor mate­ri­ale pen­tru ocu­pa­rea ile­gală a tere­nu­ri­lor, demo­la­rea con­stru­cţi­i­lor edi­fi­cate nea­u­to­ri­zat şi tra­ge­rea la răs­pun­dere a con­tra­ve­nien­tu­lui”, se spune în înş­ti­inţare.

Repre­zen­tanţii Inspe­cţiei de Stat în con­stru­cţii susţin însă că nu au ajuns încă să exa­mi­neze această pro­blemă. Ei ne-au spus că, cel mai pro­ba­bil, vor remite Pri­mă­riei Chi­şi­nău actele, pen­tru ca aceasta, împre­ună cu repre­zen­tanţii Minis­te­ru­lui Mediu­lui, să inter­vină pen­tru pedep­si­rea lui Pul­bere, deo­a­rece tere­nul aca­pa­rat este în pose­sia mun. Chi­şi­nău.

Pulbere: „Poftim, verificaţi toate documentele”

Con­tac­tat de ZdG, Dumi­tru Pul­bere ne-a spus că aude pen­tru prima dată de un con­trol al pri­mă­riei la casa sa, dar şi des­pre fap­tul că ar fi aca­pa­rat ile­gal un teren muni­ci­pal. „Prima dată aud de la dvs. des­pre un ast­fel de con­trol. Şi mie îmi este inte­re­sant. Nu cunosc aşa ceva”, a zis Pul­bere. „Dar nu aţi luat un teren care nu vă apa­rţine?”, l-am între­bat pe fos­tul preşe­dinte al CC. „Vai de mine. Sigur că nu”, ne-a repli­cat Pul­bere.

Des­pre imo­bi­lul de mili­oane pe care-l deţine, Dumi­tru Pul­bere ne-a spus că nu ar vrea să dis­cute la tele­fon, doar că s-a ară­tat ocu­pat pen­tru a se întâlni cu noi, menţionând că este liber abia săp­tămâna viitoare.(Discuţia cu el a avut loc luni, 18 mar­tie 2013 – n.r.) „Poftim, veri­fi­caţi toate docu­men­tele. Casa este înre­gis­trată la BTI („Cadas­tru” – n.r.), la fel şi lotul de pământ. E înre­gis­trată şi hotă­rârea de Guvern prin care s-a alo­cat o sumă de bani pen­tru con­stru­cţia casei. Veri­fi­caţi, şi dacă apar pro­bleme, putem să ne întâl­nim şi să dis­cu­tăm”, ne-a îndem­nat Pul­bere.

Banii noştri pentru „palatul” lui Pulbere

Am încer­cat să aflăm de la fos­tul jude­că­tor des­pre ce hotă­râre de Guvern este vorba, doar că acesta a refu­zat să ne dea deta­lii. „A fost publi­cată în Moni­to­rul Ofi­cial, cu mulţi ani în urmă. Ridi­caţi Moni­to­rul Ofi­cial, studiaţi-l, dacă aşa inte­res mare aveţi”, a con­ti­nuat Pul­bere.

Am încer­cat să găsim acea hotă­râre de Guvern. Ast­fel, am des­co­pe­rit că, pe 11 febru­a­rie 2002, prin inter­me­diul hotă­rârii Guver­nu­lui nr. 148, Guver­nul con­dus pe atunci de Vasile Tar­lev a alo­cat „din fon­dul de rezervă al Guver­nu­lui mij­loace finan­ci­are orga­ni­za­ţi­i­lor şi cetă­ţe­ni­lor”. În listă l-am găsit şi pe Dumi­tru Pul­bere, căruia i s-au acor­dat 400 mii de lei „pen­tru pro­cu­ra­rea spa­ţi­u­lui loca­tiv”.

De menţio­nat că, ală­turi de Pul­bere, în teme­iul ace­lei hotă­râri au mai pri­mit bani alte 14 per­soane, doar că sumele ofe­rite aces­tora nu depă­şeau 10 mii de lei. Fos­tul pre­mier Vasile Tar­lev nu şi-a putut aminti de o ast­fel de hotă­râre de Guvern. „Cadoul” pri­mit de Pul­bere pe tim­pul guver­nă­rii comu­niste nu este însă o sur­priză, fiind bine cunos­cut fap­tul că acesta a fost unul din­tre favo­ri­ţii fos­tu­lui preşe­dinte al R. Mol­dova, Vla­di­mir Voro­nin, care i-a acor­dat de-a lun­gul tim­pu­lui mai multe daruri de preţ, cu diverse oca­zii.

În ulti­mii doi ani, soţii Pul­bere au indi­cat împre­ună veni­turi de apro­xi­ma­tiv 300 mii de lei, din­tre care 275 mii de lei câş­ti­gaţi de el din sala­riul de la CC şi din acti­vi­ta­tea peda­go­gică. Soţia sa, Ale­xan­dra Pul­bere, eco­no­mistă la firma „Nirom-roz”, a obţi­nut ofi­cial circa 25 mii de lei (1 mie de lei lunar). Fami­lia Pul­bere are un fiu, care acti­vează tot în dome­niul juri­dic.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

 • Федор

  Андрей, сказки своим детям будешь рассказывать 🙂 и своему куму Дмитрию Пулбере у него в погребе 🙂

 • Tiapa

  2 Leo Da laso ca nu chiar fura toti cum spui tu. sefii si amd – astai prea adinc si filo­so­fic 🙂 Da noi vor­bim de banii publici, de ave­rea publica ave­rea publica carei furata si bagata in buzu­nar. Da deal-de Me maninca la bors des­pre cei care n-au reu­sit si amd. Cine n-a reu­sit? cei care mun­cesc si n-au sau cei care-i fura pe cei care mun­cesc??? eu cred ca odata si odata “reu­si­tii” astea vor fi fuga­riti (in cel mai bun caz) de “nere­u­si­tii” cin­stiti si cum­se­cade! in tiapa cu toti tilha­rii si hotii!

 • maria

  Господин судья Пулбере построил этот огромный котедж на свою “честную зарплату”,что и доказывает нам о его “порядочности”.Кончились дураки,которые верили в эти коммунистические сказки!

 • Leo

  *corect e “teapa” nu “tiapa”.

 • Anti­pros­tii

  Федор – не завидуй раз такой ты лошара)

 • Anti­pros­tii

  Maria – прочитай комент для федора)

 • Nico­lae Comer­zan

  CATRE :
  MU_ME si altii, care nu vad nimic peri­cu­los in cei care se imbo­ga­ta­esc pe spa­tele POPORULUI , ca para­zi­tii, …
  ….. totul ar fi cale vale , mai tre­aca …daca acesti Fra­eri nu ar con­sti­tui o si CLASA poli­tica fara morala si inca pre­tind ca FAC LEGILE SI VEGIAZA LA IMPLEMENTAREA LOR IN PRACTICA >>>… Halal fra­ti­lor daca nio accep­tam ca ei sa se laude cum ne FRAIERESC PE NOI , accep­tand BATJOCURA la care sun­tem supuci intreaga soci­e­tate …

 • Petru

  Bine, daca voi ziceti ca res­pec­ti­vul si-a con­struit cona­cul de 12 mln. lei pe sudoa­rea frun­tii, la fel si gene­ra­lul Che­traru, si colo­ne­lul Zam­breanu, si cler­cul Don­ciu, si jus­ti­ti­a­rul Ber­lin­schi si altii vre-o mie-doua, remu­ne­rati din buget (ia faceti o sim­pla arti­me­tica si vedeti ce o sa va iasa. Si ince­tati cu insi­nu­a­rea de ames­tec in viata pri­vata, ei sunt sau au fost oameni publici, pla­titi de mine, de tine si toata lumea, dea­ceea imi pasa cum s-au chel­tuit acesti bani)inseamna ca ati facut din mine apri­ori un dement. Sigur, ca nu ei sunt corupti, ci eu, nu ei au mis­ti­fi­cat sau cla­sat dosare, neno­ro­cind lumea, ba chair si sta­bi­li­ta­tea tarii (prin cele pier­dute la CEDO), ci vec­nii mei, care tra­iesc de azi pe maine. Leo, ME, Andrei si Co,voi chiar cre­deti in ceea ce afir­mati? Ca sun­teti din ace­easi gasca ori pe aproape, asta veti afla atunci cand o sa va insa­na­to­siti de orbul gai­nii. Pana atunci pre­fe­rati sa nu va dati cu pare­rea, pen­tru artati ridi­coli. In aceasta ches­tiune exista doar o sin­gura optiune> ori taci, ori pocaieste-te. Si inca un lucru. Momen­tan, noi nu putem face alt­ceva, decat sa vor­bim, sa ana­li­zam (cu dis­cer­na­mant), sa pro­pu­nem, la actiune se va trece de ina­data ce la putere va veni o alta clasa (majo­ri­tate) poli­tica, insa tre­buie sa inte­le­gem, ca un popor, un stat este puter­nic si res­pec­tat doar daca mizeaza pe ade­var, nu pe min­ciuna. Ce pur­ta­tori de nume sun­teti voi, daca in loc lae spu­neti ca-i balae. Iar dupa min­ciuna dru­mul duce direct in imo­ra­li­tate. Con­clu­zia va apar­tine.

 • Căl­dare Dumi­tru

  Te uiți la mutra aces­tui cin­stit om și vezi numai drep­tate, măre­ne­mie și lega:)))))

 • TOLEA

  De fapt Pul­bere si toti cei ca alde pul­bere fac parte din­trun sis­tem de fara­de­legi ca a ince­put sa se insta­leye in peri­oada ani­lor 2001 de catre voro­nin si ali­a­tul sau pla­ha­t­niuc majo­ri­ta­tea ceta­te­ni­lor nici nusi dau seama si nu pot inte­lege ce sis­tem mafiot a fost,el a putut exista si exista mai departe daca noi toti oameni de buna cre­dinta dori­tori de drep­tate de corec­ti­tu­dine si exis­tenta nor­mala in acest stat nu ne vom ala­tura aces­tor per­soane ce au efec­tuat inves­ti­ga­tia data din cauza ca ei sunt unica sansa de a insta­ura in tara corec­ti­tu­di­nea si a pune in capul mesei legea. vo spun cu cer­ti­tu­dine pen­tru ca cunosc din inte­rior acest sis­tem am dus o lupta crin­cena impo­triva lui si stiu ca ala ziua de azi orga­nele de drept nu au posi­bi­li­ta­tea de a opune rezis­tena aces­tui sis­tem din urma­toa­rele pri­cini lucra­to­rii deci­zio­nali din aceste organe pe par­cur­sul a 8 ani de guver­nare au fost implan­tati pe cri­te­rii pen­tru pas­tra­rea si dezvol­ta­rea aces­tui sis­tem corupt care pina la urma aduce la revolta soci­ala si poate si o lovi­tura de stat. Ma inchin in fata celor ce au facut inves­ti­ga­tia meri­tati de a fi ordi­nu­lui Ste­fan cel Mare.