Dosarele de 2 milioane ale judecătorilor și procurorilor

Aproa­pe 100 de mii de euro, echi­va­len­tul a 2 mili­oa­ne de lei. Atât va încer­ca Minis­te­rul Jus­ti­ţi­ei să recu­pe­re­ze de la 34 de jus­ti­ţi­a­bi­li, din­tre care 27 actu­a­li sau foş­ti jude­că­to­ri şi şap­te pro­cu­ro­ri, dar şi doi fun­cţio­na­ri, con­si­de­ra­ţi res­pon­sa­bi­li de fap­tul că, în ulti­mii ani, R. Mol­do­va a pier­dut 11 dosa­re în faţa Curţii Euro­pe­ne a Drep­tu­ri­lor Omu­lui (CtE­DO). Cea mai mare des­pă­gu­bi­re, de 20 mii de euro, ar urma s-o achi­te un jude­că­tor şi doi pro­cu­ro­ri din rai­oa­ne, după ce nu au inves­ti­gat efi­cient un acci­dent ruti­er, sol­dat cu dece­sul unui băr­bat.

Vla­di­mir Cebo­ta­ri, minis­trul Jus­ti­ţi­ei, anu­nţa mier­cu­ri, 27 ianu­a­rie 2016, că R. Mol­do­va dema­rea­ză în pre­mie­ră o serie de acţiu­ni care „vin să spo­reas­că res­pon­sa­bi­li­ta­tea acto­ri­lor atât în dome­ni­ul jus­ti­ţi­ei, cât şi a între­gu­lui dome­niu public, în res­pec­ta­rea drep­tu­ri­lor şi inte­re­se­lor lega­le ale per­soa­ne­lor, şi să spo­reas­că res­pon­sa­bi­li­za­rea per­so­na­lă”. Tot atun­ci Minis­te­rul Jus­ti­ţi­ei (MJ) anu­nţa şi o lis­tă de 36 de jude­că­to­ri, pro­cu­ro­ri şi alţi fun­cţio­na­ri cu fun­cţie de răs­pun­de­re care vor fi acţio­na­ţi în jude­ca­tă prin acţiu­ne de regres de către insti­tu­ţie. ZdG a soli­ci­tat şi a pri­mit de la MJ nu doar lis­ta fun­cţio­na­ri­lor care urmea­ză să-şi jus­ti­fi­ce deci­zi­i­le lua­te, dar şi dosa­re­le din cau­za căro­ra R. Mol­do­va a fost con­dam­na­tă la Cur­tea Euro­pea­nă a Drep­tu­ri­lor Omu­lui (CtE­DO). Ast­fel am des­co­pe­rit că cei 36 de ofi­ci­a­li, din­tre care 27 de jude­că­to­ri, şap­te pro­cu­ro­ri şi doi fun­cţio­na­ri publi­ci, urmea­ză să plă­teas­că pen­tru 11 dosa­re pier­du­te, în valoa­re tota­lă de 97 mii de euro, echi­va­len­tul a 2 mili­oa­ne de lei. În urma aces­tei ana­li­ze se con­sta­tă că cea mai mare sumă de bani, 20 mii de euro, ar urma să fie achi­ta­tă din buzu­na­re­le a trei jus­ti­ţi­a­bi­li din Hân­ceş­ti şi Ane­nii Noi, deşi mari­le dosa­re, dar şi mari­le ero­ri din jus­ti­ţie sunt, de fapt, în Chi­şi­nău.

553-vitalie_cotorobai220 mii de euro de la doi procurori şi un judecător din raion

Pro­cu­ro­rii Igor Lam­ba şi Aurel Bur­la­cu, dar şi jude­că­to­rul Vita­lie Coto­ro­bai urmea­ză să fie acţio­na­ţi în jude­ca­tă pen­tru un dosar pier­dut de R. Mol­do­va la CtE­DO în luna febru­a­rie 2015. Recla­man­tă a fost Vero­ni­ca Cio­ba­nu, o tână­ră care s-a adre­sat la Îna­l­ta Cur­te pen­tru drep­ta­te după ce oame­nii legii din R. Mol­do­va nu au inves­ti­gat efi­cient şi sub toa­te aspec­te­le un acci­dent ruti­er din 6 apri­lie 2006, când soţul său, taxi­me­trist, aflându-se la vola­nul unui auto­mo­bil LADA, s-a cioc­nit, mor­tal, cu un BMW Seria 5, şofe­rul căru­ia nu a fost găsit res­pon­sa­bil de jus­ti­ţia din R. Mol­do­va. Cur­tea a decis ca sta­tul să-i plă­teas­că recla­man­tei 20 mii de euro, drept pre­ju­di­ciu moral, plus ori­ce taxă care poa­te fi per­ce­pu­tă. Cur­tea a con­si­de­rat că „modul în care auto­ri­tă­ţi­le naţio­na­le au desfă­şu­rat inves­ti­ga­ţia îi poa­te crea impre­sia unui obser­va­tor inde­pen­dent că ele nu au încer­cat cu ade­vă­rat să elu­ci­de­ze cir­cum­stanţe­le cau­zei şi să des­co­pe­re ade­vă­rul”. Igor Lam­ba, fost pro­cu­ror în cadrul Pro­cu­ra­tu­rii Hân­ceş­ti, actu­al­men­te dele­gat la Pro­cu­ra­tu­ra Gene­ra­lă, dar şi Aurel Bur­la­cu, actu­a­lul pro­cu­ror al r. Ane­nii Noi, fost pro­cu­ror la Hân­ceş­ti, au fost acu­za­to­rii de stat care au ges­tio­nat acel dosar. Împre­u­nă cu Vita­lie Coto­ro­bai, jude­că­tor de instru­cţie la Jude­că­to­ria Hân­ceş­ti, cei trei urmea­ză să plă­teas­că, în total, 20 mii de euro.

Pro­cu­ro­rul Aurel Bur­la­cu susţi­ne că nu a fost infor­mat până acum des­pre dosa­rul pen­tru care urmea­ză să fie acţio­nat în jude­ca­tă. „Între­ba­rea e dacă am banii ăştia (zâm­beş­te, n.r.). Eu sunt sigur că instanţa nu o să accep­te cere­rea. Legea cu pri­vi­re la agen­tul guver­na­men­tal a intrat în vigoa­re în 2015. Aco­lo se menţio­nea­ză că se tra­ge la răs­pun­de­re timp de trei ani de zile. Dar, cazul a avut loc în 2008. Are impor­tanţă când a avut loc încăl­ca­rea, în 2008. Da, pe asta mizez”, expli­că pro­cu­ro­rul. Aces­ta susţi­ne că nu a vor­bit cu cele­lal­te două per­soa­ne impli­ca­te în acest dosar, dar pasea­ză vina spre jude­că­to­rul de instru­cţie, Vita­lie Coto­ro­bai. „El a luat ulti­ma deci­zie pe caz”, susţi­ne Bur­la­cu, pre­ci­zând că lis­ta cu fun­cţio­na­rii acţio­na­ţi în jude­ca­tă ar fi una „făcu­tă selec­tiv”. Jude­că­to­rul Coto­ro­bai a evi­tat să dis­cu­te cu noi, deşi i-am lăsat gre­fi­e­rei aces­tu­ia un număr de con­tact, la care urma să ne ape­le­ze.

17150 de euro pentru violenţă domestică

Magis­tra­ţii Liu­ba Pru­tea­nu şi Ser­giu Lază­ri de la Jude­că­to­ria Buiu­ca­ni, dar şi pro­cu­ro­rii Danie­la Chi­r­i­ac, Igor Cer­chez şi Ale­xei Axen­ti­ev, foş­ti sau actu­a­li anga­ja­ţi ai Pro­cu­ra­tu­rii sect. Buiu­ca­ni, urmea­ză să fie acţio­na­ţi în jude­ca­tă pen­tru un pre­ju­di­ciu de 17150 de euro adus R. Mol­do­va în urma unei hotă­râri a CtE­DO din 28 ianu­a­rie 2014. Cei cin­ci jus­ti­ţi­a­bi­li urmea­ză să răs­pun­dă după ce două femei, TM şi MC, mamă şi fii­că, s-au plâns la orga­ne­le de drept că sunt mal­tra­ta­te de soţul şi, res­pec­tiv, tatăl aces­to­ra. Recla­man­te­le au invo­cat în faţa jude­că­to­ri­lor de la Stra­s­bo­urg fap­tul că auto­ri­tă­ţi­le nu au exe­cu­tat ordo­nanţa de pro­te­cţie emi­să de instanţa de jude­ca­tă şi ast­fel nu le-au acor­dat pro­te­cţie efec­ti­vă împo­tri­va vio­lenţei domes­ti­ce. Cur­tea a con­sta­tat că instanţe­le de jude­ca­tă şi Pro­cu­ra­tu­ra au luat în acest caz deci­zii con­tra­dic­to­rii sau cu întâr­zi­e­re.

Cau­za „Dra­gos­tea Copi­i­lor”, ini­ţi­a­tă printr-o cere­re depu­să la 13 mai 2008 con­tra R. Mol­do­va de către între­prin­de­rea „Dra­gos­tea Copi­i­lor – Petro­vs­chi – Nagor­nîi”, a avut o fina­li­ta­te la data de 20 mai 2014, când Cur­tea a decis, în şedinţă închi­să, ca sta­tul să plă­teas­că repre­zen­tanţi­lor fir­mei 6300 de euro. Com­pa­nia recla­man­tă a susţi­nut că, în urma ero­ri­lor din jus­ti­ţia R. Mol­do­va, şcoa­la pe care o ges­tio­na a fost nevo­ită să-şi înce­te­ze acti­vi­ta­tea, iar con­si­li­ul de admi­nis­tra­ţie a sufe­rit pre­ju­di­cii gra­ve. Pen­tru acest dosar, MJ i-a găsit res­pon­sa­bi­li pe Vera Macin­ska­ia, fos­tă jude­că­toa­re la CSJ, dar şi pe Gali­na Stra­tu­lat şi Tatia­na Vie­ru, actu­a­le magis­tra­te în cadrul aces­tei instanţe.

Jude­că­to­rii Vic­tor Pru­tea­nu, Ana Panov şi Ana­to­lie Min­ciu­nă, toţi de la CA Chi­şi­nău, urmea­ză, dacă demer­sul MJ va fi apro­bat, să achi­te 10800 de euro pen­tru dosa­rul lui Radu Bote­za­tu, pe care l-au exa­mi­nat. Recla­man­tul este ofi­ţe­rul de poli­ţie Radu Bote­za­tu, care s-a plâns la CtE­DO că o deci­zie de repar­ti­ţie a unui apar­ta­ment care i se cuve­nea a sur­ve­nit tar­div, iar ulte­ri­or, instanţe­le naţio­na­le i-au acor­dat „com­pen­sa­ţii insu­fi­cien­te pen­tru aceas­tă încăl­ca­re”.

3700 de euro de la o judecătoare decedată

Ion Muru­ia­nu (fost preşe­din­te al CSJ) şi Nina Cer­nat, actu­al­men­te jude­că­to­ri la CA Chi­şi­nău, împre­u­nă cu Con­stan­tin Gurschi şi Valen­tin Bar­bă, foş­ti jude­că­to­ri la CSJ, urmea­ză să fie acţio­na­ţi în jude­ca­tă pen­tru dosa­rul „Ken­zie Glo­bal Limi­ted LTD”, pier­dut de R. Mol­do­va la Cur­te în apri­lie 2014. Acest SRL a acu­zat fap­tul că, având un liti­giu, nu a fost citat de CSJ pen­tru a se pre­zen­ta la pro­ces şi, res­pec­tiv, a fost pri­vat de drep­tul de a-şi expu­ne punc­tul de vede­re. CtE­DO a decis ca R. Mol­do­va să plă­teas­că aces­tei fir­me, cu sedi­ul în Rega­tul Unit al Marii Bri­ta­nii şi Irlan­dei de Nord, suma de 5100 de euro.

Olga Adam, fos­tă jude­că­toa­re la CSJ, dece­da­tă între timp, Miha­il Macar, preşe­din­te­le Jude­că­to­ri­ei Hân­ceş­ti, Nico­lae Gor­di­lă, vice­preşe­din­te­le CSJ, şi Tudor Popo­vi­ci, fost jude­că­tor în cadrul instanţei supre­me, vor plăti, dacă vor fi găsi­ţi vino­va­ţi, 3700 de euro din cau­za exa­mi­nă­rii defec­tu­oa­se a dosa­ru­lui Sve­tla­nei Beş­liuc, recla­man­tă care s-a plâns de dura­ta exce­si­vă a pro­ce­du­ri­lor pena­le împo­tri­va sa.

Pen­tru cau­za „Dănă­la­chi c. Mol­do­vei”, pro­nu­nţa­tă în sep­tem­brie 2013 şi în urma căre­ia sta­tul a fost obli­gat de CtE­DO să achi­te recla­man­tei Ange­la Dănă­la­chi 5 mii de euro, urmea­ză să plă­teas­că, con­form Minis­te­ru­lui Jus­ti­ţi­ei, trei per­soa­ne: Gali­na Vavrin, acum preşe­din­te inte­ri­mar la CA Cahul, Dumi­tru Che­bac şi Tudor Chir­cu, foş­ti jude­că­to­ri din cadrul aces­tei instanţe. Ange­la Dănă­la­chi, printr-o hotă­râre jude­că­to­reas­că, care a deve­nit defi­ni­ti­vă în noiem­brie 2008, a fost con­dam­na­tă, pen­tru dela­pi­da­re, la pla­ta unei amen­zi. La 20 febru­a­rie 2009, instanţa a înlo­cu­it amen­da pe care nu a reu­şit să o plă­teas­că cu pedeap­sa cu închi­soa­rea pe un ter­men de 12 luni şi ea a fost în ace­ea­şi zi reţi­nu­tă. La 12 mar­tie 2009, hotă­rârea a fost anu­la­tă de către Cur­tea de Apel în cadrul unei pro­ce­du­ri în care doam­na Dana­la­chi nu a fost repre­zen­ta­tă de un avo­cat, se spu­ne în hotă­rârea CtE­DO.

Expli­ca­ți­i­le minis­te­ru­lui
Minis­te­rul Jus­ti­ți­ei, într-un răs­puns remis ZdG, anun­ță că inten­ta­rea acțiu­ni­lor civi­le în regres a deve­nit posi­bi­lă după intra­rea în vigoa­re a noii legi cu pri­vi­re la Agen­tul guver­na­men­tal, din 30 iulie 2015. Insti­tu­ția pre­ci­zea­ză că, la indi­ca­ția minis­tru­lui Jus­ti­ți­ei, au fost cre­a­te două gru­pu­ri de lucru: pri­mul grup urma să iden­ti­fi­ce o lis­tă pre­a­la­bi­lă de per­soa­ne con­tra căro­ra MJ intenţio­nea­ză să depu­nă acţiu­ni în regres, iar cel de al doi­lea grup – să ela­bo­re­ze aces­te acţiu­ni şi să le depu­nă în instanţe­le de jude­ca­tă. „Ca urma­re a unei ana­li­ze teme­i­ni­ce a tutu­ror cazu­ri­lor în care R. Mol­do­va a fost obli­ga­tă de CtE­DO să achi­te niş­te pre­ju­di­cii mora­le, mate­ri­a­le şi chel­tu­ie­li recla­manţi­lor şi ţinând cont de ter­me­nul de pre­scri­pţie pre­vă­zut de legea cu pri­vi­re la Agen­tul guver­na­men­tal, pri­mul grup de lucru a iden­ti­fi­cat o lis­tă pre­a­la­bi­lă de 11 cazu­ri”. MJ anun­ță că aces­te cau­ze au fost ale­se ținându-se cont de ter­me­nul de pre­scrip­ție (cau­ze­le în care R. Mol­do­va a achi­tat pre­ju­di­cii mora­le, mate­ri­a­le și chel­tu­ie­li recla­man­ți­lor în urma hotă­râri­lor CtE­DO, dar nu au o peri­oa­dă mai mare de 3 ani din momen­tul achi­tă­rii sume­lor men­țio­na­te), de fap­tul că ele ar putea crea pre­ce­den­te pen­tru jus­ti­ție, dar și de încăl­că­ri­le comi­se de func­țio­na­ri.

Doi procurori din Străşeni şi Călăraşi, somaţi să achite 17150 de euro

Cau­za Lebe­din­schi (Adri­an Lebe­din­schi, avo­cat, actu­al depu­tat pe lis­te­le PSRM) va face şi ea obiec­tul unui pro­ces de jude­ca­tă din­tre MJ şi patru foş­ti sau actu­a­li jude­că­to­ri: Ana Gavri­li­ţă de la CA Chi­şi­nău, Gali­na Stra­tu­lat şi Sve­a­to­slav Mol­do­van de la CSJ şi Sve­tla­na Novac, fos­tă anga­ja­tă a instanţei supre­me. MJ con­si­de­ră că aceş­ti jude­că­to­ri sunt res­pon­sa­bi­li de fap­tul că sta­tul a fost obli­gat de CtE­DO să achi­te 5500 de euro recla­man­tu­lui, care s-a plâns că instanţe­le naţio­na­le i-au sta­bi­lit o indem­ni­za­ţie uni­că mai mică decât cea lega­lă, după ce a sufe­rit un acci­dent fiind la ser­vi­ciu (poli­ţist), în urma căru­ia şi-a pier­dut capa­ci­ta­tea de mun­că.

Şase jude­că­to­ri, Dje­ta Chis­tol de la Jude­că­to­ria Cen­tru, Vale­riu Doa­gă, Tama­ra Chişcă-Doneva, Tatia­na Vie­ru, Iulia Cim­poi şi Gali­na Stra­tu­lat de la CSJ, dar şi un fun­cţio­nar din cadrul Minis­te­ru­lui Sănă­tă­ţii (MS), Ade­la Gla­van, mama minis­trei Sănă­tă­ţii, tot ea, şefa Aso­ci­a­ţi­ei medi­ca­le Cen­tru din Chi­şi­nău, vor fi jude­ca­ţi pen­tru a retur­na sta­tu­lui 5960 de euro, după hotă­rârea Radu c. Mol­do­vei, din apri­lie 2014. Recla­man­ta Lili­a­na Radu a recla­mat în faţa jude­că­to­ri­lor de la Stra­s­bo­urg că jude­că­to­rii şi fun­cţio­na­ra de la MS nu i-au asi­gu­rat drep­tul „la res­pec­ta­rea vieţii pri­va­te”, fiind făcu­te publi­ce infor­ma­ţii din dosa­rul său medi­cal.

Igor Chi­r­i­ac, pro­cu­ror în Pro­cu­ra­tu­ra Călă­ra­şi, şi Ion Teţ­cu, pro­cu­ror în cadrul Pro­cu­ra­tu­rii Stră­şe­ni, vor fi acţio­na­ţi în jude­ca­tă pen­tru cau­za „Ere­mia c. Mol­do­vei”. Recla­man­te­le, Lilia Ere­mia şi fii­ce­le ei, Doi­na şi Mari­a­na Ere­mia, s-au plâns la CtE­DO de fap­tul că auto­ri­tă­ţi­le au fost inac­ti­ve în vede­rea pro­te­jă­rii împo­tri­va vio­lenţei domes­ti­ce şi tra­ge­rii la răs­pun­de­re a făp­tu­i­to­ru­lui. Jude­că­to­rii de la Stra­s­bo­urg au decis ca sta­tul să le achi­te celor trei nu mai puţin de 17150 de euro, bani pe care acum MJ va încer­ca să-i recu­pe­re­ze de la cei doi pro­cu­ro­ri.

900 de euro MJ va încer­ca să recu­pe­re­ze de la Vla­di­mir Coteţ, vice­pri­mar de Chi­şi­nău, după hotă­rârea „Chi­ri­ca c. Mol­do­vei”, în care recla­man­tul, Gri­go­re Chi­ri­ca, pe atun­ci anga­jat al Minis­te­ru­lui Apă­ră­rii, s-a plâns de fap­tul exe­cu­tă­rii tar­di­ve de către auto­ri­tă­ţi­le loca­le a unei hotă­râri de jude­ca­tă prin care aces­tu­ia îi fuse­se repar­ti­zat un apar­ta­ment.

Acest arti­col este rea­li­zat în cadrul pro­iec­tu­lui „Con­so­li­da­rea Sta­tu­lui de drept şi asi­gu­ra­rea trans­pa­renţei sis­te­mu­lui jude­că­to­resc”, imple­men­tat de către A.O. “Juri­ş­tii pen­tru drep­tu­rile omu­lui” cu supor­tul Civil Rights Defen­ders şi Natio­nal Endow­ment for Demo­cracy, care nu influ­enţează în niciun fel subiec­tul şi conţi­nu­tul inves­ti­ga­ţi­i­lor publi­cate.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

1 comentariu

 1. Iacob Tofan

  Ce am făcut Eu pen­tru Stat ?
  Ce a făcut Sta­tul pen­tru Mine ? 

  Domni­lor și Doam­ne­lor, am învi­at.
  Acel om spur­cat, care pose­dă foto­gra­fia mea ca cada­vru, acel om jos­nic și tică­los, care m-a adus la așa o sta­re, să fie bles­te­ma­ți de tot popo­rul.

  08.02.2016

  Refe­ri­tor la inca­pa­ci­ta­tea Dem­ni­ta­ri­lor de Stat de a înlă­tu­ra dis­cri­mi­na­rea cetă­țe­ni­lor sim­pli, chiar și a pro­pri­i­lor părin­ți

  Am mun­cit pe tără­mul peda­go­gic 50 de ani.
  Exact în ziua împli­ni­rii a 50 de ani de acti­vi­ta­te peda­go­gi­că (am petre­cut cir­ca 50 de mii de ore aca­de­mi­ce în fața ele­vi­lor, fără hal­tu­ră), am fost „FELICITAT” printr-un „şut în fund” de la locul de mun­că de către direc­to­rul Lice­u­lui Teo­re­tic „Miha­il Sado­vea­nu” din or. Cup­ci­ni, chiar dacă acti­vam cu jumă­ta­te de sala­riu.
  Am aflat, că Pre­șe­din­te­le Nico­lae Timofte are o pen­sie de 18 mii de lei și un sala­riu tot de 18 mii de lei. Nu mai țin min­te cîte mii de lei a înca­sat la momen­tul ieși­rii la pen­sie pen­tru anii ser­viți, însă nu știu cui a ser­vit.
  Ce a făcut acest om pen­tru Repu­bli­ca Mol­do­va ca să pri­meas­că unul sin­gur cît 36, dar chiar mai mul­ți, pen­sio­na­ri din rîn­dul oame­ni­lor sim­pli? Meda­lii știu că a împăr­țit și la tîlha­ri.
  Mai știu, că min­ciu­na spu­să bîl­bîit de Preşe­din­te­le Nico­lae Timofti în faţa mili­oa­ne­lor de teles­pec­ta­to­ri ai cana­lu­lui TV Mol­do­va 1 la 1 octom­brie 2012 în cadrul emi­siu­nii “Mol­do­va în Direct” a acțio­nat asu­pra Cur­ții Constituţio-nale, care după nouă luni de la sesi­za­rea depu­să de depu­ta­tul Ser­giu Sîr­bu la 6 sep­tem­brie 2012, a emis hotă­rîrea dis­cri­mi­na­to­rie din 23 apri­lie 2013 care a numit Con­sti­tu­ţio­na­lă eli­be­ra­rea din func­ție a peda­go­gi­lor, care au atins vîr­sta de pen­sio­na­re, con­trar Con­sti­tu­ți­ei RM în vigoa­re.
  Ace­eași min­ciu­nă bîl­bîi­tă l-a impus pe Radu Pan­țîru să-mi declare res­pin­să cere­rea mea de la CEDO, cu un motiv fic­tiv.
  Mai bine de 300 de zile scriu pe dife­ri­te site-uri des­pre fap­tul (cau­za con­dam­nă­rii mele la moar­te de către dobi­toa­ce ), că Legea des­pre Sala­ri­za­re și Legea de Pen­sio­na­re a RM sînt niș­te Legi Dis­cri­mi­na­to­rii pen­tru cetă­țe­nii sim­pli ai RM pe mai mul­te cri­te­rii.
  Din cau­za că Dem­ni­ta­rii de Stat sînt niș­te ipo­cri­ți, ce se gîn­desc numai la pro­pri­i­le buzu­na­re. Dem­ni­ta­rii de Stat sus­țin HALTURA ÎN TOATE DEPARTAMENTELE.
  Prin ce se mani­fes­tă sus­ți­ne­rea hal­tu­rei în toa­te depar­ta­men­te­le:
  1. Prin emi­te­rea Deci­zi­i­lor, Hotă­rî­ri­lor și Legi­lor strîm­be și nechi­b­zu­i­te.
  2. Dem­ni­ta­rii de Stat, ști­ind des­pre fur­tul bani­lor cu sacii de la băn­ci­le Sta­tu­lui au tăcut.
  3. Dem­ni­ta­rii de Stat nu efec­tu­ia­ză modi­fi­că­ri în Legea des­pre Sala­ri­za­re, care per­mi­te ca une­le per­soa­ne să pri­meas­că sala­rii de mili­oa­ne iar cei de rînd abea să ajun­gă la 2-3 mii de lei lunar.
  4. Dem­ni­ta­rii de Stat pri­mesc Îndem­ni­za­ții pen­tru anii mun­ci­ți în cazul ieși­rii la pen­sie, iar popo­rul sim­plu n-are acest drept.
  5. Ei nu vor să înțe­lea­gă că Legea actu­a­lă de Pen­sio­na­re, care asi­gu­ră:
  Achi­ta­rea pen­si­ei cate­go­ri­i­lor din admi­nis­tra­ția publi­că cu 50% din mări­mea sta­bi­li­tă – de la buge­tul asi­gu­ră­ri­lor soci­a­le de stat şi 50% – de la buge­tul de stat.
  Mări­mea sta­bi­li­tă a pen­si­ei cate­go­ri­i­lor din admi­nis­tra­ția publi­că repre­zin­tă 75 % din sala­ri­ul lunar.
  Mări­mea sta­bi­li­tă a pen­si­ei cate­go­ri­i­lor, care repre­zin­tă majo­ri­ta­tea popu­la­ți­ei RM repre­zin­tă 27% din sala­ri­ul lunar dis­cri­mi­nea­ză popo­rul sim­lu, care repre­zin­tă majo­ri­ta­tea popu­la­ți­ei RM.
  5. Dem­ni­ta­rii de Stat per­mit ca jude­că­to­rii din RM să per­fec­te­ze spă­la­rea de bani din Rusia și alte sta­te.
  6. Vale­riu Guma – cul­mea cul­pe­lor Jude­că­to­ri­lor mol­do­ve­ni.
  Domni­lor jude­că­to­ri, oare n-a venit vre­mea să aveți măcar un picuț de soves­te ome­neas­că?
  7. Dem­ni­ta­rii de Stat au adop­tat în întu­ne­ri­cul nop­ții un nou guvern con­vi­na­bil numai lor.
  8. Pen­tru trei ani de guver­na­re depu­ta­ții corup­ți umblă ca k… într-o căl­da­re.
  Lip­sa actu­a­lei cla­se poli­ti­ce la Foru­mul Civic din 29.01.2016 demon­strea­ză cu pri­so­sin­ță carac­te­rul acti­vi­tă­ții cla­sei poli­ti­ce actu­a­le: numai „pe întu­ne­ric”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *