553-vitalie_cotorobai

Dosarele de 2 milioane ale judecătorilor și procurorilor

Aproape 100 de mii de euro, echi­va­len­tul a 2 mili­oane de lei. Atât va încerca Minis­te­rul Jus­ti­ţiei să recu­pe­reze de la 34 de jus­ti­ţi­a­bili, din­tre care 27 actu­ali sau foşti jude­că­tori şi şapte pro­cu­rori, dar şi doi fun­cţio­nari, con­si­de­raţi res­pon­sa­bili de fap­tul că, în ulti­mii ani, R. Mol­dova a pier­dut 11 dosare în faţa Curţii Euro­pene a Drep­tu­ri­lor Omu­lui (CtEDO). Cea mai mare des­pă­gu­bire, de 20 mii de euro, ar urma s-o achite un jude­că­tor şi doi pro­cu­rori din rai­oane, după ce nu au inves­ti­gat efi­cient un acci­dent rutier, sol­dat cu dece­sul unui băr­bat.

Vla­di­mir Cebo­tari, minis­trul Jus­ti­ţiei, anu­nţa mier­curi, 27 ianu­a­rie 2016, că R. Mol­dova dema­rează în pre­mieră o serie de acţiuni care „vin să spo­rească res­pon­sa­bi­li­ta­tea acto­ri­lor atât în dome­niul jus­ti­ţiei, cât şi a între­gu­lui dome­niu public, în res­pec­ta­rea drep­tu­ri­lor şi inte­re­se­lor legale ale per­soa­ne­lor, şi să spo­rească res­pon­sa­bi­li­za­rea per­so­nală”. Tot atunci Minis­te­rul Jus­ti­ţiei (MJ) anu­nţa şi o listă de 36 de jude­că­tori, pro­cu­rori şi alţi fun­cţio­nari cu fun­cţie de răs­pun­dere care vor fi acţio­naţi în jude­cată prin acţiune de regres de către insti­tu­ţie. ZdG a soli­ci­tat şi a pri­mit de la MJ nu doar lista fun­cţio­na­ri­lor care urmează să-şi jus­ti­fice deci­zi­ile luate, dar şi dosa­rele din cauza cărora R. Mol­dova a fost con­dam­nată la Cur­tea Euro­peană a Drep­tu­ri­lor Omu­lui (CtEDO). Ast­fel am des­co­pe­rit că cei 36 de ofi­ci­ali, din­tre care 27 de jude­că­tori, şapte pro­cu­rori şi doi fun­cţio­nari publici, urmează să plă­tească pen­tru 11 dosare pier­dute, în valoare totală de 97 mii de euro, echi­va­len­tul a 2 mili­oane de lei. În urma aces­tei ana­lize se con­stată că cea mai mare sumă de bani, 20 mii de euro, ar urma să fie achi­tată din buzu­na­rele a trei jus­ti­ţi­a­bili din Hân­ceşti şi Ane­nii Noi, deşi marile dosare, dar şi marile erori din jus­ti­ţie sunt, de fapt, în Chi­şi­nău.

553-vitalie_cotorobai220 mii de euro de la doi procurori şi un judecător din raion

Pro­cu­ro­rii Igor Lamba şi Aurel Bur­lacu, dar şi jude­că­to­rul Vita­lie Coto­ro­bai urmează să fie acţio­naţi în jude­cată pen­tru un dosar pier­dut de R. Mol­dova la CtEDO în luna febru­a­rie 2015. Recla­mantă a fost Vero­nica Cio­banu, o tânără care s-a adre­sat la Îna­lta Curte pen­tru drep­tate după ce oame­nii legii din R. Mol­dova nu au inves­ti­gat efi­cient şi sub toate aspec­tele un acci­dent rutier din 6 apri­lie 2006, când soţul său, taxi­me­trist, aflându-se la vola­nul unui auto­mo­bil LADA, s-a cioc­nit, mor­tal, cu un BMW Seria 5, şofe­rul căruia nu a fost găsit res­pon­sa­bil de jus­ti­ţia din R. Mol­dova. Cur­tea a decis ca sta­tul să-i plă­tească recla­man­tei 20 mii de euro, drept pre­ju­di­ciu moral, plus orice taxă care poate fi per­ce­pută. Cur­tea a con­si­de­rat că „modul în care auto­ri­tă­ţile naţio­nale au desfă­şu­rat inves­ti­ga­ţia îi poate crea impre­sia unui obser­va­tor inde­pen­dent că ele nu au încer­cat cu ade­vă­rat să elu­ci­deze cir­cum­stanţele cau­zei şi să des­co­pere ade­vă­rul”. Igor Lamba, fost pro­cu­ror în cadrul Pro­cu­ra­tu­rii Hân­ceşti, actu­al­mente dele­gat la Pro­cu­ra­tura Gene­rală, dar şi Aurel Bur­lacu, actu­a­lul pro­cu­ror al r. Ane­nii Noi, fost pro­cu­ror la Hân­ceşti, au fost acu­za­to­rii de stat care au ges­tio­nat acel dosar. Împre­ună cu Vita­lie Coto­ro­bai, jude­că­tor de instru­cţie la Jude­că­to­ria Hân­ceşti, cei trei urmează să plă­tească, în total, 20 mii de euro.

Pro­cu­ro­rul Aurel Bur­lacu susţine că nu a fost infor­mat până acum des­pre dosa­rul pen­tru care urmează să fie acţio­nat în jude­cată. „Între­ba­rea e dacă am banii ăştia (zâm­beşte, n.r.). Eu sunt sigur că instanţa nu o să accepte cere­rea. Legea cu pri­vire la agen­tul guver­na­men­tal a intrat în vigoare în 2015. Acolo se menţio­nează că se trage la răs­pun­dere timp de trei ani de zile. Dar, cazul a avut loc în 2008. Are impor­tanţă când a avut loc încăl­ca­rea, în 2008. Da, pe asta mizez”, explică pro­cu­ro­rul. Acesta susţine că nu a vor­bit cu cele­lalte două per­soane impli­cate în acest dosar, dar pasează vina spre jude­că­to­rul de instru­cţie, Vita­lie Coto­ro­bai. „El a luat ultima deci­zie pe caz”, susţine Bur­lacu, pre­ci­zând că lista cu fun­cţio­na­rii acţio­naţi în jude­cată ar fi una „făcută selec­tiv”. Jude­că­to­rul Coto­ro­bai a evi­tat să dis­cute cu noi, deşi i-am lăsat gre­fi­e­rei aces­tuia un număr de con­tact, la care urma să ne ape­leze.

17150 de euro pentru violenţă domestică

Magis­tra­ţii Liuba Pru­teanu şi Ser­giu Lazări de la Jude­că­to­ria Buiu­cani, dar şi pro­cu­ro­rii Daniela Chi­r­iac, Igor Cer­chez şi Ale­xei Axen­tiev, foşti sau actu­ali anga­jaţi ai Pro­cu­ra­tu­rii sect. Buiu­cani, urmează să fie acţio­naţi în jude­cată pen­tru un pre­ju­di­ciu de 17150 de euro adus R. Mol­dova în urma unei hotă­râri a CtEDO din 28 ianu­a­rie 2014. Cei cinci jus­ti­ţi­a­bili urmează să răs­pundă după ce două femei, TM şi MC, mamă şi fiică, s-au plâns la orga­nele de drept că sunt mal­tra­tate de soţul şi, res­pec­tiv, tatăl aces­tora. Recla­man­tele au invo­cat în faţa jude­că­to­ri­lor de la Stra­s­bo­urg fap­tul că auto­ri­tă­ţile nu au exe­cu­tat ordo­nanţa de pro­te­cţie emisă de instanţa de jude­cată şi ast­fel nu le-au acor­dat pro­te­cţie efec­tivă împo­triva vio­lenţei domes­tice. Cur­tea a con­sta­tat că instanţele de jude­cată şi Pro­cu­ra­tura au luat în acest caz deci­zii con­tra­dic­to­rii sau cu întâr­zi­ere.

Cauza „Dra­gos­tea Copi­i­lor”, ini­ţi­ată printr-o cerere depusă la 13 mai 2008 con­tra R. Mol­dova de către între­prin­de­rea „Dra­gos­tea Copi­i­lor – Petro­vs­chi – Nagor­nîi”, a avut o fina­li­tate la data de 20 mai 2014, când Cur­tea a decis, în şedinţă închisă, ca sta­tul să plă­tească repre­zen­tanţi­lor fir­mei 6300 de euro. Com­pa­nia recla­mantă a susţi­nut că, în urma ero­ri­lor din jus­ti­ţia R. Mol­dova, şcoala pe care o ges­tiona a fost nevo­ită să-şi înce­teze acti­vi­ta­tea, iar con­si­liul de admi­nis­tra­ţie a sufe­rit pre­ju­di­cii grave. Pen­tru acest dosar, MJ i-a găsit res­pon­sa­bili pe Vera Macin­skaia, fostă jude­că­toare la CSJ, dar şi pe Galina Stra­tu­lat şi Tatiana Vieru, actu­ale magis­trate în cadrul aces­tei instanţe.

Jude­că­to­rii Vic­tor Pru­teanu, Ana Panov şi Ana­to­lie Min­ciună, toţi de la CA Chi­şi­nău, urmează, dacă demer­sul MJ va fi apro­bat, să achite 10800 de euro pen­tru dosa­rul lui Radu Bote­zatu, pe care l-au exa­mi­nat. Recla­man­tul este ofi­ţe­rul de poli­ţie Radu Bote­zatu, care s-a plâns la CtEDO că o deci­zie de repar­ti­ţie a unui apar­ta­ment care i se cuve­nea a sur­ve­nit tar­div, iar ulte­rior, instanţele naţio­nale i-au acor­dat „com­pen­sa­ţii insu­fi­ciente pen­tru această încăl­care”.

3700 de euro de la o judecătoare decedată

Ion Muru­ianu (fost preşe­dinte al CSJ) şi Nina Cer­nat, actu­al­mente jude­că­tori la CA Chi­şi­nău, împre­ună cu Con­stan­tin Gurschi şi Valen­tin Barbă, foşti jude­că­tori la CSJ, urmează să fie acţio­naţi în jude­cată pen­tru dosa­rul „Ken­zie Glo­bal Limi­ted LTD”, pier­dut de R. Mol­dova la Curte în apri­lie 2014. Acest SRL a acu­zat fap­tul că, având un liti­giu, nu a fost citat de CSJ pen­tru a se pre­zenta la pro­ces şi, res­pec­tiv, a fost pri­vat de drep­tul de a-şi expune punc­tul de vedere. CtEDO a decis ca R. Mol­dova să plă­tească aces­tei firme, cu sediul în Rega­tul Unit al Marii Bri­ta­nii şi Irlan­dei de Nord, suma de 5100 de euro.

Olga Adam, fostă jude­că­toare la CSJ, dece­dată între timp, Mihail Macar, preşe­din­tele Jude­că­to­riei Hân­ceşti, Nico­lae Gor­dilă, vice­preşe­din­tele CSJ, şi Tudor Popo­vici, fost jude­că­tor în cadrul instanţei supreme, vor plăti, dacă vor fi găsiţi vino­vaţi, 3700 de euro din cauza exa­mi­nă­rii defec­tu­oase a dosa­ru­lui Sve­tla­nei Beş­liuc, recla­mantă care s-a plâns de durata exce­sivă a pro­ce­du­ri­lor penale împo­triva sa.

Pen­tru cauza „Dănă­la­chi c. Mol­do­vei”, pro­nu­nţată în sep­tem­brie 2013 şi în urma căreia sta­tul a fost obli­gat de CtEDO să achite recla­man­tei Angela Dănă­la­chi 5 mii de euro, urmează să plă­tească, con­form Minis­te­ru­lui Jus­ti­ţiei, trei per­soane: Galina Vavrin, acum preşe­dinte inte­ri­mar la CA Cahul, Dumi­tru Che­bac şi Tudor Chircu, foşti jude­că­tori din cadrul aces­tei instanţe. Angela Dănă­la­chi, printr-o hotă­râre jude­că­to­rească, care a deve­nit defi­ni­tivă în noiem­brie 2008, a fost con­dam­nată, pen­tru dela­pi­dare, la plata unei amenzi. La 20 febru­a­rie 2009, instanţa a înlo­cuit amenda pe care nu a reu­şit să o plă­tească cu pedeapsa cu închi­soa­rea pe un ter­men de 12 luni şi ea a fost în ace­eaşi zi reţi­nută. La 12 mar­tie 2009, hotă­rârea a fost anu­lată de către Cur­tea de Apel în cadrul unei pro­ce­duri în care doamna Dana­la­chi nu a fost repre­zen­tată de un avo­cat, se spune în hotă­rârea CtEDO.

Expli­ca­ți­ile minis­te­ru­lui
Minis­te­rul Jus­ti­ției, într-un răs­puns remis ZdG, anunță că inten­ta­rea acțiu­ni­lor civile în regres a deve­nit posi­bilă după intra­rea în vigoare a noii legi cu pri­vire la Agen­tul guver­na­men­tal, din 30 iulie 2015. Insti­tu­ția pre­ci­zează că, la indi­ca­ția minis­tru­lui Jus­ti­ției, au fost cre­ate două gru­puri de lucru: pri­mul grup urma să iden­ti­fice o listă pre­a­la­bilă de per­soane con­tra cărora MJ intenţio­nează să depună acţiuni în regres, iar cel de al doi­lea grup – să ela­bo­reze aceste acţiuni şi să le depună în instanţele de jude­cată. „Ca urmare a unei ana­lize teme­i­nice a tutu­ror cazu­ri­lor în care R. Mol­dova a fost obli­gată de CtEDO să achite nişte pre­ju­di­cii morale, mate­ri­ale şi chel­tu­ieli recla­manţi­lor şi ţinând cont de ter­me­nul de pre­scri­pţie pre­vă­zut de legea cu pri­vire la Agen­tul guver­na­men­tal, pri­mul grup de lucru a iden­ti­fi­cat o listă pre­a­la­bilă de 11 cazuri”. MJ anunță că aceste cauze au fost alese ținându-se cont de ter­me­nul de pre­scrip­ție (cau­zele în care R. Mol­dova a achi­tat pre­ju­di­cii morale, mate­ri­ale și chel­tu­ieli recla­man­ți­lor în urma hotă­râri­lor CtEDO, dar nu au o peri­oadă mai mare de 3 ani din momen­tul achi­tă­rii sume­lor men­țio­nate), de fap­tul că ele ar putea crea pre­ce­dente pen­tru jus­ti­ție, dar și de încăl­că­rile comise de func­țio­nari.

Doi procurori din Străşeni şi Călăraşi, somaţi să achite 17150 de euro

Cauza Lebe­din­schi (Adrian Lebe­din­schi, avo­cat, actual depu­tat pe lis­tele PSRM) va face şi ea obiec­tul unui pro­ces de jude­cată din­tre MJ şi patru foşti sau actu­ali jude­că­tori: Ana Gavri­liţă de la CA Chi­şi­nău, Galina Stra­tu­lat şi Sve­a­to­slav Mol­do­van de la CSJ şi Sve­tlana Novac, fostă anga­jată a instanţei supreme. MJ con­si­deră că aceşti jude­că­tori sunt res­pon­sa­bili de fap­tul că sta­tul a fost obli­gat de CtEDO să achite 5500 de euro recla­man­tu­lui, care s-a plâns că instanţele naţio­nale i-au sta­bi­lit o indem­ni­za­ţie unică mai mică decât cea legală, după ce a sufe­rit un acci­dent fiind la ser­vi­ciu (poli­ţist), în urma căruia şi-a pier­dut capa­ci­ta­tea de muncă.

Şase jude­că­tori, Djeta Chis­tol de la Jude­că­to­ria Cen­tru, Vale­riu Doagă, Tamara Chişcă-Doneva, Tatiana Vieru, Iulia Cim­poi şi Galina Stra­tu­lat de la CSJ, dar şi un fun­cţio­nar din cadrul Minis­te­ru­lui Sănă­tă­ţii (MS), Adela Gla­van, mama minis­trei Sănă­tă­ţii, tot ea, şefa Aso­ci­a­ţiei medi­cale Cen­tru din Chi­şi­nău, vor fi jude­caţi pen­tru a returna sta­tu­lui 5960 de euro, după hotă­rârea Radu c. Mol­do­vei, din apri­lie 2014. Recla­manta Lili­ana Radu a recla­mat în faţa jude­că­to­ri­lor de la Stra­s­bo­urg că jude­că­to­rii şi fun­cţio­nara de la MS nu i-au asi­gu­rat drep­tul „la res­pec­ta­rea vieţii pri­vate”, fiind făcute publice infor­ma­ţii din dosa­rul său medi­cal.

Igor Chi­r­iac, pro­cu­ror în Pro­cu­ra­tura Călă­raşi, şi Ion Teţcu, pro­cu­ror în cadrul Pro­cu­ra­tu­rii Stră­şeni, vor fi acţio­naţi în jude­cată pen­tru cauza „Ere­mia c. Mol­do­vei”. Recla­man­tele, Lilia Ere­mia şi fii­cele ei, Doina şi Mari­ana Ere­mia, s-au plâns la CtEDO de fap­tul că auto­ri­tă­ţile au fost inac­tive în vede­rea pro­te­jă­rii împo­triva vio­lenţei domes­tice şi tra­ge­rii la răs­pun­dere a făp­tu­i­to­ru­lui. Jude­că­to­rii de la Stra­s­bo­urg au decis ca sta­tul să le achite celor trei nu mai puţin de 17150 de euro, bani pe care acum MJ va încerca să-i recu­pe­reze de la cei doi pro­cu­rori.

900 de euro MJ va încerca să recu­pe­reze de la Vla­di­mir Coteţ, vice­pri­mar de Chi­şi­nău, după hotă­rârea „Chi­rica c. Mol­do­vei”, în care recla­man­tul, Gri­gore Chi­rica, pe atunci anga­jat al Minis­te­ru­lui Apă­ră­rii, s-a plâns de fap­tul exe­cu­tă­rii tar­dive de către auto­ri­tă­ţile locale a unei hotă­râri de jude­cată prin care aces­tuia îi fusese repar­ti­zat un apar­ta­ment.

Acest arti­col este rea­li­zat în cadrul pro­iec­tu­lui „Con­so­li­da­rea Sta­tu­lui de drept şi asi­gu­ra­rea trans­pa­renţei sis­te­mu­lui jude­că­to­resc”, imple­men­tat de către A.O. “Juri­ş­tii pen­tru drep­tu­rile omu­lui” cu supor­tul Civil Rights Defen­ders şi Natio­nal Endow­ment for Demo­cracy, care nu influ­enţează în niciun fel subiec­tul şi conţi­nu­tul inves­ti­ga­ţi­i­lor publi­cate.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

 • Iacob Tofan

  Ce am făcut Eu pen­tru Stat ?
  Ce a făcut Sta­tul pen­tru Mine ? 

  Domni­lor și Doam­ne­lor, am înviat.
  Acel om spur­cat, care posedă foto­gra­fia mea ca cada­vru, acel om jos­nic și tică­los, care m-a adus la așa o stare, să fie bles­te­mați de tot popo­rul.

  08.02.2016

  Refe­ri­tor la inca­pa­ci­ta­tea Dem­ni­ta­ri­lor de Stat de a înlă­tura dis­cri­mi­na­rea cetă­țe­ni­lor sim­pli, chiar și a pro­pri­i­lor părinți

  Am mun­cit pe tără­mul peda­go­gic 50 de ani.
  Exact în ziua împli­ni­rii a 50 de ani de acti­vi­tate peda­go­gică (am petre­cut circa 50 de mii de ore aca­de­mice în fața ele­vi­lor, fără hal­tură), am fost „FELICITAT” printr-un „şut în fund” de la locul de muncă de către direc­to­rul Lice­u­lui Teo­re­tic „Mihail Sado­veanu” din or. Cup­cini, chiar dacă acti­vam cu jumă­tate de sala­riu.
  Am aflat, că Pre­șe­din­tele Nico­lae Timofte are o pen­sie de 18 mii de lei și un sala­riu tot de 18 mii de lei. Nu mai țin minte cîte mii de lei a înca­sat la momen­tul ieși­rii la pen­sie pen­tru anii ser­viți, însă nu știu cui a ser­vit.
  Ce a făcut acest om pen­tru Repu­blica Mol­dova ca să pri­mească unul sin­gur cît 36, dar chiar mai mulți, pen­sio­nari din rîn­dul oame­ni­lor sim­pli? Meda­lii știu că a împăr­țit și la tîlhari.
  Mai știu, că min­ciuna spusă bîl­bîit de Preşe­din­tele Nico­lae Timofti în faţa mili­oa­ne­lor de teles­pec­ta­tori ai cana­lu­lui TV Mol­dova 1 la 1 octom­brie 2012 în cadrul emi­siu­nii “Mol­dova în Direct” a acțio­nat asu­pra Cur­ții Constituţio-nale, care după nouă luni de la sesi­za­rea depusă de depu­ta­tul Ser­giu Sîrbu la 6 sep­tem­brie 2012, a emis hotă­rîrea dis­cri­mi­na­to­rie din 23 apri­lie 2013 care a numit Con­sti­tu­ţio­nală eli­be­ra­rea din func­ție a peda­go­gi­lor, care au atins vîr­sta de pen­sio­nare, con­trar Con­sti­tu­ției RM în vigoare.
  Ace­eași min­ciună bîl­bîită l-a impus pe Radu Pan­țîru să-mi declare res­pinsă cere­rea mea de la CEDO, cu un motiv fic­tiv.
  Mai bine de 300 de zile scriu pe dife­rite site-uri des­pre fap­tul (cauza con­dam­nă­rii mele la moarte de către dobi­toace ), că Legea des­pre Sala­ri­zare și Legea de Pen­sio­nare a RM sînt niște Legi Dis­cri­mi­na­to­rii pen­tru cetă­țe­nii sim­pli ai RM pe mai multe cri­te­rii.
  Din cauza că Dem­ni­ta­rii de Stat sînt niște ipo­criți, ce se gîn­desc numai la pro­pri­ile buzu­nare. Dem­ni­ta­rii de Stat sus­țin HALTURA ÎN TOATE DEPARTAMENTELE.
  Prin ce se mani­festă sus­ți­ne­rea hal­tu­rei în toate depar­ta­men­tele:
  1. Prin emi­te­rea Deci­zi­i­lor, Hotă­rî­ri­lor și Legi­lor strîmbe și nechi­b­zu­ite.
  2. Dem­ni­ta­rii de Stat, ști­ind des­pre fur­tul bani­lor cu sacii de la băn­cile Sta­tu­lui au tăcut.
  3. Dem­ni­ta­rii de Stat nu efec­tu­iază modi­fi­cări în Legea des­pre Sala­ri­zare, care per­mite ca unele per­soane să pri­mească sala­rii de mili­oane iar cei de rînd abea să ajungă la 2-3 mii de lei lunar.
  4. Dem­ni­ta­rii de Stat pri­mesc Îndem­ni­za­ții pen­tru anii mun­ciți în cazul ieși­rii la pen­sie, iar popo­rul sim­plu n-are acest drept.
  5. Ei nu vor să înțe­leagă că Legea actu­ală de Pen­sio­nare, care asi­gură:
  Achi­ta­rea pen­siei cate­go­ri­i­lor din admi­nis­tra­ția publică cu 50% din mări­mea sta­bi­lită – de la buge­tul asi­gu­ră­ri­lor soci­ale de stat şi 50% – de la buge­tul de stat.
  Mări­mea sta­bi­lită a pen­siei cate­go­ri­i­lor din admi­nis­tra­ția publică repre­zintă 75 % din sala­riul lunar.
  Mări­mea sta­bi­lită a pen­siei cate­go­ri­i­lor, care repre­zintă majo­ri­ta­tea popu­la­ției RM repre­zintă 27% din sala­riul lunar dis­cri­mi­nează popo­rul simlu, care repre­zintă majo­ri­ta­tea popu­la­ției RM.
  5. Dem­ni­ta­rii de Stat per­mit ca jude­că­to­rii din RM să per­fec­teze spă­la­rea de bani din Rusia și alte state.
  6. Vale­riu Guma – cul­mea cul­pe­lor Jude­că­to­ri­lor mol­do­veni.
  Domni­lor jude­că­tori, oare n-a venit vre­mea să aveți măcar un picuț de soveste ome­nească?
  7. Dem­ni­ta­rii de Stat au adop­tat în întu­ne­ri­cul nop­ții un nou guvern con­vi­na­bil numai lor.
  8. Pen­tru trei ani de guver­nare depu­ta­ții corupți umblă ca k… într-o căl­dare.
  Lipsa actu­a­lei clase poli­tice la Foru­mul Civic din 29.01.2016 demon­strează cu pri­so­sință carac­te­rul acti­vi­tă­ții cla­sei poli­tice actu­ale: numai „pe întu­ne­ric”.