Calcul poliţienesc: un sinucigaş – doi sinucigaşi

235-suicidiAu tre­cut două luni de la dece­se­le tra­gi­ce ale celor patru tine­ri, Vale­riu Boboc, Eugen Ţapu, Ion Ţibu­leac şi Maxim Cani­şev, des­pre care se pre­su­pu­ne că au fost omorâţi în bătăi de către repre­zen­tanţii forţe­lor de ordi­ne, în urma pro­tes­te­lor din 7 apri­lie. Fami­li­i­le celor patru tine­ri nici până astăzi nu cunosc ade­vă­rul des­pre dis­pa­ri­ţia copi­i­lor lor, iar în cazul lui Maxim Cani­şev, dece­dat pe 8 apri­lie, dar găsit în lacul Ghi­di­ghi­ci abia la 18 apri­lie, fiind înmor­mân­tat pes­te trei săp­tămâ­ni, la 9 mai, acte­le exper­ti­zei medico-legale nu sunt gata nici până astăzi.

Marţi, 7 iulie, la Cen­trul de Medi­ci­nă Lega­lă din Chi­şi­nău am fost infor­ma­ţi că, în cazul lui Maxim Cani­şev rezul­ta­te­le exper­ti­zei nu sunt gata, deo­cam­da­tă, urmând ca pes­te o săp­tămâ­nă con­clu­zi­i­le medico-legale să fie for­mu­la­te. «Durea­ză mai mult, deo­a­re­ce sunt pro­ce­du­ri pe care nu le putem omi­te», expli­că medi­cii legi­ş­ti. Direc­to­rul cen­tru­lui, Andrei Pădu­re, spu­ne că nu este în drept să facă publi­ce rezul­ta­te­le inter­me­di­a­re, deo­a­re­ce, «pe ulti­ma sută de metri, pot să apa­ră nuanţe noi».

Suicid prin înec?

Fami­lia Cani­şev, din Unghe­ni, a con­fir­mat că nu deţi­ne încă un act des­pre exper­ti­za medico-legală în cazul dece­su­lui lui Maxim, în cir­cum­stanţe sus­pec­te, la doar 20 de ani.

«Am avut cel mai bun fecior din lume… Nu exis­tă alţii ca el. Maxim a fost sin­gu­rul», spu­ne Sil­via Cani­şev, mama tână­ru­lui găsit mort în lacul Ghi­di­ghi­ci.

Tatăl lui Maxim, Petru Cani­şev, refu­ză ori­ce dis­cu­ţie cu pre­sa. El con­si­de­ră că cine­va intenţio­nea­ză să folo­seas­că în sco­pu­ri poli­ti­ce tra­ge­dia fami­li­ei sale. «Cu mult mai devre­me,  Maxim nu dădu­se niciun semn. Nu şti­am cum să-l găsim. M-am dus la “Ante­na C” şi am rugat să pla­se­ze vre­un anu­nţ des­pre dis­pa­ri­ţia fiu­lui nos­tru. Au refu­zat, spu­nând că nu e trea­ba lor», expli­că Petru Cani­şev.

Fra­te­le lui Maxim, Vea­ce­slav, spu­ne, rezer­vat, că nu mai vrea să cau­te per­soa­ne­le vino­va­te. «Ştim că nu va fi găsit nici­o­da­tă ade­vă­rul», spu­ne Vea­ce­slav, con­fir­mând că date­le pre­li­mi­na­re ale exper­ti­zei medico-legale au indi­cat des­pre fap­tul că Maxim ar fi dece­dat la 8 apri­lie, când au avut loc cele mai mul­te ares­tă­ri vio­len­te pe stră­zi­le Chi­şi­nă­u­lui, cu 11 zile mai devre­me de a fi găsit în lacul Ghi­di­ghi­ci. Ace­lea­şi date con­fir­mau că tână­rul avea coloa­na ver­te­bra­lă trau­ma­ti­za­tă. «Cum putea să se arun­ce în lac, având coloa­na ver­te­bra­lă rup­tă?», se întrea­bă cole­gii lui Maxim. Aceş­tia au pro­tes­tat, cerând inves­ti­ga­rea cazu­lui şi con­dam­na­rea uci­ga­şi­lor. La expi­ra­rea a două luni, ei cred că, intenţio­nat, anche­ta a fost tre­cu­tă pe o pis­tă greşi­tă. Sub aco­pe­ri­rea ano­ni­ma­tu­lui, S. C. (ini­ţi­a­le­le au fost schim­ba­te de ZdG), un coleg de-al lui Maxim, stu­dent la Uni­ver­si­ta­tea Teh­ni­că din Mol­do­va, spu­ne că anche­ta a ales vari­an­ta sui­ci­du­lui, deo­a­re­ce nu vrea să-i iden­ti­fi­ce pe uci­ga­şii lui Maxim.

Suicid prin aruncare de la înălţime?

În aces­te zile, casa în care a cres­cut Ion Ţibu­leac, din satul Boloha­ni, raio­nul Orhei, alt tânăr dece­dat în con­di­ţii sus­pec­te în dimi­nea­ţa zilei de 8 apri­lie, este pus­tie. Tatăl lui Ion, Semion Ţibu­leac, a ple­cat la mun­că în Rusia. Mama lui Ion, Tatia­na, s-a retras în satul său de baş­ti­nă din raio­nul Râş­ca­ni. «Aca­să nu e nime­ni», spu­ne veci­na aces­to­ra, Valen­ti­na. Ea se impli­că, ajutându-ne să găsim nume­re­le de tele­fon ale Tatia­nei. Mama lui Ion ne răs­pun­de dis­pe­ra­tă. Ea recu­noa­ş­te că a fost cău­ta­tă de câte­va ori, de la Pro­cu­ra­tu­ra sec­to­ru­lui Râş­ca­ni, de Vic­tor Olă­res­cu. «Cred că vor să închi­dă dosa­rul. Cum să mă duc, dacă nu mai am suflet, pute­ri, dar nici bani ca să-i chel­tui fără rost pe dru­mu­ri?», expli­că Tatia­na. Ea îşi amin­teş­te cu sufe­rinţă că, atun­ci când l-au adus aca­să de la mor­gă, Ion avea lovi­tu­ri gre­le pe faţă, iar un picior era dis­trus, încât părea că nu-l mai are. O întreb dacă a aflat des­pre rezul­ta­te­le exper­ti­zei efec­tu­a­te la Lon­dra, în cazul lui Vale­riu Boboc. Spu­ne că îi este greu pe suflet şi îi este jale să tul­bu­re mor­mân­tul lui Ion. «E min­ciu­nă, ori­un­de te întorci. Ştiu că au găsit şi un fel de mar­to­ri, care le-au vor­bit pro­cu­ro­ri­lor tot ce au dorit ace­ia. Am mai aflat că au născo­cit că Ion ar fi fost bol­nav psi­hic şi că s-ar fi arun­cat de pe un pilon elec­tric. Cum a ajuns el sus pe pilon? Ce cău­ta aco­lo, dacă era por­nit din Rusia, ca să ajun­gă aca­să? Cine mi-ar face drep­ta­te?», se întrea­bă mama băi­a­tu­lui.

Pro­cu­ro­rul Vic­tor Olă­res­cu spu­ne că nu poa­te fina­li­za dosa­rul, deo­a­re­ce mama lui Ion Ţibu­leac şi fra­te­le aces­tu­ia, Ale­xan­dru, care l-a petre­cut în ajun de la Tula spre Chi­şi­nău, nu au depus deo­cam­da­tă măr­tu­rii. «Noi am con­sta­tat că Ion veni­se din Rusia, la Gara de Nord, pe 7 apri­lie, pe la 19.30. A fost găsit pe 8 apri­lie, la 7 dimi­nea­ţa. L-au văzut niş­te paz­ni­ci de la un SRL Auto, de pe Calea Moşi­lor, 1. Ei au şi anu­nţat poli­ţia. Era clar că s-a arun­cat de pe pilo­nul din pre­a­j­mă», expli­că Olă­res­cu. El afir­mă că Ion s-ar fi putut sinu­ci­de din cau­za mala­di­ei psi­hi­ce de care ar fi sufe­rit, «schi­zo­fre­nie para­no­ida­lă». Potri­vit lui Olă­res­cu, în dosar ar exis­ta şi pro­be care ar con­fir­ma acest dia­gnos­tic.
«Voi ajun­ge la Chi­şi­nău, numai­de­cât, ca să le pre­zint pro­cu­ro­ri­lor toa­te cer­ti­fi­ca­te­le medi­ca­le, docu­men­te proas­pe­te, care con­fir­mă că Ion era sănă­tos. A făcut mai mul­te inves­ti­ga­ţii la Chi­şi­nău. Se pre­gă­tea să ple­ce la mun­că pes­te hota­re. Am găsit cer­ti­fi­ca­te­le după moar­tea lui. Bine că le-am păs­trat», spu­ne Tatia­na Ţibu­leac. Am întrebat-o dacă Ion era impli­cat în acti­vi­tă­ţi poli­ti­ce. «Nu, el mun­cea, împre­u­nă cu fra­te­le său, în Rusia. Cred că, ajun­gând la Chi­şi­nău, a auzit de pro­tes­te şi a vrut să vadă cu ochii săi ce se întâm­plă», spu­ne feme­ia. Ea este indig­na­tă că poli­ţia nu a res­ti­tu­it fami­li­ei lucru­ri­le per­so­na­le ale lui Ion. «Avea cu el câte ceva, avea şi bani. Venea, cum vă spu­neam, de la câş­tig», mai spu­ne mama lui Ion.

Des­pre lucru­ri­le lui Ion, pro­cu­ro­rul Olă­res­cu afir­mă: «Tot ce avea la el, când fuse­se adus la mor­gă,  s-a res­ti­tu­it fami­li­ei».

Am între­bat medi­cii legi­ş­ti cum au con­sta­tat că Ion s-ar fi arun­cat de pe pilon. «Avea trau­me închi­se, era lezat plămâ­nul drept, avea coas­te­le, ster­nul şi oase­le bazi­nu­lui frac­tu­ra­te. Am admis că aces­te leziu­ni au fost cau­za­te de lovi­rea de un corp con­ton­dent la căde­re», expli­că aceş­tia.

Amin­tim că, ini­ţi­al, repre­zen­tanţi ai forţe­lor de ordi­ne anu­nţa­se­ră că cor­pul neîn­su­fleţit al lui Ion Ţibu­leac fuse­se găsit în cur­tea Spi­ta­lu­lui de Urgenţă, cu mul­ti­ple trau­me la cap, coas­te şi picioa­re. Sur­se din cadrul Spi­ta­lu­lui de Urgenţă ne infor­ma­se­ră atun­ci că cada­vrul unui necu­nos­cut a fost adus în cur­tea spi­ta­lu­lui noap­tea, de un auto­mo­bil Niva, de culoa­re albă. La doar câte­va zile, a fost avan­sa­tă altă ver­siu­ne a morţii – elec­tro­cu­ta­rea. Ulte­ri­or s-a ajuns şi la sui­cid, pro­dus prin arun­ca­re de pe un pilon elec­tric din pre­a­j­ma Gării de Nord. La biro­ul de infor­ma­ţii am aflat că pe adre­sa Calea Moşi­lor, nr. 1, nu exis­tă niciun SRL Auto «Elia», paz­ni­cii căru­ia, potri­vit pro­cu­ro­ru­lui Olă­res­cu, ar fi anu­nţat poli­ţia des­pre sui­ci­dul lui Ion Ţibu­leac.

Suicid prin strangulare?

La 16 apri­lie, fami­lia lui Eugen Ţapu, din or. Soro­ca, a fost infor­ma­tă că tână­rul a fost găsit stran­gu­lat la o con­stru­cţie nefi­ni­sa­tă. În scurt timp a apă­rut o altă ver­siu­ne, potri­vit căre­ia, Eugen ar fi fost găsit în eta­jul teh­nic al unui bloc de locu­it de pe str. Albi­şoa­ra din Chi­şi­nău. Anche­ta­to­rii au mai pre­ci­zat că Eugen ar fi dece­dat cu mai mul­te zile îna­in­te de a fi găsit de un loca­tar al blo­cu­lui res­pec­tiv. În ulti­me­le săp­tămâ­ni, ZdG a dis­cu­tat cu mai mulţi loca­ta­ri ai ace­lui bloc, care ne-au spus că nu cunosc, decât de la tele­vi­zor, des­pre acest caz. Tot­o­da­tă, un tânăr din casa cu pri­ci­na a recu­nos­cut că el ar fi des­co­pe­rit cada­vrul, dar a refu­zat să-şi dea nume­le, să se întâl­neas­că cu ZdG, dar şi să ofe­re alte deta­lii des­pre acest caz, făcând tri­mi­te­re la tai­na anche­tei.

Andrei Ţapu, tatăl tână­ru­lui, ne-a spus că, după înmor­mân­ta­re, care a avut loc cu sicri­ul închis erme­tic, nime­ni nu a mai dis­cu­tat cu el des­pre moar­tea fiu­lui său. Tatăl lui Eugen ne-a mai spus că pri­e­te­nii tână­ru­lui au cău­tat locul în care aces­ta ar fi fost găsit mort, dar aco­lo «nime­ni nu a auzit de aşa ceva». Andrei Ţapu ne-a mai spus că le-a cerut anche­ta­to­ri­lor să-i ara­te bara de care fuse­se legat şire­tul adi­da­şi­lor şi foto­gra­fi­i­le făcu­te de expe­rţi aco­lo unde a fost des­co­pe­rit cada­vrul lui Eugen. «Ştiu că, după lege, ar tre­bui să exis­te ase­me­nea pro­be», ne-a spus Andrei Ţapu, revol­tat că nu are acces la dosar.

Tatia­na Ţapu, sora lui Eugen, zice că nu-şi poa­te reve­ni din şoc. «Nu mai are rost nimic». Tatia­na a recu­nos­cut că, recent, a avut o dis­cu­ţie cu anche­ta­to­rul, după care ne-a închis tele­fo­nul.

Mort prin into­xi­ca­re?
Şi în cazul lui Vale­riu Boboc, pri­ma vic­ti­mă a pro­tes­te­lor din 7 apri­lie, s-a încer­cat o ver­siu­ne simi­la­ră. Potri­vit pri­me­lor infor­ma­ţii MAI, aces­ta ar fi dece­dat în urma into­xi­că­rii cu o sub­stanţă nei­den­ti­fi­ca­tă şi a con­su­mu­lui de alco­ol. S-a întâm­plat, însă, ca un mar­tor să dez­vă­lu­ie cum oame­nii legii l-au ucis pe Boboc. De ase­me­nea, la insis­tenţa părinţi­lor, a fost efec­tu­a­tă o exper­ti­ză inde­pen­den­tă, de către expe­rţi engle­zi. Pro­fe­so­rul Der­ri­ck John Poun­der a pre­zen­tat rapor­tul de exper­ti­ză pe 29 iunie. Docu­men­tul demon­strea­ză că Vale­riu Boboc a fost omorât în bătăi, inclu­siv cu lovi­tu­ri apli­ca­te cu arma de foc. Deşi exper­ti­za a demon­strat acest lucru, avo­ca­ţii fami­li­ei Boboc spun că pro­cu­ro­rii nu încear­că să-i iden­ti­fi­ce pe uci­ga­şi, chiar dacă au fost făcu­te demer­su­ri repe­ta­te în acest sens.

Versiunile de «suicid», «rentabile»

Am încer­cat să iden­ti­fi­căm moti­ve­le din care anche­ta pre­fe­ră să avanse­ze ver­siu­ni ale unor acte de sui­cid în cazul celor patru tine­ri, dece­da­ţi în urma pro­tes­te­lor din 7 apri­lie.

Vic­tor Con­stan­tin, avo­cat în cadrul orga­ni­za­ţi­ei «Juri­ş­ti pen­tru Drep­tu­ri­le Omu­lui», susţi­ne că, deşi e des­tul de difi­cil de demon­strat, acţiu­ni­le orga­ne­lor de drept au favo­ri­zat sur­ve­ni­rea dece­se­lor. «Dacă admi­tem că acest lucru a fost posi­bil, cum pot dez­vă­lui ade­vă­rul repre­zen­tanţii aces­tor orga­ne, care au comis fără­de­le­gi­le?», se întrea­bă Con­stan­tin, pre­ci­zând că, într-un stat de drept, doar în urma unor ast­fel de pre­su­pu­ne­ri ar fi urmat demi­sii în lanţ la Pro­cu­ra­tu­ră şi la Poli­ţie.

Ex-directorul SIS, Tudor Bot­na­ru, susţi­ne că, mai degra­bă, ver­siu­nea «sui­ci­de­lor» a fost  ela­bo­ra­tă în cadrul Poli­ţi­ei Cri­mi­na­le, decât la SIS. «Tre­bu­ie să ana­li­zăm cui anu­me ar fi «ren­ta­bi­lă» o ast­fel de ver­siu­ne. Pe de o par­te, avansând-o, poli­ţia se eschi­vea­ză de la o anche­tă ade­vă­ra­tă, iar pe de altă par­te, ace­ia­şi poli­ţi­ş­ti îşi păs­trea­ză obra­zul curat, deo­a­re­ce, dacă nu s-au sinu­cis, uci­ga­şii ar tre­bui cău­ta­ţi prin­tre cei care au apli­cat forţa în raport cu tine­rii care au par­ti­ci­pat la pro­tes­te­le din 6-7 apri­lie», expli­că Tudor Bot­na­ru.

La soli­ci­ta­rea ZdG, Cen­trul de Medi­ci­nă Lega­lă a con­fir­mat că, în peri­oa­da 7-12 apri­lie 2009, în aceas­tă insti­tu­ţie au fost înre­gis­tra­te 45 de cada­vre.

Aneta Grosu

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

8 comentarii

 1. Stefanita

  Naicule,salutari din Lumea Libe­ra tie si celor care te pun sa lup­ti impo­tri­va demo­cra­ti­ei si a pro­pri­u­lui tau neam.Tu sti­ai ca buni­cul din­spre mama al pre­zi­den­tu­lui iubit Voro­nin a fost anti­co­mu­nist con­vins si ca a lup­tat cu arma in mana impo­tri­va comu­nis­ti­lor ?Sti­ai ca a fost depor­tat in Sibe­ria si ca pe urma s-a refu­gi­at impre­u­na cu o matu­sa a lui Voro­na in Roma­nia unde a si murit prin 1980?
  Iata un link folo­si­tor pen­tru cei care vor sa vada ce face comu­nis­mul din oame­ni:

  http://www.youtube.com/watch?v=m-sAU_Wx1SI

  Urma­ri­ti pe http://www.youtube.com-Secretele fami­li­ei pre­se­din­te­lui Voro­nin ,cel care si-a schim­bat nume­le romanesc{Bujenitza}cu unul rusesc incom­pa­ra­bil mai fru­mos pen­tru el-Voronin.Apropos,pe ruseste ce inseam­na VOR,Naicule ,ca eu nu stiu lim­ba asta prea bine ?

 2. Stefanita

  Sunt curi­os sa stiu daca cine­va pe acest forum este de pare­re ca tana­rul Vale­riu Boboc nu a fost omo­rat in bata­ie de poli­tis­ti si e de pare­re si acum ca s-a sinu­cis sau s-a “intoxicat”.Hai sa vedem si ce spu­ne un sim­pa­ti­zant comu­nist …

 3. Stefanita

  Poli­ţia lui Papuc, slu­ga regi­mu­lui Voro­nin sau de ce va fi jude­cat Papuc pen­tru insti­ga­re la omor.
  Chi­si­nau, Basarabia/Romanian Glo­bal News
  vine­ri, 10 iulie 2009 

  Vă pro­pu­nem mai jos un mate­ri­al sen­za­ţio­nal, în care un grup de expe­rţi, buni cunos­că­to­ri ai meca­nis­mu­lui poli­ţie­ne­sc din Repu­bli­ca Mol­do­va, dez­vă­lu­ie sche­me­le ela­bo­ra­te şi uti­li­za­te de guver­na­rea comu­nis­tă, prin inter­me­di­ul MAI, în sco­pul fra­u­dă­rii ale­ge­ri­lor, dis­tru­ge­rii Opo­zi­ţi­ei şi menţi­ne­rii pute­rii de către cla­nul uzur­pa­to­ru­lui Voro­nin. Mate­ri­a­lul este publi­cat cu mici redac­tă­ri, păs­trând sti­lul ori­gi­na­lu­lui, scrie Tim­pul, pre­lu­at de Roma­ni­an Glo­bal News. 

  RM, din anul 2001 şi până în pre­zent, totul deci­de o sin­gu­ră per­soa­nă (bănu­i­tă că ar sufe­ri de devi­e­ri psi­hi­ce) care con­tro­lea­ză eco­no­mia, mass-media, jus­ti­ţia, poli­ţia şi ser­vi­ci­i­le de secu­ri­ta­te. Cla­nul (Fami­lia) Voro­nin igno­rea­ză făţiş nor­me­le lega­le şi valo­ri­le con­sti­tu­ţio­na­le, repri­mând ori­ce încer­ca­re de nesu­pu­ne­re. În acest con­text, doar o ana­li­ză fugi­ti­vă a rezul­ta­te­lor guver­nă­rii comu­nis­te din ulti­mii ani, a pro­ce­su­lui elec­to­ral, cât şi a con­se­cinţe­lor lega­te de eve­ni­men­te­le de după 5 apri­lie 2009, prin pris­ma res­pec­tă­rii nor­me­lor con­sti­tu­ţio­na­le, indi­că vădit la mul­ti­ple­le încăl­că­ri gro­so­la­ne, de către Pute­re, a pre­ve­de­ri­lor a cir­ca 24 de arti­co­le ale Legii Supre­me a Soci­e­tă­ţii şi a Sta­tu­lui.

  Cunoa­ş­tem bine cu toţii cine este regizorul(ii) principal(i) al(i) tutu­ror sce­na­ri­i­lor din poli­ti­ca mol­do­ve­neas­că, acto­rii şi exe­cu­tanţii orbi ai aces­tor pla­nu­ri şi ordi­ne ile­ga­le, în mod spe­cial, în sis­te­mul Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Inter­ne.

  1. Însu­şi fap­tul păs­tră­rii în com­po­nenţa Guver­nu­lui RM a ,,cele­bru­lui” minis­tru Gh. Papuc vor­beş­te de la sine că pe par­cur­sul ale­ge­ri­lor anti­ci­pa­te, ca şi în anii 2005 şi 2009, aces­ta va pune în miş­ca­re toa­te forţe­le şi mij­loa­ce­le dis­po­ni­bi­le ale MAI, cu apli­ca­rea for­me­lor şi meto­de­lor deja apro­ba­te pen­tru a fra­u­da şi fal­si­fi­ca ale­ge­ri­le din 29 iulie curent. Este cunos­cut fap­tul că sub con­du­ce­rea lui Papuc efec­ti­vul MAI, con­trar pre­ve­de­ri­lor Legii nr. 416-XII din 18.12.1990 ,, Cu pri­vi­re la poli­ţie”, a fost impli­cat la maxi­mum în ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re şi cele loca­le, iar în rai­oa­ne­le unde au avut de câş­ti­gat, în 2007, Opo­zi­ţia, comi­sa­rii de poli­ţie au fost eli­be­ra­ţi din fun­cţie şi schim­ba­ţi cu alţii, care au un… „com­por­ta­ment adec­vat”.

  1.1. În peri­oa­da cam­pa­niei actu­a­le, minis­trul Papuc se depla­sea­ză per­so­nal şi con­voa­că şedinţe zona­le (Ane­nii Noi, Cahul, Bălţi etc.) cu efec­ti­vul poli­ţie­ne­sc din toa­te rai­oa­ne­le veci­ne, unde face des­chis agi­ta­ţie în favoa­rea PCRM, adresând cri­ti­ci dure în adre­sa par­ti­de­lor de opo­zi­ţie. Res­pec­tiv, con­form Pla­nu­lui ela­bo­rat şi gra­fi­cu­lui apro­bat de Papuc, în iunie a. c., cor­pul de coman­dă al MAI, inclu­siv şefii de Secţii şi Biro­u­ri, se depla­sea­ză şi orga­ni­zea­ză întru­ni­ri elec­to­ra­le cu con­du­ce­rea şi cor­pul de coman­dă al comi­sa­ri­a­te­lor de poli­ţie.

  1.2. Mai mult decât atât, în rai­oa­ne­le unde s-a con­sti­tu­it o majo­ri­ta­te demo­cra­ti­că au fost desem­na­te în con­du­ce­rea comi­sa­ri­a­te­lor de poli­ţie per­soa­ne cu un tre­cut dubi­os şi devo­ta­te PCRM, mul­te din­tre care au fost con­ce­di­a­te din orga­ne­le de drept, iar ulte­ri­or res­ta­bi­li­te, cu sco­pul de a sub­mi­na auto­ri­ta­tea con­du­că­to­ri­lor demo­cra­ţi. Un exem­plu eloc­vent îl con­sti­tu­ie numi­rea în frun­tea CGP Chi­şi­nău a lui V. Bot­na­ri – eli­be­rat de trei ori (MAI, Minis­te­rul Trans­por­tu­ri­lor şi cel al Con­stru­cţi­i­lor) pen­tru abu­zu­ri de ser­vi­ciu, mită, con­tra­ban­dă şi alte mul­te ile­ga­li­tă­ţi; sau comi­sa­rul de Orhei, V. Gră­di­na­ru, con­ce­di­at şi ares­tat, apoi res­ta­bi­lit de comu­ni­ş­ti; ori comi­sa­rul de Cri­u­le­ni, Ig. Gorin­coi, cel mai devo­tat PCRM. O situ­a­ţie simi­la­ră e în UTA Gagauz-Yeri, Can­te­mir, Leo­va, Cimi­ş­lia, Cahul. Tot­o­da­tă, pen­tru meri­te­le deo­se­bi­te în fra­u­da­rea ale­ge­ri­lor din 5 apri­lie, în apa­ra­tul MAI, la fun­cţii de şefi de dire­cţii au fost numi­ţi ,,ves­ti­ţii lup­tă­to­ri cu cri­ma orga­ni­za­tă” – colo­ne­ii de poli­ţie Ion Ţur­can, Ale­xan­dru Mihai, V. Cio­ba­nu, L. Tatian, care ante­ri­or au fost eli­be­ra­ţi din fun­cţii pen­tru anu­mi­te „păca­te”.

  2. În cadrul MAI, în peri­oa­da elec­to­ra­lă (ca şi în Guvern şi în alte minis­te­re, de alt­fel) este con­sti­tu­it, prin ordi­nul minis­tru­lui Papuc, Sta­tul major ope­ra­tiv – ceea ce poa­te fi înţe­les ca Staff-ul elec­to­ral al MAI -, în frun­te cu prim-viceministrul V. Zubic şi comi­sa­rul CGP mun. Chi­şi­nău V. Bot­na­ri; adjun­cţii – vice­mi­nis­trii A. Şum­leanschii, Gh. Coso­van, S. Golo­va­ci; mem­brii – şefii de dire­cţii P. Cor­du­nea­nu, D. Rusu, V. Che­tra­ru, S. Carp, S. Osman, T. Hân­cu, A. Jiz­dan, V. Cio­ba­nu, G. Cojo­ca­ru, Gh. Palii, N. Smo­leac etc. Acest Stat major orga­ni­zea­ză şi diri­jea­ză stra­te­gic, tac­tic şi ope­ra­tiv sub­di­vi­ziu­ni­le cen­tra­le şi teri­to­ri­a­le, con­form unui pro­gram sepa­rat şi coor­do­nat cu Apa­ra­tul Guver­nu­lui, în con­tex­tul moni­to­ri­ză­rii pro­ce­su­lui elec­to­ral în favoa­rea PCRM. 

  3. În sco­pul asi­gu­ră­rii unui carac­ter con­spi­ra­tiv al aces­tor măsu­ri şi de legi­fe­ra­re a acţiu­ni­lor poli­ţie­neş­ti, se emi­te dis­po­zi­ţia MAI cu pri­vi­re la desfă­şu­ra­rea măsu­ri­lor preventiv-profilactice şi asi­gu­ra­rea ordi­nii publi­ce în peri­oa­da pre­e­lec­to­ra­lă, însă, de fac­to, faţă de sub­di­vi­ziu­ni­le cen­tra­le şi teri­to­ri­a­le, de către con­du­ce­rea MAI sunt îna­in­ta­te sar­ci­ni con­cre­te de docu­men­ta­re, sis­te­ma­ti­za­re şi ana­li­ză a întru­ni­ri­lor con­cu­renţi­lor elec­to­ra­li.

  3.1. Infor­ma­ţia zil­ni­că se acu­mu­lea­ză din comi­sa­ri­a­te­le de poli­ţie şi se selec­tea­ză la Uni­ta­tea de gar­dă a MAI şi, para­lel, la Dire­cţia gene­ra­lă poli­ţie ordi­ne publi­că, iar Dire­cţia rea­cţio­na­re ope­ra­ti­vă, de comun cu DGPOP, ana­li­zea­ză minu­ţi­os rezul­ta­te­le întru­ni­ri­lor, numă­rul de par­ti­ci­panţi şi al con­cu­renţi­lor elec­to­ra­li, pro­ble­me­le abor­da­te şi rea­cţia cetă­ţe­ni­lor în acest sens. 

  3.2. Note­le gene­ra­li­za­te sunt pre­zen­ta­te con­du­ce­rii MAI, care ulte­ri­or ela­bo­rea­ză pro­pu­ne­ri con­cre­te pen­tru preşe­din­te­le ţării, con­du­ce­rea Guver­nu­lui şi coor­do­nea­ză pro­ble­me­le curen­te sau de per­spec­ti­vă cu Staff-ul elec­to­ral al PCRM, întru cre­a­rea obs­ta­co­le­lor şi inti­mi­da­rea Opo­zi­ţi­ei.

  3.3. Ser­vi­ci­i­le ope­ra­ti­ve (Depar­ta­men­tul ser­vi­ci­i­lor ope­ra­ti­ve – A. Jiz­dan, Ser­vi­ci­ul pre­ve­ni­re şi com­ba­te­re a delic­te­lor infor­ma­ti­ce şi trans­na­ţio­na­le – Iu. Sto­ian, înde­o­se­bi, Dire­cţia misiu­ni spe­ci­a­le – V. Cio­ba­nu, ,,stră­du­i­to­rii” subal­ter­ni – loc./col. Vale­riu Ohlob­ciuc şi Ser­giu Pur­ci­ca, mai­o­rii Andrei Todi­ca şi Focşa etc.), de comun cu struc­tu­ri­le teri­to­ri­a­le, con­trar legi­sla­ţi­ei în vigoa­re, folo­sesc la maxi­mum posi­bi­li­tă­ţi­le apa­ra­tu­lui auxi­li­ar şi ale mij­loa­ce­lor de ascul­ta­re a con­vor­bi­ri­lor tele­fo­ni­ce, pen­tru a-i pro­vo­ca, docu­men­ta şi dis­cre­di­ta pe pri­ma­rii, preşe­dinţii rai­oa­ne­lor şi lide­rii par­ti­de­lor de opo­zi­ţie. În loc să cer­ce­te­ze mii­le de infra­cţiu­ni gra­ve comi­se şi sute­le de cau­ze pena­le răma­se nedes­co­pe­ri­te, iată unde sunt îndrep­ta­te efor­tu­ri­le lucră­to­ri­lor ope­ra­ti­vi şi a mij­loa­ce­lor MAI finanţa­ţi din banii publi­ci, ai popo­ru­lui.

  3.4. Comi­sa­ri­a­te­le de poli­ţie, poli­ţia cri­mi­na­lă, poli­ţia de ordi­ne publi­că, inspec­to­ra­te­le pen­tru mino­ri, zil­nic, veri­fi­că şi com­ple­tea­ză lis­te­le per­soa­ne­lor afla­te la lucru după hota­re, a celor care nu sunt înca­dra­ţi în câm­pul de mun­că, inva­li­zi­lor, per­soa­ne­lor cu dere­glă­ri psi­hi­ce sau care fac abuz de alco­ol, nar­co­ma­ni în sco­pul de ai influ­enţa finan­ci­ar şi con­strân­ge să vote­ze „corect” Aces­te date sunt repar­ti­za­te şi coor­do­na­te cu insti­tu­ţia lui Buci­a­ţ­chii sau Molo­jen.

  4. Măsu­ri­le pla­ni­fi­ca­te şi exe­cu­ta­rea nea­pă­ra­tă a aces­to­ra de către comi­sa­ri­a­te­le de poli­ţie este veri­fi­ca­tă, săp­tămâ­nal, de către cor­pul suprem din par­tea con­du­ce­rii sub­di­vi­ziu­ni­lor cen­tra­le ale MAI, desem­na­ţi prin ordi­nul minis­tru­lui după comi­sa­ri­a­te­le de poli­ţie, iar pe zone vice­mi­ni­ş­trii:

  – Mun. Chi­şi­nău (res­pon­sa­bil Gh. Papuc), Zona „Sud” (V. Zubic), „Cen­tru” (A. Şum­leanschii), „Nord” (A. Pogu­rschii), „Est” (S. Golo­va­ci).

  – Pla­nul ela­bo­rat de MAI, numit con­venţio­nal „Din casă în casă”, pen­tru ale­ge­ri­le elec­to­ra­le conţi­ne abso­lut toa­te sche­me­le de inte­ra­cţiu­ne şi con­trol, atât pe ori­zon­ta­lă, cât şi pe ver­ti­ca­lă: res­pon­sa­bi­lul Guver­nu­lui + can­di­da­tul în depu­ta­ţi ai PCRM + vice­mi­nis­trul MAI + şeful-tutor de Dire­cţie al MAI + şefii de secţii şi biro­u­ri ai MAI + comi­sa­rul de poli­ţie + şeful de Post + pri­ma­rul + lide­rii orga­ni­za­ţi­i­lor de par­tid ale PCRM + per­soa­ne­le de încre­de­re.

  5. Un rol deo­se­bit în inti­mi­da­rea repre­zen­tanţi­lor par­ti­de­lor de opo­zi­ţie îl joa­că efec­ti­vul Poli­ţi­ei Ruti­e­re, care cre­ea­ză impe­di­men­te la libe­ra cir­cu­la­ţie şi sto­pea­ză, la ordi­nul ser­vi­ci­i­lor ope­ra­ti­ve, uni­tă­ţi­le de trans­port, pe care le supun veri­fi­că­ri­lor neîn­te­me­ia­te. De alt­fel, în peri­oa­da elec­to­ra­lă au fost obser­va­te de mul­te ori, în timp de noap­te, între ore­le 03-05.00, auto­mo­bi­le­le Poli­ţi­ei Ruti­e­re ale CGP mun. Chi­şi­nău, care nimi­ceau afi­şe­le elec­to­ra­le ale par­ti­de­lor demo­cra­ti­ce.

  5.1. Con­co­mi­tent, efec­ti­vul Regi­men­tu­lui de patru­lă şi san­ti­ne­lă „Scut” şi inspec­to­rii de sec­tor din mun. Chi­şi­nău rapor­tau con­du­ce­rii, iar aceş­tia – comi­sa­ru­lui gene­ral V. Bot­na­ri – des­pre numă­rul de afi­şe elec­to­ra­le ale Opo­zi­ţi­ei NIMICITE sau DISTRUSE. 

  6. Res­pec­tiv, sar­ci­ni majo­re sunt puse faţă de S. Carp, coman­dan­tul Aca­de­mi­ei de poli­ţie „Şte­fan cel Mare”, A. Şum­leanschii, coman­dan­tul Tru­pe­lor de cara­bi­ni­e­ri, S. Osman, şeful Dire­cţi­ei pază de stat – pen­tru orga­ni­za­rea lucru­lui „expli­ca­tiv” cu efec­ti­vul sub­or­do­nat, stu­denţii şi cara­bi­ni­e­rii uni­tă­ţi­lor mili­ta­re şi obţi­ne­rea rezul­ta­te­lor dori­te la scru­ti­nul din 29 iulie 2009. 

  7. Tre­zesc nedu­me­ri­re şi îngri­jo­ra­re efor­tu­ri­le spo­ri­te şi urgen­te, depu­se de minis­trul Papuc, la ordi­nul lui Voro­nin, în sen­sul com­ple­tă­rii cu cadre supli­men­ta­re a Regi­men­tu­lui patru­lă şi san­ti­ne­lă „Scut” – cu 600 de uni­tă­ţi – şi a Bri­gă­zii cu Des­ti­na­ţie Spe­cia­lă ,,FULGER” – cu 1100 de uni­tă­ţi supli­men­tar la cele 960 con­form sta­te­lor (pe când în ser­vi­ci­ul Inspec­to­ri de sec­tor şi Poli­ţia cri­mi­na­lă s-a inter­zis înca­dra­rea ofi­ţe­ri­lor). Iar antre­na­men­te­le frec­ven­te din ulti­mul timp au un scop clar – înă­bu­şi­rea pro­tes­te­lor în masă, cu ele­men­te de inti­mi­da­re şi de insu­fla­re a fri­cii în rân­dul cetă­ţe­ni­lor.

  8. Res­ta­bi­li­rea şi desem­na­rea ex-şefului DCCO, colo­ne­lul de poli­ţie Ion Ţur­can – ves­tit prin fap­tul că exe­cu­tă orbeş­te şi necon­di­ţio­nat toa­te ordi­ne­le ile­ga­le şi cri­mi­na­le ale lui Voro­nin şi Papuc (amintiţi-vă de mal­tra­tă­ri­le ante­ri­oa­re ale jur­na­li­ş­ti­lor şi unor per­soa­ne ofi­ci­a­le, acţiu­ni­le de pro­vo­ca­re de mită la PRO-TV, Zia­rul de Gar­dă etc., care sunt doar câte­va din­tre fap­te­le orches­tra­te de acest ,,ofi­ţer” pri­e­ten al lui Oleg Voro­nin şi devo­tat PCRM) – în frun­tea con­du­ce­rii Bri­gă­zii cu Des­ti­na­ţie Spe­cia­lă „Ful­ger”, pre­cum şi mal­tra­ta­rea recen­tă a fiu­lui avo­ca­tu­lui şi poli­ti­cia­nu­lui V. Naga­ce­vs­chii con­sti­tu­ie un semn clar că actu­a­la Pute­re, încu­ra­ja­tă de Mosco­va, pre­gă­teş­te şi va folo­si la maxi­mum forţe­le de ordi­ne la cur­ma­rea ori­că­rei ten­ta­ti­vă de pro­test sau mitin­gu­ri cu pri­vi­re la liber­ta­tea expri­mă­rii în public, după prac­ti­ca regi­mu­lui Luca­şen­co sau a lui Putin. 

  Este clar că V. Voro­nin, după cum a şi decla­rat de nenu­mă­ra­te ori în anii 2007-2008, inclu­siv în cadrul emi­siu­nii „Беседа с президентом”, „nu va ceda pute­rea nici sub o for­mă altor for­ma­ţiu­ni poli­ti­ce”. A şi demon­strat – până la 5 apri­lie şi după 6-7 apri­lie – că nu se va retra­ge din via­ţa poli­ti­că şi că teroa­rea va lua amploa­re în ţară… Schim­ba­rea brus­că a vec­to­ru­lui poli­tic, după reîn­toar­ce­rea sa de la Mosco­va, decla­ra­ţi­i­le făcu­te într-un lim­baj ban­di­tesc şi agre­siv în adre­sa Opo­zi­ţi­ei la 24 iunie 2009 con­sti­tu­ie o con­fir­ma­re evi­den­tă a uti­li­ză­rii orga­ne­lor de forţă în fra­u­da­rea ale­ge­ri­lor şi atin­ge­rea, cu ori­ce preţ, a sco­pu­ri­lor pro­pu­se. Toa­te aces­tea dove­desc că atât fra­u­da­rea ale­ge­ri­lor în 2005 şi apoi la 5 apri­lie 2009, cât şi com­por­ta­men­tul agre­siv şi vio­lent al con­du­ce­rii RM din ulti­ma vre­me, pre­cum şi acţiu­ni­le orga­ne­lor de forţă, inclu­siv ale Pro­cu­ra­tu­rii gene­ra­le şi instanţe­lor jude­că­to­reş­ti au o sin­gu­ră fina­li­ta­te şi un sin­gur ţel – menţi­ne­rea forţa­tă a Pute­rii de către cla­nul Voronin-Roşca şi tru­ca­rea scru­ti­nu­lui elec­to­ral de la 29 iulie 2009.
  Papuc slu­ga cla­nu­lui Voro­nin !

  În ulti­ma lună, minis­trul de Inter­ne, Ghe­or­ghe Papuc, a deve­nit agi­ta­to­rul prin­ci­pal al PCRM. El umblă numai la întâl­ni­ri cu poli­ţi­ş­tii din comi­sa­ri­a­te­le raio­na­le de poli­ţie sau din alte struc­tu­ri ale MAI şi pro­mo­vea­ză ide­ea că „ţara este în mare peri­col” şi că, în cazul în care cele trei par­ti­de libe­ra­le vor ajun­ge la con­du­ce­re, „o să vân­dă ţara Româ­ni­ei”, scrie Tim­pul, pre­lu­at de Roma­ni­an Glo­bal News. 

  O ast­fel de întâl­ni­re elec­to­ra­lă Papuc a avut-o mier­cu­ri, la 11.00, cu actu­a­lii şi foş­tii anga­ja­ţi ai Aca­de­mi­ei de Poli­ţie „Şte­fan cel Mare”. Mai mulţi foş­ti anga­ja­ţi ai Aca­de­mi­ei ne-au comu­ni­cat că, îna­in­te de întâl­ni­re, rec­to­rul insti­tu­ţi­ei a suge­rat audienţei, în jur de 100 de per­soa­ne, să nu adre­se­ze între­bă­ri, dar numai să ascul­te. „Papuc a fost bru­tal şi încre­zut, bla­t­noi chiar. Ne-a spus că, dacă cei trei indi­vi­zi ajung la con­du­ce­re (cu refe­ri­re la lide­rii PL, PLDM şi AMN), va fi pră­păd, vor vin­de ţara Româ­ni­ei”, ne-au poves­tit sur­se­le noas­tre, care au dorit să-şi păs­tre­ze ano­ni­ma­tul. După vreo oră de agi­ta­ţie, minis­trul le-a spus ofi­ţe­ri­lor să aibă gri­jă cu cine votea­ză. Mai mult, ei tre­bu­ie să vor­beas­că cu toţi apro­pi­a­ţii, cunos­cu­ţii şi pri­e­te­nii, ca acest peri­col să fie evi­tat. „A mai spus că ştie că unii din­tre cei pre­zenţi în sală au con­tac­te sau că sim­pa­ti­zea­ză Opo­zi­ţia şi că el va avea în vede­re aceas­tă ches­tiu­ne”, ne-au mai comu­ni­cat sur­se­le noas­tre. Mai mult, şeful MAI a tunat împo­tri­va pro­tes­ta­ta­ri­lor. „La 7 apri­lie am făcut o pros­tie că n-am tras. Dacă se vor repe­ta ast­fel de pro­tes­te, noi sun­tem gata să inter­ve­nim foar­te rapid şi foar­te dur”, a aver­ti­zat Papuc. 

  Acum toţi poli­ţi­ş­tii din RM şi alţi anga­ja­ţi MAI exe­cu­tă ordi­nul minis­tru­lui, agi­tând ide­ea PCRM – „ţara este în peri­col”. Un poli­ţist de la Dubă­sa­ri spu­ne oame­ni­lor că cei trei lide­ri libe­ra­li (Ghim­pu, Filat şi Ure­chea­nu) tre­bu­ie puşi la pere­te şi împu­ş­ca­ţi.

  Menţio­năm că Ghe­or­ghe Papuc nu figu­rea­ză în lis­ta elec­to­ra­lă PCRM şi, res­pec­tiv, nu este degre­vat din fun­cţie. El a mai avut întâl­ni­ri simi­la­re la Ane­nii Noi şi în alte rai­oa­ne (vezi TIMPUL din 17 iunie). De ase­me­nea, şi alţi adjun­cţi ai minis­tru­lui, prin­tre care şi V. Zubic, umblă cu ace­ea­şi misiu­ne prin repu­bli­că (vezi TIMPUL din 1 iulie). 

  Sur­se ale Roma­ni­an Glo­bal News din cadrul MAI, de la Chi­si­nau, au decla­rat ca Oleg Voro­nin, fiul dic­ta­to­ru­lui comu­nist de la Chi­si­nau a des­chis un cont pe nume­le lui Ghe­or­ghe Papuc la o ban­ca din Mosco­va. Con­tul res­pec­tiv a fost ali­men­tat cu suma de 1,5 mili­oa­ne de dola­ri US, urmand ca in func­tie de cum va apa­ra ave­rea fami­li­ei Voro­nin la 29 iulie, suma sa fie dub­la­ta. Con­tul este si o asi­gu­ra­re pe care Papuc a cerut-o in cazul in care Voro­nin cade sau in cazul in care sub­or­do­na­tii sai nu vor dori sa-si ris­te liber­ta­tea pen­tru ave­rea lui Voro­nin, refu­zand sa exe­cu­te ordi­ne­le de repre­siu­ne date de aces­ta, situ­a­tie in care Papuc va fugi impre­u­na cu Voro­nin la Mosco­va.

 4. Maresalul Antonescu

  Radu Gyr Iisus în celu­lă

  Azi noap­te Iisus mi-a intrat în celu­la.
  O, ce trist si ce-nalt parea Crist !
  Luna venea dupa El, în celu­la
  si-L facea mai inalt si mai trist.

  Mai­ni­le Lui pareau cri­ni pe mor­min­te,
  ochii adan­ci ca nis­te padu­ri.
  Luna-L batea cu argint pe vest­min­te
  argintandu-I pe mai­ni vechi spar­tu­ri.

  Uimit am sarit de sub patu­ra sura :
   – De unde vii, Doam­ne, din ce veac ?
  Iisus a dus lin un deget la gura
  si mi-a făcut semn ca să tac.

  S-a ase­zat lan­ga mine pe rogo­ji­na :
   – Pune-mi pe rani mana ta !
  Pe glezne-avea urme de cuie si rugi­na
  par­ca pur­ta­se lan­tu­ri can­d­va.

  Oftand si-a intins tru­di­te­le oase
  pe rogo­ji­na mea cu libar­ci.
  Luna lumi­na, dar zabre­le­le groa­se
  lun­geau pe zapa­da Lui, var­gi.

  Parea celu­la mun­te, parea căpă­tâ­na
  si misu­nau padu­chi si guzga­ni.
  Am sim­tit cum îmi cade capul pe mana
  si-am ador­mit o mie de ani…

  Când m-am des­tep­tat din afun­da genu­na,
  miro­seau paie­le a tran­da­fi­ri.
  Eram în celu­la si era luna,
  numai Iisus nu era nicai­ri…

  Am intins bra­te­le, nime­ni, tace­re.
  Am intre­bat zidul : nici un ras­puns !
  Doar raze­le reci, ascutite-n unghe­re,
  cu suli­ta lor m-au stra­puns…

  – Unde esti, Doam­ne ? Am urlat la zabre­le .
  Din luna venea fum de catui…
  M-am pipait… si pe mai­ni­le mele,
  am gasit urme­le cuie­lor Lui.

 5. SPQR ptr naicu

  eper­tul bri­ta­nic a scris si a pre­zen­tat rapor­tul sau in lim­ba engle­za si nu in lim­ba de stat mol­do­ve­neas­ca , ceea ce con­tra­vi­ne legii.Noi in lim­bi strai­ne nu citim, daca vor sa citim sa scrie mol­do­ve­ne­ste. INDICATII PG:- Exper­tul lon­do­nez tre­bue :1 Sa cea­ra ceta­te­nia R.Moldova.2 Dupa care sa inve­te lim­ba de stat moldoveneasca.3sa faca facul­ta­te la uni­ver­si­ta­tea de medi­ci­na din R.Moldova.4 Sa se faca expert medi­co legal.adica sa intru­neas­ca toa­te cerin­te­le lega­le…………..

 6. Stefanita

  Voro­nin ar putea fi jude­cat la Haga pen­tru cri­me împo­tri­va uma­ni­tă­ţii

  Cur­tea Pena­la Inter­na­ţio­na­lă (numi­tă une­o­ri şi Tri­bu­na­lul Penal Inter­na­ţio­nal) este o cur­te de jus­ti­ţie inter­na­ţio­na­lă per­ma­nen­tă, cu sedi­ul la Haga în Olan­da, a cărei misiu­ne este de a jude­ca per­soa­ne care au comis geno­ci­du­ri, cri­me de răz­boi şi con­tra uma­ni­tă­ţii.
  Potri­vit C.I.P., prin cri­me con­tra uma­ni­tă­ţii se înţe­le­ge ori­ca­re din­tre acte­le menţio­na­te în con­ti­nu­a­re, atun­ci cînd sînt comi­se în cadrul unui atac gene­ra­li­zat sau lan­sat sis­te­ma­tic asu­pra popu­la­ţi­ei civi­le: uci­de­re, exter­mi­na­re, scla­vaj, depor­ta­re sau trans­fer forţat de popu­la­ţie, con­dam­na­rea la închi­soa­re sau alte for­me de pri­va­re gra­vă de liber­ta­te, tor­tu­ră, viol, scla­vie sexu­a­lă, pros­ti­tu­ţie forţa­tă, sar­ci­nă sau ste­ri­li­za­re forţa­tă sau ori­ce alta for­mă de vio­lenţă sexu­a­lă de gra­vi­ta­te com­pa­ra­bi­lă (cum ar fi folo­si­rea bas­to­a­ne­lor poli­ţie­neş­ti pen­tru rupe­rea anu­su­lui , foar­te la modă în Mol­do­va, n. n.), per­se­cu­ta­rea unui grup pen­tru moti­ve de ordin poli­tic, rasi­al, naţio­nal, etnic, cul­tu­ral, reli­gi­os sau bazat pe sex, sau în func­tie de alte cri­te­rii uni­ver­sal recu­nos­cu­te ca inad­mi­si­bi­le în drep­tul inter­na­ţio­nal, cri­mă de apar­theid şi alte acte inu­ma­ne cu un carac­ter simi­lar, cau­za­toa­re de sufe­rinţe puter­ni­ce şi care aduc atin­ge­re gra­vă inte­gri­tă­ţii fizi­ce sau men­ta­le.

  Avînd în vede­re Sta­tu­tul de la Roma al Curţii Pena­le Inter­na­ţio­na­le, adop­tat în 1998 şi în spe­cial arti­co­le­le 7 şi 8 ale aces­tu­ia, în care vio­lul şi ori­ce for­mă de vio­lenţă sexu­a­lă sînt defi­ni­te drept cri­me împo­tri­va uma­ni­tă­ţii şi echi­va­la­te cu o for­mă de tor­tu­ră şi o cri­mă gra­vă de răz­boi, fie că aces­te acte sînt sau nu comi­se în mod sis­te­ma­tic în tim­pul con­flic­te­lor inter­na­ţio­na­le sau inter­ne, repre­siu­ni­le de la Chi­şi­nău, comi­se în mod sis­te­ma­tic şi orga­ni­zat de guver­na­rea comu­nis­tă asu­pra popu­la­ţi­ei civi­le, în tim­pul căro­ra au fost con­sta­ta­te cazu­ri de omor, vio­lu­ri, vio­lenţe sexu­a­le şi vătă­ma­re gra­vă cor­po­ra­lă şi men­ta­lă, sînt cata­lo­ga­te drept cri­me de răz­boi şi împo­tri­va uma­ni­tă­ţii, şi tre­bu­ie pedep­si­te în con­for­mi­ta­tea cu pre­ve­de­ri­le drep­tu­lui inter­na­ţio­nal.

  Pînă acum nu a fost sem­na­lat nici un caz de atin­ge­re gra­vă a inte­gri­tă­ţii men­ta­le din rîn­dul per­soa­ne­lor mal­tra­ta­te şi vio­la­te de către cola­bo­ra­to­rii Secu­ri­tă­ţii şi ai poli­ţi­ei mol­do­ve­neş­ti. Lucrul aces­ta se expli­că prin inti­mi­da­rea medi­ci­lor psi­hia­tri din Repu­bli­că de către auto­ri­tă­ţi­le sta­tu­lui. Per­so­nal am însoţit un ast­fel de tînăr la Spi­ta­lul Cli­nic de Psi­hia­trie Cos­tiu­je­ni, unde mi-am făcut pro­pri­i­le inves­ti­ga­ţii. Ast­fel am aflat că un număr însem­nat de tine­ri au ajuns la secţia de psi­hia­trie şi neu­ro­lo­gie în urma bătă­i­lor dia­bo­li­ce sufe­ri­te în comi­sa­ri­a­te­le de poli­ţie. Dosa­re­le medi­ca­le ale aces­tor tine­ri sînt secre­ti­za­te, dar, potri­vit legii, pot fi cer­ce­ta­te în cazul unui even­tu­al pro­ces de jude­ca­tă.

  Cu alte cuvin­te, avem în frun­tea sta­tu­lui per­soa­ne care în ori­ce moment ar putea fi atra­se în pro­ce­se pena­le cu acu­za­ţia gra­vă de cri­mi­na­li împo­tri­va uma­ni­tă­ţii. Ar fi fost drept ca aces­te pro­ce­se să încea­pă îna­in­te de ale­ge­ri, pen­tru a nu defă­i­ma o dată în plus ima­gi­nea unui întreg popor din cau­za unor cri­mi­na­li care şi-au luat cu forţa drep­tul de a ne con­du­ce şi repre­zen­ta în lume.

  Avînd în vede­re cri­me­le guver­nă­rii comu­nis­te de la Chi­şi­nău, pre­cum şi fai­ma cri­mi­na­lă pe care par­ti­dul comu­nist şi-a făcut-o de-a lun­gul isto­ri­ei, gru­pa­rea cri­mi­na­lă de tip mafi­ot, denu­mi­tă “Par­ti­dul Comu­ni­ş­ti­lor din Repu­bli­ca Mol­do­va” ar tre­bui exclu­să din com­pe­ti­ţia elec­to­ra­lă, iar ade­pţii aces­tui par­tid să fie tra­şi la răs­pun­de­re pena­lă ca unii care pro­mo­vea­ză idei xeno­fo­be, tota­li­ta­re şi extre­mis­te, şi care pun în peri­col via­ţa şi sănă­ta­tea popu­la­ţi­ei Repu­bli­cii Mol­do­va.

  Sper ca într-o zi sim­pa­ti­zanţii comu­nis­mu­lui să fie con­dam­na­ţi penal la fel ca sim­pa­ti­zanţii fas­cis­mu­lui şi ai nazis­mu­lui, pen­tru că sînt în ace­ea­şi măsu­ră vino­va­ţi de cele mai mari cri­me săvîrşi­te vreo­da­tă împo­tri­va uma­ni­tă­ţii
  {Pre­lu­at de pe blo­gul parin­te­lui iero­mo­nah Sava­tie Bas­to­voi}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *