Calcul poliţienesc: un sinucigaş – doi sinucigaşi

235-suicidiAu tre­cut două luni de la dece­sele tra­gice ale celor patru tineri, Vale­riu Boboc, Eugen Ţapu, Ion Ţibu­leac şi Maxim Cani­şev, des­pre care se pre­su­pune că au fost omorâţi în bătăi de către repre­zen­tanţii forţe­lor de ordine, în urma pro­tes­te­lor din 7 apri­lie. Fami­li­ile celor patru tineri nici până astăzi nu cunosc ade­vă­rul des­pre dis­pa­ri­ţia copi­i­lor lor, iar în cazul lui Maxim Cani­şev, dece­dat pe 8 apri­lie, dar găsit în lacul Ghi­di­ghici abia la 18 apri­lie, fiind înmor­mân­tat peste trei săp­tămâni, la 9 mai, actele exper­ti­zei medico-legale nu sunt gata nici până astăzi.

Marţi, 7 iulie, la Cen­trul de Medi­cină Legală din Chi­şi­nău am fost infor­maţi că, în cazul lui Maxim Cani­şev rezul­ta­tele exper­ti­zei nu sunt gata, deo­cam­dată, urmând ca peste o săp­tămână con­clu­zi­ile medico-legale să fie for­mu­late. «Durează mai mult, deo­a­rece sunt pro­ce­duri pe care nu le putem omite», explică medi­cii legi­şti. Direc­to­rul cen­tru­lui, Andrei Pădure, spune că nu este în drept să facă publice rezul­ta­tele inter­me­di­are, deo­a­rece, «pe ultima sută de metri, pot să apară nuanţe noi».

Suicid prin înec?

Fami­lia Cani­şev, din Ungheni, a con­fir­mat că nu deţine încă un act des­pre exper­tiza medico-legală în cazul dece­su­lui lui Maxim, în cir­cum­stanţe sus­pecte, la doar 20 de ani.

«Am avut cel mai bun fecior din lume… Nu există alţii ca el. Maxim a fost sin­gu­rul», spune Sil­via Cani­şev, mama tână­ru­lui găsit mort în lacul Ghi­di­ghici.

Tatăl lui Maxim, Petru Cani­şev, refuză orice dis­cu­ţie cu presa. El con­si­deră că cineva intenţio­nează să folo­sească în sco­puri poli­tice tra­ge­dia fami­liei sale. «Cu mult mai devreme,  Maxim nu dăduse niciun semn. Nu ştiam cum să-l găsim. M-am dus la “Antena C” şi am rugat să pla­seze vreun anunţ des­pre dis­pa­ri­ţia fiu­lui nos­tru. Au refu­zat, spu­nând că nu e treaba lor», explică Petru Cani­şev.

Fra­tele lui Maxim, Vea­ce­slav, spune, rezer­vat, că nu mai vrea să caute per­soa­nele vino­vate. «Ştim că nu va fi găsit nici­o­dată ade­vă­rul», spune Vea­ce­slav, con­fir­mând că datele pre­li­mi­nare ale exper­ti­zei medico-legale au indi­cat des­pre fap­tul că Maxim ar fi dece­dat la 8 apri­lie, când au avut loc cele mai multe ares­tări vio­lente pe stră­zile Chi­şi­nă­u­lui, cu 11 zile mai devreme de a fi găsit în lacul Ghi­di­ghici. Ace­leaşi date con­fir­mau că tână­rul avea coloana ver­te­brală trau­ma­ti­zată. «Cum putea să se arunce în lac, având coloana ver­te­brală ruptă?», se întreabă cole­gii lui Maxim. Aceş­tia au pro­tes­tat, cerând inves­ti­ga­rea cazu­lui şi con­dam­na­rea uci­ga­şi­lor. La expi­ra­rea a două luni, ei cred că, intenţio­nat, ancheta a fost tre­cută pe o pistă greşită. Sub aco­pe­ri­rea ano­ni­ma­tu­lui, S. C. (ini­ţi­a­lele au fost schim­bate de ZdG), un coleg de-al lui Maxim, stu­dent la Uni­ver­si­ta­tea Teh­nică din Mol­dova, spune că ancheta a ales vari­anta sui­ci­du­lui, deo­a­rece nu vrea să-i iden­ti­fice pe uci­ga­şii lui Maxim.

Suicid prin aruncare de la înălţime?

În aceste zile, casa în care a cres­cut Ion Ţibu­leac, din satul Bolohani, raio­nul Orhei, alt tânăr dece­dat în con­di­ţii sus­pecte în dimi­neaţa zilei de 8 apri­lie, este pus­tie. Tatăl lui Ion, Semion Ţibu­leac, a ple­cat la muncă în Rusia. Mama lui Ion, Tatiana, s-a retras în satul său de baş­tină din raio­nul Râş­cani. «Acasă nu e nimeni», spune vecina aces­tora, Valen­tina. Ea se implică, ajutându-ne să găsim nume­rele de tele­fon ale Tatia­nei. Mama lui Ion ne răs­punde dis­pe­rată. Ea recu­noa­şte că a fost cău­tată de câteva ori, de la Pro­cu­ra­tura sec­to­ru­lui Râş­cani, de Vic­tor Olă­rescu. «Cred că vor să închidă dosa­rul. Cum să mă duc, dacă nu mai am suflet, puteri, dar nici bani ca să-i chel­tui fără rost pe dru­muri?», explică Tatiana. Ea îşi amin­teşte cu sufe­rinţă că, atunci când l-au adus acasă de la morgă, Ion avea lovi­turi grele pe faţă, iar un picior era dis­trus, încât părea că nu-l mai are. O întreb dacă a aflat des­pre rezul­ta­tele exper­ti­zei efec­tu­ate la Lon­dra, în cazul lui Vale­riu Boboc. Spune că îi este greu pe suflet şi îi este jale să tul­bure mor­mân­tul lui Ion. «E min­ciună, ori­unde te întorci. Ştiu că au găsit şi un fel de mar­tori, care le-au vor­bit pro­cu­ro­ri­lor tot ce au dorit aceia. Am mai aflat că au născo­cit că Ion ar fi fost bol­nav psi­hic şi că s-ar fi arun­cat de pe un pilon elec­tric. Cum a ajuns el sus pe pilon? Ce căuta acolo, dacă era por­nit din Rusia, ca să ajungă acasă? Cine mi-ar face drep­tate?», se întreabă mama băi­a­tu­lui.

Pro­cu­ro­rul Vic­tor Olă­rescu spune că nu poate fina­liza dosa­rul, deo­a­rece mama lui Ion Ţibu­leac şi fra­tele aces­tuia, Ale­xan­dru, care l-a petre­cut în ajun de la Tula spre Chi­şi­nău, nu au depus deo­cam­dată măr­tu­rii. «Noi am con­sta­tat că Ion venise din Rusia, la Gara de Nord, pe 7 apri­lie, pe la 19.30. A fost găsit pe 8 apri­lie, la 7 dimi­neaţa. L-au văzut nişte paz­nici de la un SRL Auto, de pe Calea Moşi­lor, 1. Ei au şi anu­nţat poli­ţia. Era clar că s-a arun­cat de pe pilo­nul din pre­a­jmă», explică Olă­rescu. El afirmă că Ion s-ar fi putut sinu­cide din cauza mala­diei psi­hice de care ar fi sufe­rit, «schi­zo­fre­nie para­no­idală». Potri­vit lui Olă­rescu, în dosar ar exista şi probe care ar con­firma acest dia­gnos­tic.
«Voi ajunge la Chi­şi­nău, numai­de­cât, ca să le pre­zint pro­cu­ro­ri­lor toate cer­ti­fi­ca­tele medi­cale, docu­mente proas­pete, care con­firmă că Ion era sănă­tos. A făcut mai multe inves­ti­ga­ţii la Chi­şi­nău. Se pre­gă­tea să plece la muncă peste hotare. Am găsit cer­ti­fi­ca­tele după moar­tea lui. Bine că le-am păs­trat», spune Tatiana Ţibu­leac. Am întrebat-o dacă Ion era impli­cat în acti­vi­tăţi poli­tice. «Nu, el mun­cea, împre­ună cu fra­tele său, în Rusia. Cred că, ajun­gând la Chi­şi­nău, a auzit de pro­teste şi a vrut să vadă cu ochii săi ce se întâm­plă», spune femeia. Ea este indig­nată că poli­ţia nu a res­ti­tuit fami­liei lucru­rile per­so­nale ale lui Ion. «Avea cu el câte ceva, avea şi bani. Venea, cum vă spu­neam, de la câş­tig», mai spune mama lui Ion.

Des­pre lucru­rile lui Ion, pro­cu­ro­rul Olă­rescu afirmă: «Tot ce avea la el, când fusese adus la morgă,  s-a res­ti­tuit fami­liei».

Am între­bat medi­cii legi­şti cum au con­sta­tat că Ion s-ar fi arun­cat de pe pilon. «Avea traume închise, era lezat plămâ­nul drept, avea coas­tele, ster­nul şi oasele bazi­nu­lui frac­tu­rate. Am admis că aceste leziuni au fost cau­zate de lovi­rea de un corp con­ton­dent la cădere», explică aceş­tia.

Amin­tim că, ini­ţial, repre­zen­tanţi ai forţe­lor de ordine anu­nţa­seră că cor­pul neîn­su­fleţit al lui Ion Ţibu­leac fusese găsit în cur­tea Spi­ta­lu­lui de Urgenţă, cu mul­ti­ple traume la cap, coaste şi picioare. Surse din cadrul Spi­ta­lu­lui de Urgenţă ne infor­ma­seră atunci că cada­vrul unui necu­nos­cut a fost adus în cur­tea spi­ta­lu­lui noap­tea, de un auto­mo­bil Niva, de culoare albă. La doar câteva zile, a fost avan­sată altă ver­siune a morţii – elec­tro­cu­ta­rea. Ulte­rior s-a ajuns şi la sui­cid, pro­dus prin arun­care de pe un pilon elec­tric din pre­a­jma Gării de Nord. La biroul de infor­ma­ţii am aflat că pe adresa Calea Moşi­lor, nr. 1, nu există niciun SRL Auto «Elia», paz­ni­cii căruia, potri­vit pro­cu­ro­ru­lui Olă­rescu, ar fi anu­nţat poli­ţia des­pre sui­ci­dul lui Ion Ţibu­leac.

Suicid prin strangulare?

La 16 apri­lie, fami­lia lui Eugen Ţapu, din or. Soroca, a fost infor­mată că tână­rul a fost găsit stran­gu­lat la o con­stru­cţie nefi­ni­sată. În scurt timp a apă­rut o altă ver­siune, potri­vit căreia, Eugen ar fi fost găsit în eta­jul teh­nic al unui bloc de locuit de pe str. Albi­şoara din Chi­şi­nău. Anche­ta­to­rii au mai pre­ci­zat că Eugen ar fi dece­dat cu mai multe zile îna­inte de a fi găsit de un loca­tar al blo­cu­lui res­pec­tiv. În ulti­mele săp­tămâni, ZdG a dis­cu­tat cu mai mulţi loca­tari ai ace­lui bloc, care ne-au spus că nu cunosc, decât de la tele­vi­zor, des­pre acest caz. Tot­o­dată, un tânăr din casa cu pri­cina a recu­nos­cut că el ar fi des­co­pe­rit cada­vrul, dar a refu­zat să-şi dea numele, să se întâl­nească cu ZdG, dar şi să ofere alte deta­lii des­pre acest caz, făcând tri­mi­tere la taina anche­tei.

Andrei Ţapu, tatăl tână­ru­lui, ne-a spus că, după înmor­mân­tare, care a avut loc cu sicriul închis erme­tic, nimeni nu a mai dis­cu­tat cu el des­pre moar­tea fiu­lui său. Tatăl lui Eugen ne-a mai spus că pri­e­te­nii tână­ru­lui au cău­tat locul în care acesta ar fi fost găsit mort, dar acolo «nimeni nu a auzit de aşa ceva». Andrei Ţapu ne-a mai spus că le-a cerut anche­ta­to­ri­lor să-i arate bara de care fusese legat şire­tul adi­da­şi­lor şi foto­gra­fi­ile făcute de expe­rţi acolo unde a fost des­co­pe­rit cada­vrul lui Eugen. «Ştiu că, după lege, ar tre­bui să existe ase­me­nea probe», ne-a spus Andrei Ţapu, revol­tat că nu are acces la dosar.

Tatiana Ţapu, sora lui Eugen, zice că nu-şi poate reveni din şoc. «Nu mai are rost nimic». Tatiana a recu­nos­cut că, recent, a avut o dis­cu­ţie cu anche­ta­to­rul, după care ne-a închis tele­fo­nul.

Mort prin into­xi­care?
Şi în cazul lui Vale­riu Boboc, prima vic­timă a pro­tes­te­lor din 7 apri­lie, s-a încer­cat o ver­siune simi­lară. Potri­vit pri­me­lor infor­ma­ţii MAI, acesta ar fi dece­dat în urma into­xi­că­rii cu o sub­stanţă nei­den­ti­fi­cată şi a con­su­mu­lui de alcool. S-a întâm­plat, însă, ca un mar­tor să dez­vă­luie cum oame­nii legii l-au ucis pe Boboc. De ase­me­nea, la insis­tenţa părinţi­lor, a fost efec­tu­ată o exper­tiză inde­pen­dentă, de către expe­rţi englezi. Pro­fe­so­rul Der­rick John Poun­der a pre­zen­tat rapor­tul de exper­tiză pe 29 iunie. Docu­men­tul demon­strează că Vale­riu Boboc a fost omorât în bătăi, inclu­siv cu lovi­turi apli­cate cu arma de foc. Deşi exper­tiza a demon­strat acest lucru, avo­ca­ţii fami­liei Boboc spun că pro­cu­ro­rii nu încearcă să-i iden­ti­fice pe uci­gaşi, chiar dacă au fost făcute demer­suri repe­tate în acest sens.

Versiunile de «suicid», «rentabile»

Am încer­cat să iden­ti­fi­căm moti­vele din care ancheta pre­feră să avanseze ver­siuni ale unor acte de sui­cid în cazul celor patru tineri, dece­daţi în urma pro­tes­te­lor din 7 apri­lie.

Vic­tor Con­stan­tin, avo­cat în cadrul orga­ni­za­ţiei «Juri­şti pen­tru Drep­tu­rile Omu­lui», susţine că, deşi e des­tul de difi­cil de demon­strat, acţiu­nile orga­ne­lor de drept au favo­ri­zat sur­ve­ni­rea dece­se­lor. «Dacă admi­tem că acest lucru a fost posi­bil, cum pot dez­vă­lui ade­vă­rul repre­zen­tanţii aces­tor organe, care au comis fără­de­le­gile?», se întreabă Con­stan­tin, pre­ci­zând că, într-un stat de drept, doar în urma unor ast­fel de pre­su­pu­neri ar fi urmat demi­sii în lanţ la Pro­cu­ra­tură şi la Poli­ţie.

Ex-directorul SIS, Tudor Bot­naru, susţine că, mai degrabă, ver­siu­nea «sui­ci­de­lor» a fost  ela­bo­rată în cadrul Poli­ţiei Cri­mi­nale, decât la SIS. «Tre­buie să ana­li­zăm cui anume ar fi «ren­ta­bilă» o ast­fel de ver­siune. Pe de o parte, avansând-o, poli­ţia se eschi­vează de la o anchetă ade­vă­rată, iar pe de altă parte, ace­iaşi poli­ţi­şti îşi păs­trează obra­zul curat, deo­a­rece, dacă nu s-au sinu­cis, uci­ga­şii ar tre­bui cău­taţi prin­tre cei care au apli­cat forţa în raport cu tine­rii care au par­ti­ci­pat la pro­tes­tele din 6-7 apri­lie», explică Tudor Bot­naru.

La soli­ci­ta­rea ZdG, Cen­trul de Medi­cină Legală a con­fir­mat că, în peri­oada 7-12 apri­lie 2009, în această insti­tu­ţie au fost înre­gis­trate 45 de cada­vre.

Aneta Grosu

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

 • naicu

  Eu imi cer scuze daca acest link nu ii va pla­cea dar iata ade­va­rul http://www.youtube.com/watch?v=wRFXxmt5PkA

 • paliga

  naicu, pro­gra­mul mesa­ger e ade­va­rul tau?

 • Ste­fa­nita

  Naicule,salutari din Lumea Libera tie si celor care te pun sa lupti impo­triva demo­cra­tiei si a pro­pri­u­lui tau neam.Tu stiai ca buni­cul din­spre mama al pre­zi­den­tu­lui iubit Voro­nin a fost anti­co­mu­nist con­vins si ca a lup­tat cu arma in mana impo­triva comu­nis­ti­lor ?Stiai ca a fost depor­tat in Sibe­ria si ca pe urma s-a refu­giat impre­una cu o matusa a lui Vorona in Roma­nia unde a si murit prin 1980?
  Iata un link folo­si­tor pen­tru cei care vor sa vada ce face comu­nis­mul din oameni:

  http://www.youtube.com/watch?v=m-sAU_Wx1SI

  Urma­riti pe http://www.youtube.com-Secretele fami­liei pre­se­din­te­lui Voro­nin ,cel care si-a schim­bat numele romanesc{Bujenitza}cu unul rusesc incom­pa­ra­bil mai fru­mos pen­tru el-Voronin.Apropos,pe ruseste ce inseamna VOR,Naicule ,ca eu nu stiu limba asta prea bine ?

 • Ste­fa­nita

  Sunt curios sa stiu daca cineva pe acest forum este de parere ca tana­rul Vale­riu Boboc nu a fost omo­rat in bataie de poli­tisti si e de parere si acum ca s-a sinu­cis sau s-a “intoxicat”.Hai sa vedem si ce spune un sim­pa­ti­zant comu­nist …

 • Ste­fa­nita

  Poli­ţia lui Papuc, sluga regi­mu­lui Voro­nin sau de ce va fi jude­cat Papuc pen­tru insti­gare la omor.
  Chi­si­nau, Basarabia/Romanian Glo­bal News
  vineri, 10 iulie 2009 

  Vă pro­pu­nem mai jos un mate­rial sen­za­ţio­nal, în care un grup de expe­rţi, buni cunos­că­tori ai meca­nis­mu­lui poli­ţie­nesc din Repu­blica Mol­dova, dez­vă­luie sche­mele ela­bo­rate şi uti­li­zate de guver­na­rea comu­nistă, prin inter­me­diul MAI, în sco­pul fra­u­dă­rii ale­ge­ri­lor, dis­tru­ge­rii Opo­zi­ţiei şi menţi­ne­rii pute­rii de către cla­nul uzur­pa­to­ru­lui Voro­nin. Mate­ri­a­lul este publi­cat cu mici redac­tări, păs­trând sti­lul ori­gi­na­lu­lui, scrie Tim­pul, pre­luat de Roma­nian Glo­bal News. 

  RM, din anul 2001 şi până în pre­zent, totul decide o sin­gură per­soană (bănu­ită că ar suferi de devi­eri psi­hice) care con­tro­lează eco­no­mia, mass-media, jus­ti­ţia, poli­ţia şi ser­vi­ci­ile de secu­ri­tate. Cla­nul (Fami­lia) Voro­nin igno­rează făţiş nor­mele legale şi valo­rile con­sti­tu­ţio­nale, repri­mând orice încer­care de nesu­pu­nere. În acest con­text, doar o ana­liză fugi­tivă a rezul­ta­te­lor guver­nă­rii comu­niste din ulti­mii ani, a pro­ce­su­lui elec­to­ral, cât şi a con­se­cinţe­lor legate de eve­ni­men­tele de după 5 apri­lie 2009, prin prisma res­pec­tă­rii nor­me­lor con­sti­tu­ţio­nale, indică vădit la mul­ti­plele încăl­cări gro­so­lane, de către Putere, a pre­ve­de­ri­lor a circa 24 de arti­cole ale Legii Supreme a Soci­e­tă­ţii şi a Sta­tu­lui.

  Cunoa­ş­tem bine cu toţii cine este regizorul(ii) principal(i) al(i) tutu­ror sce­na­ri­i­lor din poli­tica mol­do­ve­nească, acto­rii şi exe­cu­tanţii orbi ai aces­tor pla­nuri şi ordine ile­gale, în mod spe­cial, în sis­te­mul Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Interne. 

  1. Însuşi fap­tul păs­tră­rii în com­po­nenţa Guver­nu­lui RM a ,,cele­bru­lui” minis­tru Gh. Papuc vor­beşte de la sine că pe par­cur­sul ale­ge­ri­lor anti­ci­pate, ca şi în anii 2005 şi 2009, acesta va pune în miş­care toate forţele şi mij­loa­cele dis­po­ni­bile ale MAI, cu apli­ca­rea for­me­lor şi meto­de­lor deja apro­bate pen­tru a fra­uda şi fal­si­fica ale­ge­rile din 29 iulie curent. Este cunos­cut fap­tul că sub con­du­ce­rea lui Papuc efec­ti­vul MAI, con­trar pre­ve­de­ri­lor Legii nr. 416-XII din 18.12.1990 ,, Cu pri­vire la poli­ţie”, a fost impli­cat la maxi­mum în ale­ge­rile par­la­men­tare şi cele locale, iar în rai­oa­nele unde au avut de câş­ti­gat, în 2007, Opo­zi­ţia, comi­sa­rii de poli­ţie au fost eli­be­raţi din fun­cţie şi schim­baţi cu alţii, care au un… „com­por­ta­ment adec­vat”.

  1.1. În peri­oada cam­pa­niei actu­ale, minis­trul Papuc se depla­sează per­so­nal şi con­voacă şedinţe zonale (Ane­nii Noi, Cahul, Bălţi etc.) cu efec­ti­vul poli­ţie­nesc din toate rai­oa­nele vecine, unde face des­chis agi­ta­ţie în favoa­rea PCRM, adresând cri­tici dure în adresa par­ti­de­lor de opo­zi­ţie. Res­pec­tiv, con­form Pla­nu­lui ela­bo­rat şi gra­fi­cu­lui apro­bat de Papuc, în iunie a. c., cor­pul de comandă al MAI, inclu­siv şefii de Secţii şi Biro­uri, se depla­sează şi orga­ni­zează întru­niri elec­to­rale cu con­du­ce­rea şi cor­pul de comandă al comi­sa­ri­a­te­lor de poli­ţie.

  1.2. Mai mult decât atât, în rai­oa­nele unde s-a con­sti­tuit o majo­ri­tate demo­cra­tică au fost desem­nate în con­du­ce­rea comi­sa­ri­a­te­lor de poli­ţie per­soane cu un tre­cut dubios şi devo­tate PCRM, multe din­tre care au fost con­ce­di­ate din orga­nele de drept, iar ulte­rior res­ta­bi­lite, cu sco­pul de a sub­mina auto­ri­ta­tea con­du­că­to­ri­lor demo­craţi. Un exem­plu eloc­vent îl con­sti­tuie numi­rea în frun­tea CGP Chi­şi­nău a lui V. Bot­nari – eli­be­rat de trei ori (MAI, Minis­te­rul Trans­por­tu­ri­lor şi cel al Con­stru­cţi­i­lor) pen­tru abu­zuri de ser­vi­ciu, mită, con­tra­bandă şi alte multe ile­ga­li­tăţi; sau comi­sa­rul de Orhei, V. Gră­di­naru, con­ce­diat şi ares­tat, apoi res­ta­bi­lit de comu­ni­şti; ori comi­sa­rul de Cri­u­leni, Ig. Gorin­coi, cel mai devo­tat PCRM. O situ­a­ţie simi­lară e în UTA Gagauz-Yeri, Can­te­mir, Leova, Cimi­ş­lia, Cahul. Tot­o­dată, pen­tru meri­tele deo­se­bite în fra­u­da­rea ale­ge­ri­lor din 5 apri­lie, în apa­ra­tul MAI, la fun­cţii de şefi de dire­cţii au fost numiţi ,,ves­ti­ţii lup­tă­tori cu crima orga­ni­zată” – colo­neii de poli­ţie Ion Ţur­can, Ale­xan­dru Mihai, V. Cio­banu, L. Tatian, care ante­rior au fost eli­be­raţi din fun­cţii pen­tru anu­mite „păcate”.

  2. În cadrul MAI, în peri­oada elec­to­rală (ca şi în Guvern şi în alte minis­tere, de alt­fel) este con­sti­tuit, prin ordi­nul minis­tru­lui Papuc, Sta­tul major ope­ra­tiv – ceea ce poate fi înţe­les ca Staff-ul elec­to­ral al MAI -, în frunte cu prim-viceministrul V. Zubic şi comi­sa­rul CGP mun. Chi­şi­nău V. Bot­nari; adjun­cţii – vice­mi­nis­trii A. Şum­leanschii, Gh. Coso­van, S. Golo­vaci; mem­brii – şefii de dire­cţii P. Cor­du­neanu, D. Rusu, V. Che­traru, S. Carp, S. Osman, T. Hâncu, A. Jiz­dan, V. Cio­banu, G. Cojo­caru, Gh. Palii, N. Smo­leac etc. Acest Stat major orga­ni­zează şi diri­jează stra­te­gic, tac­tic şi ope­ra­tiv sub­di­vi­ziu­nile cen­trale şi teri­to­ri­ale, con­form unui pro­gram sepa­rat şi coor­do­nat cu Apa­ra­tul Guver­nu­lui, în con­tex­tul moni­to­ri­ză­rii pro­ce­su­lui elec­to­ral în favoa­rea PCRM. 

  3. În sco­pul asi­gu­ră­rii unui carac­ter con­spi­ra­tiv al aces­tor măsuri şi de legi­fe­rare a acţiu­ni­lor poli­ţie­neşti, se emite dis­po­zi­ţia MAI cu pri­vire la desfă­şu­ra­rea măsu­ri­lor preventiv-profilactice şi asi­gu­ra­rea ordi­nii publice în peri­oada pre­e­lec­to­rală, însă, de facto, faţă de sub­di­vi­ziu­nile cen­trale şi teri­to­ri­ale, de către con­du­ce­rea MAI sunt îna­in­tate sar­cini con­crete de docu­men­tare, sis­te­ma­ti­zare şi ana­liză a întru­ni­ri­lor con­cu­renţi­lor elec­to­rali.

  3.1. Infor­ma­ţia zil­nică se acu­mu­lează din comi­sa­ri­a­tele de poli­ţie şi se selec­tează la Uni­ta­tea de gardă a MAI şi, para­lel, la Dire­cţia gene­rală poli­ţie ordine publică, iar Dire­cţia rea­cţio­nare ope­ra­tivă, de comun cu DGPOP, ana­li­zează minu­ţios rezul­ta­tele întru­ni­ri­lor, numă­rul de par­ti­ci­panţi şi al con­cu­renţi­lor elec­to­rali, pro­ble­mele abor­date şi rea­cţia cetă­ţe­ni­lor în acest sens. 

  3.2. Notele gene­ra­li­zate sunt pre­zen­tate con­du­ce­rii MAI, care ulte­rior ela­bo­rează pro­pu­neri con­crete pen­tru preşe­din­tele ţării, con­du­ce­rea Guver­nu­lui şi coor­do­nează pro­ble­mele curente sau de per­spec­tivă cu Staff-ul elec­to­ral al PCRM, întru cre­a­rea obs­ta­co­le­lor şi inti­mi­da­rea Opo­zi­ţiei.

  3.3. Ser­vi­ci­ile ope­ra­tive (Depar­ta­men­tul ser­vi­ci­i­lor ope­ra­tive – A. Jiz­dan, Ser­vi­ciul pre­ve­nire şi com­ba­tere a delic­te­lor infor­ma­tice şi trans­na­ţio­nale – Iu. Sto­ian, înde­o­sebi, Dire­cţia misiuni spe­ci­ale – V. Cio­banu, ,,stră­du­i­to­rii” subal­terni – loc./col. Vale­riu Ohlob­ciuc şi Ser­giu Pur­cica, mai­o­rii Andrei Todica şi Focşa etc.), de comun cu struc­tu­rile teri­to­ri­ale, con­trar legi­sla­ţiei în vigoare, folo­sesc la maxi­mum posi­bi­li­tă­ţile apa­ra­tu­lui auxi­liar şi ale mij­loa­ce­lor de ascul­tare a con­vor­bi­ri­lor tele­fo­nice, pen­tru a-i pro­voca, docu­menta şi dis­cre­dita pe pri­ma­rii, preşe­dinţii rai­oa­ne­lor şi lide­rii par­ti­de­lor de opo­zi­ţie. În loc să cer­ce­teze miile de infra­cţiuni grave comise şi sutele de cauze penale rămase nedes­co­pe­rite, iată unde sunt îndrep­tate efor­tu­rile lucră­to­ri­lor ope­ra­tivi şi a mij­loa­ce­lor MAI finanţaţi din banii publici, ai popo­ru­lui.

  3.4. Comi­sa­ri­a­tele de poli­ţie, poli­ţia cri­mi­nală, poli­ţia de ordine publică, inspec­to­ra­tele pen­tru minori, zil­nic, veri­fică şi com­ple­tează lis­tele per­soa­ne­lor aflate la lucru după hotare, a celor care nu sunt înca­draţi în câm­pul de muncă, inva­li­zi­lor, per­soa­ne­lor cu dere­glări psi­hice sau care fac abuz de alcool, nar­co­mani în sco­pul de ai influ­enţa finan­ciar şi con­strânge să voteze „corect” Aceste date sunt repar­ti­zate şi coor­do­nate cu insti­tu­ţia lui Buci­a­ţ­chii sau Molo­jen.

  4. Măsu­rile pla­ni­fi­cate şi exe­cu­ta­rea nea­pă­rată a aces­tora de către comi­sa­ri­a­tele de poli­ţie este veri­fi­cată, săp­tămâ­nal, de către cor­pul suprem din par­tea con­du­ce­rii sub­di­vi­ziu­ni­lor cen­trale ale MAI, desem­naţi prin ordi­nul minis­tru­lui după comi­sa­ri­a­tele de poli­ţie, iar pe zone vice­mi­ni­ş­trii:

  – Mun. Chi­şi­nău (res­pon­sa­bil Gh. Papuc), Zona „Sud” (V. Zubic), „Cen­tru” (A. Şum­leanschii), „Nord” (A. Pogu­rschii), „Est” (S. Golo­vaci).

  – Pla­nul ela­bo­rat de MAI, numit con­venţio­nal „Din casă în casă”, pen­tru ale­ge­rile elec­to­rale conţine abso­lut toate sche­mele de inte­ra­cţiune şi con­trol, atât pe ori­zon­tală, cât şi pe ver­ti­cală: res­pon­sa­bi­lul Guver­nu­lui + can­di­da­tul în depu­taţi ai PCRM + vice­mi­nis­trul MAI + şeful-tutor de Dire­cţie al MAI + şefii de secţii şi biro­uri ai MAI + comi­sa­rul de poli­ţie + şeful de Post + pri­ma­rul + lide­rii orga­ni­za­ţi­i­lor de par­tid ale PCRM + per­soa­nele de încre­dere.

  5. Un rol deo­se­bit în inti­mi­da­rea repre­zen­tanţi­lor par­ti­de­lor de opo­zi­ţie îl joacă efec­ti­vul Poli­ţiei Ruti­ere, care cre­ează impe­di­mente la libera cir­cu­la­ţie şi sto­pează, la ordi­nul ser­vi­ci­i­lor ope­ra­tive, uni­tă­ţile de trans­port, pe care le supun veri­fi­că­ri­lor neîn­te­me­iate. De alt­fel, în peri­oada elec­to­rală au fost obser­vate de multe ori, în timp de noapte, între orele 03-05.00, auto­mo­bi­lele Poli­ţiei Ruti­ere ale CGP mun. Chi­şi­nău, care nimi­ceau afi­şele elec­to­rale ale par­ti­de­lor demo­cra­tice.

  5.1. Con­co­mi­tent, efec­ti­vul Regi­men­tu­lui de patrulă şi san­ti­nelă „Scut” şi inspec­to­rii de sec­tor din mun. Chi­şi­nău rapor­tau con­du­ce­rii, iar aceş­tia – comi­sa­ru­lui gene­ral V. Bot­nari – des­pre numă­rul de afişe elec­to­rale ale Opo­zi­ţiei NIMICITE sau DISTRUSE. 

  6. Res­pec­tiv, sar­cini majore sunt puse faţă de S. Carp, coman­dan­tul Aca­de­miei de poli­ţie „Şte­fan cel Mare”, A. Şum­leanschii, coman­dan­tul Tru­pe­lor de cara­bi­ni­eri, S. Osman, şeful Dire­cţiei pază de stat – pen­tru orga­ni­za­rea lucru­lui „expli­ca­tiv” cu efec­ti­vul sub­or­do­nat, stu­denţii şi cara­bi­ni­e­rii uni­tă­ţi­lor mili­tare şi obţi­ne­rea rezul­ta­te­lor dorite la scru­ti­nul din 29 iulie 2009. 

  7. Tre­zesc nedu­me­rire şi îngri­jo­rare efor­tu­rile spo­rite şi urgente, depuse de minis­trul Papuc, la ordi­nul lui Voro­nin, în sen­sul com­ple­tă­rii cu cadre supli­men­tare a Regi­men­tu­lui patrulă şi san­ti­nelă „Scut” – cu 600 de uni­tăţi – şi a Bri­gă­zii cu Des­ti­na­ţie Spe­cială ,,FULGER” – cu 1100 de uni­tăţi supli­men­tar la cele 960 con­form sta­te­lor (pe când în ser­vi­ciul Inspec­tori de sec­tor şi Poli­ţia cri­mi­nală s-a inter­zis înca­dra­rea ofi­ţe­ri­lor). Iar antre­na­men­tele frec­vente din ulti­mul timp au un scop clar – înă­bu­şi­rea pro­tes­te­lor în masă, cu ele­mente de inti­mi­dare şi de insu­flare a fri­cii în rân­dul cetă­ţe­ni­lor.

  8. Res­ta­bi­li­rea şi desem­na­rea ex-şefului DCCO, colo­ne­lul de poli­ţie Ion Ţur­can – ves­tit prin fap­tul că exe­cută orbeşte şi necon­di­ţio­nat toate ordi­nele ile­gale şi cri­mi­nale ale lui Voro­nin şi Papuc (amintiţi-vă de mal­tra­tă­rile ante­ri­oare ale jur­na­li­ş­ti­lor şi unor per­soane ofi­ci­ale, acţiu­nile de pro­vo­care de mită la PRO-TV, Zia­rul de Gardă etc., care sunt doar câteva din­tre fap­tele orches­trate de acest ,,ofi­ţer” pri­e­ten al lui Oleg Voro­nin şi devo­tat PCRM) – în frun­tea con­du­ce­rii Bri­gă­zii cu Des­ti­na­ţie Spe­cială „Ful­ger”, pre­cum şi mal­tra­ta­rea recentă a fiu­lui avo­ca­tu­lui şi poli­ti­cia­nu­lui V. Naga­ce­vs­chii con­sti­tuie un semn clar că actu­ala Putere, încu­ra­jată de Moscova, pre­gă­teşte şi va folosi la maxi­mum forţele de ordine la cur­ma­rea ori­că­rei ten­ta­tivă de pro­test sau mitin­guri cu pri­vire la liber­ta­tea expri­mă­rii în public, după prac­tica regi­mu­lui Luca­şenco sau a lui Putin. 

  Este clar că V. Voro­nin, după cum a şi decla­rat de nenu­mă­rate ori în anii 2007-2008, inclu­siv în cadrul emi­siu­nii „Беседа с президентом”, „nu va ceda pute­rea nici sub o formă altor for­ma­ţiuni poli­tice”. A şi demon­strat – până la 5 apri­lie şi după 6-7 apri­lie – că nu se va retrage din viaţa poli­tică şi că teroa­rea va lua amploare în ţară… Schim­ba­rea bruscă a vec­to­ru­lui poli­tic, după reîn­toar­ce­rea sa de la Moscova, decla­ra­ţi­ile făcute într-un lim­baj ban­di­tesc şi agre­siv în adresa Opo­zi­ţiei la 24 iunie 2009 con­sti­tuie o con­fir­mare evi­dentă a uti­li­ză­rii orga­ne­lor de forţă în fra­u­da­rea ale­ge­ri­lor şi atin­ge­rea, cu orice preţ, a sco­pu­ri­lor pro­puse. Toate aces­tea dove­desc că atât fra­u­da­rea ale­ge­ri­lor în 2005 şi apoi la 5 apri­lie 2009, cât şi com­por­ta­men­tul agre­siv şi vio­lent al con­du­ce­rii RM din ultima vreme, pre­cum şi acţiu­nile orga­ne­lor de forţă, inclu­siv ale Pro­cu­ra­tu­rii gene­rale şi instanţe­lor jude­că­to­reşti au o sin­gură fina­li­tate şi un sin­gur ţel – menţi­ne­rea forţată a Pute­rii de către cla­nul Voronin-Roşca şi tru­ca­rea scru­ti­nu­lui elec­to­ral de la 29 iulie 2009.
  Papuc sluga cla­nu­lui Voro­nin !

  În ultima lună, minis­trul de Interne, Ghe­or­ghe Papuc, a deve­nit agi­ta­to­rul prin­ci­pal al PCRM. El umblă numai la întâl­niri cu poli­ţi­ş­tii din comi­sa­ri­a­tele raio­nale de poli­ţie sau din alte struc­turi ale MAI şi pro­mo­vează ideea că „ţara este în mare peri­col” şi că, în cazul în care cele trei par­tide libe­rale vor ajunge la con­du­cere, „o să vândă ţara Româ­niei”, scrie Tim­pul, pre­luat de Roma­nian Glo­bal News. 

  O ast­fel de întâl­nire elec­to­rală Papuc a avut-o mier­curi, la 11.00, cu actu­a­lii şi foş­tii anga­jaţi ai Aca­de­miei de Poli­ţie „Şte­fan cel Mare”. Mai mulţi foşti anga­jaţi ai Aca­de­miei ne-au comu­ni­cat că, îna­inte de întâl­nire, rec­to­rul insti­tu­ţiei a suge­rat audienţei, în jur de 100 de per­soane, să nu adre­seze între­bări, dar numai să asculte. „Papuc a fost bru­tal şi încre­zut, bla­t­noi chiar. Ne-a spus că, dacă cei trei indi­vizi ajung la con­du­cere (cu refe­rire la lide­rii PL, PLDM şi AMN), va fi pră­păd, vor vinde ţara Româ­niei”, ne-au poves­tit sur­sele noas­tre, care au dorit să-şi păs­treze ano­ni­ma­tul. După vreo oră de agi­ta­ţie, minis­trul le-a spus ofi­ţe­ri­lor să aibă grijă cu cine votează. Mai mult, ei tre­buie să vor­bească cu toţi apro­pi­a­ţii, cunos­cu­ţii şi pri­e­te­nii, ca acest peri­col să fie evi­tat. „A mai spus că ştie că unii din­tre cei pre­zenţi în sală au con­tacte sau că sim­pa­ti­zează Opo­zi­ţia şi că el va avea în vedere această ches­tiune”, ne-au mai comu­ni­cat sur­sele noas­tre. Mai mult, şeful MAI a tunat împo­triva pro­tes­ta­ta­ri­lor. „La 7 apri­lie am făcut o pros­tie că n-am tras. Dacă se vor repeta ast­fel de pro­teste, noi sun­tem gata să inter­ve­nim foarte rapid şi foarte dur”, a aver­ti­zat Papuc. 

  Acum toţi poli­ţi­ş­tii din RM şi alţi anga­jaţi MAI exe­cută ordi­nul minis­tru­lui, agi­tând ideea PCRM – „ţara este în peri­col”. Un poli­ţist de la Dubă­sari spune oame­ni­lor că cei trei lideri libe­rali (Ghimpu, Filat şi Ure­cheanu) tre­buie puşi la perete şi împu­ş­caţi.

  Menţio­năm că Ghe­or­ghe Papuc nu figu­rează în lista elec­to­rală PCRM şi, res­pec­tiv, nu este degre­vat din fun­cţie. El a mai avut întâl­niri simi­lare la Ane­nii Noi şi în alte rai­oane (vezi TIMPUL din 17 iunie). De ase­me­nea, şi alţi adjun­cţi ai minis­tru­lui, prin­tre care şi V. Zubic, umblă cu ace­eaşi misiune prin repu­blică (vezi TIMPUL din 1 iulie). 

  Surse ale Roma­nian Glo­bal News din cadrul MAI, de la Chi­si­nau, au decla­rat ca Oleg Voro­nin, fiul dic­ta­to­ru­lui comu­nist de la Chi­si­nau a des­chis un cont pe numele lui Ghe­or­ghe Papuc la o banca din Moscova. Con­tul res­pec­tiv a fost ali­men­tat cu suma de 1,5 mili­oane de dolari US, urmand ca in func­tie de cum va apara ave­rea fami­liei Voro­nin la 29 iulie, suma sa fie dub­lata. Con­tul este si o asi­gu­rare pe care Papuc a cerut-o in cazul in care Voro­nin cade sau in cazul in care sub­or­do­na­tii sai nu vor dori sa-si riste liber­ta­tea pen­tru ave­rea lui Voro­nin, refu­zand sa exe­cute ordi­nele de repre­siune date de acesta, situ­a­tie in care Papuc va fugi impre­una cu Voro­nin la Moscova.

 • Mare­sa­lul Anto­ne­scu

  Radu Gyr Iisus în celulă

  Azi noapte Iisus mi-a intrat în celula.
  O, ce trist si ce-nalt parea Crist !
  Luna venea dupa El, în celula
  si-L facea mai inalt si mai trist.

  Mai­nile Lui pareau crini pe mor­minte,
  ochii adanci ca niste paduri.
  Luna-L batea cu argint pe vest­minte
  argintandu-I pe maini vechi spar­turi.

  Uimit am sarit de sub patura sura :
   – De unde vii, Doamne, din ce veac ?
  Iisus a dus lin un deget la gura
  si mi-a făcut semn ca să tac.

  S-a ase­zat langa mine pe rogo­jina :
   – Pune-mi pe rani mana ta !
  Pe glezne-avea urme de cuie si rugina
  parca pur­tase lan­turi can­dva.

  Oftand si-a intins tru­di­tele oase
  pe rogo­jina mea cu libarci.
  Luna lumina, dar zabre­lele groase
  lun­geau pe zapada Lui, vargi.

  Parea celula munte, parea căpă­tâna
  si misu­nau padu­chi si guzgani.
  Am sim­tit cum îmi cade capul pe mana
  si-am ador­mit o mie de ani…

  Când m-am des­tep­tat din afunda genuna,
  miro­seau paiele a tran­da­firi.
  Eram în celula si era luna,
  numai Iisus nu era nicairi…

  Am intins bra­tele, nimeni, tacere.
  Am intre­bat zidul : nici un ras­puns !
  Doar razele reci, ascutite-n unghere,
  cu sulita lor m-au stra­puns…

  – Unde esti, Doamne ? Am urlat la zabrele .
  Din luna venea fum de catui…
  M-am pipait… si pe mai­nile mele,
  am gasit urmele cuie­lor Lui.

 • SPQR ptr naicu

  eper­tul bri­ta­nic a scris si a pre­zen­tat rapor­tul sau in limba engleza si nu in limba de stat mol­do­ve­neasca , ceea ce con­tra­vine legii.Noi in limbi straine nu citim, daca vor sa citim sa scrie mol­do­ve­ne­ste. INDICATII PG:- Exper­tul lon­do­nez tre­bue :1 Sa ceara ceta­te­nia R.Moldova.2 Dupa care sa invete limba de stat moldoveneasca.3sa faca facul­tate la uni­ver­si­ta­tea de medi­cina din R.Moldova.4 Sa se faca expert medico legal.adica sa intru­neasca toate cerin­tele legale…………..

 • Ste­fa­nita

  Voro­nin ar putea fi jude­cat la Haga pen­tru crime împo­triva uma­ni­tă­ţii

  Cur­tea Penala Inter­na­ţio­nală (numită une­ori şi Tri­bu­na­lul Penal Inter­na­ţio­nal) este o curte de jus­ti­ţie inter­na­ţio­nală per­ma­nentă, cu sediul la Haga în Olanda, a cărei misiune este de a judeca per­soane care au comis geno­ci­duri, crime de răz­boi şi con­tra uma­ni­tă­ţii.
  Potri­vit C.I.P., prin crime con­tra uma­ni­tă­ţii se înţe­lege ori­care din­tre actele menţio­nate în con­ti­nu­are, atunci cînd sînt comise în cadrul unui atac gene­ra­li­zat sau lan­sat sis­te­ma­tic asu­pra popu­la­ţiei civile: uci­dere, exter­mi­nare, scla­vaj, depor­tare sau trans­fer forţat de popu­la­ţie, con­dam­na­rea la închi­soare sau alte forme de pri­vare gravă de liber­tate, tor­tură, viol, scla­vie sexu­ală, pros­ti­tu­ţie forţată, sar­cină sau ste­ri­li­zare forţată sau orice alta formă de vio­lenţă sexu­ală de gra­vi­tate com­pa­ra­bilă (cum ar fi folo­si­rea bas­to­a­ne­lor poli­ţie­neşti pen­tru rupe­rea anu­su­lui , foarte la modă în Mol­dova, n. n.), per­se­cu­ta­rea unui grup pen­tru motive de ordin poli­tic, rasial, naţio­nal, etnic, cul­tu­ral, reli­gios sau bazat pe sex, sau în func­tie de alte cri­te­rii uni­ver­sal recu­nos­cute ca inad­mi­si­bile în drep­tul inter­na­ţio­nal, crimă de apar­theid şi alte acte inu­mane cu un carac­ter simi­lar, cau­za­toare de sufe­rinţe puter­nice şi care aduc atin­gere gravă inte­gri­tă­ţii fizice sau men­tale.

  Avînd în vedere Sta­tu­tul de la Roma al Curţii Penale Inter­na­ţio­nale, adop­tat în 1998 şi în spe­cial arti­co­lele 7 şi 8 ale aces­tuia, în care vio­lul şi orice formă de vio­lenţă sexu­ală sînt defi­nite drept crime împo­triva uma­ni­tă­ţii şi echi­va­late cu o formă de tor­tură şi o crimă gravă de răz­boi, fie că aceste acte sînt sau nu comise în mod sis­te­ma­tic în tim­pul con­flic­te­lor inter­na­ţio­nale sau interne, repre­siu­nile de la Chi­şi­nău, comise în mod sis­te­ma­tic şi orga­ni­zat de guver­na­rea comu­nistă asu­pra popu­la­ţiei civile, în tim­pul cărora au fost con­sta­tate cazuri de omor, vio­luri, vio­lenţe sexu­ale şi vătă­mare gravă cor­po­rală şi men­tală, sînt cata­lo­gate drept crime de răz­boi şi împo­triva uma­ni­tă­ţii, şi tre­buie pedep­site în con­for­mi­ta­tea cu pre­ve­de­rile drep­tu­lui inter­na­ţio­nal.

  Pînă acum nu a fost sem­na­lat nici un caz de atin­gere gravă a inte­gri­tă­ţii men­tale din rîn­dul per­soa­ne­lor mal­tra­tate şi vio­late de către cola­bo­ra­to­rii Secu­ri­tă­ţii şi ai poli­ţiei mol­do­ve­neşti. Lucrul acesta se explică prin inti­mi­da­rea medi­ci­lor psi­hia­tri din Repu­blică de către auto­ri­tă­ţile sta­tu­lui. Per­so­nal am însoţit un ast­fel de tînăr la Spi­ta­lul Cli­nic de Psi­hia­trie Cos­tiu­jeni, unde mi-am făcut pro­pri­ile inves­ti­ga­ţii. Ast­fel am aflat că un număr însem­nat de tineri au ajuns la secţia de psi­hia­trie şi neu­ro­lo­gie în urma bătă­i­lor dia­bo­lice sufe­rite în comi­sa­ri­a­tele de poli­ţie. Dosa­rele medi­cale ale aces­tor tineri sînt secre­ti­zate, dar, potri­vit legii, pot fi cer­ce­tate în cazul unui even­tual pro­ces de jude­cată.

  Cu alte cuvinte, avem în frun­tea sta­tu­lui per­soane care în orice moment ar putea fi atrase în pro­cese penale cu acu­za­ţia gravă de cri­mi­nali împo­triva uma­ni­tă­ţii. Ar fi fost drept ca aceste pro­cese să înceapă îna­inte de ale­geri, pen­tru a nu defă­ima o dată în plus ima­gi­nea unui întreg popor din cauza unor cri­mi­nali care şi-au luat cu forţa drep­tul de a ne con­duce şi repre­zenta în lume.

  Avînd în vedere cri­mele guver­nă­rii comu­niste de la Chi­şi­nău, pre­cum şi faima cri­mi­nală pe care par­ti­dul comu­nist şi-a făcut-o de-a lun­gul isto­riei, gru­pa­rea cri­mi­nală de tip mafiot, denu­mită “Par­ti­dul Comu­ni­ş­ti­lor din Repu­blica Mol­dova” ar tre­bui exclusă din com­pe­ti­ţia elec­to­rală, iar ade­pţii aces­tui par­tid să fie traşi la răs­pun­dere penală ca unii care pro­mo­vează idei xeno­fobe, tota­li­tare şi extre­miste, şi care pun în peri­col viaţa şi sănă­ta­tea popu­la­ţiei Repu­bli­cii Mol­dova.

  Sper ca într-o zi sim­pa­ti­zanţii comu­nis­mu­lui să fie con­dam­naţi penal la fel ca sim­pa­ti­zanţii fas­cis­mu­lui şi ai nazis­mu­lui, pen­tru că sînt în ace­eaşi măsură vino­vaţi de cele mai mari crime săvîrşite vreo­dată împo­triva uma­ni­tă­ţii
  {Pre­luat de pe blo­gul parin­te­lui iero­mo­nah Sava­tie Bas­to­voi}