Dosar de omor în cazul Gabrielei Patrașcu

Tână­ra de la Medi­ci­nă, dis­pă­ru­tă pe 11 ianu­a­rie și găsi­tă moar­tă pes­te 10 zile, în Codrii Orhe­iu­lui, voia să tră­i­as­că. În decem­brie, cu ceva timp îna­in­te de dis­pa­ri­ție, pe o rețea de soci­a­li­za­re, Gabrie­la pos­ta­se o poză făcu­tă într-un amurg, la mar­gi­nea unui câmp înflo­rit, scri­ind: „Dor de vară”. La 20 decem­brie, și-a schim­bat poza de pro­fil, pos­tând una tot cu dor de vară. Câte­va zile mai târ­ziu, dis­tri­bu­ia infor­ma­ții des­pre un con­curs în cadrul căru­ia ori­ci­ne putea pri­mi o car­te („Dra­gos­tea durea­ză trei ani”, „De vor­bă cu Emma”) sau o sti­clă de Pur­ca­ri.

Gabrie­la a dis­pă­rut într-o zi de luni, 11 ianu­a­rie, iar cău­tă­ri­le ofi­ci­a­le ale tine­rei au înce­put mult mai târ­ziu. Până atun­ci, zile în șir, doar fami­lia și pri­e­te­nii erau în aler­tă. De fapt, exact așa se întâm­plă de fie­ca­re dată când cei apro­pi­ați încear­că să mobi­li­ze­ze poli­ția în legă­tu­ră cu dis­pa­ri­ția unui om. Indi­fe­rent de situ­a­ție, cere­ri­le sunt recep­țio­na­te doar dacă, timp de trei zile, cel dis­pă­rut nu revi­ne. Dar câte se pot întâm­pla în trei zile cu un bol­nav, cu un dis­pe­rat, cu o per­soa­nă afla­tă în sta­re depre­si­vă, dar mai ales cu o per­soa­nă seches­tra­tă de rău­vo­i­to­ri?

În cele 10 zile și nop­ți cât a lip­sit Gabrie­la, timp în care părin­ții și pri­e­te­nii au răsco­lit câte­va par­cu­ri din Chi­și­nău și au pos­tat mai mul­te anun­țu­ri pe rețe­le de soci­a­li­za­re, des­co­pe­ri­sem un mesaj rămas necon­tra­zis. Cine­va scria cu amă­ră­ciu­ne: „Dacă ar fi dis­pă­rut copi­lul vre­u­nui dem­ni­tar, sau al unei per­soa­ne cu bani, cău­tă­ri­le ar fi înce­put ime­di­at. Dacă dis­pa­re un oare­ca­re, cine, decât părin­ții, îl mai cau­tă, îl mai așteap­tă?”. Poa­te con­tra­zi­ce astăzi, cine­va, acest mesaj? Poa­te spu­ne vre­un dem­ni­tar că ar fi nea­de­vă­rat? Nu cred că cel care a scris s-o fi gân­dit cu rău­ta­te la vre­un even­tu­al dem­ni­tar sau copil de dem­ni­tar dat dis­pă­rut. Mai degra­bă el a vrut să spu­nă că ori­ci­ne în acest stat ar tre­bui să bene­fi­cie­ze de tra­ta­men­te ega­le, să pro­fi­te de ace­leași resur­se, în ast­fel de cir­cum­stan­țe.

Dacă Gabrie­la a vrut să tră­i­as­că, dacă aștep­ta cu dor vara, dacă era o stu­den­tă bună la Medi­ci­nă, de ce nu mai e în via­ță? Abia în ziua în care a fost găsi­tă moar­tă, în inter­net au apă­rut câte­va cap­tu­ri de pe came­re­le de supra­ve­ghe­re, în care Gabrie­la mer­gea prin oraș, pro­ba­bil pe la Buiu­ca­ni. Dacă ase­me­nea cap­tu­ri ar fi fost făcu­te publi­ce ime­di­at după dis­pa­ri­ția sus­pec­tă a fetei, poa­te lucru­ri­le nu ar fi avan­sat atât de tra­gic. S-ar putea că sunt mai mul­te ima­gi­ni, s-ar putea că, în une­le din­tre aces­tea, Gabrie­la e înso­ți­tă de cine­va. S-ar putea că, pe ace­eași cale, ar fi fost posi­bil să se afle cum anu­me și când a ajuns în Codrii Orhe­iu­lui. Sin­gu­ră sau for­ța­tă de cine­va?

Când a fost des­co­pe­rit cada­vrul, tatăl Gabrie­lei a adre­sat o între­ba­re sur­prin­ză­toa­re, pe fun­da­lul ver­siu­nii de sui­cid, vehi­cu­la­tă de poli­ție: Cum s-ar fi putut urca atât de sus? Ieri, l-am între­bat cât de îna­l­tă era cre­an­ga ace­lui copac.

„Vreo 4 metri înăl­ți­me”, ne-a spus băr­ba­tul îndu­re­rat. Gabrie­la avea 1,6 metri înăl­ți­me.

Nu știu dacă a auzit cine­va aceas­tă între­ba­re, extrem de logi­că, a unui părin­te mut de dure­re. Poa­te că da. Ieri, dl Patraș­cu ne-a spus că, totuși, poli­ția încear­că să exa­mi­ne­ze și ver­siu­nea unui omor, nu doar cea de sui­cid.

De alt­fel, sin­gu­rul argu­ment al anche­ta­to­ri­lor, legat de un posi­bil sui­cid al Gabrie­lei, era un citat, medi­a­ti­zat de stu­den­tă pe rețe­le­le de soci­a­li­za­re:

„Nu ştiu dacă aţi tră­it vreo­da­tă o ase­me­nea sta­re. Nu eşti nici mort, nici viu. Te simţi ca un foc care abia mai pâl­pâie, gata să se stingă. Stai cu ochii des­chi­şi, te uiţi într-un punct fix, dar nu vezi nimic. Şi nici nu te gân­deş­ti la nimic decât la pro­pria ta obo­sea­lă de a trăi şi de a muri. Răs­tig­nit unde­va între via­ţă şi moar­te, nu eşti bun pen­tru niciu­na din­tre ele. Par­că plu­teş­ti în deri­vă şi aşte­pţi să fii arun­cat pe un mal, ori al vieţii, ori al morţii, ţi-e egal”.

Anche­ta­to­rii au cre­zut că ea l-a scris, că ar fi un fel de „bilet” de adio. Au citit și nu și-au mai pus între­bă­ri. De alt­fel, domni­lor anche­ta­to­ri, e un frag­ment dintr-un eseu de-al lui Octa­vi­an Paler, deve­nit viral în inter­net. Da, e des­pre via­ță și moar­te, dar nu și des­pre sui­cid.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

3 comentarii

 1. tarasov ion

  Un om de 1,60 nu poa­te sa-si puna o fran­ghie la 4 m singur,decat cu sca­ra sau aju­tat de cineva,iar acel cine­va este cri­mi­na­lul pe care se pare ca nime­ni nu vrea sa-l gaseasca,dar la mor­ga nu s-au vazut alte urme sau ce a man­cat sau ana­li­za fica­tu­lui pt,a vedea daca avea alco­ol sau droguri,dar a facut poli­tia sau pro­cu­ra­tu­ra asa ceva?E usor sa spui s-a sinucis,dar cei 4m con­tra­zic ide­ea TOTAL,asa cred eu pe logi­ca si pe ome­nie,,,

 2. Ciubotaru Svetlana

  In plus la toa­te, mii­ni­le fetei erau ridi­ca­te, oche­la­rii pe ochi, un om
  cind isi pune capat zile­lor sarind din copac(ceea ce e absurd sa te
  ridi­ci la 4 m ) oche­la­rii ar fi cazut, coloa­na ver­te­bra­la s-ar fi
  intins, rupt sau ceva de genul aces­ta, medi­cul legist a con­sta­tat ca
  coloa­na ver­te­bra­la nu era nici rup­ta nici intin­sa. Si sarind din copac,
  dindu-ti rasu­fla­rea mii­ni­le sunt lasa­te in jos, e nor­mal. Gabi nu putea
  face una ca asta, ea a fost omo­ri­ta apoi aga­ta­ta de copac. Aici sunt
  mul­te sem­ne de intre­ba­re, mul­te nu se lea­ga. De ce nu au luat ampren­te­le
  de pe gean­ta fetei si tele­fo­nul mobil? Cred ca Poli­tia nu ia in cal­cul mul­te lucru­ri,
  sau nu vrea sa ia vrind mai repe­de sa inchi­da dosa­rul, nu se gin­desc ca vor mai fi
  vic­ti­me, ca vor mai fi parin­ti indu­re­ra­ti si dis­pe­ra­ti. Cum lucrea­za
  Poli­tia , oame­ni buni?! Ca ne este fri­ca de copi­ii nos­tri!

 3. Rina Bors

  Doam­ne feres­te sa-ti ieie cine­va zile­le!!! Si poli­tia noas­tra nu lucrea­za deloc… Doar k aku­ma sunt din ce in ce m mul­te cazu­ri kind uci­ga­sii askund cri­ma prin “stran­gu­la­re”, ca sa cre­a­da toti cai sinui­cid. Si nu poti avea incre­de­re delok in poli­tie. Fra­te­le meu la fel a fost ucis apoi la ani­nat pe copak ca s cre­a­da toti kai sinui­cid. Sunt deja 6 luni si totu­si nu mai sunt ares­ta­ti uci­ga­sii, kiar daka toa­ta lumea ii kunoas­te. Chiar comi­sa­rul Rea­boi de la Ris­ca­ni, a askuns o kar­te­la tele­fo­ni­ca a fra­te­lui, tot poli­tia a sters ape­lu­ri­le toa­te, isto­ria kum intri pe inter­net de pe mobi­lul fra­te­lui dece­dat. A askuns si inre­gis­tra­ri­le video de la un maga­zin unde era ku pri­e­te­nii lui ku kite­va ore ina­in­te de a fi ucis. Toa­te aste inka­l­ka­ri au fost faku­te de mina POLITIEI Ris­ca­ni (comi­sa­rul Rea­boi si bine-cunoskutu REGE pe fals in doku­men­te ofi­ter de urm. pena­la Guz­nac…

  Asa k oame­ni buni, kiar daka pe telef au fost acce­sa­te pagi­ni de inter­net, cere­ti de la oran­ge sau Mdce­ll s va ara­te nume­re­le suna­te, si mai cere­ti exper­ti­za inko data caci cine stie ce sa intim­plat ku ade­va­rat….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *